Byla 2-1788-608/2012
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės A. B. ieškinio atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonei „Valstybės žemės fondas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

  1. uždrausti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir valstybės įmonei „Valstybės žemės fondas“ organizuoti (uždrausti derinančioms institucijoms siųsti užklausimus dėl tvarkymo plano derinimo) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti žemės sklype adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį pastatą (motelį), unikalus Nr. ( - ) , ir kurio sprendiniuose žemės sklype, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , nėra numatytas pastatas (motelis), derinimą;
  2. uždrausti valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos tikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti žemės sklype adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį pastatą (motelį), unikalus Nr. ( - ) , ir kurio sprendiniuose žemės sklype, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , nėra numatytas pastatas (motelis);
  3. uždrausti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos tikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, kuriuo sprendiniuose yra numatyta nugriauti žemės sklype adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį pastatą (motelį), unikalus Nr. ( - ) , ir kurio sprendiniuose žemės sklype, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , nėra numatytas pastatas (motelis), ir surašyti patikrinimo aktą su teigiama išvada;
  4. uždrausti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti žemės sklype adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį pastatą (motelį), unikalus Nr. ( - ) , ir kurio sprendiniuose žemės sklype, esančiame adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , nėra numatytas pastatas (motelis);
  5. uždrausti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti žemės sklype, esančiame adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį pastatą (motelį), unikalus Nr. ( - ) , ir kurio sprendiniuose žemės sklype, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , nėra numatytas pastatas (motelis);
  6. uždrausti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti žemės sklype adresu ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį pastatą (motelį), unikalus Nr. ( - ) , ir kurio sprendiniuose žemės sklype, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , nėra numatytas pastatas (motelis), registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrui.

3Ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl jį priimti atsisakoma (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad teismams civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju ieškovės A. B. ieškinyje reiškiami reikalavimai kildinami ne iš privatinių, bet iš administracinių teisinių santykių – reiškiamas reikalavimas dėl valstybinio administravimo subjektų priimamų aktų ir veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo, kas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. priskirtina administracinio teismo kompetencijai.

5Ieškovė reikalauja uždrausti atsakovams priimti tam tikrus sprendimus, vykdant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų atsakovams priskirtas viešojo administravimo funkcijas - rengiant rajono lygmens specialųjį planą, t. y. kelia ne civilinio, bet administracinio pobūdžio ginčą. Specialioji teisėjų kolegija 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartyje pagal Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro skundą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos; 2007 m. gegužės 2 d. nutartyje, priimtoje byloje pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ieškinį atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai yra nustačiusi, kad reikalavimai dėl valstybės institucijų veiksmų, vykdant teisės aktais priskirtas teritorijų planavimo funkcijas, yra administracinio teisinio pobūdžio. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2007 m. lapkričio 15 d. byloje pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams UAB „Vytaras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centrui, trečiajam asmeniui UAB „SKR Baltic“ dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, statybos leidimo panaikinimo, kadastro ir registro duomenų keitimo pripažinimo neteisėtu ir VĮ Registrų centro įpareigojimo atstatyti registro ir kadastro duomenis, yra pažymėjusi, jog tais atvejais, kai administracinių teismų kompetencijai priskirtino ginčo išsprendimas yra susijęs su tolesniu kokio nors civilinio ginčo išsprendimu, nustatant tokios bylos rūšinį teismingumą reikia vertinti, kokio pobūdžio – administracinis ar civilinis ginčas yra pagrindinis, o kuris išvestinis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d. numato, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Nagrinėjamu atveju ieškovė kelia ginčą išimtinai iš administracinių teisinių santykių. Nors ieškovė savo reikalavimus grindžia jos, kaip nekilnojamojo turto - motelio, esančio ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , savininko teisių pažeidimu, tačiau atsakovų kaip viešo administravimo subjektų būsimi veiksmai, kuriuos prašoma uždrausti pareikštu ieškiniu, tiesiogiai neįtakoja ieškovės, kaip minėto turto savininkės, daiktinių teisių, o tik gali sudaryti prielaidas statybos valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms ateityje priimti tam tikrus sprendimus ir kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl įpareigojimų vykdyti šiuos sprendimus - ieškovei nuosavybės teise priklausančio pastato nugriovimo ar pan. Taigi nagrinėjamu atveju administracinio pobūdžio ginčas yra vyraujantis ir pareikštame ieškinyje keliamų reikalavimų išsprendimas nesąlygos tiesioginių civilinio teisinio pobūdžio pasekmių.

6Pareikštu ieškiniu taip pat reiškiamas reikalavimas ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės tam tikrų veiksmų uždraudimo. Lietuvos Respublikos administracinių bylos teisenos įstatymo 16 str. 2 d. numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kaip kolegialios institucijos veiklos, tačiau Speciali teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti 2004 m. kovo 31 d. nutartyje, priimtoje byloje pagal pareiškėjų A. J. G., G. J., V. J., Z. P. K., ir J. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų panaikinimo yra konstatavusi, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 2 d. nuostata tik atriboja administracinio teismo kompetenciją nuo Konstitucinio Teismo kompetencijos, tačiau nesuvaržo teisės į teisminę gynybą dėl Vyriausybės veiksmų viešo administravimo srityje. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmai, kuriuos prašoma uždrausti pareikštu ieškiniu, yra priskirtini viešo administravimo sričiai, kadangi jie atliekami vykdant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Vyriausybės kompetencijai priskirtas viešo administravimo funkcijas, rengiant ir tvirtinant teritorijos specialųjį planą.

7Kadangi pagal teisinį santykį, iš kurio kildinami ieškovės A. B. reikalavimai, ginčas priskirtinas administracinio teismo kompetencijai, Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti priimtose nutartyse jau yra pasisakiusi dėl tokio pobūdžio ginčo priskyrimo administraciniams teismams, ieškinį priimti atsisakoma.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 1 d. 1 p., 3 d., 5 d., 290 str., 291 str. teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti ieškovės A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonei „Valstybės žemės fondas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus.

10Išaiškinti ieškovei, kad ieškinyje keliami reikalavimai turi būti reiškiami administraciniam teismui pagal atsakovų buveinės adresą – Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

11Nutarties nuorašą siųsti ieškovės atstovui advokatui Vaidui Mackoniui.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto trečiąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai