Byla e2-3045-995/2019
Dėl skolos priteisimo išsprendė ieškinio priėmimo klausimą

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida Railienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės ( - ), atstovaujamos atstovo advokato R. Š., ieškinį atsakovei ( - ) dėl skolos priteisimo išsprendė ieškinio priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 33419,54 Eur skolos, 2717,29 Eur delspinigių, 141,54 Eur palūkanų, 8 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur kompensuojamųjų išieškojimo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Teismas

konstatuoja:

6Atsisakytina priimti ieškinį, nes jis neteismingas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams.

7Viena iš tinkamo teisės į teisminę subjektinių materialinių teisių gynybą įgyvendinimo prielaidų yra bylos (reiškiamo reikalavimo) teismingumas konkrečiam teismui. Teismingumo instituto tikslinė paskirtis – užtikrinti civilinio proceso tvarka nagrinėtinų bylų paskirstymą tarp bendrosios kompetencijos teismų. Vadinasi, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, teismas privalo ex officio patikrinti, ar kreipdamasis į teismą teisminės materialinių subjektinių teisių gynybos, ieškovas šią teisę įgyvendina tinkamai, t. y. nepažeidžia civilinio proceso įstatymuose nustatytų teismingumo taisyklių. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui. Pagal CPK 29 straipsnį nustatantį bendrąjį teritorinį civilinių bylų teismingumą, ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą, juridiniam asmeniui pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. CPK 30 straipsnį numato alternatyvaus teritorinio teismingumo atvejus, galimybę nagrinėti bylą dviejuose ar daugiau tos pačios grandies bendrosios kompetencijos teismų, kai ieškovas turi teisę pasirinkti, kuriam teismui paduos ieškinį. Šalys taip pat gali rašytiniu susitarimu pakeisti teritorinį bylos teismingumą, išskyrus išimtinį ir rūšinį teismingumą (CPK 32 straipsnis).

8Susipažinus su ieškinio bei jo priedų turiniu matyti, kad ieškovė ieškinio reikalavimus priteisti skolą už atliktus darbus grindžia su atsakove ( - ) sudaryta statybos rangos sutartimi Nr. ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti statybos darbus objekte – „Poilsio pastatų ir parduotuvės projekto korektūrą, numatant statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - )“ (Rangos sutarties 1.1 p.), o atsakovė priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti. Šios sutarties 9.2 punkte šalys numatė, kad iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus derybų keliu, jų nagrinėjimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal statybos objekto buvimo vietą. Taip pat nustatyta, kad šalys 2017 m. spalio 17 d. sudarė dar vieną rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis Nr. 2), kuria ieškovė taip pat grindžia savo reikalavimus dėl skolos priteisimo, ir, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti vidaus vandentiekio, nuotekų, šildymo ir vėdinimo montavimo darbus objekte „Poilsio pastatų ir parduotuvės projekto korektūrą, numatant statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ) (Rangos sutarties 1.1 p.), o atsakovė įsipareigojo priimti laiku bei tinkamai atliktus darbus ir apmokėti sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis. Šalys šia sutartimi susitarė, kad ginčai ir nesutarimai, kilę iš šios sutarties vykdymo ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti ginčo nagrinėjimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (Rangos sutarties 8.4 punktas).

9Pagal atsakovės buveinės vietą – ( - ), ieškinys yra teismingas Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams (CPK 29 straipsnis). Ieškovė ieškinio pagal atsakovės buveinę nereiškė, ji, remiantis Rangos sutartis Nr. 1 nuostatomis bei CPK 32 straipsniu, teigia, kad byla pagal statybos objekto vietą yra teisminga Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams, tačiau, kaip minėta, tarp šalių buvo sudaryta antroji, vėlesnė Rangos sutartis Nr. 2 dėl statybos darbų atlikimo tame pačiame objekte, kurioje šalys aiškiai išreiškė valią iškilusius nesutarimus spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, t. y., vadovaujantis CPK 29 straipsniu. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad šalys vėlesniu susitarimu nusprendė pakeisti tarpusavio ginčų sprendimo teismingumą, t. y. vietoje sutartinio ginčų teismingumo susitarė ginčus spręsti Lietuvos Respublikos teismuose pagal CPK numatytas teismingumo taisykles. Pažymėtina ir tai, kad ieškovės didžioji dalis reikalavimo (29276,13 Eur), yra susijusi būtent su Rangos sutarties Nr. 2 nevykdymu. Atsižvelgiant į tai, ieškovės ieškinys, kurio didžioji reikalavimų dalis grindžiama Rangos sutarties Nr. 2 nevykdymu, ir, kuria šalys susitarė spręsti ginčą pagal CPK numatytas teismingumo taisykles, taip pat yra teismingas Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams.

10Pagal CPK 30 straipsnio 9 dalį ieškinys dėl sutarčių, kuriose nurodyta įvykdymo vieta, gali būti pareiškiama taip pat pagal sutarties įvykdymo vietą. Nagrinėjamu atveju pateiktose statybos rangos sutartyse šalys nėra įsakmiai nurodžiusios sutarties įvykdymo vietos, todėl aiškinant įstatymo CPK 30 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą formuluotę „sutarties įvykdymo vieta“, būtina atsižvelgti į tai, kaip šią prievolių teisės kategoriją apibrėžia civiliniai įstatymai. CK 6.52 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolė turi būti įvykdyta toje vietoje, kuri nurodyta sutartyje ar įstatymuose arba kurią nulemia prievolės esmė. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Šalių santykiai, kilę iš rangos sutarčių, apima ne tik ieškovės pareigą atlikti darbus objekte, esančiame ( - ), ir juos perduoti, bet ir atsakovės pareigą priimti atliktus šalių sutartus darbus ir už juos atsiskaityti. Taigi, šalių teisinius santykius reguliuojančios rangos sutartys yra dvišalės (CK 6.644 straipsnis), todėl nėra pagrindo išvadai, jog sutarties įvykdymo vieta yra statybos objekto vieta, o ne atsiskaitymo vieta, todėl vien ta aplinkybė, kad ieškovė atliko statybos darbus objekte – ( - ), nepakanka konstatuoti, kad šalys kokiu nors būdu susitarė dėl sutartinių prievolių, atsiradusių iš rangos sutarties, įvykdymo vietos (CPK 12 straipsnis, žr. Lietuvos Apeliacinis teismo 2005 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2 - 85/2005). Statybos rangos sutartyse šalys taip pat nėra numačiusios, kokia tvarka (grynais ar pavedimu) yra apmokama už padarytus darbus, tačiau įvertinus tą aplinkybę, kad šalys yra nurodžiusios savo bankų atsiskaitomąsias sąskaitas, laikytina, kad atsiskaitymas vykdomas per bankus, todėl atsakovės prievolės pagal rangos sutartis įvykdymo vieta laikytina jos buveinės arba atsakovės banko AB „SEB“ buveinės vieta. Įvertinus nustatytas aplinkybes, laikytina, pagal CPK 30 straipsnio 9 dalį, t. y. pagal atsakovės prievolės (sumokėti už atliktus darbus) įvykdymo vietą, ieškinys taip pat teismingas Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškovės buveinės vieta taip pat Kaune, ją atstovauja advokatas, kurio veiklos vieta taip pat yra Kaune, teismo vertinimu, ieškinio pareiškimas pagal atsakovės buveinės vietą užtikrins ne tik operatyvesnį, bet ir ekonomiškesnį bylos išnagrinėjimą.

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad ieškovės pareikštam ieškiniui nėra jokio pagrindo taikyti nei sutartinio, nei alternatyvaus teismingumo, darytina išvada, kad ieškinys yra neteismingas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams, todėl ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas), ieškinį su priedais grąžinant ieškovei.

12Minėta, kad ieškinyje nurodyta, jog atsakovės buveinės adresas –( - ), todėl išaiškintina ieškovei teisė su ieškiniu kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmus (Laisvės al. 103, LT-44291 Kaunas) (CPK 29 straipsnis, 137 straipsnio 3 dalis).

13Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 3 dalimi, 5 dalimi, 291 straipsniu,

Nutarė

14atsisakyti priimti ieškovės ( - ) atstovo advokato R. Š. pateiktą ieškinio pareiškimą atsakovei ( - ) dėl skolos už atliktus darbus priteisimo ir ieškinio pareiškimą bei jo priedus grąžinti pareiškėjui.

15Išaiškinti ieškovei, kad ji turi teisę su ieškiniu kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmus (Laisvės al. 103, LT-44291 Kaunas).

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai