Byla 2-8884-773/2011
Dėl antstolio R. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys – AB DnB NORD bankas, R. N., antstolis R. B

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant antstoliui R. B., pareiškėjo UAB „Rinoras“ atstovui direktoriui bei trečiajam asmeniui R. N., nedalyvaujant suinteresuoto asmens AB DnB NORD bankas atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Rinoras“ skundą dėl antstolio R. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys – AB DnB NORD bankas, R. N., antstolis R. B.,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Rinoras“ kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 3-5) bei patikslintu skundu (b.l. 19-21) dėl antstolio R. B. veiksmų ir teismo prašo įpareigoti antstolį R. B. nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. kovo 8 d. pateikė antstoliui prašymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ), kadangi mano, kad ji iškelta neteisėtai ir antstolis atlieka neteisėtus veiksmus. Pareiškėjas pažymėjo, kad antstolis R. B. vykdomąją bylą užvedė Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 nutarties pagrindu, kuri ilgą laiką jiems nebuvo įteikta ir tik gavę šią nutartį pateikė atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, kuris priimtas. Pareiškėjo nuomone, antstolis negalėjo iškelti vykdomosios bylos, kadangi ji pradėta pagal neįsiteisėjusį dokumentą ir todėl antstolis sužinojęs apie tai, kad nutartis, kurios pagrindu pradėti vykdomieji veiksmai yra apskųsta, privalėjo vykdomąją bylą nutraukti. Pareiškėjo teigimu, jis informavo antstolį apie tai, kad jų atskirasis skundas yra priimtas ir išsiųstas į apeliacinę instanciją, todėl antstolis neteisėtai atsisako tenkinti prašymą, ko pasėkoje jis įpareigotinas nutraukti vykdomąją bylą.

3Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į skundą (b.l. 38-40) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad yra skundžiami antstolio veiksmai – priėmimas vykdyti vykdomąjį dokumentą, tuo tarpu ant 2011 m. sausio 20 d. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti yra žyma, kad UAB „Rinoras“ l.e.p. direktorė J. N. jį gavo 2011 m. kovo 13 d., ko pasėkoje pareiškėjas yra praleidęs CPK 512 straipsnyje nustatytus naikinamuosius terminus, todėl vien dėl šios priežasties skundas turi būti atmestas. Suinteresuoto asmens teigimu, antstolis 2011 m. sausio 20 d. patvarkyme dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti konstatavo, jog nėra CPK 651 straipsnio 2 dalyje numatytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. išduotą nutartį Nr. ( - ) dėl UAB „Rinoras“ priklausančių nekilnojamų daiktų pardavimo iš varžytynių ir pradėti vykdymo veiksmus, kadangi vykdomasis dokumentas buvo galiojantis, atitiko visus vykdomajam dokumentui keliamus reikalavimus, buvo su Hipotekos skyriaus antspaudais, patvirtinančiais, jog nutartis yra įsiteisėjusi, tuo tarpu vertinti vykdomojo dokumento teisėtumo antstolis neturi teisės. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad atsižvelgiant į šias aplinkybes, antstolis neturėjo teisinio pagrindo minėto vykdomojo dokumento atsisakyti priimti vykdyti ir šiuo pagrindu nutraukti vykdomąją bylą nėra pagrindo. Suinteresuotas asmuo atkreipė dėmesį, kad sužinojęs, jog dėl jam pateiktos vykdyti nutarties yra paduotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui, antstolis vadovaudamasis CPK 626 str. 8 p., sustabdė vykdomąją bylą iki bus išnagrinėtas atskirasis skundas bei atšaukė 2011 m. balandžio 7 d. paskelbtas varžytynes, ko pasėkoje matyti, kad antstolis ėmėsi veiksmų, jog būtų užtikrintos skolininko teisės. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jeigu Kauno apygardos teismas nutartų, jog Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. išduota nutartis Nr. ( - ) yra neteisėta ir ją panaikintų, tik tuomet atsirastų CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas pagrindas vykdomąją bylą nutraukti.

4Skundas atmestinas

5Teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Rinoras“, kreipdamasis į teismą su skundu dėl antstolio R. B. veiksmų ir prašydamas įpareigoti antstolį nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ), savo reikalavimą iš esmės grindžia tuo, kad antstolis nepagrįstai pradėjo vykdymo procesą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 nutartį, nes ši nutartis buvo neįsiteisėjusi, kadangi ji ilgą laiką jiems nebuvo įteikta, tuo tarpu pareiškėjui gavus šią nutartį buvo pateiktas atskirasis skundas, todėl antstolis privalėjo vykdomąją bylą nutraukti.

6CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 straipsnis); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 straipsnis); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 straipsnio 4 dalis); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 straipsnis); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (CPK 651 straipsnio 2 dalis). Nenustatęs nurodytų kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą priima ir pradeda jį vykdyti.

7Teismas nustatė, kad antstolio R. B. kontoroje 2011 m. sausio 20 d. buvo gautas suinteresuoto asmens AB DnB NORD bankas pareiškimas dėl vykdomojo dokumento vykdymo, pateikiant Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį, su žymomis „nutartis įsiteisėjusi; šis dokumentas turi vykdomojo rašto galią“ (vykdomosios bylos Nr. ( - ), lapas 2). Antstolis R. B. 2011 m. sausio 20 d. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykdomosios bylos Nr. ( - ) lapas 4). Teismas pažymi, kad antstolis 2011 m. sausio 20 d. patvarkyme dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti konstatavo, jog nėra CPK 651 straipsnio 2 dalyje numatytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. išduotą nutartį Nr. ( - ) dėl UAB „Rinoras“ priklausančių nekilnojamų daiktų pardavimo iš varžytynių ir pradėti vykdymo veiksmus, t. y. atliko CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatytus veiksmus, todėl nėra pagrindo laikyti, kad antstolis vykdymo veiksmus pradėjo atlikti nepagrįstai. Tai, kad pareiškėjas UAB „Rinoras“ gavęs vykdomą Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį 2011 m. kovo 1 d. pateikė atskirąjį skundą Kauno apygardos teismui ir šis skundas buvo priimtas, nepaneigia antstolio veiksmų priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti teisėtumo, juolab, kad Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. birželio 6 d. nutartimi šią Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinės bylos Nr. ( - ) lapai 99-101), tuo tarpu antstolis R. B. skolininko UAB „Rinoras“ teises užtikrino 2011 m. balandžio 7 d. patvarkymu atšaukęs 2011 m. balandžio 7 d. paskelbtas pirmąsias varžytines ir vykdomąją bylą sustabdęs iki Kauno apygardos teismas priims nutartį dėl pateikto atskirojo skundo (vykdomosios bylos Nr. ( - ) lapas 39). Esant šioms aplinkybėms, vien tai, kad formaliai Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartis UAB „Rinoras“ direktoriui R. N. buvo įteikta 2011 m. vasario 22 d. (civilinės bylos Nr. ( - ) lapas 1), nepaneigia vykdomosios bylos vykdymo teisėtumo šią nutartį palikus galioti apeliacinės instancijos teismui, nes UAB „Rinoras“ žinojo apie tai, kad kreditorius AB DnB NORD bankas yra pareiškęs reikalavimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, dar 2010 m. rugsėjo 23 d. buvo įspėtas, kad per vieną mėnesį negrąžinus skolos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytinių (civilinės bylos Nr. ( - ) lapai 25, 30), todėl turėjo būti aktyvus ir rūpintis procesu bei savo teisių tinkamu ir savalaikiu realizavimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu kaip matyti iš Centrinės hipotekos įstaigos filialo Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo siunčiamų dokumentų registracijos žurnalų, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutartis pareiškėjui jo paties nurodytu adresu ( - ), buvo siųsta registruotu paštu dar 2010 m. gruodžio 28 d. (b. l. 72, 75), tačiau vokas grįžo su žyma, kad pareiškėjas siuntos neatsiėmė (b. l. 77), todėl nėra pagrindo laikyti, kad pareiškėjas savo įstatymines pareigas vykdė tinkamai. Atsižvelgiant į šias teismo nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia, kad pareiškėjo UAB „Rinoras“ skundas dėl antstolio R. B. veiksmų prašant įpareigoti antstolį nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ) negali būti patenkintas, nes vykdomoji byla pradėta ir vykdoma pagal CPK 558 straipsnio 2 dalį galiojančios Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarties, kaip vykdomojo dokumento, pagrindu (CPK 510 straipsnis).

8Teismas papildomai pažymi, kad pagal CPK 512 straipsnį skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėjas UAB „Rinoras“ skundą dėl antstolio veiksmų užvedant vykdomąją bylą padavė 2011 m. balandžio 1 d., tačiau 2011 m. sausio 20 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pareiškėjo UAB „Rinoras“ atstovė J. N. gavo 2011 m. vasario 21 d., taigi antstolio veiksmai buvo apskųsti praleidus nustatytą dvidešimties dienų terminą, kurio pareiškėjas neprašė atnaujinti. Tai, kad patvarkymą priėmusi UAB „Rinoras“ l.e.p. direktorė J. N. tą dieną galimai buvo tik buhalterė, neturi teisinės reikšmės vertinant, kada pareiškėjui tapo žinoma apie šį patvarkymą, nes, kaip nurodė teismo posėdyje dalyvavęs UAB „Rinoras“ direktorius R. N., jo sutuoktinė J. N. 2011 m. vasario 21 d. buvo UAB „Rinoras“ administracijos darbuotoja, buhalterė, be to, gali būti, kad tuomet ėjo ir direktorės pareigas (b. l. 69). Teismas atsižvelgia į tai, kad J. N., kaip UAB „Rinoras“ atstovė, priėmė ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį (civilinės bylos Nr. ( - ), lapas 30), dalyvavo 2011 m. vasario 21 d. surašant Turto arešto aktą (vykdomosios bylos lapai 20-22), todėl teismui nėra pagrindo abejoti procesinių dokumentų įteikimo J. N., kaip UAB „Rinoras“ atstovei, tinkamumu. Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia pareiškėjo UAB „Rinoras“ skundą atmesti kaip nepagrįstą (CPK 513 straipsnio 1 dalis).

9Skundą atmetus valstybės patirtos 10,90 Lt pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai priteistinos iš pareiškėjo (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 513 straipsniu teismas

Nutarė

11Skundą atmesti.

12Priteisti iš pareiškėjo UAB „Rinoras“, į. k. 30008256, valstybės naudai 10,90 Lt (dešimt litų devyniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai