Byla 2-4325-910/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Oksanai Videiko, dalyvaujant ieškovo UAB „Lyderio grupė“ atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui, atsakovo UAB „BSS grupė“ grupė advokato padėjėjui Kornelijui Pivoriūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Lyderio grupė“ ieškinį atsakovui UAB „BSS grupė“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Lyderio grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „BSS grupė“ 13 045,10 Lt nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo sutarties vykdymo, atlyginti, taip pat 6 proc. dydžio procesines palūkanas

3Ieškovas nurodė, kad 2011-04-28 sudarė su atsakovu Bendradarbiavimo sutartį Nr. LAVS11/04/28-01 (toliau – Bendradarbiavimo sutartis), kuria susitarė bendradarbiauti, siekdami integruoti neįgaliuosius į Lietuvos darbo rinką, skatinti jų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį bei užtikrinti lygias galimybes visuomenėje. Pagal Bendradarbiavimo sutarties 2.2 punktą atsakovas (Užsakovas) įsipareigojo vienu metu pavesti atlikti užduotis ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimčiai) ieškovo (Vykdytojo) darbuotojų, turinčių neįgalumą, ir sumokėti už atliktus darbus Vykdytojui. Taigi, sudarydamos Bendradarbiavimo sutartį, abi šalys prisiėmė įsipareigojimus: Vykdytojas įsipareigojo užtikrinti, kad Užsakovui bus suteiktas reikalingas skaičius darbuotojų, o Užsakovas – sumokėti už Vykdytojo darbuotojų suteiktas paslaugas (Bendradarbiavimo sutarties 2.4.1, 2.5.2 punktai). Ieškovo teigimu, atsakovas nuo 2011 m. spalio mėn. netinkamai vykdė Bendradarbiavimo sutartį, t. y. neužtikrino minimalaus neįgalumą turinčių darbuotojų užimtumo: 2011 m. spalio mėn. Užsakovas pavedė atlikti užduotis 46, 2012 m. sausio mėn. – 26, 2012 m. kovo mėn. – 7 darbuotojams. Dėl to ieškovas patyrė nuostolių – privalėjo mokėti atlyginimus darbuotojams, nors šiems nebuvo užtikrintas darbas. Pasak ieškovo, atsakovas ne tik nevykdė esminio sutartinio įsipareigojimo, bet ir informavimo pareigos – nepranešdavo ieškovui apie užsakomų darbuotojų skaičiaus mažėjimą, nors pagal Bendradarbiavimo sutarties 2.7.1 punktą Užsakovas privalo nedelsdamas raštu motyvuotai pranešti Vykdytojui apie reikalingų darbuotojų skaičiaus sumažėjimą, o pagal 5.3 punktą – apie visus esamus ar numatomus deleguotų darbuotojų skaičiaus pakitimus, viršijančius 10 proc., Užsakovas privalo informuoti vykdytoją raštu. Ši pareiga įtvirtinta tam, kad Vykdytojas galėtų planuoti savo veiklą ir, žinodamas iš anksto apie būsimą darbuotojų skaičiaus sumažėjimą, galėtų priemonių ieškoti būdų, kaip tokiems darbuotojams užtikrinti darbą ateityje. Užsakovas nė karto nesikreipė į Vykdytoją ir neinformavo apie darbuotojų skaičiaus sumažėjimą. Ieškovas nurodė, kad šalys, sudarydamos Bendradarbiavimo sutartį, joje aptarė, kokio dydžio nuostolius privalės atlyginti Užsakovas, jeigu jis netinkamai vykdys sutartinius įsipareigojimus: pagal Sutarties 5.3 punktą, jeigu Užsakovas apie Sutarties 2.2 punkte nurodyto darbuotojų skaičiaus sumažėjimą Vykdytoją informuoja vėliau nei prieš 70 dienų, Užsakovas privalo per 30 dienų atlyginti Vykdytojo dėl tokio darbuotojų skaičiaus sumažėjimo patirtus tiesioginius nuostolius (kompensacijos dėl nepanaudotų atostogų, išeitinės išmokos ir pan.). Šiuo atveju atsakovas apskritai neinformavo ieškovo apie darbuotojų skaičiaus sumažėjimą, todėl ieškovas buvo priverstas atleisti darbuotojus, kuriems neužtikrino darbo, ir išmokėti jiems išeitines išmokas bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas. Jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs sutartį ir pavedęs atlikti užduotis ne mažiau kaip 50 darbuotojų, ieškovas nebūtų priverstas atleisti šių darbuotojų ir nepatyręs nuostolių Atsakovui nuolat pažeidinėjant Bendradarbiavimo sutartį, ieškovas 2012-04-02 raštu nutraukė šią sutartį ir pareikalavo per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti 13 045,10 Lt nuostoliams atlyginti. 2012-04-13 raštu atsakovas atlyginti ieškovo patirtus nuostolius atsisakė, motyvuodamas tuo, kad šalys neva niekada nevykdė Bendradarbiavimo sutarties, t. y. UAB „BSS grupė“ neteikė nė vieno pavedimo, o UAB „Lyderio grupė“ neva neatliko jokių veiksmų pagal šią sutartį. Ieškovas, remdamasis CK 6.38 straipsnio 1 dalies, 6.200 straipsnio 1 dalies, 6.205 straipsnio, 6.256 straipsnio 1, 2, 4 dalių nuostatomis.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pasak atsakovo, ieškovas nepateikė jokių 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties vykdymą patvirtinančių įrodymų; tokių įrodymų nėra, nes ši sutartis realiai nebuvo vykdoma, paaiškėjo, kad nurodyta sutartis buvo sudaryta tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių. Atsakovo teigimu, buvo vykdoma kita, t. y. 2010-04-01 šalių sudaryta Valymo paslaugų teikimo sutartis; tai patvirtina prie atsiliepimo pridėti darbų priėmimo-perdavimo aktai, PVM sąskaitos-faktūros. Ieškovas neįrodė, kad patyrė nuostolius, susijusius su niekada nevykdyta Bendradarbiavimo sutartimi, neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų, taip pat priežastinio nurodomos žalos ir neteisėtų atsakovo veiksmų ryšio, todėl nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę.

