Byla eI-2095-422/2019
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų (toliau – ir teismas) teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Jolantos Medvedevienės ir Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant R. G., dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų savaitė“ atstovui advokatui A. U., atsakovės Druskininkų savivaldybės tarybos įgaliotai atstovei B. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų savaitė“ skundą atsakovei Druskininkų savivaldybės tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Druskininkų savaitė“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo ir patvirtinimo“ dalį (toliau – ir Skundžiamo sprendimo dalis, Ginčijamo sprendimo dalis, Sprendimas), kuria UAB „Druskininkų savaitė“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – pastatas – įstaiga (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), buvo įtrauktas į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą (toliau – ir Sąrašas).

5Pareiškėja skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog Skundžiamo sprendimo dalis, pagal kurią pareiškėjai UAB „Druskininkų savaitė“ nuosavybės teise priklausantis pastatas – įstaiga (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ) (toliau – ir Pastatas), buvo įtrauktas į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, yra nepagrįsta ir neteisėta. Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Pažymėjo, jog Druskininkų savivaldybės taryba ginčijamą Sprendimą priėmė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – ir NTMĮ, Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas – nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir kuris yra įtrauktas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą kiekvienoje savivaldybėje sudaro ir tvirtina savivaldybės taryba. Kriterijus, kuriais remiantis nekilnojamasis turtas yra įtraukiamas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6Pareiškėjos nuomone, savivaldybės taryba sprendimą dėl konkretaus nekilnojamojo turto įtraukimo į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą gali priimti tik tada, kai tas konkretus nekilnojamojo turto objektas atitinka kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, tačiau Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šios dienos nėra priėmusi jokio teisės akto, kuris įtvirtintų kriterijus, kuriais remiantis nekilnojamasis turtas būtų įtraukiamas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, todėl neaišku, kuo remdamasi Druskininkų savivaldybės taryba priėmė ginčijamą Sprendimą, patvirtinantį Sąrašą, į kurį buvo įtrauktas ir pareiškėjai UAB „Druskininkų savaitė“ priklausantis Pastatas.

7Tvirtino, jog Ginčijamo sprendimo dalis priimta, vadovaujantis visiškai neaiškiais kriterijais, neaiškus nei faktinis, nei teisinis Sprendimo pagrindas, todėl pareiškėja objektyviai negali įsitikinti ir / ar nustatyti, ar jai nuosavybės teise priklausantis Pastatas pagrįstai buvo įtrauktas į Sąrašą. Pažymėjo, jog NTMĮ 2 straipsnio 1 dalis numato du apleisto ar neprižiūrimo turto pagrindus dėl jo įtraukimo į Sąrašą, kai: 1) turto būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai; 2) turtas per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas. Tačiau konkrečiu atveju neaišku, koks pagrindas buvo pritaikytas.

8Pastatas neatitiko NTMĮ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto apibrėžimo, todėl ginčijamu Sprendimu Pastatas nepagrįstai buvo įtrauktas į Sąrašą.

9Pažymėjo, jog 2017 m. gegužės 11 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas S. Ž. atliko pareiškėjai UAB „Druskininkų savaitė“ priklausančio Pastato techninės priežiūros patikrinimą bei surašė 2017 m. gegužės 11 d. Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. P1-106 (toliau – ir Patikrinimo aktas). Patikrinimo akte nustatyti Pastato trūkumai yra mažareikšmiai ir neesminiai (vietomis parūdijęs stogas, nuo apdailos lentelių nusilupę dažai, lapais ir spygliais užsikišę latakai ar prie Pastato esanti nuogrinda ir pan.), kadangi jokio pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai nekelia. Nors nustatyti trūkumai yra mažareikšmiai, tačiau pareiškėja ėmėsi veiksmų pašalinti Patikrinimo akte nurodytus trūkumus, teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo. Atsakovė, net nepatikrinusi, ar buvo ištaisyti patikrinimo metu nustatyti trūkumai, nepagrįstai ir neteisėtai Sprendimu Pastatą įtraukė į Sąrašą.

10Atkreipė teismo dėmesį, kad NTMĮ 2 straipsnio 1 dalis, apibrėžianti apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąvoką, įsigaliojo tik nuo 2018 m. sausio 1 d., todėl Druskininkų savivaldybės administracija privalėjo atlikti administracinius procedūrinius veiksmus, nustatydama Pastato požymius dėl jo įtraukimo į Sąrašą 2018 metais, tačiau tokių veiksmų neatliko, Pastatas buvo įtrauktas į Sąrašą, remiantis dar 2017 m. gegužės mėnesį atliktu patikrinimu ir jo pagrindu surašytu Patikrinimo aktu. Prašė skundą patenkinti.

11Atsakovė Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir atsakovė, Taryba) atsiliepime į skundą ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog skundas nepagrįstas. Atsakovė Pastatą į Sąrašą įtraukė, vadovaudamasi atliktų 2014 m., 2016 m. ir 2017 m. Pastato techninės priežiūros patikrinimų duomenimis ir tuo metu galiojančio Aprašo nuostatomis, aiškiai įtvirtinančiomis nenaudojamo pagal paskirtį neprižiūrimo (apleisto) nekilnojamojo turto sąvokas (Aprašo 6, 7 punktai), kurių požymius atitiko Pastatas.

12Pažymėjo, jog Pastato techninės priežiūros patikrinimai buvo atlikti remiantis tuo metu galiojančiu Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu, pagal kurį apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas tvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Tačiau įsigaliojus 2018 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymui, minėtą sąrašą sudaro ir tvirtina savivaldybės taryba. Atkreipė teismo dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą tvirtinantis subjektas, tačiau subjekto pokytis teisine prasme reikšmės atliktiems Pastato techninės priežiūros patikrinimo rezultatams neturi, kadangi Pastato būklės vertinimas vyko pagal tuo metu galiojančią įstatymų numatytą tvarką. Įtraukdama Pastatą į Sąrašą, atsakovė vadovavosi tuo metu galiojusiu Aprašu ir jame įtvirtintomis nuostatomis, kurios nustato aiškius kriterijus dėl nekilnojamojo turto naudojimo ne pagal paskirtį ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo.

13Pažymėjo, jog Reglamento STR 1.07.03:2017 11 punktas įtvirtina, kad statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, tačiau teisės aktai nenustato, kas yra mažareikšmiai pastato trūkumai. Atsakovės tvirtinimu, pastato trūkumai suponuoja patikrinimo metu galiojusio Aprašo nuostatų pažeidimą ir suteikia teisę įtraukti Pastatą į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punkte suteikta laisve, savarankiškai sprendžia, kada yra poreikis atlikti pastato naudojimo priežiūros patikrinimą.

14Atkreipė teismo dėmesį, kad Pastatas yra miesto centre, kultūros paveldo teritorijoje, priskiriamas viešiesiems pastatams, todėl jo netinkama būklė daro neigiamą įtaką bendram kurorto įvaizdžiui. Pareiškėja 2014 m. gegužės 12 d., 2016 m. kovo 1 d. ir 2017 m. gegužės 11 d. Pastato techninės priežiūros patikrinimų aktuose užfiksuotų Pastato trūkumų ir keliamų reikalavimų jiems pašalinti neįvykdė, todėl Sprendimu Taryba pagrįstai ir teisėtai Pastatą įtraukė į Sąrašą. Sprendimo panaikinimui nėra teisinio pagrindo.

15Skundas tenkintinas.

16Šioje byloje kyla ginčas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo ir patvirtinimo“ dalies, kuria UAB „Druskininkų savaitė“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – pastatas – įstaiga (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), buvo įtrauktas į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, pagrįstumo ir teisėtumo. Skundžiamu sprendimu Pastatas įtrauktas į Sąrašą, statinio būklę nurodant – apleistas (Sąrašo 13 p.).

17Pareiškėjos tvirtinimu, Pastatas į Sąrašą buvo įtrauktas nepagrįstai, pažeidžiant teisės aktais nustatytas procedūras, nesant teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto subjekto (Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos) patvirtintų kriterijų. Sprendimas nemotyvuotas, neaiškus jo faktinis ir teisinis pagrindas. Sprendimas priimtas, neatlikus situacijos patikrinimo po trūkumų šalinimo.

18Pareiškėja esminį ginčą kelia dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų pažeidimo, procedūrinių reikalavimų sprendimo priėmimo procese nesilaikymo.

19Atsakovė šioje administracinėje byloje pagal vykdomų funkcijų apimtį bei paskirtį, veiklos pobūdį, turimus įgaliojimus priskirtina viešojo administravimo subjektams, todėl savo veikloje (taip pat priimdama administracinius aktus) privalo vadovautis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) nuostatomis. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatytas įstatymo viršenybės principas, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, o veikla atitikti įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Viešojoje teisėje galioja teisėtumo ir teisinio apibrėžtumo principai, kurie viešojo administravimo subjektą įpareigoja veikti tik pagal įstatymo jam suteiktus įgaliojimus.

20Taryba, būdama viešojo administravimo subjektas, priimdama sprendimus turi vadovautis ne tik Įstatymu, tačiau yra saistoma ir gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai.

21Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos įpareigoja viešojo administravimo subjektus priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-502-617-13).

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 27 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A556-336/2011 išaiškino, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi iš esmės siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai, todėl kai nėra pagrindo atitinkamą individualų aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą.

23Iš Skundžiamo sprendimo matyti, jog ginčo Pastatas įtrauktas į Sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusia įstatymo redakcija), kuri apibrėžia apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąvoką. Joje nurodyta, kad apleistu ar neprižiūrimu laikomas nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir kuris yra įtrauktas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą kiekvienoje savivaldybėje sudaro ir tvirtina savivaldybės taryba. Kriterijus, kuriais remiantis nekilnojamasis turtas yra įtraukiamas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

24Minėta Įstatymo nuostata apleisto ir (ar) neprižiūrimo nekilnojamojo turto požymius sieja su jo būkle, keliančia pavojų aplinkai, tačiau 2014 m., 2016 m. ir 2017 m. Pastato techninės priežiūros patikrinimo aktuose, kuriais atsakovė rėmėsi kaip Pastato įtraukimo į Sąrašą faktiniu pagrindu, duomenų apie tai, kad Pastato būklė keltų pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, nėra. Tokių faktų atsakovės atstovė nenurodė ir teismo posėdžio metu.

25Jau vien pagal nustatytas aplinkybes dėl teisinio pagrindo ir faktinių aplinkybių neatitikties nurodytam teisiniam pagrindimui, teismo vertinimu, Sprendimas yra neaiškus, pagrįstas prieštaringais motyvais, todėl akivaizdu, jog pareiškėjai buvo pasunkinta galimybė suprasti jo esmę ir efektyviai realizuoti savo teisių ir teisėtų interesų gynybą.

26Teismo vertinimu, Įstatymas, kuriuo vadovavosi Taryba, priimdama Sprendimą, nustato nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu (toliau – ir mokestis) tvarką (1 straipsnis), tačiau nereglamentuoja nekilnojamojo turto įtraukimo į sąrašą sąlygų ir tvarkos, todėl Taryba, priimdama Sprendimą, nurodė ne tą teisinį pagrindą.

27Atsakovė nurodė, jog apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto įtraukimą į Sąrašą reglamentavo Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-157 patvirtintas Nekilnojamojo turto, kuris yra naudojamas ne pagal paskirtį arba yra neprižiūrimas (apleistas), sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas). Minėtas Aprašas buvo patvirtintas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio, Vietos savivaldos, Statybos įstatymų nuostatomis, Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-120 „Dėl 2013 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. Teismas pažymi, jog su Viešojo administravimo įstatymu ir gero administravimo principu nesuderinama situacija, kai pareiškėjai ginčijamo Sprendimo motyvai galimai paaiškėja tik kreipusis į teismą.

28Atsakovė tvirtino, jog tuo metu galiojusio Aprašo nuostatose buvo numatyti aiškūs kriterijai dėl nekilnojamojo turto naudojimo ne pagal paskirtį ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo. Apraše įtvirtinti kriterijai buvo nustatyti 2014 m., 2016 m. ir 2017 m. Pastato techninės priežiūros patikrinimo aktais.

29Teismas pažymi, jog Aprašo 5 punkte įtvirtinta, jog į Sąrašą įtraukiamas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris naudojamas ne pagal paskirtį arba yra neprižiūrimas. Aprašo 6 punkte nurodyta, jog nekilnojamasis turtas naudojamas ne pagal paskirtį – kai pastato dalis, sudaranti daugiau kaip 50 procentų, yra naudojama ne pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pastato paskirtį; 7 punkte numatyta, jog nekilnojamasis turtas yra neprižiūrimas (apleistas) – kai pastatų techninė būklė neatitinka normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose keliamų reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnį (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, saugos naudojimo). Taigi pastato nepriežiūros (apleidimo) požymiai iš esmės siejami su statybos teisės aktų reikalavimų nevykdymu.

30Iš bylos duomenų matyti, jog 2014 m., 2016 m. ir 2017 m. Pastato techninės priežiūros patikrinimo aktuose užfiksuota, kad Pastatas jo patikrinimų metu neatitiko STR 1.12.07:2004 atitinkamų punktų reikalavimų (stogo skardoje susidarę metalo korozijos židiniai (rūdys), nuo fasado dailylenčių lupasi dažai, dailylentės vietomis pradėję pūti, vietomis nukritęs cokolio tinkas, spygliais ir lapais užsikišę latakai, netvarkinga pastato nuogrinda ir kt.), tačiau minėtuose Patikrinimo aktuose nėra išdėstyta aplinkybių ir pateikta duomenų dėl esminių statinio reikalavimų nesilaikymo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio požiūriu (tai įpareigojo Aprašo 7 punkto nuostatos).

31Taigi, netgi pritariant atsakovės pozicijai dėl Aprašo taikymo konkrečiam atvejui, pagal pateiktus įrodymus nėra aiškiai ir konkrečiai išdėstyta, kokia tvarka ir konkrečiai kokiais kriterijais buvo vadovautasi įtraukiant Pastatą į Sąrašą.

32Teismas pažymi, jog Sprendimo priėmimo metu tiek faktinė situacija, tiek teisinis ginčo santykių reglamentavimas dėl Sąrašą tvirtinančio ir Kriterijus nustatančių subjektų nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo naujai redakcijai, buvo pasikeitęs.

33Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėja 2018 metais, prieš priimant Tarybai Sprendimą, kreipėsi dėl Patikrinimo aktuose nurodytų trūkumų pašalinimo, dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, tačiau, priimant Sprendimą, šios aplinkybės neaptartos, neaišku, dėl kokių priežasčių į jas neatsižvelgta. Iš į bylą pateikto 2018 m. spalio 31 d. Tarybos posėdžio protokolo Nr. TP-8 turinio matyti, jog dėl pirmiau nurodytų aplinkybių buvo siūloma netraukti į Sąrašą ginčo Pastato. Posėdžio metu nutarta išbraukti iš Sąrašo kitam savininkui priklausantį pastatą, esantį Leipalingyje, kurio būklė buvo galimai prastesnė (užkalti langai), palyginti su ginčo Pastato būkle. Iš minėto posėdžio protokolo spręstina, jog ginčo Pastatą nuspręsta įtraukti į Sąrašą, atsižvelgiant į jo buvimo vietą, įtaką kurorto įvaizdžiui, tačiau teismas pažymi, jog tokie kriterijai Apraše nebuvo įtvirtinti.

34Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo ir patvirtinimo“ dalies, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų savaitė“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – pastatas – įstaiga (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), buvo įtrauktas į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, negalima laikyti teisėta ir pagrįsta, nes priimant Sprendimą buvo pažeistos jo priėmimo procedūros, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai, gero administravimo principo imperatyvai. Teismo vertinimu, Sprendimo teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos trūkumai yra esminiai, sukliudę pareiškėjai suprasti jo esmę, įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į gynybą. Dėl minėtų pažeidimų nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių, turinčių įtakos pagrįsto ir teisėto sprendimo priėmimui, įvertinimas, ir tai sudaro pagrindą Skundžiamo sprendimo dalį panaikinti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 3 punktas, 2 dalis).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų savaitė“ skundą patenkinti.

37Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo ir patvirtinimo“ dalį dėl nekilnojamojo turto – pastato – įstaigos (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), įtraukimo į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą panaikinti.

38Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų (toliau – ir teismas)... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja UAB „Druskininkų savaitė“ (toliau – ir pareiškėja,... 5. Pareiškėja skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog... 6. Pareiškėjos nuomone, savivaldybės taryba sprendimą dėl konkretaus... 7. Tvirtino, jog Ginčijamo sprendimo dalis priimta, vadovaujantis visiškai... 8. Pastatas neatitiko NTMĮ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto apleisto ar... 9. Pažymėjo, jog 2017 m. gegužės 11 d. Druskininkų savivaldybės... 10. Atkreipė teismo dėmesį, kad NTMĮ 2 straipsnio 1 dalis, apibrėžianti... 11. Atsakovė Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir atsakovė, Taryba)... 12. Pažymėjo, jog Pastato techninės priežiūros patikrinimai buvo atlikti... 13. Pažymėjo, jog Reglamento STR 1.07.03:2017 11 punktas įtvirtina, kad statinio... 14. Atkreipė teismo dėmesį, kad Pastatas yra miesto centre, kultūros paveldo... 15. Skundas tenkintinas.... 16. Šioje byloje kyla ginčas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m.... 17. Pareiškėjos tvirtinimu, Pastatas į Sąrašą buvo įtrauktas nepagrįstai,... 18. Pareiškėja esminį ginčą kelia dėl Lietuvos Respublikos viešojo... 19. Atsakovė šioje administracinėje byloje pagal vykdomų funkcijų apimtį bei... 20. Taryba, būdama viešojo administravimo subjektas, priimdama sprendimus turi... 21. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos įpareigoja viešojo... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 23. Iš Skundžiamo sprendimo matyti, jog ginčo Pastatas įtrauktas į Sąrašą,... 24. Minėta Įstatymo nuostata apleisto ir (ar) neprižiūrimo nekilnojamojo turto... 25. Jau vien pagal nustatytas aplinkybes dėl teisinio pagrindo ir faktinių... 26. Teismo vertinimu, Įstatymas, kuriuo vadovavosi Taryba, priimdama Sprendimą,... 27. Atsakovė nurodė, jog apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto... 28. Atsakovė tvirtino, jog tuo metu galiojusio Aprašo nuostatose buvo numatyti... 29. Teismas pažymi, jog Aprašo 5 punkte įtvirtinta, jog į Sąrašą... 30. Iš bylos duomenų matyti, jog 2014 m., 2016 m. ir 2017 m. Pastato techninės... 31. Taigi, netgi pritariant atsakovės pozicijai dėl Aprašo taikymo konkrečiam... 32. Teismas pažymi, jog Sprendimo priėmimo metu tiek faktinė situacija, tiek... 33. Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėja 2018 metais, prieš priimant... 34. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, remdamasi pirmiau... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų savaitė“... 37. Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-178... 38. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...