Byla 2-6043-934/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo R. Ž., V. Ž., M. L. Ž. ieškinio atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateikė ieškinį, prašydamas fiziškai ir juridiškai išlaisvinti visas ieškovų teises bei laisves į jų nuosavybę, priteisti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškovui 435 000,00 Lt neturtinę žalą, priteisti V. Ž. 25 proc. dydžio neturtinę žalą nuo R. Ž. priteistos neturtinės žalos, priteisti M. L. Ž. 25 proc. dydžio neturtinę žalą nuo R. Ž. priteistos neturtinės žalos, priteisti po 10 proc. metinių palūkanų kiekvienam ieškovui atskirai. Ieškinio reikalavimus grindė neteisėtais Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos J. N. veiksmais, priimant 2003 m. liepos 31 d. teismo nutartį.

3Ieškinį atsisakoma priimti.

4Ieškinys prieš valstybę yra pareiškiamas pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę (CPK 29 str.). Teismui pateiktame ieškinyje ieškovas pareiškė reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Ieškinį grindė neteisėtais Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos J. N. veiksmais. Bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (CK 6.273 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos“ įgaliojo Teisingumo ministeriją atstovauti – kai žala atsirado dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, todėl šioje byloje valstybei atstovaujančia institucija laikytina Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, o ne ieškinyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5Teisingumo ministerijos registruotos buveinės adresas yra Gedimino pr. 30, Vilniuje (Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijoje). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo veiklos teritorija apima Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijos teritoriją (1994 m. birželio 15 d. LR įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo teismo, Lietuvos Apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 7 str. 3 d.). Kadangi atsakovą atstovaujančios institucijos buveinė yra Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijos teritorijoje, tai ieškinys yra teismingas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui ir jį atsisakoma priimti, kaip neteismingą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Ieškovui išaiškintina, kad ieškinys turi būti pateikiamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui. Be to, pažymėtina, kad ieškinys dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą taip pat gali būti pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą.

6Papildomai išaiškinti ir pasiūlyti ieškovui, kreipiantis į šioje teismo nutartyje nurodytą teismą, ištaisyti ieškinyje esančius trūkumus (CPK 7 str., 8 str.).

7CPK 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Tačiau kaip bet kuri kita subjektinė teisė, taip pat ir teisė kreiptis į teismą turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką bei sąlygas nustato CPK. Suinteresuotas asmuo, siekiantis apginti galimai pažeistą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, turi pateikti teismui dalyvaujančio asmens procesinį dokumentą (CPK 110 str.), kuris atitiktų procesiniame įstatyme nustatytus formos ir turinio reikalavimus (CPK 111 – 114 str.). CPK 135 str. 1 d. nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui (CPK 111 str., 113 str., 114 str.), taip pat jis turi atitikti specialiuosius ieškinio turiniui keliamus reikalavimus, nurodytus to paties straipsnio 1 dalyje.

8Pagal CPK 135 str. 1 d. 2 – 4 p., ieškinyje turi būti nurodomas faktinis ieškinio pagrindas, t. y. aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, taip pat ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). Ieškinio dalykas turi atitikti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.138 straipsnyje įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus, tiek ieškinio dalykas, tiek faktinis pagrindas būti aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotas. Teismui pateiktame ieškinyje faktinės aplinkybės dėstomos nenuosekliai ir neaiškiai, ieškinyje nėra nurodyta, kuo pasireiškė ieškovų patirta neturtinė žala, neįvardyti ir nepateikti įrodymai, kuriais ieškovai įrodinės patirtos neturtinės žalos dydį, aplinkybes, kuriomis grindžiamas teisėjos atliktų veiksmų neteisėtumas (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Ieškovai turėtų patikslinti ieškinio dalyką ir faktinį ieškinio pagrindą, o būtent, nurodyti, kokiais konkrečiais veiksmais ieškovams buvo padaryta neturtinė žala, kuo ši žala pasireiškė, pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes, taip pat turėtų tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo reikalavimus taip, kad jie atitiktų leistinus civilinių teisių teisminės gynybos būdus.

9Pagal CPK 111 str. 2 d. 2 p., teismui pateiktame ieškinyje turi būti nurodyti dalyvaujančių byloje asmenų asmens kodai (jeigu jie žinomi), gyvenamosios vietos, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai (jeigu jie žinomi) ir kredito įstaigų rekvizitai (jeigu jie žinomi). Ieškinyje ieškovas nenurodė savo asmens kodo ir gyvenamosios vietos, todėl ieškovas turėtų ištaisyti minėtą trūkumą pagal procesinio įstatymo reikalavimus (CPK 111 str. 2 d. 2 p.).

10Pagal CPK 111 str. 5 d, procesiniame dokumente, kurį pateikia atstovas, turi būti nurodyti duomenys apie atstovą ir prie jo pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas. Nagrinėjamu atveju R. Ž. ieškinį pareiškė asmeniškai ir kaip savo nepilnamečių dukrų V. Ž. bei M. L. Ž. įstatyminis atstovas, tačiau prie ieškinio nepateikė dokumentų, patvirtinančių jo ir V. Ž. bei M. L. Ž. giminystės ryšį bei nurodytų ieškovių amžių, t.y. įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas yra nurodytų nepilnamečių vaikų įstatyminis atstovas (CPK 135 str. 2 d.).

11Pagal CPK 135 str. 1 d. 5 ir 6 p., ieškinyje ieškovas taip pat turi nurodyti savo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, taip pat informaciją, ar byla bus vedama per advokatą, jeigu byla bus vedama per advokatą, nurodyti advokato vardą, pavardę ir darbo vietos adresą. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, turėtų laikytis šių įstatymo reikalavimų.

12Vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 2 p., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

13Atsisakyti priimti ieškovo R. Ž. ieškinį.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai