Byla 2-5973-435/2012
Dėl skolos už namo administravimą ir kitas paslaugas priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei Banevičiūtei - Kostenko, dalyvaujant ieškovo UAB „Būsto administravimo agentūra“ atstovei advokatei Inai Kurauskienei, atsakovo VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro atstovui advokatui Andriui Kremensui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto administravimo agentūra“ ieškinį atsakovui VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui dėl skolos už namo administravimą ir kitas paslaugas priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 14 944,32 Lt. skolos už daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų administravimą, pastato eksploataciją, sistemų priežiūrą ir bylinėjimosi išlaidas (It. b.l.3-5, IIIt. b.l.57).

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-29 įsakymu Nr. A-3735 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-08-22 įsakymo Nr. A-l 195 „Dėl Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų administravimo“ pakeitimo“ UAB Būsto administravimo agentūra paskirta administruoti Kauno m. bendrabučio tipo gyvenamojo namo Jonavos g. 162, Kaune, bendro naudojimo objektus. Vykdant šį įsakymą prasidėjo daugiabučio gyvenamojo namo Jonavos g. 162, Kaune, administravimas, administravimo faktas įregistruotas viešajame registre. Atsakovas yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Jonavos g. 162, Kaune, bendrabučio patalpų, unikalus Nr. 4400-0151-0434:8259, su bendro naudojimo patalpomis, kurių bendras plotas su bendro naudojimo patalpomis šiai dienai sudaro 1826,99 kv.m., valdytojas, kuris valdo Lietuvos Respublikai priklausančias patalpas pagal panaudos sutartį, sudarytą tarp LR Švietimo ministerijos ir atsakovo. Kaip minėta, 2009-04-22 atsakovui buvo perduotos pagal panaudos sutartį patalpos, kurių plotas 1835,57 kv.m., tačiau nuo 2009-10-12 pasikeitė viešojo registro duomenys dėl atsakovo valdomų patalpų ploto, t.y. kadastro duomenimis nuo 2009-10-12 atsakovo valdomų patalpų plotas yra 1826,99 kv.m., t.y. sumažėjo 8,58 kv.m. Kadangi šios aplinkybės paaiškėjo iškėlus bylą teisme, ieškovas, atsižvelgiant į atsakovo valdomų patalpų ploto pasikeitimą, perskaičiavo priskaičiuotus atsakovui mokesčius laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2011-12-30, išrašė atsakovui kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą 56,61 litų (su PVM) sumai, bei sumažino ieškinio reikalavimus šiai sumai.

4Atstovė nurodė, kad ieškovas savo administratoriaus veiklą grindžia LR CK 4.82-4.85 straipsniais, LR Vyriausybės 2004-01-05 nutarimu Nr. 3 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr.A-788 patvirtintais Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, Kauno m. savivaldybės tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. T-351 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo metodikos ir maksimalių tarifų patvirtinimo“ ir kitais administravimą reglamentuojančiais teisės aktais.

5Kauno miesto bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų administravimo tarifai yra numatyti 2003-08-20 sutartyje Nr. 37, pasirašytoje tarp UAB „Būsto administravimo agentūra“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, techninės priežiūros tarifų nustatymo metodika nustatyta Kauno m. savivaldybės tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. T-351 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo metodikos ir maksimalių tarifų patvirtinimo“. Daugiabučio gyvenamojo namo Jonavos g. 162, Kaune, butų ir kitų patalpų savininkams taikomi šie bendro naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifai (be PVM): bendro naudojimo objektų administravimas 0,096 Lt/ kv.m (be PVM), pastato techninė priežiūra (eksploatavimas) - 0,149 Lt/kv.m. (be PVM);

6Nepaisant to, kad vadovaujantis LR CK nuostatomis administraciniu aktu buvo nustatytas daugiabučio gyvenamojo namo Jonavos g. 162, Kaune bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, atsakovas, veikdamas per savo darbuotojus, nuolat trukdydavo ieškovo darbuotojams atlikti savo funkcijas - neįleisdavo į rūsio bendro naudojimo patalpas, tikslu prieiti prie bendro naudojimo inžinierinės įrangos, atlikti namo apžiūrą ir panašiais veiksmais. Tačiau nepaisant atsakovų nuolatinių trukdymų administratorius vykdė savo pareigas - sudarė bendro naudojimo objektų aprašą, vykdė statinio techninę priežiūrą ir pildė statinio techninės priežiūros žurnalą, surašė apžiūros aktus, teikė administratoriaus ataskaitas, šaukė savininkų susirinkimus. Deja, dėl atsakovų trukdymų ir aktyvios neigiamos agitacijos prieš administratorių, į susirinkimus dažnai atvykdavo labai mažas butų savininkų skaičius, kad būtų galima susirinkimus laikyti įvykusiais.

7Atsikirsdama į atsakovo argumentą, kad ieškovui, kaip administratoriui nebuvo perduotas pastatas, susiję dokumentai ir sukauptos lėšos, atstovė nurodė, kad perdavimo iš tiesų nebuvo, nes nebuvo iš ko jo ir perimti, kadangi iki administratoriaus paskyrimo, nebuvo priskirta jokia įstaiga ar organizacija, kuri būtų vykdžiusi šio namo priežiūrą. Be to, ieškovo atstovė nurodė, kad pats atsakovas administruoti šio pastato negalėjo ir negali, kadangi jis neturi teisės teikti nekilnojamojo turto administravimo paslaugų.

8Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2001-05-23 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 603 2.4. p. nustato, kad savivaldybės paskirtas administratoriaus savo pareigas pradeda vykdyti po to, kai jam yra perduodamas pastatas, susiję dokumentai ir sukauptos lėšos. Ieškovui nebuvo perduoti šie dalykai, todėl jis neturėjo pagrindo teikti paslaugas. Nėra sudaryta administravimo paslaugų sutartis, kas reiškia, kad jeigu ieškovas ir teikė kokias nors paslaugas, tai jis veikė savo rizika, o atsakovas nėra įpareigotas mokėti jam kokį nors atlyginimą.

9Minėtas nutarimas numato funkcijas, kurias administratorius turi atlikti įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį - įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Atstovas nurodė, kad ieškovo paslaugos pasireiškė viso labo pastato apžiūra, 1 susirinkimo sušaukimu, 2009 ir 2011 m. ataskaitos sudarymu. Statinio techninės priežiūros žurnalas pradėtas 2009-03-19, tačiau statinio būklės nuolatinių stebėjimų įrašai nuo 1 iki 13 padaryti laikotarpiu nuo 2008-03-19 iki 2009-03-03 t.y. prieš vienerius metus iki žurnalo vedimo pradžios. Tai verčia abejoti šių įrašų ir paties žurnalo patikimumu. Taip pat paaiškino, kad remiantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603 ir Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimais, administravimo paslaugų tarifai yra nustatyti už LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603 nurodytą paslaugų visumą, o ne tokią nežymią jų dalį, kurią teigia suteikęs ieškovas. Todėl laiko, kad ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo sumokėti už nesuteiktas paslaugas. Atsakovo atstovas nurodė, kad tikrasis pastato, Jonavos g. 162, Kaune administratorius yra atsakovas, kuris apmoka bendras išlaidas už elektros energiją, šiukšlių išvežimą, organizuoja šilumos mazgo priežiūrą bei patikrą, remonto darbus. Tai patvirtina prie ieškinio pridėti dokumentai. Ieškovas Jonavos g. 162, Kaune pastato priežiūrai yra įdarbinęs kiemsargį, valytoją, budėtojus ir stalių. Tai patvirtina pridedamos darbo sutartys. Atsakovas pats paskirsto išlaidas gyventojams, tai patvirtina pridedami žiniaraščiai. Ieškovas nepagrįstai reikalauja eksploatavimo išlaidų, ką įrodo paties ieškovo pateiktas jo sudarytas 2012-01-06 Įrenginių techninio patikrinimo aktas, iš kurio akivaizdu, kad ieškovas neeksploatuoja šilumos punkto, elektros skydinės šalto vandens apskaitos punkto, todėl nepagrįstai į sąskaitas faktūras įtraukė mokestį už eksploatavimą. Atsakovas nesutiko ir su tuo, jog ieškovas skaičiavo savo paslaugų kainą nuo bendro atsakovo valdomų patalpų ploto, o ne nuo naudingo patalpų ploto.

