Byla eI-379-428/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Jolanta Medvedevienė, sekretoriaujant Gediminui Laukevičiui,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei D. A. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 14,58 eurų nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2015-09-30.

5Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuostatai teisės aktų nustatyta tvarka viešai buvo paskelbti internetiniame tinklalapyje. Pagal Nuostatų 16 punktą UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui yra pavesta administruoti bei apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei pateikti sąskaitas mokėtojams. Nuostatų 3 punkte apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – tai visi fiziniai, juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys (iš to skaičiaus ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą) nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Kadangi prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu, sutartis su atsakovu dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi nuosavybės teise turi nekilnojamąjį turtą Druskininkų miesto savivaldybės teritorijoje. Atsakovė skunde minimu laikotarpiu nėra sumokėjusi pareiškėjai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri atsakovei buvo paskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta vietinės rinkliavos nustatymo fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Pareiškėja taip pat nurodė, kad juridinio pagrindo atsakovei atsisakyti mokėti vietinę rinkliavą nėra.

6Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims pranešta, byla nagrinėtina joms nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d., 78 str. 5 d.).

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – Rinkliavų įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 punktai nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Minėto įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

9Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuostatų turinio analizė leidžia konstatuoti, kad vietinė rinkliava – tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 3 p.). Nuostatai imperatyviai numato, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 13–14 p.). Pagal Nuostatų 15–20 punktų turinį UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 21 punktas reglamentuoja, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis.

10Administracinėje byloje esantys dokumentai patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovė turėjo nekilnojamąjį turtą adresu ( - ) , todėl pagal Nuostatų 3 punktą ji yra tinkama vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo ir įspėjimo matyti, kad atsakovė nemokėjo pareiškėjai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pagrįstai susidarė pareiškėjos nurodytas įsiskolinimas.

11Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos tenkintinas, priteisiant pareiškėjai iš atsakovės 14,80 Eur nesumokėto vietinės rinkliavos mokesčio.

12Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovui draudžiama (CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo bei Nuostatų pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014), formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose. Minėtose nutartyse teismas nurodė, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu, todėl nėra teisinio pagrindo skundo netenkinimui dėl to, kad atsakovas nėra sudaręs sutarties, tačiau atsakovas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl minėto mokesčio sumažinimo (lengvatos taikymo), nurodydamas susiklosčiusias aplinkybes.

13Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl 14,58 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atsakovės tenkintinas.

14Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės patirtas 22,99 Eur bylinėjimosi išlaidas.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16Teismui pateikti dokumentai patvirtina 22,99 Eur pareiškėjos išlaidas, sumokėtas Advokatų profesinės bendrijos Kaminskienė ir partneriai „Protego“ už advokato skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą administracinėse bylose.

17Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą analogiško pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-07-09 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016-04-11 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016-09-22 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Todėl teismas vertina, kad prašoma priteisti 22,99 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 10,00 Eur.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45, 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

19Prašymą tenkinti.

20Priteisti iš atsakovės D. A. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai 14,58 Eur (keturiolika eurų ir 58 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

21Priteisti iš atsakovės D. A. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 10,00 Eur (dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacine tvarka per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Jolanta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą... 5. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba... 6. Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdyje proceso šalys... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – Rinkliavų įstatymas) 11... 9. Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtino... 10. Administracinėje byloje esantys dokumentai patvirtina teisiškai reikšmingas... 11. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės... 12. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė... 13. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl 14,58 Eur... 14. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės patirtas 22,99 Eur bylinėjimosi... 15. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1... 16. Teismui pateikti dokumentai patvirtina 22,99 Eur pareiškėjos išlaidas,... 17. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. Prašymą tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovės D. A. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui... 21. Priteisti iš atsakovės D. A. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei... 22. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti...