Byla eI3-17-505/2020
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos ( - ) skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl sprendimo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja viešoji įstaiga ( - ) (toliau – ir VšĮ ( - )) skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD, Departamentas) 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ toje dalyje, kuria buvo pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nurodytomis apimtimis už 2014 – 2015 m. laikotarpį VšĮ ( - ) atliekų tvarkytojo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (toliau – ir UAB ( - )) išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai Nr. 1418KA0001-5644-4687, Nr. 1518KA0002-5644-4687, Nr. 1516KA0001-5644-4687, Nr. 1511KA0002-5644-4687, Nr. 1511KA0001-5644-4687.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad pareiškėja yra organizacija, turinti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka kolektyviai organizuojanti gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Pareiškėja vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 34-22 straipsniais įgyvendina gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų / importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamas pakuotes. Pareiškėja su gamintojais / importuotojais sudaro pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, kuriomis pastarieji paveda pareiškėjai vykdyti jiems Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas. Pareiškėja, įgyvendindama prisiimtas pareigas privalo pasitelkti Aplinkos apsaugos agentūros į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įtrauktus atliekų tvarkytojus. Pasibaigus kalendoriniams metams tvarkytojai pareiškėjai išrašo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kuriuos pareiškėja paskirsto gamintojams / importuotojams išrašydama patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą. Pažymėjo, kad ginčijamu sprendimu buvo panaikinti tvarkytojo pareiškėjai išduoti įrodantys dokumentai, taip pat nepagrįstai, nemotyvuotai konstatuota, kad pareiškėjos nariai, gamintojai ir importuotojai neįvykdė Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių, nes organizacijos išrašė patvirtinimus apie surinktus ir perdirbtus pakuočių atliekų kiekius, anksčiau nurodytų negaliojančių Dokumentų pagrindu. Dėl šių priežasčių organizacijų nariai, gamintojai ir (ar) importuotojai, privalo nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis už 2014 m. ir 2015 m. mokestinius laikotarpius. Konkrečiu atveju buvo atliktas tvarkytojo mokestinis patikrinimas, tačiau tvarkytojas nėra mokesčio mokėtojas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas prasme, todėl mokestinis tvarkytojo patikrinimas negalėjo būti atliktas. Tai, kad mokestine prasme mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimas kyla ne tvarkytojui, o gamintojams / importuotojams pripažįsta ir pats atsakovas ginčijamame sprendime nepagrįstai konstatuodamas su patikrinimu nesusijusių subjektų pareigas. Pabrėžė, jog atsakovas prieš priimdamas sprendimą, turėjo sudaryti sąlygas visiems asmenims, kurių interesus gali paveikti priimamas administracinis aktas, būti išklausytiems, ko konkrečiu atveju nebuvo padaryta. Pareiškėjos įsitikinimu, ginčijamas sprendimas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, t. y. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-25 straipsnio 8 dalies ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 38 punkto, 9 priedo 7.5 punktų nuostatoms, patikrinimas atliktas pažeidžiant Įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 54 punkto nuostatas, patikrinimo aktas priimtas remiantis negaliojančios redakcijos teisės akto nuostatomis bei pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir Įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punkto nuostatas, taip pat ginčijamas sprendimas pažeidžia ir gero administravimo ir teisėtų lūkesčių principus, dėl ko sprendimas yra neteisėtas ir nakintinas. Prašė skundą patenkinti.

6Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą prašė skundo netenkinti.

7Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą nurodė, kad UAB ( - ) (subjektas kurio atžvilgiu buvo priimtas individualus teisės aktas) yra nepavojingų atliekų tvarkytoja, vykdanti nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą pagal Departamento 2007 m. gruodžio 21 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/25 (paskutinį kartą koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d.). UAB ( - ) iš įvairių įmonių bei fizinių asmenų surenka nebetinkamas naudojimui nepavojingas atliekas, tarp jų ir pakuočių (stiklinės, plastikinės, medinės ir pan.) atliekas. UAB ( - ) yra Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše.

8Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės atliko UAB ( - ) neplaninį patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014 m. - 2015 m. laikotarpį. Šio neplaninio patikrinimo rezultatai įforminti 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. ( - ) (toliau - Patikrinimo aktas). Patikrinimo akto išvadose nurodyti UAB ( - ) apskaitos vykdymo pažeidimai vedant 2014 m. - 2015 m. atliekų tvarkymo apskaitą ir nustatyta, kad: atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodyti duomenys (gautų - perduotų atliekų kiekiai, kodai) nesutampa su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais; UAB ( - ) nesilaikė reikalavimo, vykdant atliekų apskaitą nurodyti atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta; UAB ( - ) 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu nepagrįstai išdavė mokestinę lengvatą patvirtinančius dokumentus už pakuočių atliekų sutvarkymą; UAB ( - ) 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu kaip atliekų surinkėjo išrašyti licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) ir licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) kai kurie (ne visi) mokestinę lengvatą įrodantys dokumentai laikytini neteisėtais.

9Pažymėjo, kad šis patikrinimo aktas nebuvo adresuotas pareiškėjai ir ji neturėjo jokios teisės ar pareigos teikti pastabas dėl šio patikrinimo akto. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 punktu, kuris nurodo, kad tikrindamas juridinių asmenų veiklą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo atlikęs patikrinimą - surašyti patikrinimo aktą; jis surašomas dviem egzemplioriais. Patikrinimo akte turi būti nurodomas patikrinimą atlikusio aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno vardas, pavardė, ir pareigos, tarnybos vieta, patikrinimo data, patikrinimo priežastys, patikrinimo metu nustatyti pažeidimai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad savavališku skundo administraciniam teismui dalyku negali būti viešojo administravimo subjekto vientisos (vienos) administracinės procedūros metu priimami tarpiniai (procedūriniai) dokumentai, kurie atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje bei kuriais tik siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, tačiau kurie tiesiogiai nėra susiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu. Dėl minėtų priežasčių šie dokumentai paprastai suinteresuotiems asmenins jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia, todėl negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Argumentai dėl tarpinių (procedūrinių) dokumentų, kurių pagrindu priimtas galutinis sprendimas, jų galimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, gali būti reiškiami ir vertinami nagrinėjant ginčą dėl galutinio sprendimo (galutinių sprendimų).

10Įvertinus pateiktas UAB ( - ) pastabas dėl Patikrinimo akte nurodytų nustatytų aplinkybių, skundžiamu sprendimu buvo iš dalies patvirtintas Patikrinimo aktas. Sprendimu galutinai nuspręsta pripažinti negaliojančiais UAB ( - )neteisėtai išduotus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, patvirtinančius mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatas.

11Organizacijos VšĮ ( - ) ir VšĮ ( - ) nurodytų dokumentų pagrindu išrašė patvirtinimus savo nariams, gamintojams ir (ar) importuotojams, kurie pasinaudojo mokestine lengvata, nemokėjo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

12Pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. Dl-359 „Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas) 38 punktą, jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje ir Aprašo 11, 16, 20, 25, 30, 35 punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad dokumentai išrašyti neteisėtai. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų ir patvirtinimų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis Aprašo 55 punktu, priima regionų aplinkos apsaugos departamentai. Dokumentų ir patvirtinimų pripažinimas neteisėtai išrašytais įforminamas patikrinimo aktu, kuris patvirtinamas regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentas (dėl viso dokumente nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies dokumente nurodyto atliekų kiekio) ir (ar) patvirtinimas (dėl viso patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) laikomas netekusiu galios nuo sprendimo priėmimo dienos. Vadovaujantis aukščiau pateiktu teisiniu reglamentavimu, atsakovas 2017 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (MAKS)-D2-3136, pateikė pareiškėjai pranešimą apie 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pripažintus negaliojančiais UAB ( - ) išrašytus VšĮ ( - ) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. UAB ( - ) pažeidė įstatymu nustatytą reikalavimą ir atliekų apskaitos dokumentuose nenurodė privalomų nurodyti duomenų: fizinio asmens duomenų, identifikuojančių asmenį, konkretaus fizinio asmens pristatytą atliekų kiekį. Tokių duomenų UAB ( - ) nepateikė atliekamo patikrinimo metu bei rašytinių pastabų teikimo metu. Todėl pareiškėja neįrodė, kad iš fizinių asmenų surinkti kiekiai teisėti: nepateikė įrodymų, kad pareiškėjos apskaitoje nurodyti fizinių asmenų pristatyti pakuočių kiekiai realūs (kokiu būdu pas fizinius asmenis susidarė šimtai tonų pakuočių atliekų ).

13Iš skundo turinio matyti, jog pareiškėja gina UAB ( - ) interesus dėl galimai padaryto jos viešosios teisės pažeidimo bei skunde nurodo iš to kylančias pareiškėjai netiesiogines teisines pasekmes. Mano, kad šiuo atveju pareiškėja neturi teisės kreiptis administracinį teismą su skundu dėl galimai jai teisines pasekmes sukeliančio individualaus teisės akto, nes ginčijamas sprendimas skirtas konkrečiam subjektui - UAB ( - ), kuriam minėtas aktas sukelia tiesiogines teisines (viešosios (administracinės) teisės) pasekmes. Prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ( - ) su pareiškėjos skundu sutiko ir prašė jį tenkinti.

15Skundas atmestinas.

16Byloje kilo ginčas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento) 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalies panaikinimo, kuria buvo pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nurodytomis apimtimis už 2014 – 2015 m. laikotarpį viešosios įstaigos ( - ) atliekų tvarkytojo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Byloje nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ( - ) yra nepavojingų atliekų tvarkytoja, vykdanti nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas, RAAD) 2007 m. gruodžio 21 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/25 (paskutinį kartą koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d.). UAB ( - ) iš įvairių įmonių bei fizinių asmenų surenka nebetinkamas naudojimui nepavojingas atliekas, tame tarpe ir pakuočių (stiklinės, plastikinės, medinės ir pan.) atliekas. UAB ( - ) yra įrašyta į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. AV. 275, 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. AV.292, 2014 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. AV-202, 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AV-345).

18Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja yra organizacija, turinti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka kolektyviai organizuojanti gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Pareiškėja, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 34-22 straipsniais įgyvendina gamintojams ir importuotojams (Pareiškėjos dalyvių arba sutartiniais pagrindais pavedusių organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatytų pareigų netapusių pareiškėjos dalyviais (toliau- ir Gamintojai/Importuotojai) nustatytas pareigas organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Gamintojų/Importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamas pakuotes. Pareiškėja su Gamintojais/Importuotojais sudaro pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, kuriomis pastarieji paveda Pareiškėjai vykdyti jiems Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas. Pareiškėja, įgyvendindama prisiimtas pareigas, privalo pasitelkti Aplinkos apsaugos agentūros į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įtrauktus atliekų tvarkytojus (nagrinėjamu atveju –UAB ( - ))(toliau- ir Tvarkytojai). Pasibaigus kalendoriniams metams Tvarkytojai pareiškėjai išrašo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (toliau- ir Įrodantys dokumentai), kuriuos pareiškėja paskirsto Gamintojams/Importuotojams išrašydamas patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą (toliau- ir Patvirtinimai). Pareiškėjos išrašyti Patvirtinimai sudaro sąlygas Gamintojams/Importuotojams įvykdyti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis ir taip būti atleistiems nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

19Byloje nustatyta, kad Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vedėja L. R. ir vyriausioji specialistė R. M. - vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės atliko UAB ( - ) neplaninį patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014 m. - 2015 m. laikotarpį. Šio neplaninio patikrinimo rezultatai įforminti 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. ( - ) (toliau - Patikrinimo aktas). Patikrinimo akto išvadose nurodyta, kad patikrinimo metu buvo nustatyta:

20patikrinimo metu nustatyti apskaitos vykdymo pažeidimai vedant 2014 m. - 2015 m. atliekų tvarkymo apskaitą. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodyti duomenys (gautų - perduotų atliekų kiekiai, kodai) nesutampa su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais. Įmonė nesilaikė reikalavimo vykdant atliekų apskaitą nurodyti atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta. Tuo pažeisti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalis, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 16, 18, 22, 24 punktų reikalavimai;

21įmonė 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu nepagristai išdavė mokestinę lengvatą patvirtinančius dokumentus už pakuočių atliekų sutvarkymą. Tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalį, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punktą;

22V. M. administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalimi, 35 straipsnio 1 dalimi, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punktu, įmonės 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu kaip atliekų surinkėjo išrašyti mokestinę lengvatą įrodantys dokumentai laikomi neteisėtais:

232014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 1450,1 t stiklinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr.1411KA0004-5644-5513 (858,890 t) ir dalis dokumento Nr. 1411KA0003-5644-5513 (591.21 t);

242014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 549,9 t stiklinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1411KA0003-5644-5513 (549.9 t);

252014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 359,95 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1418KA0001-5644-5513 (359,95 t);

262014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 104,652 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1418KA0001-5644-4687 (104,652 t);

272015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 553,078 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1518KA0002-5644-4687 (553,078 t);

282015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 77,84 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašyti dokumentai Nr. 1516KA0004-5644-5513 (13,08 t) Nr. 1516KA0003-5644-5513 (20.26 t), Nr. 1516KA0002-5644-5513 (44,5 t);

292015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 28,479 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1516KA0001-5644-5513 (28,479 t);

302015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 519,04 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0001 -5644-5513 (519,04 t);

312015 m, licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 4141,812 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0002-5644-4687 (3705,0 t) ir dalis dokumento Nr. 1511KA0001-5644-4687 (436.812 t).

32UAB ( - ), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnio 1 dalimi, pateikė rašytines pastabas dėl patikrinimo akto ir pagrįsti kitas aplinkybes, kurios svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus dėl Departamento 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. ( - ) nustatytų aplinkybių.

33Departamentas skundžiamu 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, atsižvelgęs į UAB ( - ) pateiktas pastabas, nusprendė iš dalies patvirtinti 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo aktą Nr. ( - ) (toliau- ir Sprendimas).

34Sprendime nurodė, jog įvertintos pateiktos pastabos dėl atliekų kiekio nesutapimo Atliekų tvarkymo apskaitoje (gautų - perduotų atliekų kiekiai, kodai) su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais. Įvertinus įmonės antrinių žaliavų išrūšiavimo aktus bei Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale pateiktą informaciją, priimta, kad įmonės Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodytas 2014 m. iš UAB ( - ) gautas atliekų kiekis - teisingas. Todėl įmonės naudai perskaičiuoti atliekų likučiai 2015 m. sausio 1 d. (1 priedas).

35Įmonės naudai įvertintos faktinės aplinkybės dėl Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinėje sistemoje įvykusios techninės klaidos teikiant perdirbėjo ataskaitas. Todėl pripažįstami teisėtai išrašytais pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai už įmonės surinktą ir perdirbtą 2000 t stiklinės pakuotės kiekį 2014 m. laikotarpiu.

36Pripažintas neteisėtu pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas už ne Lietuvoje surinką pakuočių atliekų kiekį: 2015 m. gauta iš UAB ( - ) 469,42 t plastikinės pakuotės kiekį, kuris pirminiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytas kaip surinktas ne Lietuvoje (2 priedas).

37Nepagristomis pripažintos įmonės pateiktos pastabos dėl fizinių asmenų identifikavimo, vykdant Atliekų tvarkymo apskaitą. Įmonės pateikta nuomonė prieštarauja Lietuvos Respublikos atlieku tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalyje aiškiai įteisintam reikalavimui atliekų tvarkytojui, kuris išrašo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus: „Į atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) privalo svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną vienu kartu gautą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą tvarkyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtu galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo datą.“ Įmonė pažeidė įstatymu nustatytą reikalavimą ir atliekų apskaitos dokumentuose nenurodė privalomų nurodyti duomenų: fizinio asmens duomenų, identifikuojančių asmenį, konkretaus fizinio asmens pristatytą atliekų kiekį ir pristatymo datą. Tokių duomenų įmonė nepateikė atliekamo patikrinimo metu bei rašytinių pastabų teikimo metu. Tuo nepagristas teisėtas pakuočių atliekų surinkimas. Todėl priimta, kad 2014 m., 2015 m. už iš neidentifikuotų fizinių asmenų priimtus pakuočių atliekų kiekius įmonė neteisėtai išrašė pakuočių atliekų sutvarkyme įrodančius dokumentus.

38Šiuo Sprendimu galutinai buvo nuspręsta pripažinti negaliojančiais RUAB ( - ) neteisėtai išduotus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (toliau - ir Dokumentai), patvirtinančius mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatas (duomenys apie 2014 m. – 2015 m. perskaičiuotus atliekų kiekius yra 3 ir 4 prieduose).

39Tokiu būdu Sprendimu pripažinti negaliojančiais RUAB ( - ) neteisėtai išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai:

40už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 359,95 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašytas dokumentas Nr. 1418KA0001 -5644-5513 (359,95 t);

41už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 104,652 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1418KA0001-5644-4687 (104,652 t);

42už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 553,078 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1518KA0002-5644-4687 (553,078 t);

43už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 77,84 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašyti dokumentai Nr. 1516KA0004- 5644-5513 (03,08 t), Nr. 1516KA0003-5644-5513 (20,26 t), Nr. 1516KA0002-5644-5513 (44,5 t);

44už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 28,479 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1516KA0001- 5644-4687 (28,479 t);

45už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 519,04 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0001- 5644-5513 (519,04 t);

46už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 3913,352 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0002-5644-4687 (3705,0 t) ir dalis dokumento Nr. 1511KA0001 -5644-4687 (208352 t).

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 9 punktu šiuo Sprendimu buvo konstatuota, kad organizacijos VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ ( - ) aukščiau nurodytų Dokumentų pagrindu išrašė patvirtinimus savo nariams, gamintojams ir (ar) importuotojams, kurie pasinaudojo mokestine lengvata, nemokėjo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalį (gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teigė, kad organizacijų VšĮ ( - ) ir VšĮ ( - ) nariai, gamintojai ir (ar) importuotojai neįvykdė Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių, nes organizacijos išrašė patvirtinimus apie surinktus ir perdirbtus pakuočių atliekų kiekius, aukščiau nurodytų negaliojančių Dokumentų pagrindu. Dėl šių priežasčių organizacijų nariai, gamintojai ir (ar) importuotojai privalo nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis už 2014 m. ir 2015 m. mokestinius laikotarpius.

48Pareiškėja, prašydama panaikinti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pagrindiniais argumentais jo neteisėtumui pagrįsti nurodo tai, jog pareiškėja yra įsitikinusi ir pagrindžia, kad Sprendimas yra neteisėtas bei nepagrįstas, nes: jo pagrindu buvęs Patikrinimo aktas surašytas atsakovui atlikus mokestinį patikrinimą dėl mokesčio už aplinkos teršimą, Tvarkytojui nesant mokesčio mokėtoju, o į mokestinį patikrinimą nebuvo įtraukti tretieji asmenys (tame tarpe ir pareiškėja, Gamintojai/Importuotojai), kuriems Sprendimas sukelia tiesiogines neigiamas pasekmes; Sprendimas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, t. y. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalies ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 38 punkto, 9 priedo 7.5 punktų nuostatoms (redakcija galiojusi nuo 2013-01-01 iki 2016-01-01), priimtas Sprendimas pažeidžia lex retro non agit principą, patikrinimas atliktas pažeidžiant Įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 54 punkto nuostatas, Patikrinimo aktas priimtas remiantis negaliojančios redakcijos teisės akto nuostatomis bei pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir Įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punkto nuostatas, taip pat Sprendimas pažeidžia gero administravimo ir teisėtų lūkesčių teisinės apsaugos principus.

49Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, išnagrinėję administracinę bylą Nr. eI-1422-505/2018 pagal pareiškėjos UAB ( - ) skundą atsakovui Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VšĮ ( - ), VšĮ ( - ) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ panaikinimo, 2018 m. gegužės 16 d. sprendimu panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“.

50Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą (Nr. eA-159-556/2020) pagal atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gegužės 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – viešoji įstaiga ( - ), viešoji įstaiga ( - )) dėl sprendimo panaikinimo 2020 m. vasario 5 d. nutartimi atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą atmetė, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. gegužės 16 d. sprendimą paliko nepakeistą.

51Teismų vertinimu, Kauno RAAD, atlikęs patikrinimą pareiškėjo UAB ( - ) atžvilgiu ir siekdamas jo atsakomybės pagal Sprendime nurodytą pažeidimo esmę, turėjo nurodyti išsamią teisinę kvalifikaciją bei pagrįsti padarytą pažeidimą. Šiuo konkrečiu atveju Patikrinimo aktas ir Sprendimas nėra tarpusavyje suderinami nei pažeidimo esmės, nei teisinio kvalifikavimo prasme. Be kita ko, nebuvo nurodyta, kokiu laikotarpiu, koks teisinis reguliavimas (redakcija) taikytinas. Pareiškėjai UAB ( - ) buvo atimta galimybė aiškiai suprasti, kuo ji yra kaltinama bei tinkamai pasiruošti gynybai, o teismui, ginčui persikėlus į teismą, – atlikti teisminę patikrą. Teismai galutiniuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., žr. išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-336/2011; 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

52Esant nustatytam faktui, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ yra priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bendrųjų reikalavimų individualiam administraciniam aktui, nes sprendimo turinys neatitinka teisės normų reikalavimų (teisinio pagrindimo), todėl šis sprendimas pripažintas neteisėtu ir 2018 m. gegužės 16 d. teismo sprendimu panaikintinas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, kaip priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (faktinės aplinkybės iš esmės sutampa ir kitaip nebegali būti vertinamos, nei buvo įvertintos įsiteisėjusiame teismo sprendime administracinėje byloje, nes taip būtų pažeisti imperatyvūs ABTĮ 57 straipsnio 2 dalies reikalavimai), todėl pareiškėjos skundas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ toje dalyje, kuria buvo pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nurodytomis apimtimis už 2014 – 2015 m. laikotarpį VšĮ ( - ) atliekų tvarkytojo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai Nr. 1418KA0001-5644-4687, Nr. 1518KA0002-5644-4687, Nr. 1516KA0001-5644-4687, Nr. 1511KA0002-5644-4687, Nr. 1511KA0001-5644-4687, netenkintinas.

532018 m. balandžio 5 d. teisme gautas pareiškėjos viešosios įstaigos ( - ) atstovo advokato P. Č. prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo.

54Prašyme nurodoma, jog pareiškėjos patirtas išlaidas sudaro skundo teismui parengimas ir pateikimas bei atstovavimas byloje, taip pat 22,50 Eur žyminis mokestis, todėl prašo priteisti iš atsakovo pareiškėjos naudai 1331,00 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas bei sumokėtą 22,50 Eur žyminį mokestį.

55ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti ir gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 4 dalį teismas gali nesilaikyti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar proceso šalių procesinis elgesys buvo tinkamas (taip pat ir mediacijos atveju), ir įvertinęs ginčo kilimo ir kitas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Proceso šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Šio straipsnio 5 dalis suteikia teisę proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis patvirtintas Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

56Teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 52 str. 3 d.).

57ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, o tai reiškia, kad suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos.

58Nagrinėjamu atveju pareiškėjos atstovas įstatymo nustatyta tvarka ir terminais pateikė teismui prašymą priteisti pareiškėjos naudai bylinėjimosi išlaidas.

59Pareiškėjas turėtas bylinėjimosi išlaidas grindžia Išrašu iš 2017 m. lapkričio 20 d. teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. S-32/2017, 2017 m. gruodžio 13 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 67/17, 2018 m. sausio 10 d. mokėjimo nurodymu bei 2017 m. gruodžio 11 d. mokėjimo nurodymu, patvirtinančiu 22,50 sumokėtą žyminį mokestį.

60Pareiškėja teismo prašo priteisti pateikiant skundą sumokėtą 22,50 Eur žyminį mokestį. Kaip minėta, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtina byloje esantis 2017 m. gruodžio 11 d. Mokėjimo nurodymas, todėl šios patirtos išlaidos laikytinos pagrįstomis ir gali būti priteistos iš atsakovo pareiškėjai.

61Pagal ABTĮ 47 straipsnio 1 dalį proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus, o pačios šalies dalyvavimas byloje neatima iš jos teisės turėti šioje byloje atstovą. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) teisme gali būti advokatai. Pareiškėja, pagrįsdama bylinėjimosi išlaidas pateikė teisinių paslaugų sutartį sudarytą su advokate A. B. ir advokatu P. Č. (išrašas iš 2017 m. lapkričio 20 d. teisinių paslaugų sutarties Nr. S-32/2017).

62Kaip minėta, iš pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir priedų matyti, jog siekiama, kad būtų atlygintos pareiškėjai išlaidos, kurias sudaro skundo teismui parengimas ir pateikimas bei atstovavimas teisme – 1331,00 Eur.

63Bylos duomenimis nustatyta, kad skundas teismui buvo pateiktas 2017 m. gruodžio 11 d. Už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį Rekomendacijų 8.2 punkte numatytas koeficientas – 2,5, kuris taikytinas pareiškėjo atstovo darbo užmokesčio skaičiavimui. Pareiškėjo atstovui rengiant skundą Lietuvos statistikos departamentas buvo paskelbęs 838,70 Eur Vidutinį darbo užmokestį, todėl už skundo byloje surašymą maksimalus galimas priteisti dydis skaičiuotinas taikant Rekomendacijose nustatytą koeficientą, kurio pagrindu imamas teisinių paslaugų teikimo metu galiojęs 838,70 Eur Vidutinis darbo užmokestis (Rekomendacijų 7 p.). Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už skundo teismui surašymą gali būti priteistina maksimali 2096,75 Eur suma (838,70 x 2,5 = 2096,75). Kadangi prašoma priteisti 1331,00 Eur suma skundo teismui parengimą ir pateikimą bei atstovavimą teisme neviršija maksimaliai galimos priteisti sumos, todėl minėta suma gali būti priteista iš atsakovo.

64Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų pareiškėjai priteisimo, atsižvelgia į ABTĮ 40 straipsnio 4 dalį, į susiklosčiusią situaciją, t. y. į tai, kad nors pareiškėjos skundas atmestas, tačiau nustačius, kad pareiškėjos elgesys buvo tinkamas šioje byloje (bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija; lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir skundo padavimą) ir ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas, vadovaujantis ABTĮ 4 straipsnio 7 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas iš dalies ir pareiškėjai viešajai įstaigai ( - ) priteistina 676,75 Eur ((1331,00 Eur + 22,50 Eur)/2 = 676,75 Eur) suma patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti iš atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, o kita prašymo dalis netenkintina.

65Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 41 straipsniais, 84 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

66Pareiškėjos viešosios įstaigos ( - ) skundą atmesti.

67Pareiškėjos prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

68Priteisti pareiškėjai viešajai įstaigai ( - ) iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 676,75 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

69Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja viešoji įstaiga ( - ) (toliau – ir VšĮ ( - )) skundu... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad pareiškėja yra organizacija, turinti... 6. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos... 7. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos... 8. Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyresniosios... 9. Pažymėjo, kad šis patikrinimo aktas nebuvo adresuotas pareiškėjai ir ji... 10. Įvertinus pateiktas UAB ( - ) pastabas dėl Patikrinimo akte nurodytų... 11. Organizacijos VšĮ ( - ) ir VšĮ ( - ) nurodytų dokumentų pagrindu... 12. Pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų... 13. Iš skundo turinio matyti, jog pareiškėja gina UAB ( - ) interesus dėl... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ( - ) su pareiškėjos skundu sutiko ir... 15. Skundas atmestinas.... 16. Byloje kilo ginčas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos... 17. Byloje nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ( - ) yra... 18. Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja yra organizacija, turinti gaminių... 19. Byloje nustatyta, kad Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus... 20. patikrinimo metu nustatyti apskaitos vykdymo pažeidimai vedant 2014 m. - 2015... 21. įmonė 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu nepagristai išdavė mokestinę lengvatą... 22. V. M. administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 69 straipsnio... 23. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 1450,1 t stiklinių... 24. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 549,9 t stiklinių... 25. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 359,95 t medinių... 26. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 104,652 t medinių... 27. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 553,078 t medinių... 28. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 77,84 t tekstilės... 29. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 28,479 t tekstilės... 30. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 519,04 t stiklo pakuočių... 31. 2015 m, licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 4141,812 t stiklo... 32. UAB ( - ), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 33. Departamentas skundžiamu 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S12-20 „Dėl... 34. Sprendime nurodė, jog įvertintos pateiktos pastabos dėl atliekų kiekio... 35. Įmonės naudai įvertintos faktinės aplinkybės dėl Aplinkosauginių... 36. Pripažintas neteisėtu pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų... 37. Nepagristomis pripažintos įmonės pateiktos pastabos dėl fizinių asmenų... 38. Šiuo Sprendimu galutinai buvo nuspręsta pripažinti negaliojančiais RUAB ( -... 39. Tokiu būdu Sprendimu pripažinti negaliojančiais RUAB ( - ) neteisėtai... 40. už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 359,95 t... 41. už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 104,652 t... 42. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 553,078 t... 43. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 77,84 t... 44. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 28,479 t... 45. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 519,04 t... 46. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ ( - ) už 3913,352 t... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d.... 48. Pareiškėja, prašydama panaikinti Kauno regiono aplinkos apsaugos... 49. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 50. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 51. Teismų vertinimu, Kauno RAAD, atlikęs patikrinimą pareiškėjo UAB ( - )... 52. Esant nustatytam faktui, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno... 53. 2018 m. balandžio 5 d. teisme gautas pareiškėjos viešosios įstaigos ( - )... 54. Prašyme nurodoma, jog pareiškėjos patirtas išlaidas sudaro skundo teismui... 55. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 56. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 57. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo... 58. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos atstovas įstatymo nustatyta tvarka ir... 59. Pareiškėjas turėtas bylinėjimosi išlaidas grindžia Išrašu iš 2017 m.... 60. Pareiškėja teismo prašo priteisti pateikiant skundą sumokėtą 22,50 Eur... 61. Pagal ABTĮ 47 straipsnio 1 dalį proceso šalys savo interesus teisme gina... 62. Kaip minėta, iš pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir... 63. Bylos duomenimis nustatyta, kad skundas teismui buvo pateiktas 2017 m.... 64. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 41... 66. Pareiškėjos viešosios įstaigos ( - ) skundą atmesti.... 67. Pareiškėjos prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.... 68. Priteisti pareiškėjai viešajai įstaigai ( - ) iš Aplinkos apsaugos... 69. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti...