Byla 2-1621-356/2011
Dėl motinos valdžios terminuoto apribojimo panaikinimo, nuolatinės globos panaikinimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, dalyvaujant suinteresuoto asmens Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro atstovei A. M., o pareiškėjai L. Z. ir jos atstovui advokatui Juozui Vasiliauskui, suinteresuoto asmens Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui, suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. Z. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrui, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl motinos valdžios terminuoto apribojimo panaikinimo, nuolatinės globos panaikinimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja L. Z. prašė panaikinti jai Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-210-356/2009 taikytą laikiną, t.y. vieneriems metams, motinos valdžios apribojimą sūnaus L. S., gimusio ( - ), atžvilgiu; panaikinti tuo pačiu teismo sprendimu vaikui nustatytą nuolatinę globą Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre; nustatyti L. S. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su ja, pareiškėja.

3Pareiškėja ir jos atstovas, prašydami pareiškimą patenkinti visiškai, paaiškino, jog ji iš esmės pakeitė savo gyvenimo būdą, šiuo metu apsigyveno skyrium nuo sutuoktinio, rengia dokumentus santuokai nutraukti. Jai pagalbą teikia socialinis darbuotojas. Ji pati nori auginti ir auklėti savo sūnų ir gali tai daryti: sūnų lankė, su juo bendravo, vaikas per atostogas ir šventes gyveno jos namuose, ji turi darbines pajamas, nors ir nepastovias, ieško darbo, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, alkoholio nevartoja, yra sudariusi tinkamas buitines sąlygas vaikui gyventi.

4Suinteresuoto asmens Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuomone, pareiškėja pagrįstai kreipėsi į teismą prašydama panaikinti motinos valdžios apribojimą ir grąžinti jai sūnų, kadangi išnyko aplinkybės, dėl kurių jai buvo taikytas laikinas motinos valdžios apribojimas: motinos ir vaiko santykiai yra labai geri, tarp jų yra glaudus ryšys, vaikas ilgisi motinos, nori su ja gyventi. Pareiškėja periodiškai dirba, turi gyvenamąjį būstą, yra atsiribojusi nuo sutuoktinio, žalingų įpročių neturi, noriai priima jai teikiamą socialinių darbuotojų pagalbą, savarankiškai augina dukrą A., gimusią 2009 metais. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėja gali pati auginti ir auklėti savo sūnų, todėl teikė išvadą ir ją palaiko, rekomenduoja panaikinti pareiškėjos atžvilgiu taikytą laikiną motinos valdžios apribojimą ir grąžinti jai sūnų L., tai neprieštaraus vaiko interesams.

5Suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus nuomone, pareiškimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, nes yra galimybė pareiškėjai pačiai auginti ir auklėti savo sūnų, tam reikiamos sąlygos yra, vaikas nori gyventi kartu su motina, tai neprieštaraus vaiko interesams.

6Suinteresuoto asmens Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro nuomone, pareiškėjos prašymas pagrįstas. Pareiškėja lankė sūnų, vaikas per atostogas ir šventes gyveno motinos šeimoje, tarp jų yra labai glaudus tarpusavio ryšys, vaikas ilgisi motinos ir nori gyventi kartu su ja.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

9Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti tėvai, atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 dalies ir 9 str. nuostatas, o šių pareigų vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove.

10Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjai nesilaikant minėtuose įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, t.y. pareiškėjai visiškai nesirūpinant vaiku, tačiau turint duomenų, kad padėtis ateityje gali pasikeisti, Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-210-356/2009 (10-16 b.l.) buvo taikyta LR CK 3.180 str. numatyta atitinkama vaikų teisių ir interesų gynimo priemonė - motinos valdžios laikinas apribojimas vieneriems metams.

11Tėvų valdžios apribojimo institutas įteisintas ne vien tam, kad tik nubausti tėvus, jis atlieka ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. LR CK 3.181str. 2d. nurodyta, kad tėvų valdžios laikinas apribojimas panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

12Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad padėtis šiuo metu yra esmingai pasikeitusi: pareiškėja apsigyveno skyrium nuo sutuoktinio, rengia dokumentus dėl santuokos nutraukimo (po santuokos nutraukimo įgys teisę į socialinę pašalpą), nes sutuoktinis po to, kai grįžo iš įkalinimo įstaigos, girtaudavo ir į namus vesdavosi girtaujančius savo pažįstamus, turi (nuomojasi) gyvenamąjį būstą, jame sąlygos vaikams gyventi yra sudarytos, turi pajamų (dirba pas ūkininkus, gauna išmoką vaikui (9 b.l.)), žemės sklype užsiaugina daržovių, alkoholio nevartoja, bendrauja su vaiku, juo visokeriopai rūpinasi, noriai priima jai teikiamas Širvintų socialinių paslaugų centro darbuotojų paslaugas, tinkamai prižiūri dukrą A. Šias aplinkybes patvirtina pareiškėjos paaiškinimai ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (29-30 b.l.), kitų suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimai.

13Taip pat nustatyta, kad tarp vaiko ir pareiškėjos, jo motinos, yra glaudus tarpusavio ryšys, tiek motina, tiek vaikas labai išgyvena dėl atskyrimo, motina pripažįsta, kad padarė klaidų, nori gyventi kartu, nori pati vaiką auginti, auklėti ir rūpintis juo.

14Taigi laikytina nustatyta, kad pareiškėja įrodė (LR CPK 178 str.) faktines aplinkybes, kuriomis grindė reikalavimus, t.y., byloje ištirti įrodymai leidžia padaryti pagrįstą išvadą, kad pareiškėja, po to, kai jai laikinai buvo apribota motinos valdžia, esmingai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką – sūnų L. S. pati.

15Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu. L. S., kuriam yra sukakę 11 metų, nuomonė buvo betarpiškai išklausyta teismo posėdžio metu. Jis nedvejodamas išsakė pageidavimą gyventi kartu su motina, kurią myli (LR CK 3.183 str. 3d.).

16Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis yra aiškinamos ir LR CK 3.181 str. 2d. normos.

17Turint mintyje tai, kad pareiškėja ne tik esmingai pakeitė savo elgesį, tačiau ir aplinka, į kurią pateks pareiškėjos mažametis sūnus, yra saugi, kad tarp motinos ir vaiko yra glaudus tarpusavio ryšys, laikytina, kad vaiko pareikštas noras gyventi kartu su motina atitinka jo interesus, kad tėvų valdžios apribojimo panaikinimas šiuo atveju neprieštarautų vaiko interesams.

18Manytina, kad tokiu būdu bus geriausiai užtikrinta pareiškėjos sūnaus L. teisė, numatyta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi ir visa tai gauti augant ir jį auklėjant šeimoje.

19Pareiškimas, vadovaujantis LR CK 3.181str. 2d. teisės normomis, tenkintinas, Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-210-356/2009 pareiškėjai taikytas motinos valdžios apribojimas vieneriems metams sūnaus L. atžvilgiu panaikintinas. Tuo pačiu panaikintinas ir asmeninių bei turtinių teisių, pagrįstų giminyste ir nustatytų įstatymu, sūnaus L. atžvilgiu sustabdymas (LR CK 3.180 str. 3d.).

20Panaikintina ir institucinė globa L. S. Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, ši vaikų globos įstaigą atleistina nuo L. S. turto administratoriaus pareigų atlikimo, nes, pareiškėjai taikytą laikiną motinos valdžios apribojimą panaikinus ir vaiką grąžinus motinai, nebėra pagrindo toliau taikyti (LR CK 3.257 str., 3.258 str.).

21Pagal įstatymą nepilnamečių fizinių asmenų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma tėvų nuolatinė gyvenamoji vieta (LR CK 2.14 str.1d.), vaikai negali būti išskirti su tėvais prieš jų norą, išskyrus Civilinio kodekso III knygoje numatytus atvejus (LR CK 3.168 str.). L. S. gimimo akto įraše nėra duomenų apie tėvą, todėl vaiką grąžinus jo motinai, jo nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina kartu su jo motina L. Z..

22Pareiškėjai L. Z. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-07-08 sprendimu Nr. (1.7)-S-2149-11 buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų (19-21 b.l.).

23Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185, 259, 263-265, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24Pareiškimą patenkinti visiškai.

25Panaikinti L. Z., asmens kodas ( - ) Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-210-356/2009 taikytą laikiną, t.y. vieneriems metams motinos valdžios apribojimą sūnaus L. S., gimusio ( - ), atžvilgiu. Panaikinti L. Z. asmeninių ir turtinių teisių, pagrįstų giminyste ir nustatytų įstatymų, sūnaus L. S., gimusio ( - ), atžvilgiu sustabdymą.

26Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-210-356/2009 L. S., gimusiam ( - ), nustatytą institucinę globą Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre ir atleisti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą nuo L. S., gimusio ( - ), turto administratoriaus pareigų atlikimo.

27Nustatyti L. S., gimusio ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su jo motina L. Z., asmens kodas ( - )

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja L. Z. prašė panaikinti jai Utenos rajono apylinkės teismo... 3. Pareiškėja ir jos atstovas, prašydami pareiškimą patenkinti visiškai,... 4. Suinteresuoto asmens Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 5. Suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių... 6. Suinteresuoto asmens Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 9. Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti tėvai, atitinka Jungtinių... 10. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjai nesilaikant minėtuose įstatymuose... 11. Tėvų valdžios apribojimo institutas įteisintas ne vien tam, kad tik... 12. Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad padėtis šiuo metu yra esmingai... 13. Taip pat nustatyta, kad tarp vaiko ir pareiškėjos, jo motinos, yra glaudus... 14. Taigi laikytina nustatyta, kad pareiškėja įrodė (LR CPK 178 str.) faktines... 15. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko... 16. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK... 17. Turint mintyje tai, kad pareiškėja ne tik esmingai pakeitė savo elgesį,... 18. Manytina, kad tokiu būdu bus geriausiai užtikrinta pareiškėjos sūnaus L.... 19. Pareiškimas, vadovaujantis LR CK 3.181str. 2d. teisės normomis, tenkintinas,... 20. Panaikintina ir institucinė globa L. S. Utenos vaikų socialinės paramos ir... 21. Pagal įstatymą nepilnamečių fizinių asmenų nuolatine gyvenamąja vieta... 22. Pareiškėjai L. Z. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 23. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 25. Panaikinti L. Z., asmens kodas ( - ) Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27... 26. Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2009-05-27 sprendimu civilinėje... 27. Nustatyti L. S., gimusio ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su jo... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...