10Taip pat ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad dalis reikalavimų yra senesni nei 3 metai. Vadovaujantis CK 1.125 str. 8d. teismo prašė reikalavimus, ankstesnius nei 2009-02-24, atmesti dėl ieškinio senaties.

11Ieškinys tenkintinas.

12Nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-29 įsakymu Nr. A-3735 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. A-l195 „Dėl Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų administravimo“ pakeitimo“ ieškovas - UAB „Būsto administravimo agentūra“ - paskirtas administruoti Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamojo namo Jonavos g. 162, Kaune, bendro naudojimo objektus (It. b.l.10). VĮ Registrų centro išrašas 2012-01-06 reg.Nr.44/1346784 patvirtina tai, kad administravimo faktas įregistruotas viešajame registre(It. b.l.11,12).

13Valstybės NT Panaudos sutartis (IIIt. b.l. 40-44) ir NTR CDB išrašas (It. b.l.13) patvirtina ieškovo nurodytą aplinkybę, kad 2009-04-22 d. atsakovui pagal panaudos sutartį buvo perduotos patalpos, kurių plotas 1835,57 kv.m., tačiau nuo 2009-10-12 dienos pasikeitė viešojo registro duomenys dėl atsakovo valdomų patalpų ploto, kas reiškia, kad kadastro duomenimis nuo 2009-10-12 atsakovo valdomų patalpų plotas yra 1826,99 kv.m.

14Statinio techninės priežiūros žurnalas (It. b.l. 16-23) patvirtina tai, kad jame įrašai pradėti 2008-03-19 ir daromi kas mėnesį, nors ant viršelio pažymėta, kad žurnalas pradėtas 2009-03-19. 2010-06-09 ir 2011-04-20 gyvenamojo namo apžiūros aktai (It. b.l.25,26) patvirtina tai, kad atsakovas 2010-06-09 ir 2011-04-20 atliko gyvenamojo namo, esančio Jonavos g. 162, Kaune apžiūras ir įvertino pastato, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklę pasibaigus šildymo sezonams, 2011-11-07 apžiūros aktas (It.b.l.24) – tai, kad ieškovas atliko kasmetinę namo apžiūrą, prasidėjus šildymo sezonui, po šilumos punkto renovavimo, o ataskaitos (I.t.b.l.27, 28) – tai, kad buvo sudarytos ataskaitos už 2009 ir 2010 metus. 2010-06-09 butų ir kitų patalpų savininkų 2010-06-09 susirinkimo protokolas (It.b.l.29, 30) patvirtina tai, kad jame dalyvavo ieškovo atstovai, kurie kėlė klausimą dėl grupinio šilumos punkto naikinimo ir atskiro šilumos punkto įrengimo nurodydami, kad pagal jų 2010-04-29 ir 2010-05-31 organizuotas savininkų apklausas, dėl modernaus šilumos punkto įrengimo namo savininkai neapsisprendė. LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno m. savivaldybės, UAB Būsto administravimo agentūros susirašinėjimo medžiaga (It. b.l.31-42) bei ieškovo Įrenginių techninio stovio patikrinimo aktas (b.l.43) patvirtina ieškovo nurodytą aplinkybę apie tai, kad atsakovas nepripažino ieškovo, kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriaus nuo pat jo paskyrimo iki šiol. Ieškovo reikalaujamą priteisti sumą patvirtina ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir pažyma prie kreditinės PVM sąskaitos faktūros (It.b.l.44-84; IIIt. b.l.58, 59).

15AB „Lesto“ išplėstinės skaičiuotės už 2009-2011 metus (It. b.l.98-154; IIt. b.l.3-68) patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad atsakovas apskaičiuoja mokesčius už elektrą. Išlaidų gyventojams paskirstymo žiniaraščiai už 2009-2011 metus (IIt. b.l.69-98) patvirtina tai, kad mokesčius už šiukšlių išvežimą paskirsto taip pat atsakovas. Darbo sutartys (IIt. b.l.99-113) patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad jis yra įdarbinęs stalių, budėtojas, valytoją, kiemsargį. Statybos rangos sutartys ir PVM sąskaitos faktūros (IIt. b.l.114-127) patvirtina tai, kad atsakovas 2010 metų kovo mėnesį keitė bendrabučio langus ir remontavo bendrabučio kambariu, o 2010 ir 2011 metais remontavo bendrabutį. Paslaugų sutartys (IIt. b.l.129, 132) ir atliktų darbų aktai (IIt. b.l.130, 133) patvirtina tai, kad atsakovas 2008 ir 2009 metais sudarė sutartis su UAB „Santermita“ dėl tam tikrų darbų, susijusių su šilumos įrenginių paruošimo šildymo sezonui, atlikimo.

16Apklausta liudytoja ieškovo įmonės statinių priežiūros ir darbų vadovė R. M. patvirtino ieškovo nurodytą aplinkybę, kad ieškovas pradėjo administruoti atsakovui priklausantį bendrabutį 2008 metų kovo mėnesį, sąskaitas buhalterija pradėjo išrašinėti 2008 metų rugpjūčio mėnesį. Nurodė, kad ji nuolat apžiūrinėjo namą ir pildė techninės apžiūros žurnalą, kuris pradėtas pildyti 2008-03-19, o ant viršelio nurodant, kad žurnalas pradėtas pildyti 2009-03-19 įsivėlė rašymo klaida. Liudytoja patvirtino, kad atsakovas nuolat per savo darbuotojus kliudė atlikti tiesiogines pareigas neįleisdamas ieškovo darbuotojų į atitinkamas patalpas.

17Apklausta liudytoja ieškovo įmonės inžinierė – darbų vadovė I. S. nurodė, kad iki Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl šio namo administravimo priėmimo jokia kita įmonė nebuvo atsakinga už jo administravimą. Jokių dokumentų ieškovas negavo, kadangi atsakovas ieškovo, kaip administratoriaus nepripažino, savivaldybė taip pat nieko neperdavė. Patvirtino, kad kartu su R. M. vykdo šio namo techninę priežiūrą, apžiūri namą, rašo apžiūros aktus, buvo atlikti vamzdžių keitimo darbai, organizavo gyventojų susirinkimus, darydavo ataskaitas. Nurodė, kad atsakovas ilgą laiką apskritai neįsileisdavo į šilumos mazgą ar kitas pagalbines patalpas, todėl jų įmonė neturėjo galimybių pilnai atlikti jiems priklausiusias funkcijas.

18Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, kad atsakovas teigė, jog ieškovas nuo pat jo paskyrimo namo, esančio Jonavos g. 162, Kaune administratoriumi neteikė atsakovui jokių paslaugų, jo paslaugos pasireiškė viso labo pastato apžiūra, 1 susirinkimo sušaukimu, dviejų ataskaitų sudarymu. Tikrasis pastato administratorius yra pats atsakovas. Kadangi ieškovas nesuteikė šio pastato butų ir kitų patalpų savininkams tokios paslaugos, todėl neturi teisės reikalauti atlygio už nesuteiktas paslaugas.

19Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe reglamentuojamos CK 4.82 - 4.85 straipsniuose. LR CK 4.82 straipsnis, reglamentuojantis butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisę aiškiai įvardija kokie bendrojo naudojimo objektai priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir numato, kad pastarieji privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taigi įstatymas numato butų ir kitų patalpų savininkų pareigą apmokėti namo išlaikymo bei išsaugojimo išlaidas taip pat be kitų mokėjimų, mokėti mokesčius. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti 2001-05-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603, pakeisti 2004-01-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 3, Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr. A-788, bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Mokesčių tarifai yra nustatomi trečiųjų asmenų, t.y. šiuo atveju, LR ir Kauno miesto savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka, pagal patvirtintas metodikas bei neviršijant nustatytų maksimalių tarifų. Kauno mieste mokesčių tarifai už namų administravimą, eksploatavimą ir šilumos bei karšto vandens sistemų priežiūrą yra nustatomi 2004-06-23 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-351 patvirtintoje Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo metodikoje nurodyta tvarka.

20Šių teisės normų analizė leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog pareiga mokėti mokesčius už butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją dalinę nuosavybę kyla iš įstatymo ir yra vykdytina besąlygiškai.

21Įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus teismas sutinka su ieškovo argumentais apie tai, jog atsakovas, nuo pat ieškovo paskyrimo administratoriumi niekada jo nepripažino ir veikdamas per savo darbuotojus, trukdė ieškovo darbuotojams atlikti savo funkcijas. Kadangi jokia kita įmonė iki tol nevykdė administravimo paslaugų ginčo name, ieškovas neturėjo iš ko perimti pastato, dokumentų, sukauptų lėšų ar pasirašyti priėmimo –perdavimo aktų, o atsižvelgiant į iš karto susiklosčiusius priešiškus santykius, akivaizdu, kad nebuvo galimybės perimti šių dalykų ir iš paties atsakovo. Todėl teismas laiko nepagrįstu atsakovo argumentą, kad ieškovas nepasirašęs priėmimo –perdavimo akto negalėjo pradėti administravimo. Pažymėtina, kad atsakovas nepasinaudojo įstatyme numatytoms kitomis bendrojo naudojimo objektams valdyti formomis – nesteigė bendrijos, nesudarė jungtinės veiklos sutarties, tačiau faktiškai nepripažindamas paskirto administratoriaus niekada neginčijo ir administracinio akto, kuriuo ieškovas buvo paskirtas administruoti bendrabučio tipo gyvenamojo namo Jonavos g. 162, Kaune, bendro naudojimo objektus. Esant tokioms teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms, atsakovas negali remtis argumentu, kad ieškovas neteikė atitinkamų paslaugų ar teikė jas nepakankamai.

22Vertinant teisės aktus, reglamentuojančius administratoriaus veiklą, jo teises bei pareigas, ir santykius su patalpų naudotojais akivaizdu, kad patalpų savininkai arba statinių naudojimo priežiūrą vykdantis Savivaldybės administracijos padalinys turi teisę pakeisti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) įmonę, taip pat šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, jei šie paslaugu teikėjai netinkamai atlieka savo funkcijas. Kaip minėta, sutinkamai su LR CK 4.83 str. 3d. nuostatomis, reglamentuojančiomis savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, ir tik to nepadarius yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (LR CK 4.84 str. 1d.). Iš šių teisės normų analizės darytina išvada, kad būtent butų ir kitų patalpų savininkai turėtų būti suinteresuoti tuo, kas valdys daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus ir tik jie gali reikšti prašymus ir pretenzijas dėl netinkamos ar nepakankamos vykdomos techninės priežiūros ar inicijuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) įmonės pakeitimą. Taigi, jei atsakovas manė, kad buvo privalomas, tačiau neatliktas norminiuose aktuose numatytas darbas, arba jis buvo atliktas netinkamai, jis turėjo dėl to reikšti pretenzijas ir/arba reikalauti iš Administratoriaus atlikti darbą, kuris buvo privalomas atlikti. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju, tokių įrodymų byloje nėra. Tokiu būdu darytina išvada, kad netgi nepriklausomai nuo to ar ieškovas tinkamai ar ne visai tinkamai vykdė savo pareigą teikti atitinkamas paslaugas, atsakovui neatsirado teisė nemokėti mokesčių, kurių mokėjimas numatytas įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose, o netinkamas administratoriaus paslaugų teikimas, jei jis toks būtų, turėtų būti sprendžiamas kitais norminiuose aktuose numatytais būdais.

23Tai, kad ant Statinio techninės priežiūros žurnalo viršelio užrašyta jo užvedimo data 2009-03-19, teismo nuomone, nedaro šio rašytinio įrodymo niekiniu, kadangi žurnale esantys įrašai patvirtina aplinkybę, kad jis buvo pradėtas metais anksčiau ir tikėtina, kad šiuo atveju buvo padaryta elementari rašymo apsirikimo klaida. Be to šis rašytinis įrodymas nenuginčytas įstatymo nustatyta tvarka.

24Atmestinas atsakovo atstovo argumentas, kad ieškovas netinkamai skaičiavo atsakovo valdomų patalpų plotą, nurodydamas, kad apskaičiuojant paslaugų kainą turėjo būti skaičiuojamas naudingas patalpų plotas, kuris yra mažesnis už bendrą valdomą plotą.

25LR CK 4.82 str. 5 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu.

26LAT išplėstinė teisėjų kolegija, 2009-11-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 atsižvelgdama į CK 4.82 str. 5 d. įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendė, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Taip pat pažymėjo ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan.

27Atmestinas atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį, kadangi, kaip minėta, atsakovas turi pareigą kas mėnesį mokėti mokesčius už butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją dalinę nuosavybę, kas šiuo atveju reiškia, kad teisės pažeidimas yra tęstinis ir ieškinio senaties terminas dėl šios prievolės nevykdymo prasideda tą kiekvieną dieną (LR CK 1.127 str. 5d.), todėl LR CK 1.125str. 8d. netaikytina.

28Ieškinį patenkinus pilnutinai iš atsakovo ieškovui priteistina žyminio mokesčio dalis paskaičiuota pagal ieškovo sumažintą ieškinį, (b.l.6) (LR CPK 93str.).

29Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88str.1d. 3p.).

30Vadovaudamasis LR CPK 176, 177, 183, 185, 270str., teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti.

32Priteisti iš atsakovo VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro į/k 111961453, esančio Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaune, ieškovo UAB „Būsto administravimo agentūra“, į/k 135836853, buveinė Maironio g. 14B, Kaune, naudai 14 944,32 Lt. (keturiolika tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt keturis Lt. 32ct.) įsiskolinimą už daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų administravimą, pastato eksploataciją, sistemų priežiūrą ir 448,00Lt. (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis Lt.00 ct. ) žyminio mokesčio ir valstybės naudai - 17,79Lt (septyniolika lt. 79 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

33Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 14 944,32 Lt. skolos už... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, kad Kauno m. savivaldybės administracijos... 4. Atstovė nurodė, kad ieškovas savo administratoriaus veiklą grindžia LR CK... 5. Kauno miesto bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų bendro... 6. Nepaisant to, kad vadovaujantis LR CK nuostatomis administraciniu aktu buvo... 7. Atsikirsdama į atsakovo argumentą, kad ieškovui, kaip administratoriui... 8. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 9. Minėtas nutarimas numato funkcijas, kurias administratorius turi atlikti... 10. Taip pat ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad dalis... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 13. Valstybės NT Panaudos sutartis (IIIt. b.l. 40-44) ir NTR CDB išrašas (It.... 14. Statinio techninės priežiūros žurnalas (It. b.l. 16-23) patvirtina tai, kad... 15. AB „Lesto“ išplėstinės skaičiuotės už 2009-2011 metus (It.... 16. Apklausta liudytoja ieškovo įmonės statinių priežiūros ir darbų vadovė... 17. Apklausta liudytoja ieškovo įmonės inžinierė – darbų vadovė I. S.... 18. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, kad atsakovas teigė, jog ieškovas nuo... 19. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir... 20. Šių teisės normų analizė leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog pareiga... 21. Įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus... 22. Vertinant teisės aktus, reglamentuojančius administratoriaus veiklą, jo... 23. Tai, kad ant Statinio techninės priežiūros žurnalo viršelio užrašyta jo... 24. Atmestinas atsakovo atstovo argumentas, kad ieškovas netinkamai skaičiavo... 25. LR CK 4.82 str. 5 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų... 26. LAT išplėstinė teisėjų kolegija, 2009-11-27 nutartyje civilinėje byloje... 27. Atmestinas atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį, kadangi, kaip minėta,... 28. Ieškinį patenkinus pilnutinai iš atsakovo ieškovui priteistina žyminio... 29. Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su procesinių... 30. Vadovaudamasis LR CPK 176, 177, 183, 185, 270str., teismas... 31. Ieškinį tenkinti.... 32. Priteisti iš atsakovo VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio... 33. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto...