Byla eI-1309-422/2018
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko, Dainos Kukalienės ir Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Deivydui Aidukui, dalyvaujant pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ atstovui advokatui T. P., atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo atstovei J. B., trečiojo suinteresuoto asmens Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos atstovui advokatui S. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja BUAB „Kauno marių žuvys“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) patikslintu skundu prašo panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo (toliau – ir VĮ Registrų centro Kauno filialas, Teritorinis registratorius, Registro tvarkytojas) sprendimus: 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. (3.9.3)sJ-1220 ir 2017 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. (3.9.3.)sJ-1307 (toliau – ir Skundžiami sprendimai), įpareigoti atsakovą Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „Kauno marių žuvys“, juridinio asmens kodas ( - ), statusą „Bankrutuojanti“.

5Pareiškėja patikslintame skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog Skundžiami sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti. Atsakovas jais atsisakė pakeisti pareiškėjos teisinį statusą į „Bankrutuojanti“ iš esmės dėl tos pačios priežasties, t. y. dėl to, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. pareiškėjos kreditorių susirinkimo protokolas nepasirašytas susirinkimo pirmininko A. V., kuris atstovavo kreditorei Gyventojų ir smulkaus verslo kreditinę unijai, taip pat prie protokolo nėra pridėtas dalyvių sąrašas. Tvirtino, jog Juridinių asmenų registro nuostatai (18 p., 18.19 p., 18.19.5 p.) numato, kad registre registruojami ir tvarkomi bendrieji duomenys apie juridinio asmens teisinį statusą, įskaitant „bankrutuojantis“ statuso įregistravimą. Juridinių asmenų registro nuostatų 178.2 p. numato, kad tokiu atveju Registrų centrui turi būti pateiktas kreditorių susirinkimo sprendimas. Registro tvarkytojas, gavęs nuostatų 178 p. nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja ar išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „bankrutuojantis“ ir duomenis apie administratorių. Tvirtino, jog dokumentas, patvirtinantis 2017 m. rugpjūčio 14 d. įmonės kreditorių priimtą sprendimą dėl pareiškėjos neteisminio bankroto, kurio reikalauja Juridinių asmenų registro nuostatai, atsakovui buvo pateiktas, taip pat buvo pateikti visų asmenų, kurie balsavo raštu, originalūs biuleteniai ir kiti reikalingi dokumentai, todėl atsakovo atsisakymas pakeisti pareiškėjos teisinį statusą į „Bankrutuojanti“ nepagrįstas, turi būti panaikintas.

6Pažymėjo, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. pareiškėjos kreditorių susirinkimo sprendimo teisėtumas yra konstatuotas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018. Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija, atstovaujama A. V., atsisakiusio pasirašyti 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą, 2017 m. rugsėjo 7 d. kreipėsi į pareiškėjos bankroto administratorę su prašymu dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Minėtame rašte A. V. patvirtino, kad 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas yra įsiteisėjęs. Pareiškėjos nuomone, atsižvelgiant į tokią situaciją, atsakovo atsisakymas pakeisti teisinį statusą į „Bankrutuojanti“ neatitinka ne tik teisės aktų reikalavimų, bet ir prieštarauja bendriesiems teisės principams.

7Teigė, jog kreditorių susirinkimo pirmininko A. V. piktavališkas atsisakymas pasirašyti protokolą nekeičia kreditorių priimto sprendimo dėl pareiškėjos neteisminio bankroto bei kreditorių išreikštos valios. Atkreipė teismo dėmesį, jog Lietuvos Civilinio kodekso nuostatos nenumato asmens teisės atsisakyti pasirašyti protokolą, o tik suteikia teisę pateikti savo pastabas (CK 2.92 str. 1 d.). Šia savo teise 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo pirmininkas A. V. pasinaudojo (CK 2.92 str. 3 d.), tačiau tai nesudarė pagrindo atsakovui atsisakyti keisti pareiškėjos teisinį statusą. Atsakovo reikalavimas pateikti kreditorių susirinkimo protokolą yra perteklinis, nes Juridinių asmenų registro nuostatai tokio reikalavimo nenumato. Atsakovas negali reikalauti iš pareiškėjos daugiau, nei to reikalauja atsakovo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Atsakovo formalus požiūris primygtinai reikalaujant pateikti A. V. pasirašytą protokolą prieštarauja teisės principui „ teisė nereikalauja neįmanomų dalykų“(lex non cogit ad impossibilia). Pareiškėjos nuomone, Skundžiamais sprendimais dėl formalaus pobūdžio priežasčių atsakovas atsisakė pakeisti įmonės teisinį statusą į „Bankrutuojanti“, dėl to buvo neteisėtai sustabdyta neteisminio bankroto procedūra, pareiškėjos kreditorių paskirta bankroto administratorė negali vykdyti įstatyme numatytų pareigų, įmonės kreditoriai dėl to patiria neigiamų padarinių.

8Pažymėjo, jog pareiškėja pašalino Teritorinio registratoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. rašte Nr. (3.9.3) sJ-1133 nurodytus trūkumus, pateikdama papildomus dokumentus iki jo nustatytos datos (įteikdama paštui), tačiau, nepaisant to, atsakovas 2017 m. rugsėjo 22 d. priėmė sprendimą, pažeisdamas procedūrą, jų nesulaukęs, papildomų dokumentų neįvertinęs.

9Pareiškėja prašo teismo atnaujinti terminą patikslintam skundui paduoti dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 ginčijimo. Nurodė, jog teisę ginčyti šį sprendimą teismas išaiškino 2018 m. balandžio 30 d. nutartimi, dėl Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP) veikimo specifikos administracinėse bylose apie šią teismo nutartį pareiškėjos atstovas sužinojo tik pateikdamas 2018 m. gegužės 28 d. prašymą dėl bylos sustabdymo, t. y. tuomet, kai teismo nustatytas terminas pasiūlymui įgyvendinti (iki 2018-05-17) buvo jau pasibaigęs, atskiru pranešimu apie ją nebuvo informuotas. Pareiškėjos nuomone, nutartyje nurodytas terminas yra praleistas nežymiai, nes jis baigėsi 2018 m. gegužės 17 d., o jau 2018 m. gegužės 30 d. administracinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas (jokie procesiniai veiksmai byloje negalėjo būti atliekami), todėl dėl jo priėmimo nebūtų vilkinamas bylos nagrinėjimas.

10Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas su skundu nesutiko, administracinę bylą dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 apskundimo prašė nutraukti, dėl kitos reikalavimų dalies skundą atmesti. Atsiliepimuose į skundą, į patikslintą skundą nurodė, jog atsakovas, būdamas viešojo administravimo subjektas, priimdamas Skundžiamus sprendimus griežtai laikėsi jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir negalėjo pagal 2017 m. rugpjūčio 18 d. Bendrovės įgalioto asmens pateiktą prašymą ir dokumentus įregistruoti Registre „Bankrutuojančio“ juridinio asmens teisinio statuso, nes Juridinių asmenų registro nuostatų 178.2 punkte numatyta, jog siekiant Registre įregistruoti juridiniam asmeniui „Bankrutuojančio“ juridinio asmens teisinį statusą (kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka) duomenų ir dokumentų teikėjas privalo Registro tvarkytojui pateikti to juridinio asmens kreditorių susirinkimo sprendimą. CK 2.90 straipsnis numato, jog juridinio asmens kolegialaus organo posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami, o CK 2.90 ir 2.91 straipsniai nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti protokolai. Šiuo konkrečiu atveju Bendrovės įgaliotas asmuo kartu su 2017 m. rugpjūčio 18 d. prašymu Registro tvarkytojui pateikė 2017 m. rugpjūčio 14 d. įvykusio Bendrovės kreditorių susirinkimo protokolą be dalyvių sąrašo ir nepasirašytą susirinkimo pirmininko, todėl, atsakovo teigimu, Registro tvarkytojui buvo pateikti ne visi dokumentai, be to, pateikti dokumentai neatitiko įstatymų reikalavimų (CK 2.90 straipsnio 2 dalies, 2.91 straipsnio 2 dalies), todėl 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. (3.9.3.) sJ-1133 Bendrovei buvo nustatytas terminas iki 2017-09-18 trūkumams pašalinti. Per nurodytą Registro tvarkytojo rašte terminą trūkumai nebuvo pašalinti, todėl atsakovas, vadovaudamasis CK 2.68 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, pagrįstai priėmė šio straipsnio 2 dalyje numatytą sprendimą – atsisakė registruoti pasikeitusius duomenis apie Bendrovės teisinį statusą Registre.

11Atsakovo nuomone, pareiškėjos skundžiamas 2017 m. spalio 11 d. raštas Nr. (3.9.3.)sJ-1307 yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuris nelaikytinas CK 2.68 straipsnio 3 dalyje numatytu Registro tvarkytojo sprendimu, ir jo panaikinimas nesukels pareiškėjai teisinių pasekmių. Apie tai, kad atsakovas atsisakė registruoti pasikeitusius Bendrovės duomenis Registre priimdamas 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimą, kuris ir sukelia teisines pasekmes, atsakovas jau buvo nurodęs 2017 m. gruodžio 1 d. teismui pateiktame atsiliepime į skundą, teisę ginčyti šį sprendimą teismas išaiškino 2018 m. balandžio 30 d. nutartimi, tačiau pareiškėjai atstovaujantis profesionalus teisininkas pasirinko poziciją jo neginčyti, patikslintas skundas dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3)sJ-1220 panaikinimo buvo pateiktas akivaizdžiai praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjai piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, nepateikus įrodymų dėl jo atnaujinimo, byla dėl šio sprendimo panaikinimo nutrauktina, o dėl kitos reikalavimų dalies skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija atsiliepime į skundą ir jos atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su skundu iš esmės analogiškais motyvais, kaip ir atsakovas.

13Administracinė byla dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3)sJ-1220 nutrauktina, dėl kitos reikalavimų dalies skundas netenkintinas.

14Administracinėje byloje kyla ginčas dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017m. rugsėjo 22 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimo Nr. (3.9.3)sJ-1220 dėl atsisakymo įregistruoti juridinio asmens duomenis, dėl 2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr.(3.9.3.)sJ-1307 „Dėl teisinio statuso įregistravimo“ teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „Kauno marių žuvys“ statusą „Bankrutuojanti“.

15Administracinės bylos duomenimis, 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo sušauktas UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ne teismo tvarka.

162017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 duomenys patvirtina, jog kreditorių susirinkimo pirmininku pasisiūlė būti Gyventojų ir smulkaus verslo kreditinės unijos administracijos vadovas A. V.. Kreditoriams pritarus, jis buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku. Susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas iškelti įmonei bankroto bylą, bankroto procedūrą vykdant ne teismo tvarka, bankroto administratore paskirti N. M., tačiau kreditorių susirinkimo pirmininkas A. V. atsisakė pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą, jame išdėstydamas pastabas dėl, jo nuomone, kreditorių susirinkimo neteisėtumo, taip pat nepasirašė 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos lapo (dalyvių sąrašo).

17Administracinės bylos duomenimis, Bendrovės bankroto administratorės įgaliotas asmuo E. Š. 2017 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą, pateikdama Bendrovės prašymą įregistruoti įmonės teisinį statusą „Bankrutuojanti“, kartu su prašymu buvo pateiktas 2017 m. rugpjūčio 14 d. įmonės kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1, pasirašytas tik kreditorių susirinkimo sekretoriaus E. S., bei prašymą padavusio asmens įgaliojimas. Administracinėje byloje nustatyta, jog, gavęs pareiškėjos prašymą, Teritorinis registratorius 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. (3.9.3.)sJ-1133, vadovaudamasis CK 2.68 str. 1 d. 1 ir 4 p. ir šio straipsnio 2 d., pareiškėjai nustatė terminą prašymo trūkumams pašalinti iki 2017 m. rugsėjo 18 d., nurodydamas, kad pakeisti duomenys Juridinių asmenų registre neįregistruoti, kadangi 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas neatitinka CK 2.91 str. 2 dalies reikalavimų, t. y. protokolo nepasirašė susirinkime išrinktas susirinkimo pirmininkas, taip pat prie protokolo nepridėtas dalyvių sąrašas, kaip to reikalauja CK 2.90 str. 2 d.

18Bylos duomenys patvirtina, jog siekdama pašalinti minėtame rašte nurodytus trūkumus, pareiškėja ėmėsi tam tikrų veiksmų. Pareiškėjos atstovas 2017 m. rugsėjo 8 d. ir 11 d. elektroniniais laiškais kreipėsi į A. V., tačiau pastarajam atsisakius pasirašyti 2017 m. rugpjūčio 14 d. protokolą ir dalyvių sąrašą, 2017 m. rugsėjo 18 d. buvo sušauktas naujas kreditorių susirinkimas. 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2 patvirtina, jog kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas UAB „Kauno marių žuvys“ įgaliotas atstovas advokatas T. P.. Susirinkimo metu priimtais nutarimais advokatas T. P. buvo įpareigotas pasirašyti 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą už 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo pirmininką A. V. bei pasirašyti 2017 m. rugsėjo 14 d. kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos lapą. Minėto susirinkimo metu priimtu nutarimu A. V. veiksmai dėl atsisakymo pasirašyti 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą ir susirinkimo dalyvių registracijos lapą buvo pripažinti neteisėtais.

19Byloje nustatyta, jog pareiškėja 2017 m. rugsėjo 18 d. raštu kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą („Atsakymas į 2017 m. rugsėjo 4d. raštą Nr. (3.9.3.) sJ-1133“) kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą, iš kurio turinio matyti, jog nesutiko su Teritorinio registratoriaus 2017 m. rugsėjo 18d. rašte, kuriuo buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti, išdėstytu faktiniu ir teisiniu situacijos vertinimu, nurodydama, jog atsakovo rašte minimos Civilinio kodekso nuostatos – 2.91 straipsnio 2 dalis, taip pat 2.90 straipsnio 2 dalis negali būti taikomos, nes ginčo klausimas yra susijęs su kreditorių (ne akcininkų) susirinkimo sprendimo priėmimu, be to, Juridinių asmenų registro nuostatai, konkrečiai 18.19.5p., nereikalauja pateikti kreditorių susirinkimo protokolo ir kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašo, o reikalauja pateikti tik patį kreditorių sprendimą, kuris buvo priimtas ir pateiktas Teritoriniam registratoriui, be to, 2017 m. rugsėjo 4 d. rašte minėtos Civilinio kodekso nuostatos nenumato asmens teisės atsisakyti pasirašyti protokolą, o tik suteikia teisę pateikti savo pastabas (CK 2.92 str.), ir šia savo teise 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo pirmininkas A. V. pasinaudojo.

20Iš 2017 m. rugsėjo 18 d. pareiškėjos rašto turinio ir prie jo pateiktų dokumentų matyti, jog su juo Teritoriniam registratoriui buvo pateikti 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimo protokolas, tos pačios dienos kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas, pasirašyti 2017-09-18 kreditorių susirinkimo metu įgalioto asmens advokato T. P.. Iš pareiškėjos teismui pateiktos 2017 m. rugsėjo 18 d. pašto siuntos lydraščio kopijos matyti, jog 2017 m. rugsėjo 18 d. pareiškėjos raštas kartu su minėtais dokumentais paštui buvo įteiktas 2017 m. rugsėjo 18 d. Šią aplinkybę paneigiančių duomenų į bylą nepateikta.

21Bylos duomenys patvirtina, jog valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. (3.9.3)sJ-1220 buvo atsisakyta įregistruoti pareiškėjos pakeistus duomenis apie Bendrovės teisinį statusą („Bankrutuojanti“), vadovaujantis CK 2.68 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, šio straipsnio 2 dalimi, konstatuojant, jog pareiškėja per nustatytą terminą trūkumų nepašalino. Iš šio sprendimo, kuriame nurodyta, jog pareiškėjai atsakyta į jos pirminį 2017 m. rugpjūčio 18 d. prašymą Nr. 15326261, rekvizitų ir turinio matyti, jog Sprendime nebuvo vertinami pareiškėjos 2017 m. rugsėjo 18 d. pateikti paaiškinimai ir papildomi duomenys, todėl būtų pagrindas spręsti dėl atsakovo, viešojo administravimo subjekto, veiksmų neatitikties teisės aktais nustatytų procedūrų reikalavimams, tačiau reikalavimas dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3)sJ-1220 panaikinimo teisme buvo gautas tik 2018-08-21, pareiškėjai pateikus patikslintą skundą (reg. 2018-08-21, Nr. Dok-17841, priimtas tos pačios dienos nutartimi). Atsakovas administracinę bylą dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 apskundimo prašo nutraukti, tvirtindamas, jog skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, kuris negali būti atnaujintas.

22Skundų (prašymų, pareiškimų) padavimo administraciniam teismui terminus reglamentuoja ABTĮ 28 ir 29 straipsnių nuostatos. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

23Pareiškėjos prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 30 straipsnio 1 dalis).

24Iš bylos duomenų matyti, jog 2017 m. rugsėjo 22 d. atsakovo sprendimas Nr. (3.9.3) sJ-1220 buvo išsiųstas pareiškėjos UAB „Kauno marių žuvys“ bankroto administratorės įgaliotam asmeniui E. Š. įgaliojime nurodytu adresu, todėl pareiškėjai apie jį turėjo tapti žinoma rugsėjo mėn. pabaigoje–spalio mėnesį. Pareiškėja, kreipdamasi į teismą su pradiniu skundu, jo neskundė. Pradiniu skundu buvo pareikštas reikalavimas tik dėl 2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. (3.9.3.)sJ-1307 panaikinimo. Tačiau iš bylos duomenų akivaizdu, jog vėliausiai apie 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimą pareiškėja sužinojo iš 2017 m. gruodžio 1 d. atsakovo atsiliepimo ir kartu su juo pateiktų dokumentų. Teismas pažymi, jog atsiliepime buvo išdėstyta atsakovo pozicija, kad būtent 2017 m. rugsėjo 22 d. atsakovo sprendimu Nr. (3.9.3) sJ-1220 atsisakyta įregistruoti juridinio asmens duomenis ir jo nuginčijimas sukelia teisines pasekmes pareiškėjai, tačiau Bendrovei atstovaujantis profesionalus teisininkas pasirinko poziciją jo neginčyti, tvirtindamas, jog pareiškėjai teisines pasekmes sukelia 2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. (3.9.3.)sJ-1307 nuginčijimas. Teisę ginčyti šį sprendimą teismas išaiškino 2018 m. balandžio 30 d. nutartimi, tačiau patikslintas skundas dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 teisme buvo gautas tik 2018-08-21, t. y. nuo sužinojimo dienos praėjus apie 9-10 mėnesių, taip pat nuo teismo nutarties, kuria išaiškinta jį ginčyti, praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams, t. y. žymiai praleidus įstatymo nustatytą terminą jį skųsti.

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) ne kartą yra akcentavęs, jog apriboti skundų padavimo terminai susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą. Pažymėtina ir tai, jog griežtu procesinių terminų skaičiavimu yra siekiama skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kuo greitesnę jo galbūt pažeistų teisių gynybą.

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios, esktraordinarios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes (2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS889-525/2015).

27Terminas skundui paduoti asmeniui atnaujinamas tik tada, kai paduoti skundą jam sutrukdė konkrečios aplinkybės, kurios nepriklausė nuo terminą praleidusio asmens valios, konkrečioje teisinėje situacijoje jo pasirinkto elgesio modelio, ir kurios sudarė jam objektyvias kliūtis laiku paduoti skundą bei pateikti atitinkamus dokumentus ar įgyvendinti savo tikslus per atstovą arba turėjo įtakos jo valiai, pasirinktam elgesiui taip, kad jis (elgdamasis protingai) galėjo neteisingai suvokti teisinę situaciją. Savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012, 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011, 2018 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-754-552/2018).

28Pareiškėja, prašydama atnaujinti terminą reikalavimui dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 ginčijimo pareikšti, nenurodė teismui svarbių priežasčių. Byla pačios pareiškėjos pasirinkimu yra nagrinėjama elektroniniu būdu, todėl apie teismo atliekamus procesinius veiksmus jai turėjo būti žinoma nuo jų atlikimo užfiksavimo Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP) sistemoje. Be to, pareiškėjos nurodytos aplinkybės, siejamos su 2018 m. balandžio 30 d. teismo nutartyje nurodytu terminu pasinaudoti teise minėto sprendimo apskundimui, su administracinės bylos sustabdymu, nėra reikšmingos konkrečiu atveju, nes teismo nustatyti procesinio pobūdžio veiksmų atlikimo terminai nėra tapatūs įstatyme numatytam ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam skundo padavimo dėl administracinio akto ginčijimo terminui.

29Konkrečiu atveju teismui nėra pateikti duomenys, kad egzistavo objektyvios kliūtys, trukdžiusios pareiškėjai anksčiau kreiptis į teismą. Terminas kreiptis į teismą dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 apskundimo iš esmės buvo praleistas dėl pareiškėjos atstovo, profesionalaus teisininko, pasirinktos pozicijos, tam tikro pareiškėjos teisių gynybos modelio, todėl teismas konstatuoja, kad nenustatyta svarbių ir nuo pareiškėjos valios nepriklausiusių priežasčių, kurios sukliudė jai laiku kreiptis į teismą ir kurios galėtų būti pagrindu atnaujinti praleistą kreipimosi į teismą terminą, todėl administracinė byla dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3) sJ-1220 panaikinimo ABTĮ 103 straipsnio 8 punkto pagrindu nutrauktina.

30Pareiškėja byloje taip pat ginčija valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. spalio 11 d. raštą Nr.(3.9.3.) sJ-1307. Iš Skundžiamo sprendimo rekvizitų matyti, jog juo buvo atsakyta į pareiškėjos 2017 m. rugsėjo 18 d. raštą, pareiškėjos pateiktą su papildomais dokumentais, kurie buvo priimti sušaukus pakartotinį 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimą. Taip pat Skundžiamame sprendime iš esmės pakartotinai išdėstytos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendime Nr. (3.9.3) sJ-1220 nurodytos faktinės aplinkybės ir teisės normos dėl atsisakymo registruoti 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu juridinio asmens duomenų pakeitimus, nurodant, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas neatitinka CK 2.90 str. ir 2.91 str. 2 dalies reikalavimų, nes protokolas nepasirašytas susirinkimo pirmininko bei prie protokolo nepridėtas susirinkimo dalyvių sąrašas. Dėl papildomų pareiškėjos pateiktų dokumentų, priimtų sušaukus pakartotinį 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimą, Teritorinis registratorius nurodė, jog jo metu priimti nutarimai nepašalino anksčiau nurodytų trūkumų, nes asmens veiksmus pripažinti neteisėtais gali tik teisėsaugos institucijos, o ne kreditorių susirinkimas. Teismas nesutinka su atsakovo pozicija, jog 2017 m. spalio 11 d. raštas Nr. (3.9.3.) sJ-1307 turėtų būti vertinamas kaip informacinio pobūdžio, teisinių pasekmių nesukeliantis dokumentas. Atsakovas juo pakartotinai atsisakė patenkinti pareiškėjos prašymą dėl Bendrovės teisinio statuso pasikeitimo įregistravimo, išdėstydamas faktines aplinkybes ir teisinį pagrindą, nurodydamas apskundimo tvarką, todėl jis vertinamas kaip atsakovo sprendimas, sukeliantis teisines pasekmes pareiškėjai.

31Pareiškėja skunde ir jos atstovas teismo posėdžių metu tvirtino, jog Teritoriniam registratoriui pateikė kreditorių susirinkimo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka, atitinkantį Juridinių asmenų registro nuostatų 178.2 punkto reikalavimus. Pareiškėjos nuomone, Juridinių asmenų nuostatai (18 p., 18.19 p., 18.19.5 p.) nereikalauja pateikti kreditorių susirinkimo protokolo ir kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašo, todėl Teritorinio registratoriaus reikalavimas pateikti minėtus dokumentus nepagrįstas, be to, Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsnių nuostatos yra taikytinos tik bendrovės akcininkų priimamų sprendimų atveju, o ne dėl kreditorių susirinkimo priimamų sprendimų.

32CK 2.64 straipsnyje, reglamentuojančiame juridinių asmenų registravimą, įtvirtinta, jog Juridinių asmenų registravimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai. Juos tvirtina Vyriausybė. Atsakovas Skundžiamame sprendime vadovavosi CK 2.90 ir 2.91straipsniuose įtvirtintomis normomis, kurios nurodytos CK VII skyriuje, reglamentuojančiame bendrai (o ne tam tikrų rūšių) juridinių asmenų organų teisinį reglamentavimą, Civilinio kodekso II dalis skirta Juridinių asmenų teisinio statuso, steigimo tvarkos, jų registravimo, juridinių asmenų sprendimų priėmimo procedūrų reglamentavimui, todėl teismas nesutinka su pareiškėjos pozicija, jog CK 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytos normos konkrečiu atveju negalėjo būti taikomos.

33Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog Registro tvarkytojo sprendimų, įskaitant sprendimus dėl registre esančių duomenų pakeitimo, priėmimą reglamentuoja Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų normos (žr., pvz., LVAT 2017 m. liepos 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-609-520/2017, 2018 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-5-662/2018).

34Vadovaujantis CK įtvirtintu reglamentavimu (CK 2.68 str.1d.), Registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį, taip pat registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus tik tuo atveju, jeigu pateiktas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (registre registruotinų duomenų ir dokumentų pakeitimus, išbraukti duomenis) neatitinka nustatytos formos arba pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 straipsniuose (1 punktas); pateikti registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs arba klaidinantys (3 punktas); dokumentų forma ar turinys prieštarauja įstatymams (4 punktas). Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu yra kliūčių įregistruoti pateiktus registrui dokumentus ar duomenis, registro tvarkytojas skiria terminą trūkumus pašalinti. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ar registro tvarkytojui nepateikiami pataisyti dokumentai, juridinių asmenų registro tvarkytojas motyvuotu sprendimu atsisako registruoti juridinį asmenį (duomenų ar dokumentų pakeitimus).

35Konkrečiu atveju iš bylos duomenų matyti, jog 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. (3.9.3)sJ-1220, kurio pareiškėja nenuginčijo dėl praleisto termino, buvo priimtas atsisakant registruoti pareiškėjos duomenis apie Bendrovės teisinį statusą, vadovaujantis 2.68 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais ir šio straipsnio 2 dalimi, t. y. dėl to, kad Registro tvarkytojui buvo pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.63 ir 2.64 straipsniuose, pateikti dokumentai buvo su trūkumais (dokumentų forma ir turinys prieštaravo įstatymams) ir trūkumų pareiškėja nepašalino. Rašto dėl trūkumų nustatymo pareiškėja neskundė. Atsakovas 2017 m. spalio 11 d. sprendime Nr. (3.9.3.)sJ-1307, kurio teisėtumas ir pagrįstumas nagrinėjamas šioje byloje, dėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo išdėstė iš esmės analogiškas nuostatas, kurios buvo konstatuotos pirmiau priimtu šioje byloje nenuginčytu administraciniu aktu, t. y. 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. (3.9.3)sJ-1220, todėl vien dėl nurodytų aplinkybių šios sprendimo dalies teisėtumas nebegali būti kvestionuojamas iš naujo. Tačiau net ir laikantis priešingos pozicijos, Skundžiamą sprendimą panaikinti nėra pagrindo.

36Byloje iš esmės kyla ginčas dėl Teritorinio registratoriaus teisės ir pareigos tikrinti, vertinti pateikiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

37Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad registro tvarkytojas, kuriam dokumentai ir duomenys pateikti kartu su prašymu juos registruoti Juridinių asmenų registre, privalo atlikti jų turinio ir formalios išraiškos analizę, juos įvertinti patikimumo bei išsamumo aspektais (žr., pvz., LVAT 2011 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-2744/2011; 2012 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2926/2012; 2018 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-5-662/2018).

38CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad <...> turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys registrui pateikiamų duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės. Šiuos dokumentus surašo ar tvirtina notaras, išskyrus Juridinių asmenų registro nuostatų numatytus atvejus.

39Bankrutuojančio ir bankrutavusio juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (ginčui aktuali redakcija, galiojusi nuo 2016-01-01 iki 2017-10-18) Dvidešimtasis skirsnis, kurio 178 punkte nurodyta, jog dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą, ją nutraukti ar patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo, o įstatymų nustatytais atvejais – nutarties priėmimo, taip pat kreditorių susirinkimo sprendimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ar šias procedūras nutraukti priėmimo Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus: 178.1. prašymą įregistruoti ar išregistruoti teisinį statusą; 178.2. įsiteisėjusios, įstatymų nustatytais atvejais – priimtos teismo nutarties patvirtintą nuorašą, jeigu Registro tvarkytojas bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais nėra gavęs Nuostatų 38.7.5 papunktyje nurodytų pranešimų, ar kreditorių susirinkimo sprendimą; 178.3. dokumentą, patvirtinantį duomenis apie administratorių, jeigu Registro tvarkytojas bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais nėra gavęs Nuostatų 38.7.5 papunktyje nurodytų pranešimų. Nuostatų 179 punkte įtvirtinta, jog Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 178 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja ar išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „bankrutuojantis“ ir duomenis apie administratorių.

40Byloje nėra ginčo, jog konkrečiu atveju Registro tvarkytojui buvo pateiktas prašymas dėl įmonės teisinio statuso pasikeitimo įregistravimo, dokumentas, patvirtinantis duomenis apie administratorių, taip pat buvo pateiktas 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr.1, iš kurio matyti, jog susirinkime buvo priimtas nutarimas iškelti įmonei bankroto bylą, bankroto procedūrą vykdant ne teismo tvarka, bankroto administratore paskirti N. M., tačiau susirinkimo protokolas Nr. 1 nebuvo pasirašytas susirinkimo pirmininko, kaip įpareigoja CK 2.90 ir 2.91 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios juridinių asmenų sprendimų įforminimo tvarką protokolais, todėl, teismo vertinimu, atsakovas teisėtai ir pagrįstai konstatavo pateikto kreditorių sprendimo įforminimo neatitikimą įstatymo nustatytiems reikalavimams ir Skundžiamu sprendimu pagrįstai atsisakė pakartotinai įregistruoti bankrutuojančios bendrovės statusą 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 pagrindu.

41Pažymėtina, jog Nuostatų antrajame skirsnyje įtvirtintos normos dokumentų reikalavimams ir jų pateikimui. Nustatyta, jog Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės, Nuostatų nustatytais atvejais tikrina notaras, Teisingumo ministerija ar Registro tvarkytojas (44 p.). 58 punkte nurodyta, jog Nuostatų 45, 48-53 ir 55 punktuose nenurodytais atvejais (patenka ir konkretus atvejis) dokumentai ir duomenys pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, kuris pagal pateiktus dokumentus tikrina duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams.

42Taigi, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir įtvirtintam teisiniam reglamentavimui, Registro tvarkytojas turėjo teisėtą pagrindą iš pareiškėjos reikalauti įvykdyti CK 2.90 ir 2.91 straipsniuose įtvirtintus reikalavimus kreditorių sprendimo įforminimui, o jų nepateikus, priimti Skundžiamą sprendimą, kurį panaikinti nėra pagrindo. Pareiškėjos kartu su 2017 m. rugsėjo 18 d. prašymu pateikti papildomi dokumentai nepašalino trūkumų, nes 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1 pasirašė ne tas pats, o 2017 m. rugsėjo 18 d. naujo kreditorių susirinkimo metu išrinktas atstovas. Teismas pažymi, jog Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1622-896/2017 pagal įmonės kreditorės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ministerijos skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo buvo pripažinti negaliojančiais ir panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys” 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimo priimti nutarimai, dėl šios dalies Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018 Kauno apygardos teismo nutartis palikta nepakeista, įsiteisėjusi, todėl įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta aplinkybė dėl šio nutarimo neteisėtumo, kuri iš esmės patvirtina atsakovą pagrįstai pakartotinai 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (3.9.3.)sJ-1307 atsisakius įregistruoti Bendrovės pakeistus duomenis registre, nepašalinus pareiškėjai trūkumų pateikiant atsakovui 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkime priimtus papildomus dokumentus ir jų pagrindu suteiktą teisę pareiškėjos atstovui advokatui T. P. pasirašyti 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1 ir kitus dokumentus.

43Atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, kuris privalo savo funkcijas vykdyti, laikydamasis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pažymėtina, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas). Pagal viešojoje teisėje įtvirtintą principą, viešojo administravimo subjektams viskas, kas tiesiai neleista įstatymo, yra uždrausta (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1917/2012). Atsižvelgdama į nurodytą teisinį reglamentavimą, byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjos nuomone, kad atsakovas pareiškėjos prašymus nagrinėjo formaliai, reikalaudamas dokumentų, kurių pareiškėja negali pateikti.

44Bankroto procedūras ne teismo tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikosįmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) (aktuali redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01 iki 2017-12-30) nuostatos. ĮBĮ 13 straipsnyje įtvirtinta norma, jog ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu, teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Pagal šią įstatymo nuostatą, kreditorių susirinkimui pavesta atlikti tam tikras ĮBĮ reglamentuotas procedūras, kurios numatytos teismui, bankroto procedūrą vykdant teismo keliu (Trečiasis skirsnis, Bankroto bylų nagrinėjimas teisme), tačiau sutiktina su atsakovo pozicija, jog kreditorių susirinkimui nėra suteikta teisė imtis civilinių teisių gynimo būdų, pripažįstant vieno iš kreditorių veiksmus neteisėtais, įpareigojant atlikti tam tikrus veiksmus. Civilines teises CK 1.138 straipsnyje nurodytais būdais suteikta teisė ginti tik teismui. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog šia teise pareiškėja naudojasi. BUAB „Kauno marių žuvys“, atstovaujama bankroto administratorės N. M., 2018 m. kovo 28 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovės Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos administracijos vadovą A. V. per vieną darbo dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti ieškovės BUAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1 ir 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą. Ieškinys teismo buvo atsisakytas priimti kaip paduotas neįgalioto asmens, pirmos ir apeliacinės instancijos teismui nurodžius, jog ieškovė neturi bankrutuojančios įmonės statuso, todėl jai atstovaujanti bankroto administratorė neturi teisės reikšti ieškinio ieškovės vardu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2018 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-404-690/2018 panaikino Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartį ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartį ir perdavė ieškinio priėmimo bei bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams, konstatuodama, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018 pareiškėjos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus skundas dėl UAB „Kauno marių žuvys“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmestas, jo pagrindu kreditorių kvalifikuotos daugumos pritarimu (šių sprendimų priėmimui pritarė ieškovės kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų dalis sudarė 81 proc. visų ieškovės kreditorių reikalavimų, t. y. daugiau kaip ¾) įmonė tapo bankrutuojanti, tačiau UAB „Kauno marių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimas nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre ir šiame registre nepakeista įmonės statuso į „bankrutuojančios įmonės“ registracija.

45Pažymėtina, jog nors bylą nagrinėjant ir buvo Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018, dėl kurios buvo sustabdyta ši byla, pripažintas pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas, tačiau toje byloje nebuvo nagrinėjamos aplinkybės, susijusios su Teritorinio registratoriaus Skundžiamuose sprendimuose atsisakymo įregistruoti Juridinių asmenų registre įmonės statuso pakeitimus aplinkybėmis. Skundas pateiktas vieno iš įmonės kreditorių Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl kitų procedūrinių pažeidimų, t. y. kad UAB „Kauno marių žuvys“ neįvykdė ĮBĮ nustatytos pareigos pranešti minėtam kreditoriui siūlymo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, teismas minėtus procedūrinius pažeidimus pripažino neesminiais), todėl toje byloje nustatytos aplinkybės neturi prejudicinės reikšmės šiai bylai ir nesudaro pagrindo įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjos prašomus veiksmus.

46Teismo vertinimu, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-404-690/2018 buvo konstatuota nagrinėjamai bylai svarbi aplinkybė, jog bankrutuojančios įmonės statusą UAB „Kauno marių žuvys“ įgijo laikantis ĮBĮ nustatytos tvarkos įmonės kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą pradėti įmonės bankroto procedūras, būtent tuo tikslu ir pateiktas ieškinys teismui įpareigoti atsakovės vadovą pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą, kad ieškovės statusas Juridinių asmenų registre galėtų būti pakeistas ir ji galėtų būti įregistruota kaip bankrutuojanti įmonė. Taigi bendrosios kompetencijos teismui išnagrinėjus minėtą bylą, pareiškėja turi teisę iš naujo kreiptis į atsakovą, pateikdama prašymą dėl jos statuso pakeitimo.

47Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo Skundžiamo 2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. (3.9.3.)sJ-1307 panaikinimui ir išvestinio reikalavimo dėl įpareigojimo atlikti veiksmus tenkinimui. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Atmetus skundą, nėra pagrindo bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo pareiškėjai priteisimui (ABTĮ 40 str.), todėl šio pobūdžio prašymas taip pat netenkinamas.

48Trečiojo suinteresuoto asmens Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos atstovas advokatas S. B. prašo teismą priteisti byloje patirtas bylinėjimo išlaidas.

49Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 3 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (ABTĮ 40 str. 5 d.).

50Turėtas bylinėjimosi išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia 2018 m. gegužės 28 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. S48-2018, AB SEB bankas 2018 m. gegužės 29 d. sąskaitos išrašu, kurių duomenimis už teisines paslaugas trečiasis suinteresuotas asmuo advokatui S. B. sumokėjo 300 Eur, taip pat 2018 m. rugsėjo 4 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. S80-2018 ir AB SEB banko 2018 m. rugsėjo 5 d. sąskaitos išrašu, pagal kuriuos trečiasis suinteresuotas asmuo advokatui S. B. už konsultacijas, atsiliepimo į patikslintą skundą parengimą sumokėjo 200 Eur.

51Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 str. 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

52Trečiojo suinteresuoto asmens atstovo pateiktuose prašymuose (2018 m. gegužės 28 d. reg. Nr. DOK-11840 ir 2018 m. rugsėjo 4 d. reg. Nr. DOK -18947) nepateiktas detalus patirtų išlaidų apskaičiavimas, t. y. nenurodyta, kokios teisinės paslaugos ir kada trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo suteiktos, kiek laiko užtruko kiekvienos konkrečios teisinės paslaugos teikimas, kokios išlaidos už suteiktą konkrečią teisinę paslaugą priteistinos, tokių duomenų nustatyti iš teismui pateiktų sąskaitų už teisines paslaugas ir banko sąskaitų išrašų nėra galimybės, todėl trečiojo suinteresuoto asmens atstovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nenagrinėtinas, išaiškinant jam teisę ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti teismui prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 41 str. 1 d., 12 str.).

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 103 straipsnio 8 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Administracinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. (3.9.3)sJ-1220 panaikinimo nutraukti.

55Dėl kitos pareiškėjos skundo reikalavimų dalies skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja BUAB „Kauno marių žuvys“ (toliau – ir pareiškėja,... 5. Pareiškėja patikslintame skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu... 6. Pažymėjo, jog 2017 m. rugpjūčio 14 d. pareiškėjos kreditorių susirinkimo... 7. Teigė, jog kreditorių susirinkimo pirmininko A. V. piktavališkas atsisakymas... 8. Pažymėjo, jog pareiškėja pašalino Teritorinio registratoriaus 2017 m.... 9. Pareiškėja prašo teismo atnaujinti terminą patikslintam skundui paduoti... 10. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas su skundu... 11. Atsakovo nuomone, pareiškėjos skundžiamas 2017 m. spalio 11 d. raštas Nr.... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija... 13. Administracinė byla dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo... 14. Administracinėje byloje kyla ginčas dėl valstybės įmonės Registrų centro... 15. Administracinės bylos duomenimis, 2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo sušauktas... 16. 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 duomenys... 17. Administracinės bylos duomenimis, Bendrovės bankroto administratorės... 18. Bylos duomenys patvirtina, jog siekdama pašalinti minėtame rašte nurodytus... 19. Byloje nustatyta, jog pareiškėja 2017 m. rugsėjo 18 d. raštu kreipėsi į... 20. Iš 2017 m. rugsėjo 18 d. pareiškėjos rašto turinio ir prie jo pateiktų... 21. Bylos duomenys patvirtina, jog valstybės įmonės Registrų centro Kauno... 22. Skundų (prašymų, pareiškimų) padavimo administraciniam teismui terminus... 23. Pareiškėjos prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo)... 24. Iš bylos duomenų matyti, jog 2017 m. rugsėjo 22 d. atsakovo sprendimas Nr.... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) ne kartą... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 27. Terminas skundui paduoti asmeniui atnaujinamas tik tada, kai paduoti skundą... 28. Pareiškėja, prašydama atnaujinti terminą reikalavimui dėl valstybės... 29. Konkrečiu atveju teismui nėra pateikti duomenys, kad egzistavo objektyvios... 30. Pareiškėja byloje taip pat ginčija valstybės įmonės Registrų centro... 31. Pareiškėja skunde ir jos atstovas teismo posėdžių metu tvirtino, jog... 32. CK 2.64 straipsnyje, reglamentuojančiame juridinių asmenų registravimą,... 33. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota,... 34. Vadovaujantis CK įtvirtintu reglamentavimu (CK 2.68 str.1d.), Registro... 35. Konkrečiu atveju iš bylos duomenų matyti, jog 2017 m. rugsėjo 22 d.... 36. Byloje iš esmės kyla ginčas dėl Teritorinio registratoriaus teisės ir... 37. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs,... 38. CK 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad <...> turi būti pateikti... 39. Bankrutuojančio ir bankrutavusio juridinio asmens dokumentų ir duomenų... 40. Byloje nėra ginčo, jog konkrečiu atveju Registro tvarkytojui buvo pateiktas... 41. Pažymėtina, jog Nuostatų antrajame skirsnyje įtvirtintos normos dokumentų... 42. Taigi, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir įtvirtintam teisiniam... 43. Atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, kuris privalo savo funkcijas... 44. Bankroto procedūras ne teismo tvarka reglamentuoja Lietuvos... 45. Pažymėtina, jog nors bylą nagrinėjant ir buvo Lietuvos apeliacinio teismo... 46. Teismo vertinimu, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. spalio 31 d.... 47. Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 48. Trečiojo suinteresuoto asmens Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos... 49. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 3 dalį, kai... 50. Turėtas bylinėjimosi išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia 2018... 51. Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 str. 1 dalyje numatyta, kad dėl... 52. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovo pateiktuose prašymuose (2018 m.... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 54. Administracinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios... 55. Dėl kitos pareiškėjos skundo reikalavimų dalies skundą atmesti kaip... 56. Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...