Byla 2-191-877/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovę BUAB „MA Motosportas“ atstovaujančios UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovui advokato padėjėjui E. B., atsakovo A. Z. atstovei advokato padėjėjai A. V., išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „MA Motosportas“, atstovaujamos UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (3-7 b. l.) prašo priteisti iš atsakovo 58884,14 Lt žalai atlyginti. Ieškovė ieškinį pareiškė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalimi, numatančia, jog įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Reikalaujamą priteisti žalos atlyginimo sumą sudaro atsakovės bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma. Ieškovas nurodė, kad 2011-02-10 nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „MA Motosportas“ , administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „MA Motosportas“ įsiteisėjo ir įmonė bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2011-02-22.

3Bankroto procedūros metu administratorius nustatė, kad UAB „MA Motosportas“ buvo įsteigta 2004-10-15. Įmonės direktoriumi nuo 2004-10-15 paskirtas ir iki bankroto bylos iškėlimo šias pareigas užėmė A. Z., kuris tuo pačiu valdė ir visas įmonės akcijas. Kauno apygardos teismas, spęsdamas klausimą dėl UAB „MA Motosportas“ nemokumo nustatė, kad 2009-12-31 balanso duomenimis įmonėje turto buvo už 430.410,00 Lt. Atitinkamai per vienerius metus mokėtinos sumos (įsipareigojimai) sudarė 509.853,00 Lt. Tokia įmonės ūkinė-finansinė padėtis atitiko įstatymuose nurodytą nemokumo būseną. Bankroto procedūros metu administratorius nustatė ir kitus faktus, patvirtinančius įmonės nemokumo būseną, kuri susiklostė kur kas anksčiau. Iš gautų paskutinių 3 metų iki bankroto bylos iškėlimo finansinių ataskaitų rinkinių matyti, kad 2007-12-31 duomenimis įmonės turtas sudarė 440.243,00 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos (įsipareigojimai) - 462.110,00 Lt, 2008-12-31 duomenimis įmonės turtas sudarė 450.001,00 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos (įsipareigojimai) - 507.187,00 Lt, t.y. įmonė dirbo nuostolingai ir jau ankstesniais laikotarpiais jos įsipareigojimai viršijo turimo turto vertę, kas atitiko LR ĮBĮ 2 str. 8 d. numatytą įmonės nemokumo sąvoką. Maža to, įmonei faktiškai būnant nemokiai ir negalint atsiskaityti su kreditoriais, joje toliau buvo vykdoma veikla, kuri tik didino įsiskolinimus. Iš pateiktų UAB „Omnitel“ sąskaitų matyti, kad per laikotarpį nuo 2009-11-01, kai įmonė faktiškai nevykdė jokios veiklos, toliau buvo naudojamasi telefono ryšio paslaugomis dėl ko iki 2010-02-01 susidarė 1.381,88 Lt skola. Kauno apygardos teismo nutartimis įmonės bankroto byloje bendra patvirtinta kreditorių reikalavimų suma sudaro 58.884,14 Lt. Ši suma laikytina atsakovo padarytos žalos dydžiu. Kaip matyti įmonė dar 2007 metų pabaigoje turėjo pakankamai turto ir galimybių patenkinti kreditorių reikalavimus, tačiau per tolimesnius savo veiklos laikotarpius tik mažino turto vertę ir didino skolinius įsipareigojimus. Faktas, kad bankroto byla iškelta tik 2011-02-10 vieno iš kreditorių iniciatyva, akivaizdžiai įrodo, kad įmonės vadovas ir savininkas žinodamas realią įmonės ūkinę-finansinę padėtį, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tai sumažino galimybę atsiskaityti su savo kreditoriais. Tokie jo veiksmai laikytini neteisėtais, o dėl jų atsiradusi žala yra priežastiniame ryšyje ir privalo būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovu byloje laikytinas įmonės direktorius A. Z., kadangi jo buvimo įmonės vadovu laikotarpiu įmonė tapo nemoki ir jis turėjos pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokios pareigos realizavimą įstatymai numato ir įmonės akcininkui (šiuo atveju tam pačiam A. Z.), kuris paliko įmonę savieigai, nepadarė visų nuo jo priklausančių veiksmų, kurie užtikrintų tinkamą bendrovės valdymą, neužtikrino nepertraukiamo direktoriaus funkcijų atlikimo, neišsaugojo įmonės dokumentų (atsakovas nesilaikė įstatymų nustatytų reikalavimų pateikti valstybės institucijoms duomenis apie vykdomos veiklos finansinius rodiklius, iki šiol nėra perdavęs teismui ir administratoriui dalies įmonės dokumentų), savo neveiklumu nulėmė įmonės nemokumą ir tai preziumuoja jo nesąžiningumą, aplaidumą, įmonės ir kreditorių interesų nepaisymą.

4Ieškovo atstovas advokato padėjėjas E. B. prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais. Papildomai pažymėjo, kad BUAB „MA Motosportas“ turi ir daugiau kreditorių, kurie nepareiškė reikalavimų bankroto byloje, be to, realizavus bankroto administratoriui perduotą įmonės turtą, už jį gauta pinigų suma bus mažesnė, negu nurodyta buhalterinės apskaitos dokumentuose.

5Atsakovas atsiliepime į 2012-10-16 ieškinį su ieškiniu nesutiko (44 b.l.). Nurodė, jog bendruoju atveju įmonės administracijos vadovui civilinė atsakomybė gali būti taikoma pagal bendrąsias CK nuostatas dėl civilinės atsakomybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. pvz. 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, 2012 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012) taip pat pripažįstama jog „tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas“. Pareikšdamas ieškinį byloje dėl žalos atlyginimo, Ieškovas privalo įrodyti, žalos faktą ir pagrįsti jos dydį. Šiuo atveju Ieškovas, gindamas bankrutavusios įmonės kreditorių interesus, teigia, kad Atsakovo padarytos žalos dydžiu laikytina bendra byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma, t.y. 58884,14 Lt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. pvz. 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011) yra konstatuota, kad įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs -įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams. Pabrėžtina, kad nagrinėjamos bylos atveju nėra jokio pagrindo teiginiui apie bankrutavusios įmonės kreditorių patirtą žalą. Kaip yra matyti iš Ieškovo pateiktos 2012 m. spalio 16 d. pažymos, BUAB „MA Motosportas“ bankroto byloje Nr. B2-5741 -264/2012 patvirtinti kreditorių reikalavimai ieškinio pareiškimo dienai sudarė 58884,14 Lt. Tuo tarpu turto, kurį Atsakovas, kaip įmonės administracijos vadovas, perdavė Ieškovo bankroto administratoriui, vertė - 126355 Lt. Darytina vienareikšmiška išvada, kad perduoto turto pilnai pakanka bankroto byloje patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, dėl ko kreditoriai jokios žalos negalėjo ir negali patirti. Pabrėžtina, kad pagrindinė civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė funkcija. Civilinė atsakomybė negali būti taikoma siekiant baudinių tikslų. Ieškinio tenkinimas ir 58884,14 Lt priteisimas Ieškovo naudai sudarytų sąlygas nepagrįstam kreditorių praturtėjimui Atsakovo sąskaita, nes jų reikalavimai gali būti pilnai patenkinti iš bankrutavusios įmonės turto. Tai prieštarautų civilinėje teisėje taikomiems teisingumo bei protingumo principams.

6Atsakovo atstovė advokato padėjėja A. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

7Ieškinys atmestinas.

8Vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, kuria vadovaujantis šioje byloje pareikštas ieškinys, įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie)nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadinasi, būtina sąlyga įmonės vadovo atsakomybei kilti yra ne tai, kad įmonė tapo nemoki, o tai, kad, būdama nemoki, negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie)nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. O tai reiškia, jog yra reikšmingas tik toks įmonės nemokumas, kai įmonė nebeatsiskaito su konkrečiais kreditoriais ir (arba) tampa aišku, jog negalės su jais atsiskaityti ateityje. Vadinasi, reikalinga nustatyti ne tik tai, kada įmonė tapo nemoki, bet ir kada ir su kokiais kreditoriais įmonė neatsiskaitė (nebegalėjo atsiskaityti).

9Iš 2007-01-01 - 2007-12-31 laikotarpio ieškovės balanso (13 b.l.) matyti, jog finansiniais metais (t. y. 2007 m.) ieškovė turėjo 440243 Lt turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 462110 Lt, vadinasi, jau 2007-12-31 įmonė buvo nemoki, nes, ½ turto sudarius 220122 Lt, akivaizdu, jog 462110 Lt pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Taip pat nustatyta, jog 2008-12-31 ieškovė turėjo 450001 Lt turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 507187 Lt, vadinasi, ir 2008-12-31 įmonė buvo nemoki, nes ½ turto sudarė 225000 Lt, o 507187 Lt pradelsti įmonės įsipareigojimai gerokai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. 2009-12-31 ieškovė, turėdama 430410 Lt turto ir 509853 Lt per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, taip pat buvo nemoki, nes ½ turto sudarė 215205 Lt, o 509853 Lt pradelsti įmonės įsipareigojimai gerokai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, nors pagal 2008 m. balanso duomenis ieškovės skolos jau 2007-12-31 viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, kas atitiktų ieškovės įmonės nemokumo būseną ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme (kuomet ieškovės įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turimo turto), tačiau, kaip jau minėta, vien nemokumo konstatavimo šiuo atveju nepakanka.

10LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-16943-713/2009 po UAB ,,MA Motosportas“ prieštaravimų gavimo, šalims susitarus, 2009-08-13 nutartimi panaikino 2009-07-02 preliminarų sprendimą ir patvirtino šalių taikos sutartį, kuria UAB ,,MA Motosportas“ ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio mėn. 29 d. įsipareigojo sumokėti UAB „Transvesta“ 5 000 Lt; ne vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio mėn. 01 d. sumokėti UAB „Transvesta“ 15 472,87 Lt.

11Kaip spręstina iš UAB ,,MA Motosportas“ bankroto bylos Nr. B2-571-264/2012 duomenų, būtent šio kreditoriaus reikalavimu ir dėl šios skolos buvo iškelta bankroto byla, 2012 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtintas 20471,87 Lt šio kreditoriaus reikalavimas, taigi nustatyta, kad nuo 2009 m. liepos 2 d. su šia kreditore liko neatsiskaityta, todėl teismas turi pagrindo spręsti, jog UAB ,,MA Motosportas“ jau 2009 metais negalėjo atsiskaityti su kreditoriais.

12LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, jog Vilniaus 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. 2-14476-141/2010 priteisė iš UAB ,,MA Motosportas“ kreditoriui UAB „Omnitel“ 2 667,31 Lt skolos, 45,70 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo dienos ir 73,24 Lt bylinėjimosi išlaidų – 20,00 Lt žyminio mokesčio ir 53,24 Lt už teisines paslaugas; 2010-12-28 išduotas vykdomasis raštas ieškovui. Vadinasi, atsakovas, kaip UAB ,,MA Motosportas“ direktorius, jau 2009 m. liepos mėnesį žinojo (turėjo žinoti), kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su UAB „Transvesta“, padavusiu UAB ,,MA Motosportas“ į teismą. Tuo labiau, kad iš 2008-12-31 balanso (19 b.l.) matyti, jog ieškovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (507187 Lt) jau viršijo turimo turto vertę (450001 Lt), (tame tarpe ilgalaikio turto – 8128 Lt, trumpalaikio – 441873 Lt), kas neabejotinai patvirtina išvadą, jog įmonė buvo ne tik nemoki, bet ir negalėjo ir (arba) negalės ateityje atsiskaityti su šiuo konkrečiu kreditoriumi.

13Papildomai pažymėtina, jog bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, patvirtina tai, jog UAB ,,MA Motosportas“ yra skolinga VĮ Turto bankas – 29.138,40 Lt; VSDFV Kauno skyriui – 5.908,82 Lt; AB „Omnitel“ – 2.251,88 Lt; UAB „Transvesta” – 20.472,87 Lt; VšĮ Kauno m. GMP stotis – 1.112,17 Lt.

14Aplinkybė, kad šie ir kiti kreditoriai, su kuriais UAB ,,MA Motosportas“ neatsiskaitė, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismo nuomone, atsakovui be abejonės turėjo būti žinoma, nes, kaip spręstina iš LITEKO duomenų, pirmą (ir paskutinį) kartą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreditorius UAB „Transvesta” tik 2010-11-15, prieš tai įsėjęs, jog ketina kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jei neatsiskaitys per 30 dienų (34 b.l.). Byloje pateikti duomenys teismo nuomone, neduoda pagrindo vertinti, jog atsakovas galėjo būti suklaidintas tokiu kreditoriaus įspėjimu ir kad tokiu būdu turėjo pagrindą pagrįstai ir protingai tikėtis, jog į teismą kreipsis patys kreditoriai. Konstatuotina, jog atsakovui jau 2009 m. liepos mėn. buvo žinoma sunki įmonės padėtis, UAB „Transvesta” pareiškus reikalavimus teisme ir sudarius taikos sutartį, atsakovas šios sutarties nevykdė, kas tik patvirtina išvadą, jog nebuvo priežasčių atsakovui pačiam nevykdyti ĮBĮ numatytos pareigos. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovui pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo kilo būtent 2009 m. liepos mėn..

15Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjant byloje pareikštą buvusiam įmonės vadovui ir akcininkui ieškinį dėl žalos atlyginimo, būtina nustatyti, kokia dalimi padidėjo kreditorinių įsipareigojimų, kurių įmonė nėra pajėgi padengti savo valdomu turtu, suma nuo laiko, kuomet atsakovas privalėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, iki faktinio bankroto bylos iškėlimo įmonei momento. Yra pagrįsta, jog iš atsakovo kaip asmens, atsakingo už laiku neiškeltą įmonės bankroto bylą, kaip įmonei sąlygotus nuostolius turėtų būti reikalaujama atlyginti būtent minėtą skirtumą tarp įmonės neįvykdytų finansinių įsipareigojimų, o ne visą bankroto byloje patvirtintą kreditorinių reikalavimų sumą. Teismas visiškai sutinka su atsakovo atsiliepimo argumentu, jog atsakovas gali būti laikomas atsakingu tik už tą kreditorinių reikalavimų dalį, kuria įmonės neįvykdytini įsipareigojimai padidėjo laiku neiškėlus bankroto bylos ieškovei. Kreditorių reikalavimai ir administravimo lėšos pirmiausia tenkinami iš įmonės turto, kurį bankrutuojančios įmonės administratorius perėmė arba kurį iki bankroto bylos pabaigos dar turi galimybes perimti. Kaip yra matyti iš ieškovo pateiktos 2012 m. spalio 16 d. pažymos, BUAB „MA Motosportas“ bankroto byloje Nr. B2-5741 -264/2012 patvirtinti kreditorių reikalavimai ieškinio pareiškimo dienai sudarė 58884,14 Lt. Tuo tarpu turto, kurį atsakovas, kaip įmonės administracijos vadovas, perdavė ieškovo bankroto administratoriui, vertė yra 126355 Lt. Perduoto turto pagal dabartinį jo įvertinimą pilnai pakanka bankroto byloje patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, ir kol jis nėra realizuotas, negalima padaryti išvados, kad jo nepakaks kreditorių reikalavimams patenkinti, dėl ko kreditoriams padaryta žala. Atsižvelgiant į tai spręstina, jog dėl savalaikio bankroto bylos neiškėlimo ieškovei dėl atsakovo kaltų veiksmų šiuo metu nėra padaryta jokios žalos, kuri ieškovei galėtų būti priteista.

16LAT yra konstatavęs, kad tik iš esamo įmonės turto tenkinus kreditorių reikalavimus ir užbaigus įmonės bankroto procesą yra įmanoma tiksliai nustatyti žalos (likusių nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų apimtyje), jeigu tokia yra, faktą ir dydį (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Nagrinėjamu atveju ieškovės bankroto procedūra nėra baigta, o stabdyti šios bylos neprašė nei viena iš šalių, todėl teismas šios bylos nagrinėjimo ir nestabdė. Teismo nuomone, šio sprendimo priėmimas netrukdo ieškovei, užbaigus BUAB „MA Motosportas“ bankroto bylą, ir tiksliai nustačius žalos dydį (likusių nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų apimtyje), reikšti naują ieškinį dėl žalos atlyginimo.

17Padarytos žalos faktas ir dydis yra viena iš civilinės atsakomybės sąlygų. Žalos faktą ir dydį, kaip ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas, turėjo įrodyti ieškovė. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įmonės vadovų ar jos dalyvių neteisėtais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja ir vien neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei atsirasti (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

18Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškinys nepagrįstas, neįrodytas, todėl atmestinas.

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. ieškovė ieškiniu (3-7 b. l.) prašo priteisti iš atsakovo 58884,14 Lt... 3. Bankroto procedūros metu administratorius nustatė, kad UAB „MA... 4. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas E. B. prašė ieškinį tenkinti jame... 5. Atsakovas atsiliepime į 2012-10-16 ieškinį su ieškiniu nesutiko (44 b.l.).... 6. Atsakovo atstovė advokato padėjėja A. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, kuria vadovaujantis šioje byloje... 9. Iš 2007-01-01 - 2007-12-31 laikotarpio ieškovės balanso (13 b.l.) matyti,... 10. LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje... 11. Kaip spręstina iš UAB ,,MA Motosportas“ bankroto bylos Nr. B2-571-264/2012... 12. LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, jog Vilniaus 2 apylinkės teismas 2010 m.... 13. Papildomai pažymėtina, jog bankroto byloje patvirtinti kreditorių... 14. Aplinkybė, kad šie ir kiti kreditoriai, su kuriais UAB ,,MA Motosportas“... 15. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjant byloje pareikštą buvusiam įmonės... 16. LAT yra konstatavęs, kad tik iš esamo įmonės turto tenkinus kreditorių... 17. Padarytos žalos faktas ir dydis yra viena iš civilinės atsakomybės... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškinys... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 ir 270 straipsniais,... 20. ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...