Byla e2VP-569-995/2019
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-60-995/2017, suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant Ginai Mosteikytei, dalyvaujant pareiškėjui S. O., jo atstovei A. O., atstovaujančiai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. O. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-60-995/2017, suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas S. O. pateikė teismui prašymą atidėti dviejų metų laikotarpiui 2017 m. liepos 24 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-60-995/2017, kuriuo jis buvo įpareigotas per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014 m. rugsėjo 29 d. Savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140929-00055, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, vykdymą. Pareiškėjas nurodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali įgyvendinti savo teisių ir įteisinti savavališkai rekonstruoto poilsio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) (žymėjimas plane 20K1ž), esančio ( - ), tokiu būdu pašalinant savavališkos statybos padarinius užfiksuotus 2014 m. rugsėjo 29 d. savavališkos statybos akte Nr. ( - ), nes šia savo teise galėtų pasinaudoti tik pasibaigus žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto procedūroms, kurios dar šiuo metu yra nebaigtos, dėl valstybinių institucijų priimamų sprendimų, kurių teisėtumas yra ginčijamas teismine tvarka.

5Teismo posėdžio metu S. O. bei jo atstovė A. O. palaikė prašyme išdėstytas aplinkybes ir prašo teismo tenkinti prašymą, jame išdėstytų motyvų pagrindu ir atidėti teismo sprendimo įvykdymą dvejiems metams. Atstovė A. O. paaiškino, kad pareiškėjui S. O. žemės sklype, esančiame ( - ), priklauso keletas pastatų, iš kurių dėl vieno pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) (žymėjimas plane 20K1ž) yra kilęs ginčas. Šiame valstybiniame žemės sklype yra daug poilsio pastatų, kurie priklauso įvairiems savininkams. Kaip ir S. O. taip ir kiti poilsio pastatų savininkai siekia pasitvirtinti teritorijos ( - ), detalųjį planą, kad būtų galima sudaryti nuomos sutartį. Pastangos sudaryti žemės nuomos sutartį yra seniai, eilę kartų kreiptasi į Palangos miesto savivaldybę su prašymais leisti rengti detalųjį žemės sklypo planą, atsakovui leidžiama parengti detalųjį planą, vėliau nustatomi įvairiausi trūkumai, jie šalinami, tada atsiranda kitos priežastys, dėl kurių Palangos miesto savivaldybė šio plano nederina. Tai tęsiasi iki šių metų. Kiek yra tekę susidurti su Palangos miesto savivaldybe, jeigu siekiama atlikti kokią nors rekonstrukciją ar įsivesti vandenį, kanalizaciją ar kt., be kitų dokumentų yra reikalaujama žemės nuomos sutarties, todėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuomonė, kad detaliojo plano rengimas yra nesusijęs su savavališkų statybų įteisinimu, pareiškėjo nuomone yra neteisingas. Kadangi žemės nuomos sutartis, tame tarpe ir detalusis planas, yra vienas iš dokumentų, kuriuos gavus būtų galimybė įteisinti neteisėtą statybą. Ne vien tik S. O. kreipėsi į institucijas, bet ir kiti savininkai A. T., I. P. Ir jie visi veikia bendrai dėl tų pačių tikslų, kad būtų suformuotas žemės sklypas ir būtų sudaryta žemės nuomos sutartis ( - ). Pareiškėjas sužinojo, kad yra būtinybė kreiptis į Valstybinės žemės fondą su pasiūlymu dėl Pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimo, atitinkamai koreguoti, kad teritorija ( - ), būtų išimta iš Pajūrio juostos apsaugos zonos kas nebesudarytų kliūčių Palangos miesto savivaldybei tvirtinti detaliojo plano, nes taip buvo išaiškinta Palangos miesto savivaldybės raštuose. Tačiau buvo gautas Valstybinės žemės fondo raštas, kad pajūrio juostos specialusis tvarkymo planas nėra vienintelė kliūtis, kadangi visų pirma būtina, kad teritoriją ( - ), reikia išimti iš Kultūros paveldo teritorijos. Gavę šį atsakymą pareiškėjas kreipėsi į archeologus, kurie turi teisę atlikti archeologinius kasinėjimus, ir buvo nurodyta, jog šiuo metu nėra tinkamas laikas atlikti ekspertizę ir nustatyti, ar galima šią teritoriją išbraukti iš Kultūros paveldo sąrašo, kadangi žiemos metu tokie darbai nėra atliekami, jie gali būti vykdomi maždaug gegužės – birželio mėnesį, priklausomai nuo ekspertizių eilės ir oro sąlygų. Taip pat yra kito savininko A. T. užvesta administracinė byla, kurioje yra ginčijamas Palangos miesto savivaldybės atsisakymas tvirtinti planą, sprendimas nėra priimtas, jeigu ši byla būtų išspręsta pareiškėjo naudai, tokiu atveju Palangos miesto savivaldybė privalėtų tvirtinti detalųjį planą. Kadangi visi savininkai veikia grupėje, todėl pagal A. T. skundą išnagrinėtoje byloje priimtas sprendimas turėtų įtakos visiems ( - ), esančiame sklype stovinčių poilsio pastatų savininkams. S. O. kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę 2014 m. su prašymu dėl detalaus plano patvirtinimo, jis buvo patvirtintas ir buvo leista rengti detalųjį planą, o po to tik 2017 m. savivaldybė atsisakė tvirtinti. Kada bus patvirtintas Pajūrio juostos specialusis planas jie neturi žinių. Institucijos veikia labai lėtai ir jie nežino kada bus priimti sprendimai. Nors statyba yra neteisėta, tačiau pareiškėjas turi teisę šią statybą įteisinti, buvo suteikti teisėti lūkesčiai, ir pareiškėjas nori šia teise pasinaudoti.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atsiliepimu prašo netenkinti pareiškėjo prašymo. Nurodo, kad teisės aktai suteikia asmenims galimybę nustatyta tvarka įteisinti neteisėtai pastatytus statinius, jei tokia statyba žemės sklype galima, tačiau būtina pažymėti ir tai, kad 2014 m. rugsėjo 29 d. Savavališkos statybos akte Nr. ( - ) fiksuota neteisėta statyba tęsiasi jau ilgą laiko tarpą ir inspekcija yra suinteresuota, kad savavališkos statybos padariniai būtų pašalinti kuo skubiau. Pareiškėjo prašyme nenurodomi konkretūs terminai, reikalingi atlikti savavališkos statybos įteisinimo procedūroms, taigi nepagrindžiamas nepagrįstai ilgo dviejų metų termino suteikimo būtinumas. S. O. byloje nepateikė įrodymų, kad valstybinėje žemėje ( - ), apskritai yra galimybė įteisinti savavališkos statybos padarinius nurodytus vykdytiname sprendime. Be to, pareiškėjo nurodomi argumentai, kad jis 2018 m. gruodžio mėnesį žodžiu kreipėsi į archeologus dėl to ar pagrįstai žemės sklypas ( - ), yra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, atmestini, kadangi Inspekcijos manymu tokie veiksmai nėra susiję su savavališkos statybos padarinių šalinimu, o pareiškėjas nėra tas subjektas, kuris galėtų vertinti teritorijos( - ), priskyrimo Nekilnojamosios kultūros vertybei pagrįstumą bei mano, kad tokiais veiksmais pareiškėjas siekia sudaryti įspūdį dėl siekio šalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus sprendime bei vilkina sprendimo įvykdymą. Prašo nagrinėti pareiškėjo S. J. prašymą nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui.

7Suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimų į pareiškėjo S. O. prašymą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, nors apie teismo posėdžio datą ir laiką jiems buvo tinkamai pranešta, suinteresuoti asmenys teismui prašymų nepateikė. Kadangi šių asmenų neatvykimas nekliudo išspręsti teismui iškeltą klausimą, teismas nagrinėja bylą nedalyvaujant suinteresuotų asmenų atstovams (CPK 284 straipsnio 2 dalis).

8Prašymas tenkinamas iš dalies.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

10Rašytine bylos medžiaga pareiškėjo atstovės paaiškinimais bei Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismas (nuo 2018 m. sausio 1 d. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai) civilinėje byloje Nr. e2-60-995/2017 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui S. O., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir pagal atsakovo S. O. priešieškinį ieškovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl savavališkos statybos akto panaikinimo, 2017 m. liepos 24 d. sprendimu tenkino ieškovės ieškinį iš dalies - atsakovą S. O. įpareigojo per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014 m. rugsėjo 29 d. Savavališkos statybos akte Nr. ( - ), parengiant projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, atsakovas S. O. įpareigotas savo lėšomis per tris mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai perstatytas poilsio paskirties pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio valstybinėje žemėje, ( - ), dalis, kad statinys atitiktų iki rekonstravimo buvusius poilsio pastato matmenis, užfiksuotus 1999 m. kovo 23 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui S. O. per teismo nustatytą terminą neįvykdžius šių įpareigojimų, atsakovas S. O. įpareigotas sumokėti 3,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai perstatytos statinio dalys, pasibaigimo, į ieškovės nurodytą sąskaitą. Atsakovo S. O. priešieškinis atmestas. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2018 m. sausio 15 d. nutartimi, 2017 m. liepos 24 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Sprendimas įsiteisėjo 2018 m. sausio 15 d.

11Pareiškėjas S. O. pateikė teismui prašymą pratęsti dviejų metų laikotarpiui 2017 m. liepos 24 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-60-995/2017, kuriuo jis buvo įpareigotas per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014 m. rugsėjo 29 d. Savavališkos statybos akte Nr. ( - ), parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, vykdymą, kadangi teismo nustatytu terminu dėl aplinkybių, kurių jis įtakoti negali, įvykdyti šio teismo sprendimo negali.

12Nustatyta, kad pareiškėjui S. O. nuosavybės teise priklauso poilsio pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantis žemės sklype ( - ), kuriame be šio pastato yra registruoti kiti poilsio pastatai, kurie priklauso kitiems fiziniams asmenims. Pareiškėjas S. O. bei kiti poilsio pastatų, esančių ( - ), savininkai siekia išsinuomoti žemės sklypą, esantį anksčiau nurodytu adresu, kad galėtų tinkamai eksploatuoti poilsio pastatus. Viena iš poilsio pastatų savininkių - I. P., 2014 m. kovo 26 d. kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimo nutarė organizuoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas - suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams, kurių unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), tarp kurių yra ir pareiškėjui priklausantis poilsio pastatas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-355 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimo“ nutarė organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimą, siekiant suformuoti sklypą esamiems statiniams, be kita ko, ir pareiškėjui S. O. nuosavybės teise priklausančiam poilsio pastatui (unikalus Nr. ( - ), žymimas indeksu 1K1ž), eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-583 „Dėl direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-355 galiojimo sustabdymo“, minėto įsakymo galiojimas sustabdytas iki bus pašalinti savavališkų statybų padariniai, tame tarpe ir pareiškėjui S. O. priklausančio poilsio pastato savavališkai atliktų statybos darbų padariniai. Dėl šio Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-583 „Dėl direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-355 galiojimo sustabdymo“ teisėtumo klausimas buvo sprendžiamas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, kuris 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu pareiškėjo A. P. skundą tenkino – panaikino Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-583 „Dėl direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-355 galiojimo sustabdymo“. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi, 2014 m. lapkričio 11 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistu. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimo reikalavimų“ patvirtinto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimo reikalavimus.

13Palangos miesto savivaldybės administracija 2017 m. liepos 31 d. raštu Nr. (8.6.)-D3-K-1693r-2773 „Dėl žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto“ nederino formavimo ir pertvarkymo projekto bei nurodė pastabas, pagal kurias formavimo ir pertvarkymo projektas turėjo būti pakoreguotas. 2018 m. vasario 26 d. Palangos miesto savivaldybės administracijai buvo pateiktas pakreguotas formavimo ir pertvarkymo projektas, tačiau Palangos miesto savivaldybė 2018 m. kovo 26 d. raštu Nr. (8.6)-D3-K-360r-75 nurodė, kad šioje teritorijoje galioja Šventosios gyvenvietės detalusis planas, kurio sprendiniai Palangos miesto tarybos 2001 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 54, 2 punktu buvo sustabdyti. Taip pat nurodė, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas nenumatytas, formuojant žemės sklypus esamų pastatų eksploatacijai pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, kai teritorijoje galioja detalusis planas. Atsižvelgdama į tai, Palangos miesto savivaldybės administracija nederino formavimo ir pertvarkymo projekto, bei pasiūlė minėtų statinių savininkams pateikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumento proceso inicijavimo, kurio metu kompleksiškai būtų sprendžiamas žemės sklypų formavimo ir statybos reglamentų nustatymo, nagrinėjamojoje teritorijoje, klausimas.

14Palangos miesto savivaldybės administracija 2018 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr.(8.6)-D3-P-708r-2580 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo prie pastatų ( - )“ informavo, kad tik patikslinus ir suderinus Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą, bus galima įvertinti ar bus galima suformuoti žemės sklypą prie esamų statinių ( - ), kuris atitiktų Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planą ir pasiūlyta patikslinus ir suderinus Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planą, teikti Palangos miesto savivaldybei pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir (ar) finansavimo.

15Nustatyta, kad dėl 2018 m. rugpjūčio 13 d. Palangos miesto savivaldybės rašto Nr.(8.6)-D3-P-708r-2580 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo prie pastatų ( - )“, kuriuo Palangos miesto savivaldybės administracija nederino formavimo ir pertvarkymo projekto, teisėtumo A. T. bei I. P., kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus su skundu, kuriuo pareiškėjai prašo panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. (8.6)-D3- P-708r-2580 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo prie pastatų ( - )“. Minėtos administracinės bylos pagal pareiškėjų A. T. bei I. P. skundus 2019 m. sausio 9 d. nutartimi sujungtos ir paliktas bylos numeris Nr. eI-460-386/2019, (teisminio proceso Nr. 3-63-3-01804-2018-9). Minėtoje administracinėje byloje teismui priėmus palankų pareiškėjams sprendimą, t. y. bylos išnagrinėjimo rezultatas leistų kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo. Patvirtinus šį projektą atsirastų galimybė ne tik A. T. bei I. P., bet ir kitiems poilsio pastatų, esančių ( - ), savininkams, tame tarpe ir pareiškėjui S. O., sudaryti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, kas neabejotinai suteiktų galimybę pareiškėjui S. O. bei kitiems ( - ), esančių poilsio pastatų savininkams gauti statybą leidžiantį dokumentą, t. y. įvykdyti teismo sprendimą dėl savavališkos statybos padalinių pašalinimo. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsiliepime nurodyti teiginiai, kad pareiškėjo nurodytos procedūros dėl žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo (detaliojo plano rengimo, tvirtinimo) yra nesusijusios su statybą leidžiančio dokumento gavimu, atmestini, kaip nepagrįsti, kadangi siekiant atlikti bet kokius statybos įteisinimo veiksmus, reikalinga pateikti žemės sklypo, kuriame stovi statiniai, nuomos sutartį, kuri nebus sudaryta iki kol nebus suformuotas minėtas žemės sklypas. Be to, aplinkybė, kad asmeniškai pareiškėjas S. O. nesikreipė su skundu dėl Palangos miesto savivaldybės rašto Nr.(8.6)-D3-P-708r-2580 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo prie pastatų ( - )“, teisėtumo, taip pat nesudaro pagrindo atmesti pareiškėjo prašymą, kadangi minėtoje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės sprendimo, kuriuo nederintas žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, o minėtoje byloje priimtas sprendimas turės įtakos ne tik skundą padavusiems asmenims - A. T. bei I. P., bet ir kitiems žemės sklype, esančiame ( - ), stovinčių poilsio pastatų, kurių unikalūs numeriai - ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), savininkams, taip pat ir pareiškėjui S. O.

16Teismas sprendžia, kad, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais sprendime nurodytas įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (nugriauti, išardyti) turėtų būti vykdomas tik tada, kai faktiškai nėra jokių galimybių įteisinti savavališkos statybos padarinių. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina aplinkybę, jog Palangos miesto savivaldybės administracija jau buvo pritarusi žemės sklypo formavimo procedūroms, tačiau vėliau šio įsakymo galiojimą sustabdė, šio sprendimo teisėtumo klausimas buvo sprendžiamas ilgą laiką teismine tvarka, sprendimai panaikinti, vėliau priimtas kitas Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimas, t. y. 2018 m. rugpjūčio 13 d., kurio teisėtumas yra ginčijamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose, administracinė byla neišnagrinėta. Iš pirmiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog pareiškėjui S. O. yra galimybė gauti savavališką statybą įteisinančius dokumentus, tačiau tik tada, kai bus pabaigtos žemės sklypo, esančio ( - ), kuriame yra pareiškėjo S. O. savavališkai perstatytas poilsio pastatas, unikalus Nr. ( - ) (žymėjimas plane 20Klž), formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2S-1542-524/2017, 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi, kuria palikta galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis, kuria tenkintas analogiškas kito poilsio pastatų, esančių ( - ), savininko D. V. prašymas, konstatuota, jog esminė aplinkybė vertinant, ar yra pagrindas atidėti teismo sprendimo vykdymą, yra ta, jog pareiškėjo veiksmus vykdant teismo sprendimą ir įteisinant savavališką statybą laiko kontekste sąlygoja nuo jo nepriklausančios objektyvios kliūtys. Tai, kad pareiškėjas kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyrių su prašymu išduoti sutikimą dėl savavališkai perstatyto poilsio statinio įteisinimo, tačiau minėto prašymo nagrinėjimas atidėtas iki pasibaigs žemės sklypo ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros, leidžia konstatuoti, kad savavališkos statybos padarinių įteisinimo procesas priklauso ne vien nuo pareiškėjo veiksmų ir valios, o tai patvirtina, kad pareiškėjas nebuvo pasyvus ir sąmoningai nevilkina sprendimo įvykdymo proceso. Taip pat, apeliacinės instancijos teismo nutartyje pažymėta, kad sprendimo įvykdymo termino pratęsimas negarantuoja savavališkos statybos įteisinimo fakto, o tik suteikia teisę ir galimybę pareiškėjui tokią statybą įteisinti.

17Įvertinus į tai, kad teismai turi pareigą laikytis savo pačių ar aukštesnės instancijos teismų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose sukurtų precedentų, taip užtikrinant teismų praktikos nuoseklumą ir nuspėjamumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015, 3K-3-432-313/2017), o Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis laikytina precedentine nagrinėjamos bylos atžvilgiu, todėl pareiškėjo S. O. prašymas atidėti teismo sprendimo įvykdymą laikytinas pagrįstu iš dalies.

18Atsižvelgiant į tai, kad savavališka statyba yra pažeidžiamas viešasis interesas, statybos padarinių šalinimas nėra pažeidėjo interesų gynimas, savavališki statybos padariniai turi būti šalinami per kuo optimalesnį terminą, taip pat į procedūrų statybai įteisinti specifiškumą ir dažniausiai ilgą trukmę, į savavališkos statybos įteisinimo proceso stadiją bei teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, jog yra pagrindas pareiškėjui S. O. teismo sprendimo įvykdymo terminą atidėti trumpesniam, nei pareiškėjas S. O. prašo, t. y. vienerių metų laikotarpiui, kuris, teismo įsitikinimu, nelaikytinas neprotingai ilgu, taip pat nepaneigs teismo sprendimo privalomumo principo, todėl 2017 m. liepos 24 d. teismo sprendimo vykdymas atidėtinas vienerių metų laikotarpiui.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284, 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

20pareiškėjo S. O. prašymą tenkinti iš dalies.

21Atidėti Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-60-995/2017 dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymą vieneriems metams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas S. O. pateikė teismui prašymą atidėti dviejų metų... 5. Teismo posėdžio metu S. O. bei jo atstovė A. O. palaikė prašyme... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 7. Suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 8. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad... 10. Rašytine bylos medžiaga pareiškėjo atstovės paaiškinimais bei Lietuvos... 11. Pareiškėjas S. O. pateikė teismui prašymą pratęsti dviejų metų... 12. Nustatyta, kad pareiškėjui S. O. nuosavybės teise priklauso poilsio... 13. Palangos miesto savivaldybės administracija 2017 m. liepos 31 d. raštu Nr.... 14. Palangos miesto savivaldybės administracija 2018 m. rugpjūčio 13 d. raštu... 15. Nustatyta, kad dėl 2018 m. rugpjūčio 13 d. Palangos miesto savivaldybės... 16. Teismas sprendžia, kad, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo... 17. Įvertinus į tai, kad teismai turi pareigą laikytis savo pačių ar... 18. Atsižvelgiant į tai, kad savavališka statyba yra pažeidžiamas viešasis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284, 290... 20. pareiškėjo S. O. prašymą tenkinti iš dalies.... 21. Atidėti Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimo... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...