Byla 2-4657-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui D. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1 427,51 Lt skolos, 24,19 Lt palūkanų, 1 015 Lt delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Lt už pranešimo apie skolą siuntimą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2007-07-30 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir atsakovas D. M. sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – ir vartojimo kredito sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 14 600 Lt vartojimo kreditą. Atsakovas įsipareigojo ieškovui suteiktą kreditą grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį pagal sutarties mokėjimų grafiką. Nurodo, kad atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino ieškovui 1 427,51 Lt kredito dalies. Taip pat atsakovas ieškovui nėra sumokėjęs 24,19 Lt palūkanų ir 1 015 Lt delspinigių.

5Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti 2012-02-23. Atsakovo atsiliepimas į ieškinį per teismo nustatytą terminą teisme negautas, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys iš dalies tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Danske Bank A/S (buvęs AB SAMPO bankas) ir atsakovas D. M. 2007-07-30 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VKGEL480701376, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 14 600 Lt vartojimo kreditą vartojimo poreikiams tenkinti, o atsakovas įsipareigojo pasinaudoti kreditu, nustatyta tvarka grąžinti paskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus (b. l. 5-8). Remiantis vartojimo kredito sutarties 14 punktu, atsakovas įsipareigojo užtikrinti, kad mokėjimo dienomis ieškovo atidarytoje atsakovo banko sąskaitoje kredito valiuta arba kitose atsakovo sąskaitose kitomis valiutomis būtų sukauptos visos pagal vartojimo kredito sutartį mokėtinos sumos, priešingu atveju laikoma, kad atsakovas praleido atitinkamo mokėjimo terminą. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t.y. nemokėjo visų kredito dalinių grąžinimų numatytomis dalimis ir terminais, negrąžino likusios 1 427,51 Lt kredito dalies. Vartojimo kredito sutartis 2011-07-28 buvo nutraukta (b. l. 33). Pagal vartojimo kredito sutarties 41 punktą, jei per nustatytą 14 dienų terminą kredito gavėjas nepašalina pažeidimų ir pradelstų mokėjimų suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. nuo bendros kredito sumos, kredito davėjas turi teisę raštu įspėti kredito gavėją, kad per papildomą 14 dienų terminą kredito gavėjui nepašalinus sutarties pažeidimų, sutartis bus laikoma nutraukta be atskiro pranešimo. Remiantis tuo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas ieškovui būtų grąžinęs 1 427,51 Lt kreditą, ieškovui iš atsakovo priteistinas 1 427,51 Lt negrąžintas kreditas (b. l. 27-28).

9Vartojimo kredito sutarties 11 punkte nustatyta, kad atsakovas įsipareigojo kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis mokėti ieškovui sutartyje nustatyto dydžio fiksuotas palūkanas. Palūkanos skaičiuojamos už visą laikotarpį pradedant nuo kredito lėšų išmokėjimo dienos iki kredito grąžinimo ieškovui dienos. Šalys sutartimi nustatė 8 procentų dydžio palūkanų normą. Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 24,19 Lt palūkanos (b. l. 27-28).

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 1 427,51 Lt kredito ir nesumokėjo 24,19 Lt palūkanų, ieškovas yra paskaičiavęs 1 015 Lt delspinigius (b. l. 9). Pagal vartojimo kredito sutarties 25 punktą, atsakovui laiku nesumokėjus ieškovui bet kokių pagal vartojimo kredito sutarties sąlygas mokėtinų sumų, atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 0,15 proc. dydžio netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Netesybos skaičiuojamos iki tos dienos, kada atsakovas grąžina ieškovui atitinkamą įsiskolinimą, arba ieškovas pateikia pareiškimą (ieškinį) dėl skolos išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka.

11Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis įtvirtina, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma artima negrąžinto kredito sumai, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini tris kartus, t.y., iki Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos delspinigių normos. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 338,33 Lt (1015 Lt : 3 = 338,33 Lt), teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

12Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal sutarties 35 punktą tais atvejais, kai atsakovo prievolės ieškovui vykdomos privertine tvarka pagal teismo arba arbitražo sprendimą, atsakovas įsipareigoja mokėti 11 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Kadangi ieškovas teismo prašo iš atskovo priteisti 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 8 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-02-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vartojimo kredito sutarties 27 punktu atsakovas įsipareigojo ieškovui nustatytu terminu apmokėti ieškovo turėtas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, susijusias su skolos pagal vartojimo kredito sutartį išieškojimu per teismą ar kitą kompetentingą instituciją, įskaitant žyminius, kitus valstybinius mokesčius, ieškovo išlaidas teisininkų (advokatų), konsultantų, patarėjų, turto vertintojų darbui apmokėti. Ieškovo pateiktuose paslaugų įkainiuose privatiems klientams numatyta, kad mokestis už pakartotinį laiško siuntimą klientui, kuriuo primenama apie pradelstą sumokėti kredito įmoką ir/ar palūkanas, yra 15 Lt (b. l. 38). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 15 Lt išlaidos už pranešimo apie įsiskolinimą siuntimą (b. l. 34-38).

14Patenkinta ieškinio dalis sudaro 72,73 procentus. Ieškovas patyrė 921 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 74 Lt žyminis mokestis (b. l. 4) ir 847 Lt už suteiktą teisinę pagalbą advokatui (b. l. 21-23). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 669,84 Lt bylinėjimosi išlaidos.

15Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro tik 7,72 Lt, todėl nei iš ieškovo, nei iš atsakovo jos nėra priteistinos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį iš dalies tenkinti.

18Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, kodas 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, iš atsakovo D. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1 427,51 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt septynis Lt penkiasdešimt vieną ct) negrąžintą kreditą, 24,19 Lt (dvidešimt keturis Lt devyniolika ct) palūkanas, 338,33 Lt (tris šimtus trisdešimt aštuonis Lt trisdešimt tris ct) delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Lt (penkiolika Lt) išlaidas už pranešimo apie įsiskolinimą siuntimą ir 669,84 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt deynis Lt aštuoniasdešimt keturis ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

19Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

20Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1 427,51 Lt skolos, 24,19 Lt... 4. Ieškovas nurodo, kad 2007-07-30 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti 2012-02-23. Atsakovo... 6. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Danske... 9. Vartojimo kredito sutarties 11 punkte nustatyta, kad atsakovas įsipareigojo... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 1... 11. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad,... 12. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 13. Vartojimo kredito sutarties 27 punktu atsakovas įsipareigojo ieškovui... 14. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 72,73 procentus. Ieškovas patyrė 921 Lt... 15. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį iš dalies tenkinti.... 18. Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 19. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 20. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...