Byla 2-9159-599/2011
Dėl įsiskolinimo išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit“ ieškinį atsakovei M. M. dėl įsiskolinimo išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2010-02-13 sudarė su atsakove Paskolos sutartį, kurios pagrindu suteikė atsakovei 120,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą kartu su palūkanomis iki 2010-03-13. Atsakovei paskolos grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2010-05-26, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir iki nurodyto termino paskolos negrąžino. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovės 375,20 Lt įsiskolinimą, 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminį mokestį, bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 2-3).

3Atsakovei LR CPK 123 str. 3 d. bei 142 str. nustatyta tvarka 2011-04-28 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovė nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovei priima sprendimą už akių (b.l. 21).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas 2010-02-13 sudarė su atsakove Paskolos sutartį, kurios pagrindu suteikė atsakovei 120,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą kartu su palūkanomis, t.y. 140,00 Lt iki 2010-03-13 (b.l. 9-13). Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl susidarė 375,20 Lt įsiskolinimas, kurį sudaro 140 Lt negrąžinta paskola su palūkanomis, 235,20 Lt nesumokėti delspinigiai (b.l. 12). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-22).

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio

9Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

10LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš Sąlygų 10.2 nuostatų matyti, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 9-12). Iš ieškovo į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, kad atsakovei paskaičiuoti 235,20 Lt dydžio delspinigiai, t.y. sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų (b.l.2-3).

11Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 235,20 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (140,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis).

12LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). LR CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 117,60 Lt delspinigių (LR CK 6.73 str. 2 d.).

13Sutinkamai su LR CK 6.62 str. - 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str., 6.256 str., 6.258 str. 3 d., 6.260 str., 6.261 str., 6.874 str. 1 d., ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovo naudai išieškotinas 140 Lt įsiskolinimas, 117,60 Lt delspinigiai, 5% metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Sutinkamai su LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovės ieškovo naudai išieškotinas 67,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 1).

15Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovės valstybės naudai išieškotinos 5,79 Lt pašto išlaidos.

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies.

18Išieškoti iš atsakovės M. M., a.k. ( - ) gyv. Vilniaus miesto sav., ieškovo UAB „SMScredit.lt“, į.k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaune, naudai 140,00 Lt įsiskolinimą, 117,60 Lt delspinigių, 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminį mokestį.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Išieškoti iš atsakovės M. M., a.k. ( - ) gyv. Vilniaus miesto sav., valstybės naudai 5,79 Lt pašto išlaidas.

21Atsakovė turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. 3 p. reikalavimus. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 30 dienų apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2010-02-13 sudarė su atsakove... 3. Atsakovei LR CPK 123 str. 3 d. bei 142 str. nustatyta tvarka 2011-04-28 buvo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovė... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 8. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę... 9. Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos... 10. LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 11. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 12. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 13. Sutinkamai su LR CK 6.62 str. - 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d.,... 14. Sutinkamai su LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš... 15. Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovės valstybės naudai... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.-288 str., 307 str., teismas... 17. ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Išieškoti iš atsakovės M. M., a.k. ( - ) gyv. Vilniaus miesto sav.,... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Išieškoti iš atsakovės M. M., a.k. ( - ) gyv. Vilniaus miesto sav.,... 21. Atsakovė turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1... 22. Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 30 dienų apeliacine tvarka gali...