Byla 2-2065-905/2012
Dėl skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė A. P.,

3dalyvaujant ieškovo atstovei M. L.,

4atsakovei E. R.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „N.B.“ ieškinį atsakovei E. R. dėl skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 2454,73 Lt skolą už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas; penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas administruoja gyvenamąjį namą, esantį Vilniuje, ( - ), ir teikia namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. Namo butai Nr. 20 ir Nr. 22 nuosavybės teisėmis priklauso atsakovei. Anot ieškovo, Civilinio kodekso 4.76 straipsnio, 4.82 straipsnio 3 dalies, 4.82 straipsnio 4 dalies, 2001 m. gegužės 23 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ IV skyriaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d.įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų „Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ IV skyriaus nuostatos lemia atsakovės prievolę proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje kas mėnesį apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymą, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Ginčo laikotarpiu (nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.) atsakovė šios prievolės nevykdė, todėl susidarė 2454,73 Lt skola, į kurią įskaičiuota 18,11 Lt palūkanų už pradelstą terminą įvykdyti prievolę. Atsakovei mokesčiai paskaičiuoti proporcingai jai nuosavybės teise priklausančių butų plotui pagal patvirtintus paslaugų tarifus. Atsakovei ginčo laikotarpiu ne kartą jai nuosavybės teise priklausančių butų adresais buvo pateikti pranešimai įvykdyti prievolę – atsiskaityti su ieškovu už namo priežiūrą ir komunalines paslaugas, tačiau atsakovė prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdo ir mokesčių nemoka.

8Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė nesutiko su jai nuosavybės teise priklausantiems butams apskaičiuotais mokesčiais, nes ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių mokesčių pagrįstumą, ir neįrodė, kad mokesčiai apskaičiuoti už realiai atliktus bei būtinus darbus. Be to, atsakovės teigimu, ji bendro naudojimo objektais nesinaudoja, turi atskirą išėjimą.

9Teismo nustatytos aplinkybės

10Ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio Vilniuje, ( - ), bendro naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymą „Dėl UAB „N.B.“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratore“. Atsakovei nuosavybės teisėmis priklauso butai/patalpos, esančios Vilniuje, ( - )-20, ( - )-22 (b. l. 8-9, 96-97). Už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. ieškovas priskaičiavo 2454,73 Lt atsakovės skolą (b. l. 12-14, 87). Iš daugiabučio namo, ( - ), Vilniuje, bendro naudojimo objektų administravimo, priežiūros, remonto ir kitų tvarkymo darbų lėšų poreikio planų (toliau – planų) bei butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitų (toliau – ataskaitų) matyti 2009-2011 metais daugiabučiam namui Vilniuje, ( - ), teiktų eksploatavimo, komunalinių ir priežiūros paslaugų tarifai, planuojami remonto darbai bei duomenys apie priskaičiuotus mėnesinius mokesčius už bendro naudojimo objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas, lėšų panaudojimas bei atlikti į darbų planus neįtraukti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai (b. l. 66-79). Iš gyvenamojo namo, esančio Vilniuje, Algirdo g.49A, techninės priežiūros žurnalo išrašo matyti ginčo laikotarpiu name atlikti namo priežiūros darbai (b. l. 98-104). Atliktų darbų priėmimo aktuose nurodyti name atlikti darbai ir jų vertė (b. l. 110-129).

11Aplinkybių teisinis įvertinimas

12Civilinio kodekso 4.76 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno bendraturčio pareiga proporcingai savo daliai atsakyti tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat pareiga apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Bendrasavininkiui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

13Aiškindamas ir taikydamas šias ir kitas materialiosios teisės normas, reglamentuojančias patalpų savininkų pareigas, susijusias su daugiabučių namų bendro naudojimo patalpomis, kasacinis teismas nurodė, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, jog įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui ir bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės g. 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-7-515/2009).

14Pirmiau nurodytų teisės normų ir jų aiškinimo bei taikymo praktikos kontekste teismas konstatuoja, kad tiek pagal įstatymą, tiek pagal formuojamą teismų praktiką bendraturčiai turi prievolę padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu. Ši bendraturčių bendrojo pobūdžio pareiga kyla iš įstatymo nuostatų, todėl bendraturtis tokios bendrojo pobūdžio prievolės nevykdymo negali pateisinti-pagrįsti bendrojo naudojimo patalpų nesinaudojimu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą (šiuo konkrečiu atveju – apmokėti už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas) atsakovei atsiranda kaip namo bendro naudojimo patalpų bendraturtei.

15Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškovo pateikti įrodymai (planai, ataskaitos, atliktų darbų priėmimo aktai, techninės priežiūros žurnalas, kt.) yra nuoseklūs ir, teismo vertinimu, pakankami tam, kad susiformuotų teismo vidinis įsitikinimas (CPK 185 straipsnis), jog ieškovo nurodomi darbai buvo realiai atlikti ir jog dėl nurodytų darbų ieškovas patyrė prašomas priteisti sumas. Tuo tarpu atsakovė (tik) kėlė abejones dėl jai priskaičiuotų mokesčių pagrįstumo, tačiau nepateikė pakankamų įrodymų, patvirtinančių, kad darbai nebuvo atlikti ar atlikti netinkamai ir kad mokesčiai paskaičiuoti neteisingai (netiksliai ar nepagrįstai). Šiuo aspektu atmestinas kaip prieštaraujantis CK 4.82 straipsnio nuostatoms atsakovės argumentas, kad jai mokesčiai apskaičiuoti neva neteisingai pagal atsakovės nuosavybės teisėmis valdomų patalpų plotą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atlikti ir atsakovės ginčijami tam tikri darbai buvo vykdomi jau prieš du-tris metus, teismo vertinimu, šalių procesinio lygiateisiškumo aspektu būtų neadekvatu iš ieškovo papildomai reikalauti pateikti papildomų (negu jau pateikta) ir tiesioginių įrodymų, patvirtinančių darbų, už kuriuos prašoma priteisti skolą, realumą, atlikimo kokybę ir pan. Apibendrinant, darytina išvada, kad atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai nevykdė savo prievolės, t. y. neatsiskaitė už ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.; dėl to susidarė 2454,73 Lt skola.

16Apibendrindamas nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas; iš atsakovės ieškovui priteistina 2454,73 Lt skola už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (CK 4.76 straipsnis, 4.82 straipsnio 3, 5 dalys, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis,). Be to, tenkinant ieškovo reikalavimą ir vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis) – 74 Lt žyminis mokestis (b. l. 4, 46); 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą (b. l. 8-9, 96-97); 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą (b. l. 10) ir 72,60 Lt už teisines paslaugas (b. l. 5).

19Valstybei iš atsakovės priteistina 42,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1; CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, Civilinio kodekso 4.76 straipsniu, 4.82 straipsnio 3, 5 dalimis, 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „N.B.“ (j. a. k. ( - )) iš atsakovės E. R. (gim. 1957 m. birželio 20 d.) 2454,73 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt keturių litų 73 ct) skolą už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas; penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2454,73 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt keturių litų 73 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2011 m. gruodžio 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 74 (septyniasdešimt keturis) Lt žyminio mokesčio; 3 (tris) Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą; 2,90 Lt (du litus 90 ct) už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 72,60 Lt (septyniasdešimt du litus 60 ct) už teisines paslaugas.

23Priteisti valstybei iš atsakovės E. R. (gim. 1957 m. birželio 20 d.) 42,60 Lt (keturiasdešimt du litus 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (į. k. 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė A. P.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei M. L.,... 4. atsakovei E. R.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 2454,73 Lt skolą už suteiktas... 8. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 9. Teismo nustatytos aplinkybės... 10. Ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio Vilniuje, ( - ), bendro naudojimo... 11. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 12. Civilinio kodekso 4.76 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno bendraturčio pareiga... 13. Aiškindamas ir taikydamas šias ir kitas materialiosios teisės normas,... 14. Pirmiau nurodytų teisės normų ir jų aiškinimo bei taikymo praktikos... 15. Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti... 16. Apibendrindamas nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 19. Valstybei iš atsakovės priteistina 42,60 Lt išlaidų, susijusių su... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi,... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „N.B.“ (j. a. k. ( - ))... 23. Priteisti valstybei iš atsakovės E. R. (gim. 1957 m. birželio 20 d.) 42,60... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...