Byla 2YT-6440-985/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. T. skundą, suinteresuotiems asmenims antstolei Svajonei Žukaitienei, K. V. (B.), uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „V. V.“, dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į antstolę su skundu, kuriame prašoma panaikinti areštą skolininkės K. V. (B.) vardu registruotam nekilnojamajam turtui, t.y. butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kadangi pareiškėja 2017 m. sausio 9 d. su skolininke K. V. (B.) sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, kuria susitarė, kad J. T. parduoda, o K. V. (B.) perka minėtą butą už 4400 Eur šią sumą sumokant dalimis per 8 kartus po 600 Eur. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, butas užregistruotas skolininkės K. V. (B.) vardu. Kadangi skolininkė nesilaikė nustatyto grafiko ir per nustatytą sutartyje terminą nemokėjo pareiškėjai įmokų, buto pardavėja nori pirkimo – pardavimo sutartį nutraukti ir butą parduoti kitam asmeniui, tačiau minėtas butas yra areštuotas dėl skolininkės skolų. Prašo areštą butui panaikinti.

5Antstolė Svajonė Žukaitienė 2019 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymu Nr. 0076/13/00189/S-00706 atsisakė tenkinti pareiškėjos J. T. skundą, nes skundas yra nepagrįstas. Antstolė nurodo, kad įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys, įsakymai ar nutarimai yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi res judicata galią, jų pagrindu išduoti vykdomieji dokumentai turi būti kuo greičiau ir realiai įvykdyti. Patvarkyme antstolė nurodė, kad jos žinioje šiuo metu yra 9 vykdomosios bylos, kuriose skolininkė K. V. (B.). Ieškinių užtikrinimui 2017 m. balandžio 7 d. areštuotas skolininkės vardu registruotas nekilnojamasis turtas - butas, esantis adresu ( - ). Duomenys apie skolininkės vardu registruotą nekilnojamąjį turtą gauti iš VĮ „Registrų centras" duomenų bazės. Sandoris laikomas sudarytu, nuo jo išviešinimo VĮ „Registrų centras" duomenų bazėje. Nuosavybės teisė nenuginčyta ir nepakeista sandoriu ar kitu įstatyme numatytu būdu. Kol nuosavybė neužginčyta, butas yra skolininkės K. V. (B.) turtas.

6Suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius nustatytu terminu pateikė teismui atsiliepimus, kuriuose paliko teisę spręsti šį klausimą teismui savo nuožiūra.

7Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ nustatytu terminu pateiktame atsiliepime nurodyta, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

8Pareiškėjos skundas netenkintinas.

9Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

10Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje vykdomos vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00189, Nr. 0076/16/01067, Nr. 0076/15/00904, Nr. 0076/18/01243, Nr. 0076/13/00488, Nr. 0076/13/01661, Nr. 0076/14/00268, Nr. 0076/15/00973, ir Nr. 0076/17/00760, kuriose skolininkė K. V. (B.).

11Dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo

12Lietuvos Respublikos sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau SVI) 4 punkte nurodyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui. SVI 6 punkte nurodyta išsiuntęs skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, jeigu yra CPK 658 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, antstolis, areštuodamas skolininko turtą ar pinigines lėšas, priima motyvuotą patvarkymą, kuriame nurodo aplinkybes, kad yra pavojus turtą ar pinigines lėšas paslėpti.

13Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00189 duomenimis, antstolė vykdydama priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5127-570/2012, kurį 2012 m. lapkričio 22 d. išdavė Marijampolės rajono apylinkės teismas dėl 1399,52 Eur išieškojimo, išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, 2013 m. sausio 15 d. raginimu ragino skolininkę K. V. (B.) padengti įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, tačiau skolininkė skolos ir vykdymo išlaidų iki šiol nėra pilnai apmokėjusi. 2017 m. balandžio 7 d. turto arešto aktu Nr. S-7929 areštavo skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio ( - ) 1/5 dalį.

14Įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys, įsakymai ar nutarimai yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nei antstoliui, nei skolininkui įstatymas nenumato galimybės savo nuožiūra nevykdyti vykdytino teismo sprendimo. Gavęs vykdomąjį dokumentą antstolis privalo patikrinti ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Vykdomajam dokumentui priimti ir vykdyti kliūčių nebuvo, dėl to užvesta ir pradėta vykdomoji byla. Tais atvejais, kai yra pavojus, jog skolininkas gali paslėpti turimą turtą, antstolis turi teisę, įsitikinęs ar išsiuntęs raginimą, turtą areštuoti. Teisinė turto arešto paskirtis yra užtikrinti skolos išieškojimą, todėl turtui arešto nėra galimybės panaikinti. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkė gavusi antstolės raginimą padengti įsiskolinimą, nesiėmė jokių veiksmų susidariusiam įsiskolinimui padengi, antstolės veiksmai radus nekilnojamojo turto, šiuo atveju butą, unikalus Nr. ( - ), su bendrojo naudojimo patalpomis, esantį ( - ), ir jo 1/5 dalį areštavus, laikytini pagrįstais. Teismas sprendžia, kad antstolė atliko visus būtinus vykdymo veiksmus reikalingus priverstinio vykdymo procese.

15Dėl arešto panaikinimo

16Pareiškėja skunde prašo panaikinti buto, unikalus Nr. ( - ), su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio ( - ), areštą, kadangi buto pardavėja nori pirkimo – pardavimo sutartį nutraukti ir butą parduoti kitam asmeniui.

17Nustatyta, kad pareiškėja, 2017 m. sausio 9 d. sudariusi buto, unikalus Nr. ( - ), su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį su pirkėja (skolininke) K. V. (B.), perleido jo nuosavybės teisę pirkėjai (skolininkei), kuri Nekilnojamojo turto registre užregistravo įsigytą turtą savo vardu.

18Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00189 duomenimis, 2019 m. liepos 22 d. pareiškėja pateikė prašymą panaikinti 2017 m. balandžio 7 d. turto arešto aktu Nr. S-7929 areštuotą skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą su bendrojo naudojimo patalpomis, esantį ( - ). Nurodė, kad areštuotas turtas faktiškai priklauso pareiškėjai, kuri nori nutraukti su skolininke 2017 m. sausio 9 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį ir butą parduoti kitam asmeniui. Antstolė 2019 m. liepos 31 d. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti 2019 m. liepos 22 d. J. T. prašymą, kadangi jis nepagrįstas.

19Antstolė 2019 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymu Nr. 0076/13/00189/S-00706 atsisakė tenkinti pareiškėjos J. T. skundą, nurodydama, kad skundas yra nepagrįstas. Antstolė nurodė, kad įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys, įsakymai ar nutarimai yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi res judicata galią, jų pagrindu išduoti vykdomieji dokumentai turi būti kuo greičiau ir realiai įvykdyti. Patvarkyme antstolė nurodė, kad jos žinioje šiuo metu yra 9 vykdomosios bylos, kuriose skolininkė K. V. (B.). Ieškinių užtikrinimui 2017 m. balandžio 7 d. areštuotas skolininkės vardu registruotas nekilnojamasis turtas - butas, esantis adresu ( - ). Duomenys apie skolininkės vardu registruotą nekilnojamąjį turtą gauti iš VĮ „Registrų centras" duomenų bazės. Sandoris laikomas sudarytu, nuo jo išviešinimo VĮ „Registrų centras" duomenų bazėje. Nuosavybės teisė nenuginčyta ir nepakeista sandoriu ar kitu įstatyme numatytu būdu. Kol nuosavybė neužginčyta, butas yra skolininkės K. V. (B.) turtas.

20Teismo iniciatyva patikrinus Teismų informacinę sistemą LITEKO nustatyta, kad 2019 m. balandžio 30 d. pareiškėja pateikė teismui ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tačiau teismui nustačius trūkumus, kurių pareiškėja nepašalino, ieškinys grąžintas ieškovei (pareiškėjai).

21Nustatytais civilinėje byloje Nr. 2YT-6440-985/2019 ir vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00189 duomenimis, areštuoto turto be antstolio sutikimo skolininkė neturi teisės parduoti ir areštas nekilnojamajam turtui gali būti panaikintas tik tada, jeigu ji visiškai sumokės skolas pagal vykdomuosius dokumentus ir vykdymo išlaidas, todėl pareiškėjos prašymas nepagrįstas. Sutiktina su antstolės 2019 m. rugpjūčio 14 d. patvarkyme Nr. 0076/13/00189/S-00706 nurodytais argumentais, jog buto su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio ( - ), nuosavybės teisė nenuginčyta ir nepakeista sandoriu ar kitu įstatyme numatytu būdu, vykdomieji dokumentai turi būti kuo greičiau ir realiai įvykdyti, to siekiant buvo areštuota skolininkės vardu registruoto 1/5 dalis buto, esančio adresu ( - ), todėl pagrindo panaikinti antstolės Svajonės Žukaitienės taikytą areštą nėra teisinio pagrindo, nes priešingu atveju būtų pažeisti kreditoriaus teisėti interesai.

22Atsižvelgiant į vykdomosios bylos duomenis, išdėstytus argumentus ir esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 442 straipsnio 6 punktu, 510-513 straipsniais

Nutarė

24netenkinti pareiškėjos J. T., asmens kodas ( - ) skundo.

25Nutarties kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

26Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0076/13/00189, Nr. 0076/16/01067, Nr. 0076/15/00904, Nr. 0076/18/01243, Nr. 0076/13/00488, Nr. 0076/13/01661, Nr. 0076/14/00268, Nr. 0076/15/00973, ir Nr. 0076/17/00760, grąžinti antstolei Svajonei Žukaitienei.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. T. skundą,... 3. Teismas... 4. pareiškėja kreipėsi į antstolę su skundu, kuriame prašoma panaikinti... 5. Antstolė Svajonė Žukaitienė 2019 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymu Nr.... 6. Suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, uždaroji... 7. Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ nustatytu... 8. Pareiškėjos skundas netenkintinas. ... 9. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 10. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolės Svajonės Žukaitienės... 11. Dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo... 12. Lietuvos Respublikos sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau SVI) 4 punkte... 13. Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00189 duomenimis, antstolė vykdydama priimtą... 14. Įsiteisėję teismo sprendimai, nutartys, įsakymai ar nutarimai yra privalomi... 15. Dėl arešto panaikinimo... 16. Pareiškėja skunde prašo panaikinti buto, unikalus Nr. ( - ), su bendrojo... 17. Nustatyta, kad pareiškėja, 2017 m. sausio 9 d. sudariusi buto, unikalus Nr. (... 18. Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00189 duomenimis, 2019 m. liepos 22 d.... 19. Antstolė 2019 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymu Nr. 0076/13/00189/S-00706... 20. Teismo iniciatyva patikrinus Teismų informacinę sistemą LITEKO nustatyta,... 21. Nustatytais civilinėje byloje Nr. 2YT-6440-985/2019 ir vykdomojoje byloje Nr.... 22. Atsižvelgiant į vykdomosios bylos duomenis, išdėstytus argumentus ir esant... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 442... 24. netenkinti pareiškėjos J. T., asmens kodas ( - ) skundo.... 25. Nutarties kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 26. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0076/13/00189, Nr.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...