Byla 2-993-587/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovams N. T. ir V. T., jų atstovui advokatui Jonui Skalskui, atsakovės Z. M. atstovams M. T., V. T., advokatui Domui Pakėnui, nedalyvaujant atsakovei Z. M., trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. T. ir N. T. patikslintą ieškinį atsakovei Z. M., tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl pažeistų teisių bei atsakovės Z. M. patikslintą priešieškinį ieškovams V. T. ir N. T., tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl statinių nugriovimo ir žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo, pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

2Ieškovai, tikslindami reikalavimus, prašo pripažinti ieškovams V. T. ir N. T. teisę be atsakovės Z. M. sutikimo, nustatyta tvarka, gauti projektavimo sąlygų sąvadą, parengti projektą ir gauti leidimą jų namo lAlp ( - ), dalies rekonstrukcijai pagal architektės Nomedos Karolinos Petniūnienės pateiktą projektinį pasiūlymą; nustatyti naują naudojimosi 0,3548 ha ploto žemės sklypu (kadastro Nr. 1901/0127:62 Kauno m. k. v., unikalus Nr. 1901-0127-0062) tvarką, sutinkamai su N. P. pateikta atkoreguota žemės sklypo dalies ploto ir ribų keitimo pasiūlymų schema Nr. 2009-03/01-PP-PS-01, nustatant, kad atsakovė Z. M. naudosis žemės sklypu „B“ – 1303 kv. m, suteikdama teisę V. ir N. T. pasinaudoti 1,5 m pločio žemės sklypo juosta Sl-17 kv. m, esančia prie gyvenamojo namo sklypelyje „B“, atliekant fasado apšiltinimo darbus ir namo priežiūrą; V. T. ir N. T. naudosis žemės sklypu „A“ – 1986 kv. m., žemės sklypu „C“ – 259 kv. m. bendraturčiai naudosis bendrai ir priteisti iš atsakovės Z. M. visas bylinėjimosi išlaidas.

3A. Z. M. patikslintu priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovus V. T. ir N. T. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalinti įvykdytos savavališkos statybos padarinius – atstatyti savavališkai rekonstruotą priestatą, plane pažymėtą 2al/p, iki gyvenamojo namo, adresu ( - ), kadastriniuose duomenyse nurodytų priestato (plane paž. 2al/p) parametrų (6,6 kv. m.), bei pašalinti gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. 1997-5007-5019, adresas ( - ), pietų ir vakarų pusėje pusrūsio lygyje atliktus lauko sienų šiltinimo iš lauko pusės statybos darbus; įpareigoti ieškovus V. ir N. T. leisti Z. M. ir/ar jos įgaliotiems asmenims naudotis žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 1901-0127:0062, adresas ( - ), bendro naudojimo dalimi 2003-06-10 VĮ Registrų centras įregistruotame naudojimosi žemės sklypu plane pažymėta simboliu „C“; priteisti iš ieškovų V. ir N. T. atsakovės Z. M. naudai bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai patikslintą ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti, su atsakovės patikslintu priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Patikslintame ieškinyje nurodė bei teismo posėdžių metu paaiškino, kad pas juos atėjus gyventi ieškovės mamai, teko ieškoti didesnio būsto ir radę jiems tinkančią gyvenamojo namo dalį ( - ), 2003-08-22 sumokėjo užstatą minėtos namo dalies savininkės B. K. įgaliotinei M. K. bei pradėjo vidaus remonto darbus numatytoje pirkti namo dalyje. Darbų metu išaiškėjo avarinė verandos prie esamo gyvenamojo namo būklė (veranda buvo atskilusi nuo namo), todėl, paruošus eskizinį verandos rekonstrukcijos ir dalies patalpų praplatinimo projektą, kreipėsi į būsimą bendraturtę Z. M. dėl jos sutikimo. Prašė, kad ji leistų jiems padidinti priestatą 2a'p (verandą) nuo 6,6 kv.m iki 16 kv.m. Siūlė spręsti terasos virš planuojamos padidinti verandos įrengimo klausimą. Po kelių dienų apmąstymo, Z. M. ir jos dukra M. T. žodžiu leido atlikti verandos rekonstrukcijos darbus ir atsisakė terasos įrengimo. Z. M. paprašė užmūryti jai priklausančias balkonines duris virš verandos, siekdama pagerinti savo būsto šiltumą. Kadangi ieškovai savo butą Sukilėlių pr. 2003 09 12 pardavė, neturėjo kur gyventi, ieškovės mamos M. N. sveikatos būklė vis blogėjo, buvo priversti rekonstrukcijos darbus pradėti, neturint net nuosavybės teisės dokumentų. Buvę bendraturčiai sutartį dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu ir gyvenamuoju namu pasirašė tik 2003-10-29, kai verandos padidinimo darbai jau buvo baigti. Teigia, kad jeigu bendrasavininkė Z. M. būtų turėjusi priekaištų ieškovams dėl verandos rekonstrukcijos, tai ji tikrai būtų nepasirašiusi minėtos sutarties. Pirkimo – pardavimo sutartį ieškovai įformino 2003-11-25, apsigyveno savo namo dalyje 2003-12-25. Išsiaiškinę, kad bendraturtė turi duoti jiems notarine tvarka patvirtintą raštišką sutikim atliktiems ir atliekamiems darbams, jo prašė bendraturtės Z. M., kuri delsė pasirašyti sutikimą, o 2004 m gegužės mėn. notarės D.Valaitienės paruoštą minėto sutikimo projektą pasirašyti atsisakė. 2005 m. ieškovai vėl kreipėsi į Z. M., kad ji duotų sutikimą apšiltinti ieškovų namo dalies pusrūsio sienas ir ji žodiniai neprieštaravo, todėl ieškovai atliko dviejų sienų apšiltinimo darbus. Mano, kad jiems priklausančios namo dalies rekonstrukcija visiškai nepažeidžia atsakovės teisių ir teisėtų interesų ir atsakovė be priežasties nepateikia jokio motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo duoti sutikimą įteisinti naujai pastatytą priestatą. O atsakovė, neleisdama rekonstruoti ieškovams priklausančią namo dalį, pažeidžia jų teises, taip pat pažeidžia ieškovų teises pagerinti gyvenimo sąlygas ir nuosavybę, be to klaidina teismą teigdama, kad negali įsirengti verandos ir melagingai teigia, kad ieškovai užmūrijo atsakovei priklausančiose rūsio patalpose R9 ir R4 ventiliacijos angas ir šios rūsio patalpos tapo nevėdinamomis, pradėjo pelyti sienos ir daiktai.

5Ieškovų atstovas adv. Jonas Skalskas patikslintą ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti, patikslintą priešieškinį prašo atmesti. Paaiškino, kad ieškovai, dar nebūdami pastato dalies savininkais, savininkės įgaliotam asmeniui M. K. leidus, bendratutei Z. M. žodžiu sutikus, 6,6 kv. m priestatą 2a'p išdidino iki 16 kv. m Visi priestato pamatų, sienų, perdangos ir stogo remonto darbai buvo užbaigti iki namo ½ dalies pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2003-11-25. 2004 m. gegužę N. ir V. T. prašė, jog atsakovė pasirašytų notarės D. Valaitienės paruoštą sutikimo projektą, bet Z. M. atsisakė tai padaryti. Vėliau buvo bandyta susitarti su M. ir V. T., tačiau jie pateikė tokius reikalavimus, kurių nebuvo galima įvykdyti. Jie pareikalavo, kad N. ir V. T. darbus galės pradėti po to, kai atsakingos institucijos išduos jiems sąlygų sąvadą darbams atlikti, kai bus parengtas oficialus techninis projektas ir gautas oficialus leidimas vykdyti darbus, atlikti kiti įstatymų numatyta tvarka reikalingi formalumai. Tačiau tai yra neįmanoma, kadangi prieš tai reikalingas bendraturčių notarine tvarka patvirtintas sutikimas.

6A. Z. M. į teismo posėdį neatvyko, ją atstovauja advokatas Domas Pakėnas bei atstovai pagal įgaliojimą M. T. ir V. T., byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant.

7Atsakovės atstovai advokatas Domas Pakėnas, V. T., M. T. palaiko patikslintą priešieškinį, prašo jį tenkinti, o ieškovų patikslintą ieškinį atmesti. Paaiškino, kad atsakovė jokio žodinio sutikimo ieškovams nedavė. Pirmasis ieškovų reikalavimas – įteisinti pastatytą priestatą įmanomas dviem atvejais – sutikimas turi atitikti normatyvinius statybos reikalavimus ir jų nepažeisti, be to rekonstrukcija turi nepažeisti bendraturtės teisių. Ieškovų atlikti statybos darbai negali būti įteisinti, kadangi jie pažeidžia atsakovės teises ir teisėtus interesus, kadangi atsakovė nebegali įsirengti terasos virš ieškovų savavališkai pastatyto priestato. Ieškovų pastatytas priestatas yra aukštesnis nei gyvenamojo namo pirmojo aukšto perdanga. Priestato stogas iškilęs virš antrojo aukšto grindų beveik iki pusės metro. Tokiu būdu, ieškovai užkirstų kelią atsakovei įgyvendinti teisę į statybas – įsirengti terasą virš ieškovų priestato. Be to, ieškovų atlikti statybos darbai negali būti įteisinti, kadangi jie iš esmės pažeidžia atsakovės teises ir teisėtus interesus tuo būdu, kad ieškovai vykdydami neteisėtus statybos darbus užmūrijo atsakovei priklausančių rūsio patalpų R-4 ir R-9 ventiliacines angas. Be to, ieškovai vykdydami neteisėtus statybos darbus, užmūrijo atsakovei priklausančią durų angą antrame aukšte, apsunkino atsakovei galimybę vykdyti gyvenamojo namo inžinierinių įrenginių (elektros įvado, dujotiekio) priežiūrą, užstatė bendrojo naudojimo žemės sklypo dalį. Be to mano, kad ieškovų atlikti gyvenamojo namo šiltinimo darbai taip pat pažeidžia atsakovės teises ir teisėtus interesus, kadangi ieškovai atliko tik dalį gyvenamojo namo šiltinimo darbų. Nurodo, kad ieškovų pasiūlyta žemės naudojimo tvarka nepašalina pažeidimo, kadangi siūloma naudotis visai kita žemės sklypo dalimi, kuri atsakovei yra daug mažiau vertinga, nei iki šiol turėta, siūloma žemė yra šlaite. Pristato stogas yra labai arti langų, neišlaikytas atstumas ir neatitinka priešgaisrinių reikalavimų. Statybos darbai, kurie negali būti įteisinami, turi būti pašalinti, juos nugriaunant.

8Trečiųjų asmenų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta teismo šaukimais (b.l. 72,74, VIII tomas), byla nagrinėtina trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant.

9Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.

10Išnagrinėjus civilinę bylą, išklausius šalių bei jų atstovų paaiškinimus bei išanalizavus byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad:

112003-09-12 sutartimi ieškovai N. T. ir V. T. pardavė butą, esantį ( - ) (b.l. 51-54, 55-57, I tomas).

122003-11-25 perdavimo – priėmimo aktu pardavėja B. K. perdavė pirkėjams N. T. ir V. T. dalį žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ) (b.l. 20, I tomas). Kitos dalies namo bei žemės savininkė yra atsakovė Z. M., tai matyti iš sutarties, susitarimų (1 t. b.l. 11-17).

132006-11-08 raštu ieškovų atstovas advokatas Jonas Skalskas kreipėsi į atsakovę Z. M. dėl raštiško sutikimo davimo įteisinti savavališkai atliktus namo dalies statybos darbus (b.l. 10, I tomas).

142003-10-29 sutartimi tarp buvusios dalies namo ir žemės sklypo, esančio ( - ), savininkės B. K. ir atsakovės Z. M. buvo nustatyta žemės sklypo ir gyvenamojo namo naudojimosi tvarka (b.l. 11-14,15, I tomas).

152006-07-16 šalys bandė sudaryti susitarimą dėl bendra daline nuosavybe priklausančiame name ir prie jo atliekamų darbų pobūdžio, apmokėjimo sąlygų (b.l. 21-23, I tomas).

16Ieškovai 2006-07-14 pateikė paraišką Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriui dėl planuojamos statybos projektavimo sąlygų rengimo (b.l. 28-29, 30-35, I tomas).

17Iš 2005-12-16 Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo matyti, kad ieškovams N. T. ir V. T. priklauso 2123/3548 dalys, o atsakovei Z. M. – 1425/3548 dalys žemės sklypo, esančio ( - ) bei ieškovams N. T. ir V. T. ir atsakovei Z. M. priklauso po ½ gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ) (b.l. 36-37, 64-65, I tomas).

182006-09-21 nutarimu Kauno m. VPK Centro PK VP Centro PN buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl atsakovės atstovų padarytos žalos ieškovams, pasiūlyta kreiptis privataus kaltinimo tvarka (b.l. 38, 39, I tomas).

192005-06-20 raštu Kauno miesto savivaldybės administracijos Žaliakalnio seniūnija informavo šalis dėl šlaito atraminės sienos priežiūros ir siekiant išvengti tolimesnio šlaito atraminės sienos pasvirimo, pasiūlė įsirengti sklype lietaus kanalizaciją ir gruntinio vandens nuvedimą apeinant šlaito atraminę sieną (b.l. 71, I tomas).

202006-10-20 raštu Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius raštais informavo atsakovės atstovę M. T. apie tai, kad nagrinėjant atsakovės prašymus dėl N. T. ir V. T. savavališkos statybos darbų, nustatyta, kad ieškovams be nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto projekto ir leidimo atlikus statybos darbus, V. T. 2006-09-15 surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas ir 2006-09-15 jam paskirta vieno tūkstančio litų bauda, kurią 2006-09-19 jis sumokėjo, o iki 2006-11-28 V. T. buvo įpareigotas likviduoti savavališkos statybos padarinius (b.l. 122, I tomas, Priedas – prijungtas gyvenamojo namo priestato rekonstrukcijos ir dviejų pusrūsio sienų apšiltinimo savavališkos statybos įteisinimo projektas teisminiam nagrinėjimui).

212006-12-05 raštu Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius raštais informavo atsakovės atstovę M. T. apie tai, kad ieškovas V. T., namų valdoje gyvenamojo namo priestato statybą ir pirmo aukšto, pietų ir vakarų pusės fasado šiltinimo darbus atliko savavališkai, tuo pažeisdamas Statybos įstatymo 12 str., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01.:2002 15 p. reikalavimus prieš pradedant statybą turėti nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektą bei esant bendrasavininkių turėti jų sutikimus (b.l. 123, I tomas).

222006-12-15 raštu Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius raštais informavo atsakovės atstovę M. T. apie tai, kad P. K. g. 60A, Kaune, bendrasavininkai N. T. ir V. T. savavališkai rekonstruodami šio pastato priestatą 2a 1 p, jį išplėtė ir paaukštino tiek, kad šlaitinio stogo viršutinė dalis iškilo virš 2-ojo buto virtuvės grindų apie 40 cm. Įteisinus šią situaciją, nebus galimybių ateityje įrengti eksploatuojamą terasą iš 2-ojo buto, kaip to norėtų Z. M.. Pagal pateiktą 1988-1992 metų projektinę dokumentaciją, skirtą P. K. g. 60A dujofikavimui ir dviejų dujinių katilinių (atskirai 1 ir 2 butams) įrengimui, buvo numatytas apie 0,90 m įstiklintas langas 2-ojo buto katilinės R-4 patalpoje ir ventiliacijos anga rūsio patalpoje R-9. Patikrinus situaciją vietoje rasta, kad katilinės R-4 patalpoje langas užmūrytas. Neveikia ir ventiliacijos anga (užmūryta) patalpoje R-9. Kadangi šiuo metu dujinis katilas iškeltas į pirmo aukšto virtuvę, rūsyje esanti katilinė yra neekspoatuojama. Katilinės darbo atnaujinimas gali būti įmanomas tik atstačius buvusias ventiliacijos angas rūsyje ir langą katilinės patalpoje R-4. Dėl ventiliacijos trūkumo rūsyje jaučiamas nevėdinamų patalpų kvapas. Ši situacija susidarė dėl savavališkų priestato statybos veiksmų nesant rekonstravimo projektinio sprendimo (b.l. 124, I tomas).

23Iš 2006-07-24 statinio techninės ekspertizės akto išvados matyti, kad Pastato konstrukcinės dalies (sienų, perdenginio plokščių, pamatų, pertvarų) esminiai reikalavimai tenkinami (STR 2.01.01(l):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“). Dalies išorės sienų techninė būklė netenkina reikalavimų (STR 2.01.01 (6): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“), nes dėl bendrasavininkių nesutarimų, ypač šiaurinė pastato siena neapsaugota nuo temperatūros ir atmosferos kritulių poveikių, ko pasėkoje vidaus patalpose ( III-2; III-4; III-5; III-6: III-7), genda lubos, sienos ir grindų parketo danga, ir taip pat rūsio sienos ir grindys. Būtina skubiai spręsti tinkamą atmosferinių kritulių surinkimą ir nuvedimą nuo pastato konstrukcijų, ypač nuo bendraturčių įėjimo durų skardinio stogelio bei laiptų. Taip pat būtina apšiltinti pusrūsio šiaurinės dalies sienas, įrengiant vertikalią hidroizoliaciją, kad butų įmanoma normaliai eksploatuoti pusrūsio patalpas (b.l. 154-155, I tomas).

24Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos institutas pateikė statinio techninės ekspertizės aktą Nr. 07-31 ir sekančias išvadas:

25Savavališko priestato su vienšlaičiu stogu statyba baigta. Kadangi priestato stogo kraigas (aukščiausia stogo vieta) kerta išorinę namo sieną pusę metro aukščiau Z. M. naudojamos virtuvės patalpos 1-7 grindų lygio, jokios galimybės įsirengti balkoną ar terasą su išėjimu iš minėtos patalpos nėra.

26Esamas šlaitinis medinis skarda dengtas priestato stogas remiantis STR 2.05.02:2001 („Statinių konstrukcijos. Stogai“), yra neeksploatuojamas, ant jo negalima nei remti pastolių konstrukcijų, nei statyti kopėčių ar kitaip stogą panaudoti aukščiau esančios fasadinės sienos, taip pat į Z. M. patalpas nuo šios sienos virš savavališko priestato nutiestų elektros, dujotiekio, įvadų (toliau - Komunikacijų) remontui bei priežiūrai, Z. M. virtuvės langų ir jų angokraščių iš išorės tvarkymui; atliekant ant tokio stogo statybos bei remonto darbus, jo danga deformuotųsi, taptų pralaidi vandeniui. To daryti neleidžia ir „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. Pastačius bendro naudojimo „C“ plote minėtą savavališką priestatą, kaip nors prieiti prie Z. M. patalpų lygyje virš priestato esančios fasadinės sienos bei tvarkyti, remontuoti Komunikacijų, Z. M. langų ir jų angokraščių iš išorės galimybių neliko.

27Anksčiau buvęs 2,0 x 3,3 m išorinių matmenų plane, 2,7 m aukščio priestatas 2alp (kurį Kauno m. apylinkės teismo 2001 08 27 d. sprendimu leista įteisint) nesijungė su ūkio statiniu 311 p, iš abiejų pusių buvo priėjimas prie fasadinės sienos, todėl buvo galimybė iš abiejų jo pusių pastatyti ir sujungti pastolius (apžergiant priestatą) bei nuo jų vykdyti Z. M. patalpų lygyje virš priestato esančios fasadinės sienos bei Komunikacijų statybos – remonto, virtuvės langų iš išorės, jų angokraščių tvarkymo darbus. Smulkius remonto – sienos, Komunikacijų priežiūros darbus anksčiau buvo galima atlikti ir nuo kopėčių, nes buvo kur jas pastatyti (tarp priestato ir ūkio statinio). 3I1p buvo apie 1,5 m tarpas, kurio neliko savavališkai pastačius daugiau nei 2 kartus didesnį priestatą. Esant 6,6 kv. m. priestatui 2a1p Z. M. turėjo galimybę iš savo naudojamos virtuvės patalpos 1-7 įsirengti terasą ar balkoną, kadangi tuometinio priestato stogo aukščiausia vieta nebuvo atsidūrusi virš Z. M. virtuvės grindų. Be to, minėtoje virtuvės patalpoje buvo įrengtos durys, pro kurias buvo galima išeiti į planuotą statyti terasą (statydami savavališką priestatą, Z. M. bendraturčiai užmūrijo dalį minėtų durų angos, atimdami galimybę jai įsirengti terasą su išėjimu iš virtuvės).

28Jei esamas savavališkas priestatas būtų sužemintas taip, kad Z. M. virš priestato galėtų įsirengti terasą (eksploatuojamą stogą), nuo šios terasos būtų tinkamas priėjimas minėtų statinio fasadinės dienos bei nuo jos į Z. M. patalpas vedančių Komunikacijų, Z. M. virtuvės langų iš išorės priežiūros ir remonto darbų vykdymui. Šiuos darbus būtų galima atlikti, sužeminus statinį iki jo ankstesnių matmenų, buvusių Kauno m. apylinkės teismui 2001 08 27 leidžiant įteisinti priestatą 2a1p.

29Statant savavališką priestatą prie namo fasado vakarų pusėje, Z. M. rūsio patalpose R-4 ir R-9 ventiliacijai skirtos angos bei langai buvo užmūryti iš išorės, Z. M. rūsio patalpose neliko ventiliacijos.

30Savavališkai pastatytas priestatas pagal plotą yra daugiau nei du kartus didesnis už nugriautą (buvusįjį 2x3,3m išorinių matmenų) priestatą, todėl faktiškai tai yra naujas statinys, bet įvertinant pagal STR 1.01.08:2002 „Statybos rūšys“, šio priestato statyba (namo atžvilgiu) priskiriama „statinio rekonstravimui“.

31Gyvenamojo namo ( - ) pietų ir vakarų fasadų pusrūsio lygyje (sienų apatinių zonų, esančių N. ir V. T. naudojamų patalpų lygyje) šiltinimo darbai yra baigti (ant fasadų uždėtos putų polistirolo plokštės, fasadų paviršiai nutinkuoti ir nudažyti).

32V. T. ir N. T. statant priestatą bei šiltinant fasadą (sienas iš išorės) be bendraturčių sutikimo ir projektinės dokumentacijos buvo pažeistos Statybos įstatymo, poįstatyminių aktų, Civilinio kodekso bei techninių statybos reglamentų nuostatos ir reikalavimai, tai matyti iš aukščiau minėtų dokumentų.

33Apžiūrėjus ( - ) Z. M. naudojamas rūsio patalpas R-l ir R-4 nėra jokių požymių, kad Z. M. būtų neteisėtai užvaldžiusi dalį buvusių ar esamų jos bendraturčių rūsio patalpų, tai yra, kad Z. M. kada nors būtų išgriovusi sienas arba pertvaras, skiriančias patalpas R-l ir R-4 nuo jos buvusių ir esamų bendraturčių naudojamų rūsio patalpų (planuose pažymėtų simboliais R-3 ir R-5) ir būtų perstačiusi sienas (pertvaras) kitose vietose, įsiterpdama į minėtas bendraturčių rūsio patalpas (b.l. 12-25, II tomas).

34Kauno visuomenės sveikatos centras 2007-03-30 raštu informavo, kad apsilankymo ( - ), metu nustatyta, kad buto Nr. 2 rūsio patalpose nėra jokios ventiliacijos. Natūralios ventiliacijos angos ir langai, kurie buvo įrengti patalpose pagal 1988-1992 metų dujofikavimui skirtą projektinę dokumentaciją yra užmūrytos iš išorės. Rūsyje tvyrojo nevėdinamų patalpų kvapas (b.l. 44, II tomas). Tai atsispindi ir antstolio Regimanto Budreikos faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (b.l. 55-56, II tomas).

35UAB „Kauno vandenys“ 2007-05-22 raštu Nr. 154/2 informavo, kad N. T. ir V. T., gyv. ( - ) bendraturtė Z. M., gyv. ( - ) lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo nuo savo garažo (patalpa G-1) stogo nėra pajungusi į N.ir V. T. patalpose esantį fekalinės kanalizacijos stovą ar kurią nors kitą fekalinės kanalizacijos vidaus tinklo dalį, esančią N. ir V. T. naudojamoje namo dalyje. Tai matyti, apžiūrėjus Z. M. naudojamas patalpas, lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo aukščiau minėto jos garažo stogo. Todėl V. ir N. T. rašte, kurį 2007 m. vasario 8 d. gavo „Kauno vandenų“ bendrovė, taip pat 2006 m. liepos 24 d ekspertizės akte Nr. 06-86 išdėstyti teiginiai, kad nuo Z. M. garažo G-1 stogo lietaus surinkimas ir nuvedimas yra įjungtas į N.ir V. T. patalpose esantį fekalinės kanalizacijos stovą (ir dėl ko drėksta, pelija, yra semiamos jų patalpos), neatitinka tikrovės. Lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas nuo Z. M. garažo stogo yra įrengtas tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų ir niekaip nekenkia Z. M. bendraturčių N. ir V. T. naudojamoms patalpoms, jų konstrukcijoms name ( - ) (b.l. 80, II tomas).

36Iš UAB „Kauno vandenys“ 2007-03-29 raštu Nr. 9-154 matyti, kad atlikus patikrinimą pas Z. M., pažeidimų nerasta, požymių, kad gyvenamojo namo ( - ) N.ir V. T. dalyje esantis fekalinės kanalizacijos tinklas būtų užsikimšdavęs ir būtų semiamos N. ir V. T. patalpos, nerasta (b.l. 82, II tomas).

37Iš 2009-04-03 statinio techninės būklės įvertinimo akto išvadų matyti, kad rekonstruotas priestatas ir apšiltintos gyvenamojo namo sienos užtikrina esminius statinio reikalavimus, nustatytus LR Statybos įstatymo 4 str. bei rekonstruotas priestatas nepablogina esamo gyvenamojo namo techninės būklės, o jo dalies sienų apšiltinimas pagerina bendrą techninę-energinę būklę (b.l. 114, III tomas). Tačiau iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rašto matyti, kad aktas neatitinka Statybos techninio Reglamento STR 1.06.03:2002 nustatytos tvarkos ir keliamų reikalavimų statinio ekspertizei įforminti (b.l. 107-108, IV tomas). 2009-07-17 apeliacinės komisijos sprendimas panaikinti Atestavimo komisijos sprendimą, perduoti skundą nagrinėti iš karto (b.l. 118-120, IV tomas).

38Iš 2006-07-11 padarytos žalos paskaičiavimo akto Nr. 06-07/09 matyti, kad dėl nesutvarkyto drenažo, lietaus vandens nuleidimo sistemos, sienų šiltinimo neatliktų darbų, butui, esančiam ( - ), sugadintų patalpų suremontavimui reikia 8575,74 Lt (b.l. 96-97, IV tomas).

392002-03-14 gyvenamojo namo 1A‘p priestatą 2a‘p, ūkio pastatą 3I‘p, garažą 26‘p ( - ) pripažinimo tinkamu naudoti aktas (b.l. 70-71, VII tomas)

40Iš KTU Architektūros ir statybos instituto Statinio techninės ekspertizės akto matyti, kad Gyvenamo namo ( - ) pastato ir verandos priestato 2a'p pamato/sienos susikirtime su išorine pastato konstrukcija atsivėręs vertikalus plyšys. Plyšio atsivėrimo priežastis – pamato nuosėdis, kurio kilmę/priežastį reikia nustatyti papildomai atliekant statinio pamato ir pagrindo tyrimus bei nustatant remonto būdus. Neesant galimybių remontuoti verandos konstrukcijų defektus, rekomenduotina verandos priestatą nugriauti (b.l. 88, VII tomas). Tačiau iš LR Aplinkos ministerijos 2011-06-28 protokolo išrašo matyti, kad ekspertizės aktas surašytas pažeidžiant statybos techninio reglamento STR 1.069.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė“ nuostatas.

41Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų.

42CK 4.75 str. 1 d. numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. CK 4.81 str. numatyta, kad namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Jeigu minėtas susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, tai jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendrosios nuosavybės teisėmis.

43Nekilnojamieji daiktai, kaip civilinių teisių objektai, turi būti suformuoti (pradėti formuoti ir užbaigti suformuoti) teisėtai, statytojas privalo laikytis įstatymo nustatytų procedūrų eiliškumo, statybos ar rekonstrukcijos darbams gauti reikiamus leidimus, užtikrinti, kad nekilnojamasis daiktas būtų sukurtas laikantis projekto, o daikto sukūrimas būtų įformintas tinkamai, viešojo administravimo subjektui priimant sprendimą tokį daiktą suformuoti.

44LR CK 4.93 str. įteisinta nuostata, kad Lietuvos Respublika garantuoja visiems savininkams vienodą teisinę apsaugą. LR CK 4.98 str. nurodo, kad savininkas gali reikalauti pašalinti, bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su vykdymo netekimu. Vadovaujantis LR CK 1.137 str., asmenys, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Taip pat draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus.

45Šioje civilinėje byloje yra neginčijamai nustatyta, jog ieškovai N. ir V. T. priestatą, plane pažymėtą 2al/p, pastatė savavališkai. Savavališkos statybos faktas buvo nustatytas 2006-09-15 savavališkos statybos akte Nr. 2-SS-80, V. T. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.2-53-81, kuriuo vadovaujantis buvo priimtas nutarimas nubausti V. T. 1000 Lt bauda. Teismas sprendžia, kad ieškovai nepateikė neginčytinų duomenų apie, kad jie ėmėsi priemonių visiems įstatymo reikalavimams tinkamai įvykdyti, o statybos (rekonstrukcijos) darbus pradėjo tik po to, kai gavo tam reikalingus atsakingų institucijų išduotus leidimus bei bendraturtės sutikimą. Priešingai, ieškovai patys ieškinyje nurodė, kad rekonstrukcijos darbus pradėjo vos sumokėję užstatą už perkamą būstą.

46Ieškovai teigia, kad atliekant vidaus remonto darbus, išaiškėjo avarinė verandos būklė, todėl jie paruošė eskizinį verandos rekonstrukcijos ir dalies patalpų praplatinimo projektą ir kreipėsi į bendraturtę Z. M. sutikimo. Ieškovai taip pat teigia, kad atsakovė žodžiu sutiko su ieškovų siūloma rekonstrukcija. Tačiau atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, protingumo principą, teismas atmeta ieškovų teiginį, kad atsakovė jiems davė žodinį sutikimą, kadangi tuomet nėra aišku, kodėl šalys tokio sutikimo nesurašė raštu, nesiėmė jokių veiksmų, kad priestato statyba atitiktų bent reikalavimą turėti bandraturčio sutikimą. Be to jei jau ir būtų žodinis sutikimas darbams, neesant jo išreikšto raštu bei neesant ieškovų projektinio pasiūlymo prieš atliekant darbus, neįmanoma nustatyti ar būtent tokiems darbams žodžiu išreikštas sutikimas buvo, t.y neįmanoma nustatyti tokio sutikimo turinio, valios, apimties. Teismas pažymi, kad ieškovams atėjus gyventi į įsigytą namą, avarinė būklė buvo verandos, ne gyvenamųjų patalpų, dėl ko būtų reikėję neatidėliotinai ir skubiai vykdyti verandos rekonstrukcijos darbus. Taip pat pažymėtina, kad rekonstruotino nekilnojamojo daikto nuosavybės teisė neatleidžia statinio savininko nuo pareigos laikytis teisės aktų reikalavimų formuojant naują statinį. Be to ieškovai dar teigia, kad jie rekonstrukciją atliko skolindamiesi lėšas iš banko, ir tuo apeliuoja teismui, tačiau teismas laiko, kad esant tokiai aplinkybei, ieškovai turėjo būti ypatingai apdairūs ir rūpestingi pradėdami rekonstrukcijas neturėdami atsakovės rašytinio sutikimo bei tam reikalingų įstatymu nustatytų dokumentų.

47Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, pavyzdžiui, teisę rekonstruoti (statyti priestatą) bendrą daiktą, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus. Vieno bendraturčio atliekami bendro daikto pakeitimai pakeičia kitų bendraturčių naudojimo, valdymo ir disponavimo teisių turinį, bet negali tapti šių teisių pažeidimo priežastimi. Bendraturtis turi teisę padidinti bendrąją dalinę nuosavybę, rekonstruojant bendrai valdomą daiktą (CK 4.77 straipsnis), tačiau šią teisę jis gali įgyvendinti, laikydamasis teisės normose nustatytų taisyklių. Be šių taisyklių laikymosi, bendraturčiai privalo turėti kitų bendraturčių sutikimą padidinti bendrą daiktą. Bendraturčių nesutikimas turi būti protingai motyvuotas. Pagal Lietuvos Aukščiausio teismo praktiką, protingais motyvais teismas gali pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus, kurie patvirtina, kad namo dalies rekonstrukcija pakeis bendraturčių gyvenimo ar veiklos sąlygas, buvusias iki rekonstrukcijos, kitaip nei numato statybos techniniai dokumentai, teisės normos, reguliuojančios statinio saugos ir eksploatavimo sąlygas, pvz., turi nepablogėti esama pastato techninė būklė, išlikti galimybė patekti į kelius ir gatves, natūralus apšvietimas, atitinkamų higienos standartų sąlygojami reikalavimai dėl triukšmo, vibracijos, oro taršos ir kiti. Bendraturčio teisės padidinti bendrąją nuosavybę įgyvendinimo būtinos sąlygos – kitų bendraturčių sutikimas ir prievolė laikytis teisės normose nustatytų taisyklių, pristatant, yra tarpusavyje susijusios. Bendraturtis, nesutikdamas su tokiais kito, siekiančio didesnės nuosavybės, bendraturčio veiksmais, turi nurodyti galimus tokių teisės normų pažeidimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008. Teismas sprendžia, kad atsakovės Z. M. sutikimo nedavimo motyvai yra pagrįsti. Iš byloje esančio Kauno visuomenės sveikatos centro 2007-03-30 rašto matyti, kad ( - ), nustatyta, kad buto Nr. 2 rūsio patalpose nėra jokios ventiliacijos, rūsyje tvyro nevėdinamų patalpų kvapas (b.l. 44, II tomas), o vėdinimo angos užstatytos rekonstruojant priestatą. Iš 2006-12-15 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus rašto matyti, kad ( - ), N. T. ir V. T. savavališkai rekonstruodami šio pastato priestatą 2a 1 p, jį išplėtė ir paaukštino tiek, kad šlaitinio stogo viršutinė dalis iškilo virš 2-ojo buto virtuvės grindų apie 40 cm ir įteisinus šią situaciją, nebus galimybių ateityje įrengti eksploatuojamą terasą iš 2-ojo buto, kaip to norėtų Z. M., be to akivaizdu, kad ieškovai yra įsigiję 1-ą pastato aukštą, ko pasėkoje priestatą didindami virš savo pastato aukščio, pažeidžia atsakovų teises prižiūrėti bei rūpintis dalimi jų pastato, naudoja dalį atsakovų sienos (2-o aukšto) savo reikmėms, savo priestato plėtimui. Tai paliudijo ir apklaustas liudytojas V. D.. Katilinės R-4 patalpoje langas užmūrytas, neveikia ir ventiliacijos anga (užmūryta) patalpoje R-9. Nors rūsyje esanti katilinė yra neeksploatuojama, katilinės darbo atnaujinimas gali būti įmanomas tik atstačius buvusias ventiliacijos angas rūsyje ir langą katilinės patalpoje R-4. Dėl ventiliacijos trūkumo rūsyje jaučiamas nevėdinamų patalpų kvapas (b.l. 124, I tomas). Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos institutas pateikė išvadą, kad esamas šlaitinis medinis skarda dengtas priestato stogas remiantis STR 2.05.02:2001 („Statinių konstrukcijos. Stogai“), yra neeksploatuojamas, o pastačius bendro naudojimo „C“ plote minėtą savavališką priestatą, kaip nors prieiti prie Z. M. patalpų lygyje virš priestato esančios fasadinės sienos bei tvarkyti, remontuoti komunikacijų, Z. M. langų ir jų angokraščių iš išorės galimybių neliko. Ekspertizės išvados patvirtina, kad statant savavališką priestatą prie namo fasado vakarų pusėje, Z. M. rūsio patalpose R-4 ir R-9 ventiliacijai skirtos angos bei langai buvo užmūryti iš išorės, Z. M. rūsio patalpose neliko ventiliacijos (b.l. 12-25, II tomas). Be to byloje neginčytinai nustatyta, kad pristatą rekonstruojant buvo užstatyta bendro naudojimo žemės sklypo dalis, ko pasėkoje ieškovai reiškia reikalavimą pakeisti tarp šalių nustatytą žemės sklypu naudojimosi tvarką. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovės teisės buvo pažeistos iš esmės. Todėl ieškovų ieškinys dalyje dėl pripažinimo ieškovams teisę be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygų sąvadą, parengti projektą, ir gauti leidimą pagal byloje pateiktą projektą namo dalies rekonstrukcijai, kuris yra ( - ), atmestinas, kaip įrodžius atsakovei, kad ieškovų atlikta rekonstrukcija iš esmės pažeidžia atsakovės teises (CPK 177, 178 str., 4.99 str.). Nors teismas nenustatė, kad sienų šiltinimo darbai pažeistų atsakovės interesus, tačiau juos iš esmės pažeidžia savavališka priestato rekonstrukcija. Kadangi visus rekonstrukcijos darbus atspindi vienas projektinis pasiūlymas, pagal kurį reiškiamas reikalavimas, kitokio projektinio pasiūlymo teismas neturi, todėl neturi galimybių šių darbų išskirti, jie vertinami kaip viena visuma, todėl sprendžiant ieškovų reikalavimą tokį, koks jis nurodytas ieškinyje, ieškinys atmestinas visa apimtimi (CPK 135 str. 1 d. 4 p., 265 str.).

48Pažymėtina, kad net statinio sunaikinimas ar savaiminis sunykimas visiškai nereiškia asmens teisės atstatyti tokį statinį nesilaikant teisės norminiuose aktuose nustatytos statybų tvarkos. Savavališkai pastatęs statinį svetimoje žemėje be sklypo savininkų sutikimo statytojas neįgyja jokių teisių tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (CK 4.103 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Utenos apskrities viršininko administracija v. V. G., bylos Nr. 3K-3-273/2008.

49Atmetus pirmąjį ieškovų reikalavimą, atmestinas ir antrasis, kuriuo ieškovai prašė nustatyti naują naudojimosi 0,3548 ha ploto žemės sklypu tvarką, sutinkamai su N. P. pateikta atkoreguota žemės sklypo dalies ploto ir ribų keitimo pasiūlymų schema Nr. 2009-03/01-PP-PS-01, nustatant, kad atsakovė Z. M. naudosis žemės sklypu „B“ – 1303 kv. m, suteikdama teisę V. ir N. T. pasinaudoti 1,5 m pločio žemės sklypo juosta Sl-17 kv. m, esančia prie gyvenamojo namo sklypelyje „B“, atliekant fasado apšiltinimo darbus ir namo priežiūrą; V. T. ir N. T. naudosis žemės sklypu „A“ – 1986 kv. m., žemės sklypu „C“ – 259 kv. m. bendraturčiai naudosis bendrai. Ieškovai prašo keisti nustatytą naudojimosi tvarką tuo pagrindu, kad siekia įteisinti ant dalies žemės sklypo įvykdytą savavališką statybą, kuriai išsiplėtus užimta dalis bendrai šalių naudojamo sklypo. Tačiau pagal LAT praktiką nustatyta naudojimosi tvarka keičiama tik tada, kai tam yra svarių priežasčių. Tokiomis pripažintinos naujai paaiškėjusios ar atsiradusios aplinkybės, turinčios reikšmę daikto naudojimo tarp bendraturčių tvarkos nustatymui. Teismas pažymi, kad konstatavus, jog dėl ieškovų atliktos savavališkos statybos esant iš esmės pažeistoms bendraturtės Z. M. teisėms, neteisėtos statybos ir jų pasėkoje užstatyta bendrojo naudojimo žemės sklypo dalis negali būti pagrindu keisti jau nustatytą žemės sklypo naudojimosi tvarką. 2003-10-29 sutartimi tarp buvusios dalies namo ir žemės sklypo, esančio ( - ), savininkės B. K. ir atsakovės Z. M. buvo nustatyta žemės sklypo ir gyvenamojo namo naudojimosi tvarka, ji buvo įregistruota viešame registre (b.l. 11-14,15, 36 I tomas), tai patvirtina bendrai pasirašyta ir notarine tvarka patvirtinta sutartis, kuri nėra nuginčyta ir yra galiojanti, taigi ji galiojo ir naujiems savininkams – ieškovams (CK 4.81 str. ). Jie pardavėjams jokių pretenzijų dėl naudojimosi tvarkos nustatymo prieš pat turto pardavimą nereiškė, turto pirkti neatsisakė, taigi darytina išvada, kad jiems tiko visi perkamo turto duomenys, tame tarpe ir nustatyta naudojimosi žeme tvarka. Pagal minėtą susitarimą, toje vietoje, kur ieškovai pastatė priestatą, esanti žemės sklypo dalis yra bendro naudojimo. Teismas daro išvadą, kad ieškovai, pastatę priestatą ant bendro naudojimo žemės, nesilaikė tarp šalių sudaryto susitarimo, o vykdydami savavališką statybą bendro naudojimo sklypo dalyje be bendrasavininkės sutikimo ir nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto projekto, be to, dar ir paėmę banko paskolą, veikė savo rizika, jos neįvertinę, ieškinio reikalavimas šioje dalyje taip pat atmestinas (LR CK 4.81 str. 1 d., 4.34 str., 4.93 str., 4.95 str.).

50Dėl patikslinto priešieškinio reikalavimų.

51Civilinio kodekso 4.103 straipsnio normos, nustatančios civilines neteisėtos statybos pasekmes, pagal suformuotą teismų praktiką turi būti taikomos kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą, bei Civilinio kodekso normomis, reguliuojančiomis savininko teisių gynimo bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo teisinius santykius; teisminės neteisėtos statybos pasekmės turi būti taikomos laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma esant ne bet kokiam, o esmingam suinteresuoto asmens teisių pažeidimui; jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymo suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą, ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus.

52Neteisėta (savavališka) statyba gali būti legalizuota tik esant dviejų būtinų juridinių faktų sutapčiai: pirma, kompetentingos valstybės institucijos turi teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti statybos atitiktį normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, antra, turi būti konstatuota, kad savavališkos statybos įteisinimas esmingai nepažeis suinteresuotų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų. Ir priešingai – nesant vienos iš nurodytų sąlygų savavališkos statybos įteisinimas negalimas. Statybų teisėtumo užtikrinimas yra viešasis interesas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Č. Č. ir kt. v. J. T., bylos Nr. 3K-3-133/2008.

53Įvertinus byloje esančius duomenis, teismas negali daryti išvados, kad savavališkos statybos įteisinimas esmingai nepažeis bendraturtės atsakovės Z. M. teisių, priešingai, esminiai pažeidimai jau yra nustatyti, bei teismo laikyti įrodytais ir tuo pagrindu atmetamas ieškovų ieškinys, todėl atsakovės reikalavimas įpareigoti ieškovus V. T. ir N. T. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalinti įvykdytos savavališkos statybos padarinius – atstatyti savavališkai rekonstruotą priestatą, plane pažymėtą 2al/p, iki gyvenamojo namo, adresu ( - ), kadastriniuose duomenyse nurodytų priestato (plane paž. 2al/p) parametrų (6,6 kv. m.) bei pašalinti gyvenamojo namo, ( - ), pietų ir vakarų pusėje pusrūsio lygyje atliktus lauko sienų šiltinimo iš lauko pusės statybos darbus, pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas (LR CPK 177 str., 178 str., Statybos įstatymo 28 str.). Teismas nustatė, kad ieškovai namų valdoje gyvenamojo namo pirmo aukšto, pietų ir vakarų pusės fasado šiltinimo darbus atliko savavališkai, tuo pažeisdami Statybos įstatymo 12 str., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01.:2002 15 p. reikalavimus prieš pradedant statybą turėti nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektą bei esant bendrasavininkių turėti jų sutikimus, gyvenamojo namo ( - ) pietų ir vakarų fasadų pusrūsio lygyje (sienų apatinių zonų, esančių N. ir V. T. naudojamų patalpų lygyje) šiltinimo darbai yra baigti (ant fasadų uždėtos putų polistirolo plokštės, fasadų paviršiai nutinkuoti ir nudažyti). Nors teismas nenustatė, kad šiltinimo darbai iš esmės pažeis atsakovės teises, bet kadangi jie su priestatu įra įvardinti kaip vienas projektas ir reikalavimai išreikšti būtent dėl jo, ieškovų reikalavimus atmetant pilnai ir priešieškinys tenkintinas visa apimtimi – pilnai.

54Taigi, esant nustatytoms šioms aplinkybėms ir surinktiems įrodymams, teismas daro išvadą, kad ieškinys neįrodytas (CPK 177, 178 str.) Byloje esantys minėti bei nurodyti įrodymai patvirtina, kad dėl ieškovų atliktos priestato rekonstrukcijos, neturint nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto projekto ir leidimo atlikti statybos darbus bei bendraturtės sutikimo, jos teisės pažeistos iš esmės, todėl atmestinas reikalvimas be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygų sąvadą, parengti projektą ir gauti leidimą jų namo lAlp ( - ), dalies rekonstrukcijai pagal architektės Nomedos Karolinos Petniūnienės pateiktą projektinį pasiūlymą bei nustatyti naują naudojimosi 0,3548 ha ploto žemės sklypu tvarką (CPK 177, 178 str.).

55Atmetus ieškinį, tenkintinas priešieškinio reikalavimai įpareigoti ieškovus per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalinti įvykdytos savavališkos statybos padarinius – atstatyti savavališkai rekonstruotą priestatą, plane pažymėtą 2al/p, iki gyvenamojo namo, adresu ( - ), kadastriniuose duomenyse nurodytų priestato (plane paž. 2al/p) parametrų (6,6 kv. m.) bei įpareigoti ieškovus Viktorą ir N. T. leisti Z. M. ir/ar jos įgaliotiems asmenims naudotis žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 1901-0127:0062, adresas ( - ), bendro naudojimo dalimi 2003-06-10 VĮ Registrų centras įregistruotame naudojimosi žemės sklypu plane pažymėta simboliu „C“ (LR CK 1.137 str., 1.138 str., 4.75 str., 4.93 str., 4.98 str., 4.103 str., Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007 „Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, LR CPK 177, 178 str.).

56Atmetus ieškinį ir tenkinant priešieškinį, atsakovei Z. M. iš ieškovų V. T. ir N. T. lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 10123,28 Lt teisinės pagalbos išlaidų, 132,00 Lt žyminio mokesčio, 590,00 Lt ekspertizės išlaidų, viso 10845,28 Lt (b.l. 28, II tomas, b.l. 23, IV tomas, b.l. 24, IV tomas, b.l. 34,36 IV tomas, b.l. 35,36 IV tomas, b.l. 48, V tomas, b.l. 78, VIII tomas, b.l. 29, VI tomas, b.l. 10, IV tomas) (LR CPK 88, 89, 93, 98 str.)

57Iš ieškovų V. T. ir N. T. lygiomis dalimis priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 216,53 Lt (CPK 88, 96 str.).

58Vadovaujantis CPK 268, 270, 265 str. teismas

Nutarė

59Ieškinį atmesti.

60Priešieškinį tenkinti pilnai.

61Įpareigoti ieškovus V. T., a.k. ( - ) ir N. T., a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalinti įvykdytos savavališkos statybos padarinius – atstatyti savavališkai rekonstruotą priestatą, plane pažymėtą 2al/p, iki gyvenamojo namo, adresu ( - ), kadastriniuose duomenyse nurodytų priestato (plane paž. 2al/p) parametrų (6,6 kv. m.) bei pašalinti gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. 1997-5007-5019, adresas ( - ), pietų ir vakarų pusėje pusrūsio lygyje atliktus lauko sienų šiltinimo iš lauko pusės statybos darbus.

62Įpareigoti ieškovus V. T., a.k. ( - ) ir N. T., a.k. ( - ) leisti atsakovei Z. M. a/k ( - ) ir/ar jos įgaliotiems asmenims naudotis žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 1901-0127:0062, adresas ( - ), bendro naudojimo dalimi 2003-06-10 VĮ Registrų centras įregistruotame naudojimosi žemės sklypu plane pažymėta simboliu „C“.

63Priteisti atsakovei Z. M., a.k. ( - ), iš ieškovų V. T., a.k. ( - ) ir N. T., a.k. ( - ) po 5422,64 Lt iš kiekvieno, bylinėjimosi išlaidų.

64Priteisti valstybei iš ieškovų V. T., a.k. ( - ) ir N. T., a.k. ( - ) po 108,27 Lt iš kiekvieno procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660 (CPK 88, 96 str.).

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovai, tikslindami reikalavimus, prašo pripažinti ieškovams 3. A. Z. M. patikslintu... 4. Ieškovai patikslintą ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti, su atsakovės... 5. Ieškovų atstovas adv. Jonas Skalskas patikslintą ieškinį palaiko, prašo... 6. A. Z. M. į teismo posėdį... 7. Atsakovės atstovai advokatas Domas Pakėnas, V. T., 8. Trečiųjų asmenų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 9. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.... 10. Išnagrinėjus civilinę bylą, išklausius šalių bei jų atstovų... 11. 2003-09-12 sutartimi ieškovai N. T. ir 12. 2003-11-25 perdavimo – priėmimo aktu pardavėja B. K.... 13. 2006-11-08 raštu ieškovų atstovas advokatas Jonas Skalskas kreipėsi į... 14. 2003-10-29 sutartimi tarp buvusios dalies namo ir žemės sklypo, esančio ( -... 15. 2006-07-16 šalys bandė sudaryti susitarimą dėl bendra daline nuosavybe... 16. Ieškovai 2006-07-14 pateikė paraišką Kauno miesto savivaldybės... 17. Iš 2005-12-16 Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo matyti, kad... 18. 2006-09-21 nutarimu Kauno m. VPK Centro PK VP Centro PN buvo atsisakyta... 19. 2005-06-20 raštu Kauno miesto savivaldybės administracijos Žaliakalnio... 20. 2006-10-20 raštu Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų... 21. 2006-12-05 raštu Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų... 22. 2006-12-15 raštu Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų... 23. Iš 2006-07-24 statinio techninės ekspertizės akto išvados matyti, kad... 24. Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos institutas pateikė... 25. Savavališko priestato su vienšlaičiu stogu statyba baigta. Kadangi priestato... 26. Esamas šlaitinis medinis skarda dengtas priestato stogas remiantis STR... 27. Anksčiau buvęs 2,0 x 3,3 m išorinių matmenų plane, 2,7 m aukščio... 28. Jei esamas savavališkas priestatas būtų sužemintas taip, kad 29. Statant savavališką priestatą prie namo fasado vakarų pusėje, 30. Savavališkai pastatytas priestatas pagal plotą yra daugiau nei du kartus... 31. Gyvenamojo namo ( - ) pietų ir vakarų fasadų pusrūsio lygyje (sienų... 32. V. T. ir N. T. statant priestatą... 33. Apžiūrėjus ( - ) Z. M. naudojamas rūsio patalpas R-l... 34. Kauno visuomenės sveikatos centras 2007-03-30 raštu informavo, kad... 35. UAB „Kauno vandenys“ 2007-05-22 raštu Nr. 154/2 informavo, kad 36. Iš UAB „Kauno vandenys“ 2007-03-29 raštu Nr. 9-154 matyti, kad atlikus... 37. Iš 2009-04-03 statinio techninės būklės įvertinimo akto išvadų matyti,... 38. Iš 2006-07-11 padarytos žalos paskaičiavimo akto Nr. 06-07/09 matyti, kad... 39. 2002-03-14 gyvenamojo namo 1A‘p priestatą 2a‘p, ūkio pastatą 3I‘p,... 40. Iš KTU Architektūros ir statybos instituto Statinio techninės ekspertizės... 41. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų.... 42. CK 4.75 str. 1 d. numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas... 43. Nekilnojamieji daiktai, kaip civilinių teisių objektai, turi būti suformuoti... 44. LR CK 4.93 str. įteisinta nuostata, kad Lietuvos Respublika garantuoja visiems... 45. Šioje civilinėje byloje yra neginčijamai nustatyta, jog ieškovai N. ir 46. Ieškovai teigia, kad atliekant vidaus remonto darbus, išaiškėjo avarinė... 47. Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę, susijusią... 48. Pažymėtina, kad net statinio sunaikinimas ar savaiminis sunykimas visiškai... 49. Atmetus pirmąjį ieškovų reikalavimą, atmestinas ir antrasis, kuriuo... 50. Dėl patikslinto priešieškinio reikalavimų.... 51. Civilinio kodekso 4.103 straipsnio normos, nustatančios civilines neteisėtos... 52. Neteisėta (savavališka) statyba gali būti legalizuota tik esant dviejų... 53. Įvertinus byloje esančius duomenis, teismas negali daryti išvados, kad... 54. Taigi, esant nustatytoms šioms aplinkybėms ir surinktiems įrodymams, teismas... 55. Atmetus ieškinį, tenkintinas priešieškinio reikalavimai įpareigoti... 56. Atmetus ieškinį ir tenkinant priešieškinį, atsakovei... 57. Iš ieškovų V. T. ir N. T.... 58. Vadovaujantis CPK 268, 270, 265 str. teismas... 59. Ieškinį atmesti.... 60. Priešieškinį tenkinti pilnai.... 61. Įpareigoti ieškovus V. T., a.k. (... 62. Įpareigoti ieškovus V. T., a.k. (... 63. Priteisti atsakovei Z. M., a.k. 64. Priteisti valstybei iš ieškovų V. T., a.k. 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...