Byla 2YT-3074-995/2018
Dėl vaiko nuolatinės rūpybos nustatymo, vaiko rūpintojo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuotas asmuo - I. P., išvada byloje teikianti institucija – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Loretai Liaučienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui I. P., išvadą byloje teikiančios institucijos – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Vaiko teisių apsaugos tarnyba) atstovei V. S.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl vaiko nuolatinės rūpybos nustatymo, vaiko rūpintojo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuotas asmuo - I. P., išvada byloje teikianti institucija – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

3Teismas

Nustatė

4Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymu

5Nr. A1-465 nepilnamečiui V. U., gimusiam ( - ), nustatyta laikinoji globa ir jo laikinąja globėja paskirta vaiko sesuo I. P.. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu nepilnamečio V. U. tėvams A. U. ir V. U. laikinai apribota tėvų valdžia. Vaiko V. U. gyvenamoji vieta iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo nustatyta su globėja I. P. jos gyvenamojoje vietoje.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK)

74961 straipsnio 1 dalimi, teismas savo iniciatyva pradėjo bylos dėl globos nepilnamečiui V. U. nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo nagrinėjimą.

8Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė teismui išvadą dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo ir vaiko globėjo paskyrimo reikalingumo. Nurodė, jog V. U. nustatytina nuolatinė globa, nuolatine globėja ir piniginių lėšų administratore paskirtina I. P., vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su globėja I. P. ir panaikintina Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui nustatyta laikinoji globa. Pažymėjo, kad I. P. tinkamai įgyvendina globėjos pareigas, atstovauja globojamo vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, ji globoja ir rūpinasi tėvų globos netekusiu broliu, užtikrina jam saugią aplinką, jo vystymosi poreikius, ugdo vaiko socialinius ir kasdienio gyvenimo įgūdžius ir savarankiškumą. Kitų asmenų, pageidaujančių rūpintis tėvų globos netekusiu V. U., nėra. I. P. atitinka globėjams keliamus reikalavimus, ji yra sveika, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, neteista. I. P. šeima ūkininkauja, jų pajamas sudaro iš žemės ūkio veiklos ir I. P. sutuoktinio atlyginimo. I. P. šeima gyvena nuosavame name, V. U. yra sudarytos tinkamos sąlygos pamokų ruošai, poilsiui, miegui. Namuose pakankamai vietos ir erdvės, kambariuose švaru ir tvarkinga. I. P. sutuoktinis sutinka, kad V. U. augtų jų šeimoje.

9Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė teismo posėdžio metu palaikė išvadą dėl globos nustatymo ir globėjos paskyrimo. Nurodė, kad suinteresuotas asmuo I. P. galės užtikrinti vaiko poreikius, vaikas aiškiai yra išreiškęs savo nuomonę dėl jo nuolatinės globos, nori gyventi su savo seserimi I. P., kitų asmenų, kurie galėtų rūpintis nepilnamečiu vaiku nėra.

10Suinteresuotas asmuo I. P. teismo posėdžio metu, nurodė, kad su broliu gerai sutaria, V. U. yra užtikrintos tinkamos sąlygos gyventi jos šeimoje. Nurodė, jog sutinka, kad ji būtų paskirta V. U. nuolatine globėja ir piniginių lėšų administratore.

112018 m. gegužės 2 d. raštu V. U. pateikta nuomone nustatyta, kad jis sutinka, kad nuolatine globėja būtų paskirta jo sesuo I. P. (b. l. 31).

122018 m. gruodžio 2 d. I. P. raštu pateikta nuomone, ji sutinka būti savo brolio V. U. nuolatine globėja (b. l. 32).

13A. P. 2018 m. gruodžio 2 d. raštu nurodė, jog neprieštarauja, kad, likęs be tėvų globos, vaikas V. U., būtų nuolatinai globojamas jo sutuoktinės I. P. (b. l. 33).

14Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų bei administracinių nusižengimų registrų duomenimis, suinteresuoto asmens I. P. sutuoktinis A. P. nėra teistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 20, 22).

15Teismas

konstatuoja:

16Pareiškimas tenkintinas.

17Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.248 straipsnio 1 dalis). Globa nustatoma vaikams, kurie neturi keturiolikos metų

18(CK 3.251 straipsnio 1 dalis). Vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju, jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesus (CK 3.268 straipsnio 1 dalis).

19Bylos medžiaga nustatyta, kad Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

202017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-465 nepilnamečiui V. U., gimusiam

21( - ), nustatyta laikinoji globa ir jo laikinąja globėja paskirta vaiko sesuo I. P..

22V. U., gimęs 2006 m. rugpjūčio 24 d., yra likęs be tėvų globos - Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų 2018 m. liepos 9 d. sprendimu nepilnamečio V. U. tėvams A. U. ir V. U. laikinai apribota tėvų valdžia. Vaiko V. U. gyvenamoji vieta iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo nustatyta su globėja I. P. jos gyvenamojoje vietoje.

23Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, V. U. nustatytina nuolatinė globa

24(CK 3.256 straipsnis, 3.257 straipsnis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 20 straipsnio 2 dalis, CPK 4961 straipsnis).

25Sprendžiant klausimą dėl globėjo parinkimo, teismas atsižvelgia į tai, kad nepilnametis V. U. nuo 2017 m. gegužės 30 d. faktiškai gyvena kartu su savo seserimi I. P.. Byloje surinkti įrodymai ir suinteresuoto asmens, Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovės paaiškinimai patvirtina, jog V. U. pas I. P. užtikrinama saugi ir tinkama aplinka augti bei vystytis, kitų asmenų, kurie galėtų rūpintis nepilnamečiu nėra. I. P. sutinka būti nuolatine V. U. globėja. V. V. U. raštu yra pateikęs sutikimą, kad jo nuolatine globėja būtų paskirta jo sesuo I. P.. Byloje duomenų apie I. P. asmenines ir kitokias savybes, galinčias trukdyti jai eiti globėjos pareigas, nėra. Išvadą teikianti institucija sutinka, kad V. U. globėja būtų paskirta jo sesuo I. P., kuri ir šiuo metu tinkamai rūpinasi bei prižiūri savo nepilnametį brolį.

26Iš suinteresuoto asmens, išvadą teikiančios institucijos atstovės paaiškinimų matyti, kad V. U. gauna išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, išlaikymo pinigines lėšas, šias lėšas yra būtina administruoti, todėl spręstinas V. U. turto administravimo klausimas. Bylos nagrinėjimo teisme metu suinteresuotas asmuo sutiko būti ir V. U. turto administratore, dėl to neprieštaravo ir išvadą teikiančios institucijos atstovė.

27Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra pagrindas V. U. nustatyti nuolatinę globą, I. P. skiriama V. U. nuolatine globėja ir turto (piniginių lėšų) administratore, vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su I. P. (CK 3.256, 3.257 straipsniai, CPK 497-504 straipsniai).

28Pagal CK 3.255 straipsnio 3 punktą vaiko laikinoji globa pasibaigia tada, kai nustatoma nuolatinė globa. Kadangi šia teismo nutartimi nustatoma V. U. nuolatinė globa, pasibaigia Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-465 V. U. nustatyta laikinoji globa.

29Globėjai ir turto administratorei I. P. išaiškintinos jos teisės, pareigos ir atsakomybė (CK 3.271 – 3.273, 3.275 – 3.276 straipsniai, 4.237 straipsnio 2 dalis, 4.240 straipsnis, 4.242 straipsnis, 4.243 straipsnis, 4.249 – 4.252 straipsniai).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 504 straipsniu,

Nutarė

31pareiškimą tenkinti.

32Nustatyti V. U., gimusiam ( - ), nuolatinę globą, jo globėja ir turto (piniginių lėšų) administratore skirti I. P., asmens kodas ( - )

33Nustatyti V. U., gimusiam ( - ), globos vietą su I. P..

34Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-465 nustatytą laikiną globą V. U..

35Išaiškinti I. P. globėjos teises ir pareigas, t. y. vaiko globėjas privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką;

364) spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su savivaldybės administracija, globos centru, valstybine vaiko teisių apsaugos institucija ir kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis; 5) netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams; 6) palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;

377) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdama į jo amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius; 8) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Vaiko globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Vaiko globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai. Vaiko globėjas už vaiko padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Vaiko globėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

38Išaiškinti I. P. turto (piniginių lėšų) administratorės teises ir pareigas,

39t. y. globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas ir tik vaiko interesais civilinio kodekso ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka. Globojamas vaikas neįgyja turtinių teisių į savo globėjo turtą. Vaiko globėjas neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą. Turto administratorius, vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymų ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių; administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais; negali jai suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti; administratoriui draudžiama panaudoti savo funkcijas asmeniniams interesams, apie kiekvieną interesų konfliktą administratorius privalo nedelsdamas pranešti naudos gavėjui; administratorius neturi teisės sujungti ar sumaišyti administruojamo turto su savo turtu, naudoti administruojamo turto ar informacijos, susijusios su turto administravimu, savo interesams, išskyrus atvejus, kai tai leidžia daryti naudos gavėjas ar administravimą nustatęs aktas; administratorius neturi teisės perleisti administruojamo turto neatlygintinai kitiems asmenims, taip pat negali atsisakyti teisių, kurias naudos gavėjas turi į administruojamą turtą; administratorius neturi teisės administruojamo turto įsigyti nuosavybėn, išskyrus atvejus, kai tai leidžia naudos gavėjas ar teismas arba kai administruojamą turtą jis paveldi.

40Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Vaida... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d.... 5. Nr. A1-465 nepilnamečiui V. U., gimusiam ( - ), nustatyta laikinoji globa ir... 6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 7. 4961 straipsnio 1 dalimi, teismas savo iniciatyva pradėjo bylos dėl globos... 8. Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė teismui išvadą dėl vaiko nuolatinės... 9. Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė teismo posėdžio metu palaikė... 10. Suinteresuotas asmuo I. P. teismo posėdžio metu, nurodė, kad su broliu gerai... 11. 2018 m. gegužės 2 d. raštu V. U. pateikta nuomone nustatyta, kad jis... 12. 2018 m. gruodžio 2 d. I. P. raštu pateikta nuomone, ji sutinka būti savo... 13. A. P. 2018 m. gruodžio 2 d. raštu nurodė, jog neprieštarauja, kad, likęs... 14. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų bei administracinių nusižengimų... 15. Teismas... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir... 18. (CK 3.251 straipsnio 1 dalis). Vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į jo... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad Skuodo rajono savivaldybės administracijos... 20. 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-465 nepilnamečiui V. U., gimusiam... 21. ( - ), nustatyta laikinoji globa ir jo laikinąja globėja paskirta vaiko sesuo... 22. V. U., gimęs 2006 m. rugpjūčio 24 d., yra likęs be tėvų globos - Plungės... 23. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, V. U. nustatytina nuolatinė... 24. (CK 3.256 straipsnis, 3.257 straipsnis, Jungtinių Tautų vaiko teisių... 25. Sprendžiant klausimą dėl globėjo parinkimo, teismas atsižvelgia į tai,... 26. Iš suinteresuoto asmens, išvadą teikiančios institucijos atstovės... 27. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra... 28. Pagal CK 3.255 straipsnio 3 punktą vaiko laikinoji globa pasibaigia tada, kai... 29. Globėjai ir turto administratorei I. P. išaiškintinos jos teisės, pareigos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 504... 31. pareiškimą tenkinti.... 32. Nustatyti V. U., gimusiam ( - ), nuolatinę globą, jo globėja ir turto... 33. Nustatyti V. U., gimusiam ( - ), globos vietą su I. P..... 34. Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.... 35. Išaiškinti I. P. globėjos teises ir pareigas, t. y. vaiko globėjas privalo:... 36. 4) spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su... 37. 7) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdama į jo amžių, sveikatą,... 38. Išaiškinti I. P. turto (piniginių lėšų) administratorės teises ir... 39. t. y. globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko... 40. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu...