Byla 2-6490-454/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Biruliai“ atstovui Vydmantui Grigoravičiui, suinteresuotų asmmenų Kauno miesto savivaldybės atstovei Laurai El Osta, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Rimvydui Grigaliūnui, nedalyvaujant Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialo atstovui viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Biruliai“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonei Registrų centras Kauno filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nebaigto statyti statinio - parodų ir pramogų centro (buvęs pavadinimas - Universamas), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio pareiškėjui, rytinė dalis, kurios bendras plotas yra 350,21 kv. m ir kurią sudaro patalpos rūsyje, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje žymimos R-26 - R-34 bei dalis rūsio patalpos, žymimos R-24 (40,01 kv. m), bei pirmame aukšte, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje žymimos 1-50 - 1-59, yra pastato priklausinys.

3Pareiškėjo atstovas paaiškino, jog neišlikus visai pastato projektinei dokumentacijai ir pareiškėjui negalint ją gauti ar atkurti, prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Pareiškėjas neturi galimybės įgyvendinti savo teisių - gauti statybą leidžiantį dokumentą, pastatą statyti (rekonstruoti) arba organizuoti jo statybą (rekonstrukciją), užbaigti pastato statybą ir naudoti pastatą pagal paskirtį kartu su priklausiniu. Atstovas paaiškino, jog pareiškėjas įsigijo iš Kauno miesto savivaldybės statinį. Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn pastatas buvo perduotas 1995 m. kovo 1 d. priėmimo-perdavimo aktu-važtaraščiu, kuriame nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas asmuo perdavė savivaldybei taip pat ir pastatą- universamą, ( - ) (dabar vadinamas - parodų ir pramogų centru). Projektavimo dokumentai bei statybos leidimas neišlikę, galimybės atkurti nėra, todėl prašoma nustatyti juridinį reikšmę turintį faktą. Pagrindinis pastatas ir priklausinys buvo statomi vienu metu, statinai yra funkciškai susiję. Priklausinyje buvo suprojektuota ir ten turėjo būti įrengta taros supirktuvė su pagalbinėm patalpom bei įrengtas viešas tualetas. Pareiškėjui atsitiktinai pavyko gauti tik kelis pastato fasado brėžinius, pagal kuriuos matyti, kad priklausinys yra taros supirktuvė ir tualetas, tai yra, funkciškai susijęs su pastatu ir skirtas jam tarnauti.

4Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovė paaiškino, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškimą. Privatizuojant pastatą buvo konkrečiai nurodoma kokia dalis parduodama pareiškėjui, kokie atlikti kadastriniai matavimai. Kitokių duomenų apie priklausinį nėra. Patvirtintas detalus planas, suformuotas žemės sklypas, atlikti matavimai patvirtina kokią dalį pirko pareiškėjas. Pateikti darbiniai brėžiniai atitinka pareiškėjo nupirktą pastato dalį. Nėra funkcinės priklausomybės priklausinio su parduotu statiniu.

5Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas prašė netenkinti pareiškimo. Paaiškino, kad atlikti kadastrinia matavimai, suformuotas žemės sklypas, sklypo riba negali eiti per pastatą. Pareiškėjui buvo parduotas konkretus statinys be priklausinių.

6Suintersuoto asmens Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialo atstovas posėdyje nedalyvavo. Gautas prašymas, kuriame nurodo, jog neturi suintersuotumo šios bylos baigtimi, prašė spręsti teismo nuožiūra.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8CPK 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Prašydamas teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas nurodo tikslą, dėl kurio reikia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, priežastis, dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, bei įrodymus, patvirtinančius tokį faktą. Tai yra juridinę reikšmę turinčius faktus teismai gali nustatyti, kai prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

9Pareiškėjas įsigijo iš Kauno miesto savivaldybės statinį (b.l. 12-18). Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn pastatas buvo perduotas 1995 m. kovo 1 d. priėmimo-perdavimo aktu-važtaraščiu, kuriame nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas asmuo perdavė savivaldybei taip pat ir pastatą- universamą, ( - ) (dabar vadinamas - parodų ir pramogų centru) (b.l. 24,25). Projektavimo dokumentai bei statybos leidimas neišlikę, galimybės atkurti nėra, todėl prašoma nustatyti juridinį reikšmę turintį faktą (19-23). Pareiškėjas pagal 2010-08-03 sutartį Nr. 66-12-8 pirko nuosavybėn pastatą, įvardintą parodų ir pramogų centru, esančiu ( - ). Šio pastato statybos baigtumas 72%. Pilnai projektinė ir statybos dokumentacija apie statinį nėra išlikusi, apart fasadinių bei darbinių brėžinių fragmentų. Nėra duomenų, jog šis pastatas buvo statomas savavališkai, nėra išlikę duomenų ir informacijos dėl kokių priežasčių nebuvo atlikta viso statinio kadastriniai matavimai.

10Byloje pateiktas 2011 m. vasario 4 d. UAB „Pastatų matavimo centras" viso pastato, esančio ( - ), tai yra, pastato ir priklausinio, kadastriniai matavimai, identifikujant, išmatuojant ir brėžiniuose visą pastatą, apimant ir priklausinį. Nustatė, kad pastato ir priklausinio bendras plotas yra 5144,78 kv. m, o baigtumas - 72 %.

11Prie bylos yra prijungta techninės apskaitos byla , inventorinis Nr. 24536. Pirmame bylos lape yra pavaizduotas bendras statinio vaizdas, kurio viena siena pabaigta punktyrine linija, tai yra, nebaigtas statinio kontūras. Statiniui suteiktas vienas šifras 1E2b. Panaikintoje inventorinės bylos dalyje (b.l. 1), statinys 1E2b pavaizduotas kaip vientisas statinys. Tokia statinio būsena fiksuota 1996-06-27. Šios bylos 11- tame lape yra žemės sklypo nuotrauka, kuri fiksavo 1996-07-01 statinio padėtį. 1996-07-01 statinys pavaizduotas kaip vientisas. 1999-10-25 užregistruoti pakeitimai, kuriais atskiriama dalis pastato. Kokiu tikslu šie pakeitimai atlikti nėra duomenų bei paaiškinimų. Antroje pusėje žemės sklypo nuotraukoje koreguotas užstatymo plotas. Iki 1999-10-25 buvo 2162m2, o po padarytų pakeitimų liko 1767 m2. Panaikintoje inventorinės bylos dalyje sudėjus rūsio patalpų ir kitų aukštų plotus, suma viršija penkis tūkstančius kvadratinių metrų. Savivaldybės atstovė pateikė į bylą rūsio ir pirmo aukšto patalpų eksplikacijos brėžinius (b.l. 103,104). Šie brėžiniai atitinka pareiškėjo nupirktą pastato dalį. Tačiau šiuose brėžiniuose ašinės linijos prasideda nuo 4-os ir baigiasi 16-ta, tai yra, tik dalis brėžinio, o ne viso statinio. Pareiškėjo pateiktame fasado brėžinyje pavaizduotas kaip vientisas statinys tarp 1 ir 16 ašinių linijų (b.l. 102). Pareiškėjo ir Kauno miesto savivaldybės atstovės pateiktuose brėžiniuose kaip vientisas objektas įvardinta – universamas su taros supirktuve ir pramoninių prekių parduotuve.

12Byloje paklaustas liudytojas S. S. paaiškino, kad šį objektą statė. Visas objektas buvo statomas kaip vienas statinys. Statinio kolonos ir perdengimai sumontuoti kaip vieno pastato. Stogo danga vientisa. Visas objektas buvo statomas vienu metu iš tų pačių medžiagų. Visame pastate buvo sumontuota šildymo, ventiliavimo, vandentekio ir kanalizacijos sistemos kaip vientisos. Pastatyta viena termofikacinė kamera. Liudytojas paaiškino, kad fiziškai šių sistemų negalima atidalinti. Jis taip pat nurodė, kad turėjo būti įrengta taros supirktuvė su pagalbinėm patalpom bei turėjo būti tualetas. Viename iš pateiktų fasado brėžinių matyti standartinis žymėjimas moteriško ir vyriško tualeto (b.l. 101). Liudytojas nurodė, jog iš vienos pastato dalies tiesiogiai patenkama į kitą pastato dalį. Jis taip pat paaiškino, kad visas objektas užkonservuotas tomis pačiomis medžiagomis. Liudytojas apžiūrėjęs byloje pateiktus brėžinius paaiškino, jog pateikti daliniai brėžiniai, nes tuo metu nebuvo techninių sąlygų pagaminti didelius brėžinius. Vykdant statybos darbus buvo visa reikalinga tecninė dokumentacija.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės aiškinimo ir taikymo nuostatas daiktų - priklausinių teisinio rėžimo klausimu priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001; 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003; 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006 ir kt.).

14Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005 ir kt.). Nurodytų įstatymo normų aiškinimo ir taikymo klausimas tampa aktualus tik konstatavus ginčo daikto kaip priklausinio teisinį pobūdį.

15Klausimas, ar tarp pareiškėjo nupirkto pastato ir priklausinio yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys - ar priklausinys savo ūkine paskirtimi tarnauja pagrindiniam daiktui, yra susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių konstatavimu, tai yra fakto klausimas. Iš byloje pateiktų išlikusių brėžinių fragmentų, liudytojo parodymų matyti, jog prie universalinės parduotuvė buvo planuojama įrengti taros supirktuvę bei viešą tualetą. Statinyje ventiliavimo, vandentekio, kanalizacijos ir šildymo sistemos įrengtos vientisai. Jas atskyrus būtų sutrikdytas jų funkcionavimas, nebūtų galima jų naudoti pagal paskirtį. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19str. 1d.). Todėl darytina išvada, kad negalėtų priklausinys funkcionuoti savarankiškai. Daiktas, kuris Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, negali būti laikomas priklausiniu. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9, 10 straipsnius Nekilnojamojo turto registre įregistruojami nekilnojamieji daiktai, kurie įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai ir kuriems suteiktas unikalus numeris, o objekto priklausiniai atskirai neregistruojami, bet įrašomi į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą. Ginčo priklausiniui nėra suteiktas unikalus numeris ar įregistruotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, todėl darytina išvada, jog šios patalpos yra pagrindinio statinio priklausinys.

16Įvertinant išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, pareiškėjų, suinteresuotų asmenų pateiktus atsiliepimus bei įrodymus, liudytojo parodymus, darytina išvada, kad pareiškimas pagrįstas bei įrodytas, todėl tenkintinas (LR CPK 178str., 442str.1p.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 177str, 178str., 185str, 259str, 263str.- 270str., 279str, CK 4. 12str., 4.13str., 4.14str., 4.19str.

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti visiškai.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nebaigto statyti statinio - parodų ir pramogų centro (buvęs pavadinimas - Universamas), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio pareiškėjui, rytinė dalis, kurios bendras plotas yra 350,21 kv. m ir kurią sudaro patalpos rūsyje, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje žymimos R-26 - R-34 bei dalis rūsio patalpos, žymimos R-24 (40,01 kv. m), bei pirmame aukšte, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje žymimos 1-50 - 1-59, yra pagrindinio pastato priklausinys.

20Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog... 3. Pareiškėjo atstovas paaiškino, jog neišlikus visai pastato projektinei... 4. Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovė paaiškino, jog nėra... 5. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 6. Suintersuoto asmens Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialo... 7. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 8. CPK 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę... 9. Pareiškėjas įsigijo iš Kauno miesto savivaldybės statinį (b.l. 12-18).... 10. Byloje pateiktas 2011 m. vasario 4 d. UAB „Pastatų matavimo centras" viso... 11. Prie bylos yra prijungta techninės apskaitos byla , inventorinis Nr. 24536.... 12. Byloje paklaustas liudytojas S. S. paaiškino, kad šį objektą statė. Visas... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nusistovėjusias teisės... 14. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą... 15. Klausimas, ar tarp pareiškėjo nupirkto pastato ir priklausinio yra teisiškai... 16. Įvertinant išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus,... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 177str, 178str., 185str, 259str,... 18. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog nebaigto statyti statinio -... 20. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...