Byla eI-7276-394/2019
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo iš atsakovės E. D

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Jarūnė Sedalienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, atstovaujamos advokato Lino Songailos, prašymą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo iš atsakovės E. D..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste – pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės E. D. 234,92 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31, 36,30 Eur pareiškėjo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur už nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko ir gyventojų registro išrašų suformavimą.

5Pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra 2003-12-30 Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, nekilnojamojo turto objektą, esantį (duomenys neskelbiami), nuosavybės teise valdo atsakovė, tačiau yra nesumokėjusi pareiškėjui metinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31.

6LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gali pateikti savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir ją rinkti. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimu Nr. T1-189 patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau – vietinės rinkliavos nuostatai) 24 p. nustato, kad pareiškėja apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, 45 p. – administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, o 59 p. - vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą iš vietinės rinkliavos mokėtojų. Pareiškėja yra Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą administruojantis subjektas, kontroliuojantis vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdantis jos apskaitą bei kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti, įskaitant ir kreipimąsi į teismą dėl nesumokėtų vietinių rinkliavų išieškojimo.

7LR atliekų tvarkymo įstatymo 301 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Vietinės rinkliavos nuostatai nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje (6 p.), vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams, fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems ir disponuojantiems nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje (34 p.). Vietinės rinkliavos nuostatų 31 p. yra nustatyta, jog vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir patvirtinamas litais be centų už vienus metus, t.y. vietinė rinkliava nustatoma bei privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį už kiekvienus kalendorinius metus.

8Pareiškėja nurodo, kad atsakovė prašymo surašymo dieną yra nesumokėjusi vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31 ir atsakovės skola sudaro 234,92 Eur. Atsakovė taip pat privalo atlyginti pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovė E. D. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu, nes įteikti registruota pašto siunta nepavyko.

10Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Mažeikių rajone privaloma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvesta nuo 2008-01-01. Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2007-12-28 sprendimu Nr. T1-391 patvirtino Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurių 8 p. pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą, o 4.11. p. nurodė, kad rinkliavos mokėtojai yra fiziniai (individualių namų ar butų savininkai) arba juridiniai (negyvenamųjų patalpų, pastatų, komercinių patalpų ir kt. savininkai) asmenys, kurių veikloje susidaro komunalinės atliekos. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis 2007-03-08 sprendimu Nr. T1-48, o vėliau 2013-06-28 sprendimu Nr. T1-189 patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų atliekų tvarkymą nuostatais, kurių 6 punkte nustatyta, jog vietinę rinkliavą moka visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje, o pagal 35.1 punktą už naudojimąsi bendru arba individualiu konteineriu fiziniams, juridiniams asmenims vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama patvirtintą metinę minimalią atliekų susikaupimo normą, išreikštą kubiniais metrais, dauginant iš nustatytos vietinės rinkliavos bazinio dydžio. Pagal Nuostatų 1 priedą metinės vietinės rinkliavos dydis už gyvenamosios paskirties butą daugiabučiame name Mažeikių m. yra 162,00 Lt (46,92 Eur), o nuo 2015-01-01 – 47,00 Eur.

12Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad atsakovė E. D. nuo 2002-11-11 nuosavybės teise valdo butą, esantį (duomenys neskelbiami), todėl pagal Nuostatų 6 p., 53 p., 68.1. p. privalo mokėti nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Iš pareiškėjos pateiktos pažymos matyti, kad atsakovės vietinės rinkliavos įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31 yra 234,92 Eur. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (administracinė byla Nr. A525-471/2010). Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjos reikalavimas priteisti iš atsakovės per laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31 susidariusį 234,92 Eur rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinamas.

13Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas – 36,30 Eur advokato pagalbai apmokėti ir 1,71 Eur už nekilnojamo turto centrinio duomenų banko bei gyventojų registro išrašų suformavimą ir pateikia šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 40 straipsnio 5 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15CPK 98 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

16Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013, 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014).

17Bylinėjimosi išlaidų (tarp jų ir atstovavimo išlaidų) priteisimas iš bylą pralaimėjusios šalies padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę gynybą, nes priešingu atveju, žinodamos, jog net ir laimėjusios bylą negalės gauti patirtų išlaidų atlyginimo, jos vengtų atstovauti byloje pasitelkti advokatus, tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra tiesiogiai susijęs su teises ginančių asmenų galimybėmis susigrąžinti tik pagrįstas ir racionalias išlaidas. Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis. Tai reiškia, kad teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1635-261/2016).

18Nagrinėjama administracinė byla ir joje keliami reikalavimai yra analogiški reikalavimams, kurie ne kartą yra nagrinėti tiek pirmosios instancijos apygardų administracinių teismų, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir tokio pobūdžio bylose suformuotos pakankamai aiškios teisinės kryptys įvairiais aspektais. Kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais, advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus, nes administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, ir prašoma priteisti pinigų suma, o šiems duomenims surašyti bei informacijai surinkti kvalifikuota teisinė pagalba yra perteklinis momentas, nes tokio pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir paties subjekto, atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą, jėgomis. Be to, pažymėtina, kad vietinės rinkliavos skolą apskaičiavo ir pažymą parengė ne advokatas, o subjekto, atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą, darbuotojai. Juridiniai asmenys turi teisę pasitelkti advokatus, tačiau tai turėtų būti daroma vadovaujantis protingumo principu ir vengiant perteklinio išlaidavimo. Ši administracinė byla (atsižvelgiant į jos teisinius aspektus ir faktinę situaciją) yra nesudėtinga, todėl 36,60 Eur už skundo parengimą advokatui sumokėta suma mažintina iki 14,00 Eur. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1893-415/2019). Išlaidos, pareiškėjos patirtos už nekilnojamo turto centrinio duomenų banko bei gyventojų registro išrašų suformavimą (1,71 Eur), priteistinos pilnai.

19Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniu, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

20Pareiškėjos prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės E. D. pareiškėjai UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 234,92 Eur (du šimtus trisdešimt keturis Eur 92 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31, 14,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur už registrų išrašų suformavimą.

21Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Jarūnė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 5. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Telšių regiono... 6. LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių... 7. LR atliekų tvarkymo įstatymo 301 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto... 8. Pareiškėja nurodo, kad atsakovė prašymo surašymo dieną yra nesumokėjusi... 9. Atsakovė E. D. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškėjo... 10. Pareiškėjos prašymas tenkintinas.... 11. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 12. Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad atsakovė E. D. nuo... 13. Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 15. CPK 98 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 16. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 17. Bylinėjimosi išlaidų (tarp jų ir atstovavimo išlaidų) priteisimas iš... 18. Nagrinėjama administracinė byla ir joje keliami reikalavimai yra analogiški... 19. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių... 20. Pareiškėjos prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės E. D.... 21. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...