5Dublike ieškovas UAB „Lyderio grupė“ nurodė, kad Bendradarbiavimo sutarties esmė yra ta, jog atsakovas (Užsakovas) įsipareigojo vienu metu pavesti atlikti užduotis ne mažiau kaip 50 ieškovo (Vykdytojo) darbuotojų, turinčių neįgalumą, ir sumokėti už jų atliktas paslaugas Vykdytojui; ieškovas (Vykdytojas) savo ruožtu įsipareigojo įdarbinti neįgalius asmenis ir deleguoti juos į atsakovo (Užsakovo) nurodytus objektus valymo, teritorijų tvarkymo ir kitiems darbams atlikti, be to, užtikrinti, kad atsakovui (Užsakovui) bus suteikiamas reikalingas darbuotojų skaičius (Bendradarbiavimo sutarties 2.2, 2.3, 2.6.1 punktas). Pasak ieškovo, jis tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, tai patvirtina prie dubliko pridėtos pažymos apie UAB „Lyderio grupė“ darbuotojus, kuriems užsakovas UAB „BSS grupė“ pavedė atlikti užduotis pagal Bendradarbiavimo sutartį. Ieškovo teigimu, atsakovas tik iki 2011 m. spalio tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pavesti atlikti užduotis ne mažiau kaip 50 darbuotojų, įdarbintų UAB „Lyderio grupė“: 2011 m. gegužės mėnesį UAB „BSS grupė“ pavedė atlikti užduotis 68 darbuotojams, 2011 m. birželio mėn. – 63 darbuotojams, 2011 m. liepos mėn. – 59 darbuotojams, 2011 m. rugpjūčio mėn. – 50 darbuotojų, 2011 m. rugsėjo mėn. – 50 darbuotojų, 2011 m. spalio mėn. – 47 darbuotojams, 2011 m. lapkričio mėn. – 46 darbuotojams, 2011 m. gruodžio mėn. – 44 darbuotojams, 2012 m. sausio mėn. – 43 darbuotojams, 2012 m. vasario mėn. – 40 darbuotojų, 2012 m. kovo mėn. – 25 darbuotojams. Atsakovui tinkamai nevykdant sutarties, ieškovas 2012-04-02 buvo priverstas ją nutraukti. Be to, atsakovas nevykdė Bendradarbiavimo sutarties 2.2, 2.7.1 punktuose nustatytos bendradarbiavimo pareigos – nė karto nesikreipė į ieškovą ir neparnešė apie planuojamą darbuotojų skaičiaus sumažėjimą. Nagrinėjamu atveju yra visos būtinosios sąlygos taikyti atsakovui civilinę atsakomybę: neteisėti veiksmai (sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ir netinkamas jų vykdymas); žala (ieškovo atleistiems darbuotojams išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, iš viso – 13 045,10 Lt); priežastinis ryšys (darbuotojai buvo atleisti ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas išmokėtos dėl to, kad atsakovas nuo 2011 m. spalio mėn. neužtikrino užimtumo tokiam skaičiui ieškovo įdarbintų neįgaliųjų, kokį buvo įsipareigojęs aprūpinti darbu Bendradarbiavimo sutartyje). Ieškovas nurodė, kad jo patirtų dėl Bendradarbiavimo sutarties 2.2, 2.7.1 punktų pažeidimų nuostolių dydį patvirtina 2012-03-29 pažyma Nr. 12/03/30-02; darbo užmokesčio priskaitymo-atskaitymo 2012 m. vasario-kovo mėnesiais žiniaraščiai; UAB „Lyderio grupė“ darbuotojų, kuriems UAB „BSS grupė“ pavedė atlikti užduotis pagal Bendradarbiavimo sutartį, sąrašai; UAB „Lyderio grupė“ mokėjimo nurodymai, pagal kuriuos ieškovas atleistiems darbuotojams išmokėjo kompensacijas dėl nepanaudotų atostogų ir išeitines išmokas. Dėl atsakovo argumentų, kad 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutartis nebuvo vykdoma, o buvo vykdoma 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartis, ieškovas nurodė, kad iš 2010-04-01 sutarties priedo Nr. 1 matyti, jog atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 2066,87 Lt dydžio mėnesinį mokestį už tinkamai suteiktas valymo paslaugas; tuo tarpu iš byloje esančių PVM sąskaitų-faktūrų bei atliktų mokėjimų matyti, kad atsakovas mokėjo ieškovui gerokai didesnes sumas – po 15 000 Lt ir daugiau. Be to, iš 2010-04-01 sutarties priedo Nr. 1 matyti, kad UAB „Lyderio grupė“ šiai sutarčiai vykdyti skyrė tik 9 darbuotojus; tuo tarpu iš UAB „Lyderio grupė“ darbuotojų, kuriems UAB „BSS grupė“ pavedė atlikti užduotis pagal Bendradarbiavimo sutartį matyti, kad 2011 m. gegužės mėn. UAB „BSS grupė“ pavedė atlikti užduotis net 68 darbuotojams. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šalys, sudarydamos Bendradarbiavimo sutartį, gerokai išplėtė savo bendradarbiavimą, šios sutarties pagrindu UAB „BSS grupė“ naudojosi daugiau kaip 50 UAB „Lyderio grupė“ darbuotojų savo įsipareigojimams vykdyti. Vadinusi, šalys vykdė ir privalėjo vykdyti tiek 2010-04-01, tiek 2011-04-28 sutartis, ir Bendradarbiavimo sutarties nevykdymas negali būti pateisinamas prisidengiant Valymo paslaugų teikimo sutartimi. Dėl atsakovo argumentų, susijusių su ieškovo ir jo dalyvių nusikalstamais veiksmais, ieškovo nurodyta, kad UAB „Lyderio grupė“ niekada nebuvo pareikšta įtarimų, dėl atsakovo nurodytų fizinių asmenų nėra priimto apkaltinamojo nuosprendžio, todėl atsakovo argumentai pažeidžia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą nekaltumo prezumpciją. Be to, atsakovas, neteisėtai skleisdamas informaciją apie tariamai padarytą nusikalstamą veiką, neturi teisės atsisakyti vykdyti teisėtai sudarytas sutartis.

6Triplike atsakovas nurodė, kad atsakovo 2012-09-26 pateikti teismui įrodymai (darbų priėmimo-perdavimo aktai, darbuotojų, dirbusių pagal nurodytus aktus, sąrašai su kompensuotinomis darbo užmokesčio sumomis, sąskaitos-faktūros, pagal kurias ieškovas reikalavo sumokėti už suteiktas paslaugas) paneigia ieškovo argumentus, jog buvo vykdoma 2011-04-28 sutartis, nes visuose nurodytuose dokumentuose, patvirtintuose paties ieškovo, įrašyta 2010-04-01 sutartis. Ieškovas, pateikdamas darbuotojų sąrašus, neteisingai nurodė, kad šie darbuotojai dirbo pagal 2011-04-28 sutartį, o ne pagal 2010-04-01 sutartį. Pavyzdžiui, palyginus ieškovo pateiktą 2011 m. birželio mėn. darbuotojų sąrašą su atsakovo pateiktu 2011 m. birželio mėn. darbo užmokesčio kompensavimo sąrašu, matyti, kad ieškovui kompensuojama suma sudarė 22 542,18 Lt; būtent šiai sumai ieškovas pateikė atsakovui 2011-07-13 darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodyta 2010-04-01 sutartis, ir 2011-07-13 sąskaitą-faktūrą Nr. LAK001407, kurią atsakovas apmokėjo 2011-08-16 mokėjimo pavedimu Nr. ISM 000001894. Tokia pati situacija ir dėl kitų mėnesių. Ieškovas nepateikė atsakovui nė vienos sąskaitos-faktūros, nei vieno darbų perdavimo-priėmimo akto pagal 2011-04-28 sutartį. Pasak atsakovo, ieškovas faktiškai reikalauja sumokėti antrą kartą už tas pačias paslaugas. Be to, pagal Bendradarbiavimo sutarties 3.1 punktą atsakovas turėtų kompensuoti ieškovo sumokėtą darbuotojams darbo užmokestį ir sumokėti 5 proc. administravimo mokestį. Tuo tarpu ieškovas reikalauja priteisti išlaidas, patirtas sumokėjus darbuotojams kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir socialinio draudimo mokesčius 2012 m. vasario–kovo mėn. Ieškovas, teigdamas, kad atsakovas nuo 2011 m. birželio mėn. pavesdavo dirbti daugiau kaip 50 ieškovo įdarbintų žmonių, nepateikia nė vieno įrodymo apie darbų priėmimą-perdavimą, šalių tarpusavio atsiskaitymus pagal 2011-04-28 sutartį. Išdėstytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad 2011-04-28 sutartis nebuvo vykdoma, buvo vykdoma 2010-04-01 sutartis, todėl ieškovas 2012 m. vasario-kovo mėn. negalėjo patirti nuostolių, susijusių su 2011-04-28 sutartimi. Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sąmoningai klaidina teismą, pateikdamas tikrovės neatitinkančius dokumentus, nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, jam turi būti paskirta 20 000 Lt bauda (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

7Teismo posėdyje ieškovas atstovas palaikė ieškinyje ir dublike išdėstytus argumentus bei prašė ieškinį patenkinti.

8Teismo posėdyje atsakovo atstovas rėmėsi atsiliepime į ieškinį, triplike išdėstytais atsikirtimo argumentais ir prašė ieškinį atmesti, kaip neįrodytą.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies

10Byloje nustatyta, kad ginčo šalys 2010-04-01 sudarė Valymo paslaugų teikimo sutartį, kuria susitarė, jog UAB „Lyderio grupė“ darbuotojai teiks valymo paslaugas UAB „BSS grupė“ objektuose, nurodytuose šios sutarties priede Nr. 1, o UAB „BSS grupė“ sumokės UAB „Lyderio grupė“ už tinkamai suteiktas paslaugas sutarties priede Nr. 1 nustatyto dydžio abonentinį mokestį (T. 1, b. l. 43-47).

112011-04-28 sudaryta Bendradarbiavimo sutartimi atsakovas (Užsakovas) ir ieškovas (Vykdytojas) susitarė bendradarbiauti, siekdami integruoti neįgaliuosius į Lietuvos darbo rinką, skatinti jų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį bei užtikrinti lygias galimybes visuomenėje. Pagal Bendradarbiavimo sutarties 2.2 punktą atsakovas (Užsakovas) įsipareigojo vienu metu pavesti atlikti užduotis ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimčiai) ieškovo (Vykdytojo) darbuotojų, turinčių neįgalumą, ir sumokėti už atliktus darbus Vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šalys susitarė, kad Užsakovo už darbus kiekvieną mėnesį mokamą kainą sudaro Vykdytojo faktiškai per kalendorinį mėnesį patiriamos išlaidos neįgaliųjų darbo užmokesčiui (Pagrindinė kaina) ir 5 proc. Pagrindinės kainos dydžio administravimo mokestis (Bendradarbiavimo sutarties 3.1 punktas). Bendradarbiavimo sutarties 2.7.1 punkte nustatyta Užsakovo pareiga nedelsiant raštu motyvuotai pranešti Vykdytojui apie reikalingų darbuotojų skaičiaus sumažėjimą. Pagal Bendradarbiavimo sutarties 5.3 punktą apie visus esamus ar numatomus deleguotų darbuotojų skaičiaus, nurodyto šios sutarties 2.2 punkte, pakitimus, viršijančius 10 proc., Užsakovas privalo informuoti Vykdytoją raštu. Mažindamas reikalingų darbuotojų skaičių, nurodytą Sutarties 2.2 punkte, daugiau kaip 10 proc., Užsakovas įsipareigojo įspėti apie tai Vykdytoją prieš 70 dienų. Jeigu Užsakovas apie tai informuoja Vykdytoją vėliau nei prieš 70 dienų, jis privalo per 30 dienų atlyginti Vykdytojo dėl tokio darbuotojų skaičiaus sumažėjimo patirtus tiesioginius (kompensacijos dėl nepanaudotų atostogų, išeitinės išmokos) ir netiesioginius nuostolius (T. 1, b. l. 15-18).

12Iš atsakovo UAB „BSS grupė“ 2012-02-23 rašto ieškovui UAB „Lyderio grupė“ matyti, kad atsakovas, remdamasis tuo, jog ieškovo darbuotojai netinkamai teikia paslaugas pagal 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartį, nutraukė šią sutartį nuo 2012-02-28 (T. 1, b. l. 50).

13Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ 2012-03-29 pažymoje, remdamasis Bendradarbiavimo sutarties 5.3 punktu, atsakovui UAB „BSS grupė“ nurodė, kad dėl jo neteisėtų veiksmų patyrė 13 045,10 Lt nuostolių, atsiradusių išmokėjus atleistiems darbuotojams kompensacijas už nepanaudotas atostogas (T. 1, b. l. 19, 20-21).

142012-04-02 pranešimu ieškovas UAB „Lyderio grupė“ pranešė atsakovui UAB „BSS grupė“, kad nuo 2012-04-20 vienašališkai nutraukia Bendradarbiavimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo, t. y. dėl to, kad UAB „BSS grupė“ nevykdo pareigos užtikrinti ne mažiau kaip 50 darbuotojų užimtumą, taip pat informavimo apie reikalingo darbuotojų skaičiaus sumažėjimą pareigos, ir prašė per 7 dienas sumokėti skolą dėl netinkamo Sutarties vykdymo (T. 1, b. l. 22-24).

152012-04-13 pranešimu atsakovas UAB „BSS grupė“ nurodė ieškovui UAB „Lyderio grupė“, kad nė viena iš šalių nevykdė Bendradarbiavimo sutarties, t. y. UAB „BSS grupė“ neteikė nė vieno pavedimo, o UAB „Lyderio grupė“ neatliko jokių veiksmų pagal šią sutartį; užduotys buvo vykdomos pagal 2010-04-01 šalių sudarytą Valymo paslaugų teikimo sutartį, kuri nutraukta 2012-02-28 dėl UAB „Lyderio grupė“ kaltės (T. 1, b. l. 25-26).

16Dėl Bendradarbiavimo sutarties kaip tariamo sandorio

17Atsakovas, atskirsdamas į ieškinį, be kita ko, rėmėsi ir tuo, kad po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo paaiškėjo, jog ši sutartis ieškovo buvo sudaryta tik dėl akių, nesiekiant teisių ir pareigų pasikeitimo. Taigi atsakovas iš esmės teigia, kad Bendradarbiavimo sutartis yra tariamas sandoris. Tariamas sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.86 straipsnis). Pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisines pasekmes, tik tuomet, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Jeigu teismas, nesant šalies reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu, imtųsi savo iniciatyva nagrinėti ir spręsti sandorio, kuris nėra akivaizdžiai niekinis, negaliojimo klausimą, tirti su tuo susijusius įrodymus, būtų pažeidžiami civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-12-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1319/2001; 2009-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).

19Nagrinėjamu atveju, atsakovas nėra pareiškęs reikalavimo pripažinti 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutartį tariamu sandoriu. Pagal byloje esančius įrodymus teismas neturi pakankamo pagrindo ex officio konstatuoti, kad nurodyta Bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių, todėl yra niekinė ir negaliojanti (CK 1.78 straipsnio 1, 3, 5 dalys; 1.86 straipsnis).

20Padaręs nurodytą išvadą, teismas nagrinėja ieškovo ieškinį iš esmės, analizuodamas ir vertindamas bylos duomenis tam, kad nustatytų, ar pagrįstai ieškovas reikalauja priteisti nuostolius, patirtus, jo teigimu, dėl to, jog atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus užtikrinti sutarto darbuotojų skaičiaus užimtumą bei informuoti ieškovą iš anksto apie numatomą darbuotojų paklausos sumažėjimą.

21Dėl ginčo šalių sutartinių santykių ir ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius pagrindo

22Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo grindžia tuo, kad atsakovas, pažeisdamas Bendradarbiavimo sutarties 2.2 punktą, neužtikrino, jog vienu metu užduotis būtų pavesta atlikti ne mažiau kaip 50 ieškovo įdarbintų darbuotojų, todėl pagal Sutarties 5.3 punktą privalo atlyginti ieškovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro 35 atleistiems darbuotojams išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, iš viso – 13 045,10 Lt.

23Atsakovas savo atsikirtimus grindžia tuo, kad nė viena iš šalių nevykdė Bendradarbiavimo sutarties, t. y. UAB „BSS grupė“ neteikė nė vieno pavedimo, o UAB „Lyderio grupė“ neatliko jokių veiksmų pagal šią sutartį; užduotys buvo vykdomos pagal 2010-04-01 šalių sudarytą Valymo paslaugų teikimo sutartį; tai patvirtina darbų priėmimo-perdavimo aktai, UAB „Lyderio grupė“ siųstos PVM sąskaitos–faktūros, kuriose nurodytas jų teikimo teisinis pagrindas – 2010-04-28 sutartis.

24Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl sutarties ar konkrečios jos sąlygos galiojimo, sutarties rūšies, pobūdžio, šalių teisių ir pareigų apimties ar pan., teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovaujasi, be kita ko, sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, taip pat suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

25Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad ginčo šalis siejo ne tik 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutartis, kurios netinkamu vykdymu grindžiamas ieškinio reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bet ir anksčiau tų pačių šalių sudaryta 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartis.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pažymėta, kad kai tos pačios šalys vienu metu arba per trumpą laikotarpį sudaro kelis sandorius, susijusius su jų teisėmis ir pareigomis, šie sandoriai aiškintini ne izoliuotai, o kartu, t. y. vadovaujantis sisteminio aiškinimo principu, nes tik taip gali būti atskleista tikroji šalių valia (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2009; 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2011; kt.).

27Nagrinėjamu atveju, siekiant tinkamai kvalifikuoti ginčo šalių teisinius santykius ir išspręsti šioje byloje kilusį ginčą dėl nuostolių atlyginimo, be kitų sutarčių aiškinimo taisyklių, teismas vadovaujasi sisteminio aiškinimo principu ir analizuoja nurodytų dviejų ginčo šalis siejusių sutarčių sąlygas, faktinius šalių veiksmus, nes, kilus ginčui dėl Bendradarbiavimo sutarties vykdymo, būtent faktiniai šalių veiksmai gali atskleisti tikruosius šalių ketinimus ir tikslus.

28Minėta, kad 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartimi šalys susitarė, kad ieškovo UAB „Lyderio grupė“ darbuotojai (pagal Sutarties priedą Nr. 1 – devyni) teiks valymo paslaugas atsakovo UAB „BSS grupė“ nurodytuose penkiuose objektuose, išvardytuose Sutarties priede Nr. 1, o UAB „BSS grupė“ sumokės UAB „Lyderio grupė“ už tinkamai suteiktas paslaugas priede Nr. 1 nustatyto dydžio abonentinį mokestį (2066,87 Lt). Sudarydamos 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutartį, ginčo šalys susitarė bendradarbiauti, siekdamos integruoti neįgaliuosius į Lietuvos darbo rinką, skatinti jų užimtumą. Šia sutartimi UAB „BSS grupė“ įsipareigojo užtikrinti ne mažiau kaip 50 UAB „Lyderio grupė“ darbuotojų užimtumą. Šalys susitarė, kad UAB „BSS grupė“ kiekvieną mėnesį sumokės UAB „Lyderio grupė“ faktiškai per kalendorinį mėnesį patiriamas išlaidas neįgaliųjų darbo užmokesčiui (Pagrindinė kaina) ir 5 proc. Pagrindinės kainos dydžio administravimo mokestį (Bendradarbiavimo sutarties 2.2, 3.1 punktai).

29Dėl Bendradarbiavimo sutarties sudarymo aplinkybių teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, kad ši sutartis buvo sudaryta dėl to, jog, vykdant 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartį, išsiplėtė šalių bendradarbiavimas, atsakovas pavesdavo dirbti gerokai didesniam, nei aptarta 2010-04-01 sutartyje, darbuotojų skaičiui, be to, atsiskaitant buvo mokamas ne abonentinis mokestis, bet 5 proc. dydžio administravimo mokestis. Aplinkybes, kad po 2010-04-01 sutarties sudarymo plėtėsi šalių bendradarbiavimas, o atsiskaitymas už paslaugas vyko ne mokant 2010-04-01 sutartyje nustatyto dydžio abonentinį mokestį, o taip, kaip vėliau buvo nurodyta 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutartyje, iš esmės patvirtino ir atsakovo atstovas, duodamas paaiškinimus teismo posėdyje (T. 3, b. l. 4-6). Tai, kad dar iki Bendradarbiavimo sutarties sudarymo atsakovas pavesdavo dirbti gerokai didesniam ieškovo darbuotojų skaičiui ir kad atsiskaitant už paslaugas buvo mokamas ne 2010-04-01 sutartyje nustatyto dydžio abonentinis mokestis, patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai (pvz., T. 1, b. l. 169-182; 207-226).

30Vertinant šalių elgesį po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties sudarymo, pažymėtina tai, kad, ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovas pavesdavo atlikti užduotis ne mažiau kaip 50 darbuotojų, įdarbintų UAB „Lyderio grupė“: 2011 m. gegužės mėnesį UAB „BSS grupė“ pavedė atlikti užduotis 68 darbuotojams, 2011 m. birželio mėn. – 63 darbuotojams, 2011 m. liepos mėn. – 59 darbuotojams, 2011 m. rugpjūčio mėn. – 50 darbuotojų, 2011 m. rugsėjo mėn. – 50 darbuotojų (T. 1, b. l. 94-103). Atsakovas nepateikė ieškovo duomenis paneigiančių įrodymų, t. y. kad ieškovo nurodyti darbuotojai neteikė paslaugų išvardytuose objektuose (CPK 12, 178 straipsniai).

31Ieškovo argumentus, kad atsakovas iki 2011 m. spalio mėn. pavesdavo atlikti darbus daugiau negu 50 ieškovo darbuotojų ir už jų suteiktas paslaugas kompensuodavo ieškovui darbo užmokesčio išlaidas bei sumokėdavo 5 proc. administravimo mokestį, be kita ko, patvirtina atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai dėl darbo užmokesčio kompensavimo (T. 1, b. l. 227-234; T. 2, b. l. 11-18). Nuo 2011 m. spalio mėn. atsakovas pavesdavo dirbti mažesniam kaip 50 darbuotojų skaičiui. Tai matyti iš atsakovo pateiktų darbo užmokesčio kompensavimo pažymų (T. 2, b. l. 19-28).

32Dėl atsakovo argumentų, kad ieškovas pateikė darbuotojų sąrašus, tačiau neinformavo atsakovo, kada šie darbuotojai buvo priimti į darbą, nepateikė duomenų, kokius pavedimus ir kokiuose objektuose darbuotojai vykdė nuo 2011-04-28, pažymėtina tai, kad iš paties atsakovo pateiktų darbo užmokesčio kompensavimo 2011 m. birželio–lapkričio mėn. pažymų matyti, jog atsakovas kompensavo ieškovui išlaidas dėl konkrečių ieškovo darbuotojų, dirbusių atsakovo objektuose (T. 1, b. l. 227-234; T. 2, b. l. 11-28). Tokie atsakovo veiksmai patvirtina, kad jis žinojo, kokie ieškovo darbuotojai dirba jo objektuose, buvo jiems pavedęs atlikti užduotis, nes kompensavo ieškovo nurodytiems darbuotojams išmokėtą darbo užmokestį. Tarp nurodytų darbuotojų yra visi 35 darbuotojai, įvardyti ieškovo pažymose, kuriomis jis grindžia prašomus priteisti nuostolius (T. 1, b. l. 20-21). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju neturi esminės reikšmės tai, kada su nurodytais darbuotojais sudarytos darbo sutartys (iki ar po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties sudarymo). Šiuo atveju svarbu tai, kad Bendradarbiavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo užtikrinti ne mažiau kaip 50 ieškovo darbuotojų užimtumą ir po šios sutarties sudarymo pavesdavo nurodytiems darbuotojams atlikti darbus jo objektuose bei kompensuodavo ieškovo išlaidas šių darbuotojų darbo užmokesčiui. Toks atsakovo elgesys patvirtina, kad jis faktiškai pasirinko ieškovo nurodytus darbuotojus paslaugoms teikti.

33Kai yra nustatytos tokios faktinės aplinkybės dėl ginčo šalių tarpusavio santykių, negali būti pripažinti pagrįstais atsakovo atsikirtimų argumentai, kad buvo vykdoma tik 2010-04-01 sutartis, o 2011-04-28 sutartis apskritai nebuvo vykdoma. Tokia išvada prieštarautų byloje nustatytiems faktams dėl ginčo šalių veiksmų, vykdant tarpusavio įsipareigojimus. Teismo vertinimu, byloje surinktų duomenų analizė teikia pagrindą pripažinti teisiškai pagrįstais ieškovo argumentus, kad Bendradarbiavimo sutartimi iš esmės buvo įforminti faktiškai tarp šalių susiklostę santykiai ir kad buvo vykdomos abi – tiek 2010-04-01, tiek 2011-04-28 – sutartys.

34Atsakovas savo atsikirtimus, kad Bendradarbiavimo sutartis nebuvo vykdoma, iš esmės grindė tuo, kad darbų priėmimo-perdavimo aktuose ir PVM sąskaitose-faktūrose kaip šių dokumentų surašymo pagrindas nurodyta 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartis, nėra nė vieno dokumento, išrašyto 2011-04-28 sutarties pagrindu. Tai, pasak, atsakovo, neabejotinai patvirtina, kad Bendradarbiavimo sutartis nebuvo vykdoma.

35Iš byloje esančių darbų priėmimo-perdavimo aktų, PVM sąskaitų-faktūrų iš tiesų matyti, kad šie dokumentai surašyti dėl valymo paslaugų pagal 2010-04-01 Valymo paslaugų sutartį. Tačiau išvada dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo darytina ne formaliai ir tik gramatiškai vertinant rašytinius įrodymus, bet visų byloje esančių įrodymų ir nustatytų faktinių šalių veiksmų kontekste. Pažymėtina tai, kad 2010-04-01 sutarties priede Nr. 1 buvo išvardyti penki konkretūs objektai, kuriuose teikiamos valymo paslaugos, nurodytas konkretus darbuotojų skaičius, būtinas paslaugoms kiekviename iš nurodytų objektų teikti (T. 1, b. l. 47). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovo darbuotojai teikė paslaugas ir kituose, nei nurodyti 2010-04-01 sutarties priede Nr. 1, objektuose, o už suteiktas paslaugas mokamas atlygis buvo didesnis, nei nurodytame priede Nr. 1 nustatytas abonentinis mokestis. Taigi nėra pagrindo teigti, kad nurodyti dokumentai vienareikšmiškai patvirtina, jog buvo vykdoma tik 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartis, o 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutartis apskritai nebuvo vykdoma. Priešingai, pirmiau aptartų duomenų analizė teikia pagrindą daryti pagrįstą išvadą, kad buvo vykdomos abi ginčo šalių sudarytos sutartys: atsakovas nuo 2011 m. gegužės mėn. iki 2011 m. spalio mėnesio užtikrindavo užimtumą ne mažesniam kaip 50 ieškovo darbuotojų skaičiui, šalių atsiskaitymai vyko taip, kaip šalys nurodė Bendradarbiavimo sutarties 3.1 punkte, įtvirtindamos iki šios sutarties sudarymo buvusią faktinę atsiskaitymo tvarką. Nagrinėjamu atveju Bendradarbiavimo sutarties galiojimą ir vykdymą, be kita ko, patvirtina ginčo šalių faktiniai veiksmai.

36Kiekviena teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir privalo būti vykdoma, kol nėra nutraukta ar pripažinta negaliojančia įstatymo nustatyta tvarka (CK 6.189 straipsnis). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, kuriems keliami didesni atidumo ir rūpestingumo dėl jų vykdomos veiklos reikalavimai.

37Atsakovas, teigdamas, kad po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties jam paaiškėjo, jog ieškovas sudarė šią sutartį tik dėl akių, neketindamas jos vykdyti, nesiėmė aktyvių veiksmų, nors kiekvienas apdairiai ir rūpestingai besielgiantis asmuo, atsižvelgdamas į sutartyje nurodytus sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarinius, imtųsi veiksmų sutarties negaliojimo faktui konstatuoti ar sutarties galiojimui nutraukti.

38Nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingi atsakovo nurodyti argumentai, kad 2012 m. ginčo šalių bendradarbiavimas apskritai nevyko. Šiuo atveju sprendžiama dėl nuostolių, ieškovo grindžiamų tuo, kad atsakovas nuo 2011 m. spalio mėn. nevykdė sutartinių įsipareigojimų užtikrinti ne mažesnio kaip 50 darbuotojų skaičiaus užimtumą, ir dėl to ieškovas, nesurasdamas kitų objektų, kuriuose galėtų įdarbinti atsakovo objektuose dirbusius darbuotojus, jų dalį turėjo atleisti bei išmokėti kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

39Atsakovo argumentai dėl ieškovo vadovų ir dalyvių galbūt nusikalstamų veiksmų, dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose ir siekiant gauti Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų, nesusiję su nagrinėjamoje byloje sprendžiamu dviejų privačių juridinių asmenų ginču dėl sutartinės atsakomybės, todėl teismas dėl jų nepasisako.

40Padarius išvadą, kad ginčo šalių sudaryta Bendradarbiavimo sutartis galiojo ir buvo šalių vykdoma, spręstinas atsakovo sutartinės atsakomybės dėl ieškovo nurodytų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo klausimas.

41Dėl atsakovo civilinės atsakomybės už Bendradarbiavimo sutarties netinkamą vykdymą

42Nagrinėjamu atveju tam, kad būtų pagrindas taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus (neveikimą), žalą (nuostolius) ir priežastinį ryšį. Atsakovo kaip verslininko atsakomybė atsiranda be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis).

43Atsakovo veiksmų neteisėtumą ieškovas grindžia tuo, kad jis netinkamai vykdė esminį įsipareigojimą pagal Bendradarbiavimo sutartį – užtikrinti ne mažesnio kaip 50 ieškovo darbuotojų skaičiaus užimtumą, be to, nevykdė informavimo apie reikalingų darbuotojų skaičiaus mažėjimą pareigos.

44Teismas pripažįsta pagrįstais nurodytus ieškovo argumentus. Bylos duomenimis, po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties sudarymo atsakovas užtikrindavo užimtumą didesnio negu 50 ieškovo darbuotojų skaičiaus, tačiau nuo 2011 m. spalio mėnesio pavesdavo užduotis jau mažesniam darbuotojų skaičiui. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas informavo ieškovą apie numatomą darbuotojų paklausos sumažėjimą. Tokios aplinkybės yra pagrindas konstatuoti Bendradarbiavimo sutarties 2.2, 2.7.1, 5.3 punktuose įtvirtintų įsipareigojimų netinkamą vykdymą, kartu ir vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų buvimą.

45Žalos (nuostolių) faktą ieškovas grindžia tuo, kad, atsakovui nevykdant pareigos užtikrinti ne mažiau kaip 50 darbuotojų užimtumą, ieškovas buvo priverstas atleisti iš darbo dalį darbuotojų ir sumokėti jiems kompensacijas už nepanaudotas atostogas. Reikalavimo pagrindu ieškovas nurodo Bendradarbiavimo sutarties 5.3 punktą, pagal kurį, jeigu Užsakovas apie Sutarties 2.2 punkte nurodyto darbuotojų skaičiaus sumažėjimą Vykdytoją informuoja vėliau nei prie 70 dienų, Užsakovas privalo per 30 dienų atlyginti Vykdytojo dėl tokio darbuotojų skaičiaus sumažėjimo patirtus tiesioginius nuostolius (kompensacijos dėl nepanaudotų atostogų, išeitinės išmokos ir pan.). Nuostolių dydžiui įrodyti ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie atleistų darbuotojų, dirbusių atsakovo objektuose, skaičių, jiems apskaičiuotas ir išmokėtas atleidžiant iš darbo sumas (T. 1, b. l. 20-21; 115-149).

46Priežastinį atsakovo neteisėtų veiksmų ir prašomų priteisti nuostolių ryšį ieškovas grindžia tuo, kad jis buvo priverstas atleisti dalį darbuotojų, kurie buvo paskirti darbo funkcijoms į atsakovo nurodytus objektus atlikti, ir išmokėti jiems kompensacijas už nepanaudotas atostogas dėl to, jog atsakovas nuo 2011 m. spalio mėn. neužtikrino užimtumo tokio darbuotojų skaičiaus, kokį buvo įsipareigojęs aprūpinti darbu Bendradarbiavimo sutartyje.

47Byloje esančių duomenų analizė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas pagrindė priežastinį ryšį tarp atsakovo nevykdytų sutartinių įsipareigojimų (užtikrinti ne mažesnio kaip 50 darbuotojų skaičiaus užimtumą, o to negalint padaryti, nedelsiant informuoti ieškovą apie reikalingo darbuotojų skaičiaus sumažėjimą) ir ieškovo nuostolių, patirtų dėl atsakovo objektuose dirbusių darbuotojų atleidimo. Bendradarbiavimo sutarties 5.3 punkte šalys išlaidas kompensacijoms už nepanaudotas atostogas susitarė laikyti tiesioginiais nuostoliais dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

48Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad ieškovas iš esmės įrodė visas tris būtinas sąlygas taikyti atsakovui sutartinę civilinę atsakomybę.

49Kartu teismas pažymi tai, kad nėra pagrindo pripažinti ieškovo nuostoliais, atsiradusiais dėl atsakovo netinkamai vykdytų įsipareigojimų, išlaidas dėl A. G. išmokėtos kompensacijos (417,82 Lt) už nepanaudotas atostogas. Su šia darbuotoja buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki 2012-03-05, ji atleista iš darbo būtent terminuotos darbo sutarties pasibaigimo dieną (T. 2, b. l. 99-101). Dėl to nurodyta išlaidų suma minusuotina iš ieškovo prašomos priteisti nuostolių sumos, kaip nesusijusi priežastiniu ryšiu su neteisėtais atsakovo veiksmais.

50Be to, spręsdamas dėl atsakovo atsakomybės apimties, teismas atsižvelgia į tai, kad dėl nuostolių atsiradimo yra ir paties ieškovo kaltė. Ieškovas nurodė, kad atsakovas jau nuo 2011 m. spalio mėn. ėmė neužtikrinti 50 darbuotojų užimtumo, tačiau, bylos duomenimis, iki 2012 m. kovo mėn. nė karto nereiškė atsakovui pretenzijų dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nereikalavo informuoti apie darbuotojų skaičiaus mažėjimą, pranešti, kokiam darbuotojų skaičiui užtikrins užimtumą kitą mėnesį. Teismo vertinimu, toks ieškovo elgesys yra pakankamas pagrindas konstatuoti mišrią sutarties šalių kaltę CK 6.259 straipsnis) ir priteisti ieškovui pusę jo patirtų nuostolių sumos, t. y. – 6313,64 Lt (13 045,10 Lt – 417,82 Lt) : 2).

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Patenkinus ieškinio dalį, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintai ir atmestai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

53Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 391 Lt žyminio mokesčio, todėl jam iš atsakovo priteistina 195,50 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

54Ieškovas taip pat pareiškė prašymą priteisti 3388 Lt išlaidų už advokato pagalbą. Prašyme nurodyta, kad advokato honoraras buvo apskaičiuotas pagal 350 Lt + PVM valandinį įkainį; dokumentams analizuoti, informacijai rinkti, apibendrinti, procesiniams dokumentams parengti, kitoms su byla susijusioms konsultacijoms teikti advokatas sugaišo 8 val.

55Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų atstovavimo išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais, taip pat atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus maksimalius atlygintinų išlaidų dydžius.

56Nagrinėjamu atveju sutiktina, kad, rengiant procesinius dokumentus, byloje teko analizuoti daug faktinės medžiagos, tačiau kartu pažymėtina, jog byloje nekilo sudėtingų, naujų teisės klausimų, todėl teisės požiūriu advokatui nereikėjo didelių darbo ir laiko sąnaudų. Byla iš esmės išnagrinėta per vieną teismo posėdį. Dėl nurodytų priežasčių, vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsižvelgdamas į Rekomendacijose nurodytus maksimalius teisinės pagalbos išlaidų dydžius, taip pat į tai, kad patenkinta dalis ieškinio reikalavimų, teismas sprendžia, kad ieškovui atsakovas turėtų atlyginti 1000 Lt patirtų atstovavimo išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 2 dalis).

57Atsakovui iš ieškovo priteistina 200 Lt patirtoms atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 2 dalis).

58Įskaičius priešpriešinius vienarūšius reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, ieškovui priteistina iš atsakovo 995,50 bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

59Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš abiejų šalių lygiomis dalimis, t. y. po 15 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

61patenkinti dalį ieškovo UAB „Lyderio grupė“ (juridinio asmens kodas 300539253) ieškinio.

62Priteisti ieškovui UAB „Lyderio grupė“ (juridinio asmens kodas 300539253) iš atsakovo UAB „BSS grupė“ (juridinio asmens kodas 302307442) 6313,64 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus trylika litų 64 ct) nuostoliams atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6313,64 Lt (šešių tūkstančių trijų šimtų trylikos litų 64 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 995,50 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

63Priteisti iš ieškovo UAB „Lyderio grupė“ (juridinio asmens kodas 300539253) ir atsakovo UAB „BSS grupė“ (juridinio asmens kodas 302307442) po 15 (po penkiolika) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaita Nr. kodas 5660). Mokėjimo kvitus būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

64Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas UAB „Lyderio grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškovas nurodė, kad 2011-04-28 sudarė su atsakovu Bendradarbiavimo sutartį... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pasak... 5. Dublike ieškovas UAB „Lyderio grupė“ nurodė, kad Bendradarbiavimo... 6. Triplike atsakovas nurodė, kad atsakovo 2012-09-26 pateikti teismui įrodymai... 7. Teismo posėdyje ieškovas atstovas palaikė ieškinyje ir dublike išdėstytus... 8. Teismo posėdyje atsakovo atstovas rėmėsi atsiliepime į ieškinį, triplike... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 10. Byloje nustatyta, kad ginčo šalys 2010-04-01 sudarė Valymo paslaugų teikimo... 11. 2011-04-28 sudaryta Bendradarbiavimo sutartimi atsakovas (Užsakovas) ir... 12. Iš atsakovo UAB „BSS grupė“ 2012-02-23 rašto ieškovui UAB „Lyderio... 13. Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ 2012-03-29 pažymoje, remdamasis... 14. 2012-04-02 pranešimu ieškovas UAB „Lyderio grupė“ pranešė atsakovui... 15. 2012-04-13 pranešimu atsakovas UAB „BSS grupė“ nurodė ieškovui UAB... 16. Dėl Bendradarbiavimo sutarties kaip tariamo sandorio... 17. Atsakovas, atskirsdamas į ieškinį, be kita ko, rėmėsi ir tuo, kad po... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad ex officio (savo iniciatyva),... 19. Nagrinėjamu atveju, atsakovas nėra pareiškęs reikalavimo pripažinti... 20. Padaręs nurodytą išvadą, teismas nagrinėja ieškovo ieškinį iš esmės,... 21. Dėl ginčo šalių sutartinių santykių ir ieškovo reikalavimo atlyginti... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo grindžia... 23. Atsakovas savo atsikirtimus grindžia tuo, kad nė viena iš šalių nevykdė... 24. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 25. Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad ginčo šalis siejo ne tik 2011-04-28... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pažymėta, kad kai tos pačios šalys vienu... 27. Nagrinėjamu atveju, siekiant tinkamai kvalifikuoti ginčo šalių teisinius... 28. Minėta, kad 2010-04-01 Valymo paslaugų teikimo sutartimi šalys susitarė,... 29. Dėl Bendradarbiavimo sutarties sudarymo aplinkybių teismo posėdyje ieškovo... 30. Vertinant šalių elgesį po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties sudarymo,... 31. Ieškovo argumentus, kad atsakovas iki 2011 m. spalio mėn. pavesdavo atlikti... 32. Dėl atsakovo argumentų, kad ieškovas pateikė darbuotojų sąrašus, tačiau... 33. Kai yra nustatytos tokios faktinės aplinkybės dėl ginčo šalių tarpusavio... 34. Atsakovas savo atsikirtimus, kad Bendradarbiavimo sutartis nebuvo vykdoma, iš... 35. Iš byloje esančių darbų priėmimo-perdavimo aktų, PVM sąskaitų-faktūrų... 36. Kiekviena teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir... 37. Atsakovas, teigdamas, kad po 2011-04-28 Bendradarbiavimo sutarties jam... 38. Nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingi atsakovo nurodyti argumentai, kad... 39. Atsakovo argumentai dėl ieškovo vadovų ir dalyvių galbūt nusikalstamų... 40. Padarius išvadą, kad ginčo šalių sudaryta Bendradarbiavimo sutartis... 41. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės už Bendradarbiavimo sutarties netinkamą... 42. Nagrinėjamu atveju tam, kad būtų pagrindas taikyti atsakovui civilinę... 43. Atsakovo veiksmų neteisėtumą ieškovas grindžia tuo, kad jis netinkamai... 44. Teismas pripažįsta pagrįstais nurodytus ieškovo argumentus. Bylos... 45. Žalos (nuostolių) faktą ieškovas grindžia tuo, kad, atsakovui nevykdant... 46. Priežastinį atsakovo neteisėtų veiksmų ir prašomų priteisti nuostolių... 47. Byloje esančių duomenų analizė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas... 48. Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad ieškovas iš esmės įrodė... 49. Kartu teismas pažymi tai, kad nėra pagrindo pripažinti ieškovo nuostoliais,... 50. Be to, spręsdamas dėl atsakovo atsakomybės apimties, teismas atsižvelgia į... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 52. Patenkinus ieškinio dalį, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos... 53. Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 391 Lt žyminio mokesčio, todėl jam... 54. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą priteisti 3388 Lt išlaidų už... 55. Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų atstovavimo išlaidų dydžio, teismas... 56. Nagrinėjamu atveju sutiktina, kad, rengiant procesinius dokumentus, byloje... 57. Atsakovui iš ieškovo priteistina 200 Lt patirtoms atstovavimo išlaidoms... 58. Įskaičius priešpriešinius vienarūšius reikalavimus dėl bylinėjimosi... 59. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš abiejų šalių... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 61. patenkinti dalį ieškovo UAB „Lyderio grupė“ (juridinio asmens kodas... 62. Priteisti ieškovui UAB „Lyderio grupė“ (juridinio asmens kodas 300539253)... 63. Priteisti iš ieškovo UAB „Lyderio grupė“ (juridinio asmens kodas... 64. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...