Byla 2-651-905/2012
Dėl užstato grąžinimo

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Aurelija Pečiulytė,

3dalyvaujant ieškovo atstovui E. D.,

4atsakovo atstovei M. K.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl užstato grąžinimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1200 Lt dydžio užstatą ir šešių procentų metines palūkanas. Ieškovas nurodė, kad šalys 2006 m. kovo 21 d. sudarė susitarimą dėl buhalterinio aptarnavimo. Pagal šio susitarimo 4.7 punktą ieškovas atsakovui sumokėjo iš viso 1200 Lt dydžio užstatą. 2007 m. spalio 1 d. susitarimas buvo nutrauktas, tačiau atsakovas negrąžino užstato.

8Atsakovas prašė ieškinio netenkinti ir įpareigoti ieškovą buhalteriniuose dokumentuose įforminti užstato padengimą. Anot atsakovo, ieškovas sumokėjo užstatą padengti galimiems nuostoliams, kilusiems iš atsakovo suteiktos teisės naudotis programos „AGNUM“ terminaline versija; užstatas grąžinamas tik nesant papildomų išlaidų dėl naudojimosi programa. Atsakovo teigimu, jis jau kitą dieną po sutarties pasirašymo patyrė papildomų išlaidų: iš programos „AGNUM“ savininko ir gamintojo buvo nupirktos dvi prisijungimo licencijos, skirtos darbui su ieškovu; už licencijas sumokėjo atsakovas. Atsakovas nurodė, kad šalių sutartis nutraukta 2009 m. liepos mėnesį; buhalterinės programos amortizacijos laikotarpis trys metai; taigi nuo 2006 m. kovo iki 2009 m. liepos mėn. papildomai įsigytos licencijos nusidėvėjo ir buvo nurašytos į sąnaudas. Atsakovo teigimu, šalys sudarė suderinimo aktą, kuriame buvo nurodyti visi atlikti darbai ir patirtos išlaidos (licencijos, serverio vieta ir eksporto-importo darbai). Du šio akto egzemplioriai buvo perduoti ieškovui, tačiau šis pasirašyto akto atsakovui negrąžino; nesant patvirtinto (pasirašyto) akto, buhalteriniuose dokumentuose liko skola. Be to, atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas dėl užstato grąžinimo kreipėsi tik 2012 metais, nors šalių bendradarbiavimas nutrauktas dar 2009 metais. Atsakovo nuomone, iš esmės ieškovas sutinka dėl užstato padengimo, o į teismą kreipėsi siekdamas iš dalies kompensuoti ankstesnėse bylose prieš atsakovą ir buhalterinio aptarnavimo įmonę „Centro apskaita“ pralaimėtas sumas.

9Dublike ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad privačių asmenų rengtuose dokumentuose vartojamą sąvoką „užstatas“ teismai linkę kvalifikuoti kaip įkaitą, įkeitimą, siedami tai su prievolių įvykdymo užtikrinimu. Šalių sutarties 4.7 punkte kalbama apie galimus nuostolius. Tam, kad atsirastų ieškovo pareiga atlyginti nuostolius, turi būti įrodyta ieškovo civilinė atsakomybė (Civilinio kodekso 6.246, 6.249 straipsniai). Anot ieškovo, jis neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o prievolę atsiskaityti su atsakovu pagal susitarimą įvykdė. Ieškovo nuomone, atsakovas neteisingai aiškina sutarties 4.7 punktą, teigdamas, kad užstatas grąžinamas tik nesant papildomų išlaidų dėl naudojimosi programa. Ieškovo manymu, nuostoliai, apie kuriuos kalbama sutarties 4.7 punkte, siejami su netinkamu sutarties įvykdymu arba sutarties neįvykdymu bei civiline atsakomybe, tačiau ne su papildomomis išlaidomis bendrąja prasme.

10Triplike atsakovas iš esmės pakartojo atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, kad ieškovas, kaip klientas, savo patogumui gali įsirengti nuotolinę darbo vietą, kuri padės jam stebėti apskaitą. Tai neprivalomas buhalterinio aptarnavimo elementas, nes paprastai apskaita tvarkoma atsakovo (tiekėjo) ofise. Kadangi ieškovas pageidavo įsigyti tokią darbo vietą, tai darbo vietos licencija buvo įsigyta atsakovo vardu, nes programos savininkas (IĮ „Protas ir Logika“) licencijas parduoda tik pačios buhalterinės programos įgijėjui. Ieškovo pageidavimu įsigydamas papildomą darbo vietą, atsakovas, jo teigimu, patyrė papildomas nereikalingas išlaidas.

11Teismo nustatytos bylos aplinkybės

12Šalys 2006 m. kovo 21 d. sudarė susitarimą dėl buhalterinio aptarnavimo (toliau – Susitarimas) (b. l. 4-7; 53-54). Susitarimo 1.1 punkte nurodyta, kad paslaugų teikėjas (atsakovas) šiuo susitarimu sulygtomis sąlygomis, tvarka bei už nustatytą užmokestį vykdo kliento (ieškovo) buhalterinę apskaitą, atliekant šiuos veiksmus:

131.1.1. Visiškas buhalterinis aptarnavimas – pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apyvartos organizavimas (kliento atsakingo darbuotojo apmokymas) ir pirminių ūkinių-komercinių operacijų ir darbo užmokesčio apskaitos dokumentų įforminimo teisingumo kontrolė;

141.1.2. Kliento pateiktų paslaugų tiekėjui pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apskaita ir teisės aktų nustatytų ataskaitų rengimas ir jų pateikimas klientui;

151.1.3. Kliento mokėtinų mokesčių sumų apskaita, nurodymų apie atliktinų mokesčių sumokėjimų teikimas bei mokesčių mokėjimo laiku kontrolė;

161.1.4. Pateikimas kliento patvirtintų ataskaitų, pranešimų, deklaracijų bei kitų dokumentų Valstybinei mokesčių inspekcijai, SODRAI bei Statistikos departamentui, privalomai teiktinų vadovaujantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;

171.1.5. Nemokamas įrengimas Klientui (neatlygintinas suteikimas teisės naudotis sutarties galiojimo metu) nutolusios nuo bendros buhalterinės apskaitos programos įranga duomenų ir rezultatų keitimuisi on-line režime.

18Susitarimo 1.3 punkte nustatyta, kad iškilus būtinumui teikti papildomas paslaugas, konsultacijas mokesčių klausimais bei atstovauti kliento interesus valstybinėse įstaigose ir organizacijose, paslaugų atlikimui, konsultacijų teikimui bei atstovavimui tarp paslaugų teikėjo ir kliento gali būti sudaromas atskiras susitarimas (pavedimais) tokių paslaugų teikimui.

19Susitarimo 4 punkte nurodyta, kad:

204.1. Pagal šį susitarimą klientas kiekvieną mėnesį perveda į paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą abonentinį mokestį – 1000 Lt + PVM (jei taikoma). Šalys sulygsta, kad už abonentinį mokestį paslaugų teikėjas per mėnesį suteikia klientui šio susitarimo 1.1 punkte nustatytas paslaugas.

214.6. Užmokestis už atskirai sulygtas ar abonentinio mokesčio ribas viršijančias paslaugas mokamas ne vėliau kaip per 15 dienų paslaugos ar tam tikros jos dalies atlikimo momento, apmokant paslaugos teikėjo išrašytas sąskaitas.

224.7. Klientas įsipareigoja po šio susitarimo pasirašymo įnešti 1200 Lt (PVM įskaitytas) užstatą galimiems nuostoliams, kilusiems iš paslaugų teikėjo suteikta teise naudotis buhalterinės apskaitos programos „Agnum“ terminaline versija, skirta vienai darbo vietai, padengimo. Kitu atveju užstatas grąžinamas šalims nutraukus buhalterinio aptarnavimo susitarimą per vieną mėnesį nuo pilno atsiskaitymo už susitarimo pagrindu paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, jei šalys nesusitars kitaip.

23Susitarimo 5.4 punkte nustatyta, kad jei klientas laiku nesumoka abonentinio mokesčio ar užmokesčio už atliktas papildomas paslaugas, tai praėjus 7 darbo dienų laikotarpiui po sąskaitų apmokėjimo termino pabaigos, jis moka paslaugos teikėjui 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigių pagal šį susitarimą sumokėjimas neatleidžia nuo tinkamo pagrindinės prievolės įvykdymo.

24Iš 2006 m. kovo 22 d. PVM sąskaitos-faktūros (b. l. 50) matyti, kad jau kitą dieną po šalių Susitarimo pasirašymo atsakovas iš R. B. firmos „Protas ir Logika“ pirko dvi „AGNUM“ programos terminalines versijas – vartotojo licencijas, už jas sumokėdamas iš viso 2360 Lt.

25Šalys neginčija, kad ieškovas pagal Susitarimo 4.7 punktą sumokėjo atsakovui iš viso 1200 Lt dydžio užstatą. 2007 m. spalio 1 d. susitarimu šalys nutraukė Susitarimą dėl buhalterinio aptarnavimo (b. l. 10). Šalims nutraukus Susitarimą, užstatas ieškovui negrąžintas.

26Aplinkybių teisinis įvertinimas

27Ieškinio reikalavimai grindžiami, be kita ko, Susitarimo 4.7 punkto nuostatomis, pagal kurias užstatas ieškovui grąžinamas šalims nutraukus Susitarimą per vieną mėnesį nuo visiško atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, jei šalys nesusitars kitaip. Šio užstato paskirtis – padengti galimus atsakovo (paslaugų teikėjo) nuostolius, kilusius iš jo suteiktos teisės naudotis buhalterinės apskaitos programos „AGNUM“ terminaline versija, skirta vienai darbo vietai.

28Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsižvelgiant į nurodytas CPK nuostatas ir šalių Susitarimo 4.7 punkto turinį, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl aptariamo Susitarimo punkto taikymo ar netaikymo, ieškovui tenka procesinė pareiga įrodyti, kad, pirma, už paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas visiškai atsiskaityta ir, antra, kad užstatas praėjus vienam mėnesiui nuo visiško atsiskaitymo iki šiol negrąžintas. Atsakovui, siekiančiam paneigti šio punkto taikymo pagrindus, tenka procesinė pareiga įrodyti bent vieną iš trijų aplinkybių, kad: pirma, jis patyrė nuostolių, kilusių iš jo suteiktos teisės naudotis buhalterinės apskaitos programos „AGNUM“ terminaline versija, skirta vienai darbo vietai; antra, ieškovas iki šiol nevisiškai atsiskaitė už suteiktas paslaugas; trečia, šalys dėl užstato grąžinimo susitarė kitaip.

29Šalys neginčija, kad užstatas ieškovui iki šiol negrąžintas, tačiau laikosi skirtingų, priešingų pozicijų dėl ieškovo visiško atsiskaitymo už atsakovo suteiktas paslaugas. Ieškovo įsitikinimu, už suteiktas paslaugas jis visiškai atsiskaitė (b. l. 11). Atsakovo teigimu, nutraukiant šalių santykius ieškovas liko skolingas (neatsiskaitė) už du mėnesius (b. l. 86); be to, buvo sudarytas suderinimo aktas, kuriame nurodyti visi atlikti darbai ir atsakovo patirtos išlaidos (licencijos, serverio vieta ir eksporto-importo darbai), tačiau du šio akto egzemplioriai perduoti ieškovo bendrovės vadovui ir iki šiol negrąžinti (b. l. 42). Ginčydamas šiuos atsakovo teiginius, ieškovas nurodo, kad tarp šalių tokio akto nebuvo (b. l. 61).

30Spręsdamas dėl šios šalių skirtingai traktuojamos faktinės aplinkybės, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas pateikė rašytinių įrodymų, kurie patvirtina jo tinkamą atsiskaitymą pagal Susitarimą (b. l. 11). Iš bylos lapo 11 matyti, kad ieškovas iki pat Susitarimo nutraukimo (2007 m. spalio 1 d.) reguliariai kas mėnesį atsakovui mokėjo abonentinius mokesčius, kaip tai nustatyta Susitarimo 4.1 punkte. Nurodytas dokumentas paneigia atsakovo atstovės teismo posėdyje teiktus paaiškinimus, kad, šalims nutraukiant Susitarimą, neva egzistavo ieškovo skola už du mėnesius. Pažymėtina, kad užstato sumokėjimas ir jo grąžinimas reglamentuojamas būtent šalių 2006 m. kovo 21 d. susitarime, todėl į šios bylos nagrinėjimo ribas nepatenka šalių tolimesnis bendradarbiavimas po 2007 m. spalio 1 d. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo kartu su tripliku pateiktas dokumentas (b. l. 79) tik patvirtina, kad 2007 metais ieškovo paskutinis mokėjimas (295 Lt) atsakovui pervestas 2007 m. gruodžio 3 d. (pagal ieškovo pateiktus dokumentus (b. l. 11) šis mokėjimas fiksuotas gruodžio 4 d.). Taigi vėliausias ieškovo mokėjimas pagal susitarimą buvo vykdytas 2007 m. gruodžio 3 arba 4 dieną. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, jog iš ieškovo (jeigu šis iš tikrųjų nebuvo atsiskaitęs už suteiktas paslaugas) atsakovas reikalautų Susitarimo 5.4 punkte įtvirtintų netesybų. Apibendrindamas nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė visišką atsiskaitymą su atsakovu pagal Susitarimą, o atsakovas, priešingai, neįrodė, jog Susitarimo nutraukimo metu ar po Susitarimo nutraukimo egzistavo ir iki šiol egzistuoja ieškovo skola už jam suteiktas paslaugas (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

31Šalių Susitarime, viena vertus, aiškiai nurodyta, kad su Susitarimo vykdymu susiję ir kitokie papildomi darbai įforminami šalių atskirais rašytiniais dokumentais ir ieškovo atskirai (papildomai) apmokami (Susitarimo 1.2, 1.3, 3.1.7, 4.6 punktai). Kita vertus, atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino (to neneigė ir ieškovo atstovas), kad Susitarimo galiojimo metu šalių vadovai iš Susitarimo kylančius klausimus spręsdavo žodžiu (b. l. 86). Spręsdamas dėl aplinkybės (ar šalys, jų vadovai, buvo susitarę „kitaip“ dėl užstato grąžinimo), teismas konstatuoja, kad atsakovas vis dėlto nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog Susitarimo galiojimo metu ar Susitarimą nutraukiant šalys dėl užstato grąžinimo ar negrąžinimo buvo sutarusios kitaip, negu tai įtvirtinta Susitarimo 4.7 punkte. Šia prasme pabrėžtina, kad pagal Susitarimo 7.3 punktą Susitarimas keičiamas abiejų šalių įgaliotų atstovų pasirašytu papildomu susitarimu. Vadinasi, Susitarimo 4.7 punkto nuostatų pakeitimo tinkamu įrodymu šiuo atveju gali būti tik atitinkamas rašytinis susitarimas, kurio nagrinėjamu atveju nepateikta. Tuo tarpu vien tik atsakovo atstovės paaiškinimų, nepakanka išvadai, kad šalys (jų vadovai) buvo žodžiu sutarę dėl užstato negrąžinimo, juolab kad teigdama apie vadovų žodinių susitarimų faktą atsakovo atstovė nenurodė tokių žodinių susitarimų esmės, turinio.

32Kadangi, minėta, Susitarimo galiojimo metu šalių vadovai iš Susitarimo kylančius klausimus spręsdavo žodžiu, tai teismas nagrinėjamu atveju nepasisako dėl šalių pateiktų argumentų, susijusių su Susitarimo 4.7 punkte vartojamų sąvokų „užstatas“ ir „nuostoliai“ aiškinimu, nes tiek norminiuose teisės aktuose, tiek teismų praktikoje suformuota „užstato“ ir „nuostolių“ teisinė prasmė negali būti šiuo atveju besąlygiškai taikoma šalių tarpusavio santykiams, kurie grindžiami ne vien tik rašytiniu Susitarimu, bet ir su Susitarimu susijusiais papildomais žodiniais susitarimais (sandoriais). Tokiame tarp šalių susiklosčiusių santykių kontekste „užstato“ sąvoka, teismo nuomone, aiškintina kaip ieškovo papildomas (greta įprastinių mokėjimų pagal Susitarimą) įnašas atsakovui, o „nuostolių“ sąvoka – kaip bet kokios papildomos atsakovo išlaidos ar finansinio pobūdžio sąnaudos (tačiau būtinai susijusios su atsakovo suteikta teise naudotis programos „AGNUM“ terminaline versija, skirta vienai darbo vietai). Taigi šioms sąvokoms nagrinėjamu atveju suteiktina gerokai platesnė reikšmė, negu ji įtvirtinta norminiuose teisės aktuose ir (arba) suformuota teismų praktikoje.

33Spręsdamas dėl atsakovo galimų nuostolių (papildomų sąnaudų) fakto, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas, 2006 m. kovo 22 d., t. y. jau kitą dieną po šalių Susitarimo sudarymo, įsigijęs dvi „AGNUM“ programos terminalines versijas – vartotojo licencijas (b. l. 50), nepareikalavo ieškovo už jas atskirai apmokėti. Viena vertus, atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodoma, kad būtent šių licencijų įsigijimas ir lėmė Susitarimo 4.7 punkte nurodytus atsakovo nuostolius (b. l. 41, 75), tačiau, kita vertus, atsakovo atstovė paaiškino (iš esmės tą patį tvirtino ir ieškovo atstovas), jog, įsigijęs licenciją, atsakovas atitinkamam klientui išrašydavo sąskaitas už konkretų metinį prisijungimo palaikymą (b. l. 85, 86). Savo ruožtu, ieškovo atstovas nurodė (ir to neneigė atsakovo atstovė), kad ieškovas tokį metinį palaikymo mokestį mokėjo. Taigi darytina išvada, kad šių licencijų įsigijimas, kiek tai susiję būtent su ieškovui teiktomis paslaugomis, buvo (turėjo būti) padengtas abonentiniu mokesčiu, juolab kad būtent toks sutartinių santykių aiškinimas atitinka ir Susitarimo 1.1.5 punktą, pagal kurį atsakovas nemokamai įrengia ieškovui (neatlygintinai suteikia teisę naudotis) nutolusios nuo bendros buhalterinės apskaitos programos įranga duomenų ir rezultatų keitimuisi on-line režimu. Apibendrindamas nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsikirtimus, kad užstatas ieškovui negali būti grąžinamas neva dėl atsakovo nuostolių, patirtų 2006 m. kovo 22 d. įsigyjant (papildomai) dvi licencijas. Kadangi pagal Susitarimo 4.7 punktą užstatas skirtas padengti galimiems nuostoliams, susijusiems tik su „AGNUM“ programos naudojimu, tai teismas nenagrinėja kaip teisiškai nereikšmingų atsakovo nurodomų kitokio pobūdžio išlaidų-sąnaudų, susijusių su Susitarimo 4.8 punkte įtvirtintu užstatu, atsakovo kitais papildomai atliktais darbais ir (arba) patirtomis išlaidomis (net jeigu tokių išlaidų-sąnaudų faktas ir būtų pasitvirtinęs). Šiuo aspektu dar kartą pažymėtina, kad tokios išlaidos (jeigu jų iš tikrųjų būta) turėjo būti apmokamos atskirai (Susitarimo 1.2, 1.3, 3.1.7, 4.6 punktai), o ne padengiamos Susitarimo 4.7 punkte nurodytu užstatu, kurio panaudojimo sąlygos yra aiškiai ir tiksliai apibrėžtos tame pačiame punkte.

34Teismas atmeta kaip teisiškai nereikšmingus ir nepagrįstus atsakovo argumentus, kuriais atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškinys pareikštas praėjus daug laiko nuo šalių bendradarbiavimo pabaigos. Viena vertus, vien tik ieškinio pareiškimas po neįprastai ilgo laikotarpio (atsakovui neprašant taikyti ieškinio senaties) nedaro ieškinio nei nepagrįstu, nei neteisėtu. Kita vertus, gali būti, kad būtent ankstesnio šalių teisminio ginčo baigtis ir nulėmė ieškovo galutinį apsisprendimą vis dėlto pareikalauti jam teisėtai priklausančio užstato grąžinimo. Teismo vertinimu, ieškovo motyvai ir (arba) tikslai, dėl kurių ieškinys pareikštas po ilgesnio laikotarpio, šiuo atveju teisiškai nereikšmingi, todėl detaliau nenagrinėtini.

35Apibendrindamas sprendime nurodytus motyvus ir išvadas, teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas dėl 1200 Lt užstato priteisimo tenkintinas (CK 6.222 straipsnio 1 dalis). Tenkinant šį reikalavimą, taip pat tenkintinas ir ieškinio reikalavimas dėl šešių procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Ieškovas prašė už dvejus metus iki bylos iškėlimo teisme priteisti 144 Lt palūkanų (1200 Lt / 100 proc. X 6 proc. X 2 metai). Tokio pat (šešių procentų) dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 1200 Lt užstato sumos priteistinos ir už laikotarpį nuo bylos iškėlimo (2012 m. sausio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 70 Lt žyminis mokestis (b. l. 36, 37; CPK 93 straipsnio 1 dalis).

38Valstybei iš atsakovo priteistina 26,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1; CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

39Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, Civilinio kodekso 6.222 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40Ieškinį tenkinti.

41Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (į. k. ( - )) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (į. k. ( - )) 1200 (tūkstantį du šimtus) Lt negrąžinto užstato, 144 (šimtą keturiasdešimt keturis) Lt palūkanų už laikotarpį iki bylos iškėlimo teisme ir šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos 1200 (tūkstančio dviejų šimtų) Lt sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. sausio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (į. k. ( - )) 26,70 Lt (dvidešimt šešis litus 70 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (j. a. k. 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

43Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė Aurelija Pečiulytė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui E. D.,... 4. atsakovo atstovei M. K.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1200 Lt dydžio užstatą ir šešių... 8. Atsakovas prašė ieškinio netenkinti ir įpareigoti ieškovą buhalteriniuose... 9. Dublike ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad privačių asmenų rengtuose... 10. Triplike atsakovas iš esmės pakartojo atsiliepime išdėstytus argumentus.... 11. Teismo nustatytos bylos aplinkybės... 12. Šalys 2006 m. kovo 21 d. sudarė susitarimą dėl buhalterinio aptarnavimo... 13. 1.1.1. Visiškas buhalterinis aptarnavimas – pirminių buhalterinės... 14. 1.1.2. Kliento pateiktų paslaugų tiekėjui pirminių buhalterinės apskaitos... 15. 1.1.3. Kliento mokėtinų mokesčių sumų apskaita, nurodymų apie atliktinų... 16. 1.1.4. Pateikimas kliento patvirtintų ataskaitų, pranešimų, deklaracijų... 17. 1.1.5. Nemokamas įrengimas Klientui (neatlygintinas suteikimas teisės... 18. Susitarimo 1.3 punkte nustatyta, kad iškilus būtinumui teikti papildomas... 19. Susitarimo 4 punkte nurodyta, kad:... 20. 4.1. Pagal šį susitarimą klientas kiekvieną mėnesį perveda į paslaugų... 21. 4.6. Užmokestis už atskirai sulygtas ar abonentinio mokesčio ribas... 22. 4.7. Klientas įsipareigoja po šio susitarimo pasirašymo įnešti 1200 Lt... 23. Susitarimo 5.4 punkte nustatyta, kad jei klientas laiku nesumoka abonentinio... 24. Iš 2006 m. kovo 22 d. PVM sąskaitos-faktūros (b. l. 50) matyti, kad jau... 25. Šalys neginčija, kad ieškovas pagal Susitarimo 4.7 punktą sumokėjo... 26. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 27. Ieškinio reikalavimai grindžiami, be kita ko, Susitarimo 4.7 punkto... 28. Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti... 29. Šalys neginčija, kad užstatas ieškovui iki šiol negrąžintas, tačiau... 30. Spręsdamas dėl šios šalių skirtingai traktuojamos faktinės aplinkybės,... 31. Šalių Susitarime, viena vertus, aiškiai nurodyta, kad su Susitarimo vykdymu... 32. Kadangi, minėta, Susitarimo galiojimo metu šalių vadovai iš Susitarimo... 33. Spręsdamas dėl atsakovo galimų nuostolių (papildomų sąnaudų) fakto,... 34. Teismas atmeta kaip teisiškai nereikšmingus ir nepagrįstus atsakovo... 35. Apibendrindamas sprendime nurodytus motyvus ir išvadas, teismas sprendžia,... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 70 Lt žyminis... 38. Valstybei iš atsakovo priteistina 26,70 Lt išlaidų, susijusių su... 39. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 93 straipsnio... 40. Ieškinį tenkinti.... 41. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (į. k. ( - )) iš... 42. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“... 43. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...