Byla eI-2620-422/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Janina Vitunskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui A. P., trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir UAB Alytaus regionų atliekų tvarkymo centras, pareiškėja) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 84,96 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

5Pareiškėja prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino nuostatus, kurių pagrindu nustatyta prievolė atsakovui mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2019-09-30 nuosavybės teise valdė nekilnojamojo turto objektą, esantį Druskininkų savivaldybėje. Atsakovas ginčo laikotarpiu nėra sumokėjęs pareiškėjai 84,96 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

6Atsakovas A. P. atsiliepimu su pareiškėjos prašymu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėja jam nesiuntė sąskaitų už atliekų tvarkymą. Taip pat teigė, kad nuo 2012-08-08 nekilnojamąjį turtą esantį ( - ) valdo ir juo disponuoja R. P..

7Posėdyje proceso šalys nedalyvavo, apie teismo posėdį jiems pranešta teisės aktų nustatyta tvarka.

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

9Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – rinkliavų įstatymo), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymo) pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose (administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014).

10Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

11Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai, redakcija galiojusi iki 2017 m. balandžio 1 d.), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuostatų turinio analizė leidžia konstatuoti, kad vietinė rinkliava – tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 3 p.). Nuostatai imperatyviai numato, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 13–14 p.). Pagal Nuostatų 15–20 punktų turinį UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 21 punktas reglamentuoja, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis.

12Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1 – 33 (toliau – Nauji nuostatai). Naujuose nuostatuose 4.5 punkte numatyta, jog rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti Rinkliavą. Rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registrą) kuria, atnaujina ir administruoja Rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius) (6 p.). Rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės Taryba (14 p.). Pagal Registro duomenis Administratorius ne rečiau kaip vieną kartą per metus parengia ir pateikia Rinkliavos mokėtojams Administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus (24 p.).

13Atsakovas pateikė į bylą 2012-08-08 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Teismo vertinimu, šis dokumentas neatitinka šiuo metu esančios faktinės situacijos. Administracinėje byloje esantis 2019-04-02 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovas ginčo laikotarpiu, t. y. nuo 2017-07-05 iki 2019-09-30 nuosavybės teise valdė nekilnojamojo turto objektą, esantį ( - ), todėl pagal Nuostatų 3 bei Naujų nuostatų 4.5 punktus jis yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Pareiškėja prašė priteisti iš atsakovo vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2017-04-01. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovas nekilnojamąjį įsigijo ir valdo nuo 2017-07-05, taip pat iš gyventojų registro išrašo matyti, kad šiuo adresu jis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų ir raginimų, pareiškėjos 2019 m. spalio 11 d. pažymos Nr. 19-R-00004021 ir pareiškėjos paaiškinimų, išdėstytų prašyme, matyti, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2017 m. III ketvirčio, t. y. nuo 2017-07-01 iki 2019-09-30 nesumokėjo pareiškėjai 80,10 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

14Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl 84,96 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovo negali būti visiškai tenkinamas. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjai iš atsakovo priteistina 80,10 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

15Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovo patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17Teismui pateikti dokumentai patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas, sumokėtas Advokatų profesinei bendrijai „Protego“ už advokato skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą administracinėse bylose. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą analogiško pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Atsižvelgiant į išdėstytą ir į priteistinos sumos dydį, teismas vertina, kad prašoma priteisti 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 14 Eur.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41 straipsniais, 84-87 straipsnius, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

19Prašymą tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo A. P. (gim. ( - )) trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai 80,10 Eur (Aštuoniasdešimt eurų, 10 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

21Priteisti iš atsakovo A. P. (gim. ( - )) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 14 Eur (Keturiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Janina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Pareiškėja prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino... 6. Atsakovas A. P. atsiliepimu su pareiškėjos prašymu nesutiko. Nurodė, kad... 7. Posėdyje proceso šalys nedalyvavo, apie teismo posėdį jiems pranešta... 8. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 9. Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta... 10. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad... 11. Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247... 12. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už... 13. Atsakovas pateikė į bylą 2012-08-08 Nekilnojamojo turto registro centrinio... 14. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl 84,96 Eur... 15. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovo patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1... 17. Teismui pateikti dokumentai patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. Prašymą tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo A. P. (gim. ( - )) trečiajam suinteresuotam asmeniui... 21. Priteisti iš atsakovo A. P. (gim. ( - )) pareiškėjai uždarajai akcinei... 22. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliacine...