Byla 2S-1272-605/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Antano Burdulio, Virginijos Gudynienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-25-630/2008 pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Marijampolės apskrities viršininko administracijai, V. K., K. N., E. N., trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl pažymos dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, išvados dėl žemės nuosavybės teisės atstatymo, Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimo, Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymo, paveldėjimo teisės liudijimo dalies pripažinimo negaliojančiais ir žemės grąžinimo valstybės nuosavybėn. Teisėjų kolegija Nustatė

2Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras prašė (I tomas, b.l.2-8) pripažinti negaliojančia Raseinių rajono Šiluvos agrarinės reformos tarnybos F. N. išduotą pažymą Nr. 241, kurioje nurodyta, kad Raseinių apskrityje, Šiluvos seniūnijoje, Grigaičių kaime M. N.-Tamošiūnienė turėjo 20 ha žemės; pripažinti negaliojančia 1996 m. birželio 24 d. parengtą išvadą dėl žemės nuosavybės teisės atstatymo F. N.; panaikinti 1996 m. spalio 10 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 72/8410; panaikinti 2002 m. birželio 26 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos įsakymą Nr. 561-ŽŠ; pripažinti negaliojančiu 2003 m. rugpjūčio 13 d. patvirtintą paveldėjimo teisės liudijimą, reg. Nr. 3515, dalyje dėl 5,0400 ha žemės sklypo Galinių kaime ir 6,8100 ha žemės sklypo Katilių kaime, Šakių rajone paveldėjimo; įpareigoti atsakovus grąžinti žemes valstybės nuosavybėn.

3Šakių rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi (I tomas, b.l.160-161) perdavė bylą pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

4Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas panaikinti pažymą, išvadą, sprendimą ir įsakymą nėra civilinio teisinio pobūdžio, kadangi ginčijamas viešojo administravimo subjektų aktų, priimtų vykdant viešąjį administravimą, teisėtumas ir pagrįstumas, todėl turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Teismas pažymėjo, jog tokios pozicijos dėl šių ginčų rūšinio teismingumo laikosi Specialioji kolegija ginčams dėl teismingumo nagrinėti (2003 m. gegužės 8 d., 2004 m. gegužės 6 d. nutartys). Kitas reikalavimas dėl paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu yra civilinio teisinio pobūdžio, tačiau jis yra išvestinis, kurio išsprendimui įtakos turi pirmiau nurodyti pagrindiniai administracinio pobūdžio reikalavimai. Teismas pažymėjo, jog atribojant bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetenciją privalu vadovautis nuostata, kad ginčo susijusio su keliais teisiniais santykiais, priskirtinumą nagrinėti civilinio proceso tvarka ir teismingumą lemia pagrindinio teisinio santykio teisinė prigimtis ir pobūdis. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas darė išvadą, kad iškėlus bylą teisme paaiškėjo, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl ją perdavė nagrinėti pagal rūšinio teismingumo taisykles Kauno apygardos administraciniam teismui.

5Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu (II tomas, b.l.1-3) prašo panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-25-630/2008, ir išspręsti klausimą iš esmės - perduoti bylą nagrinėti Šakių rajono apylinkės teismui.

6Apeliantas nurodo, jog sprendžiant klausimą dėl bylos priskirtinumo, esminę reikšmę turi tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių prigimtis ir pobūdis. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis absorbcijos principu, kuris reiškia, kad jeigu civilinėje byloje vienas iš reikalavimų yra administracinio teisinio pobūdžio, jis išsprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjant civilinę bylą (CPK 26 str. 2 d.). Taigi ginčai, kurie nėra grynai administracinio teisinio pobūdžio, turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose, kurių kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė bei apima ir tuos ginčus, kurie nėra grynai administracinio teisinio pobūdžio ir yra susiję su tam tikrų civilinio teisinio pobūdžio klausimų išsprendimu (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 20 d. nutartis byloje Nr. T-X48-0; 2007 m. lapkričio 14 d. nutartis byloje Nr. T-XX-57-07). Nagrinėjamoje byloje prašoma ne tik panaikinti administracinius aktus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, bet ir siekiama paneigti kitų asmenų įgytas nuosavybės teises į ginčo žemės sklypus. Šios nuosavybės teisės yra įgytos ne tik sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo, bet ir paveldėjimo pagrindu. Tokiu būdu ginčas šiuo atveju yra susijęs taip pat ir su civiliniais teisiniais (paveldėjimo) santykiais, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Be to, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas, nes ši teisės norma nesuteikia teisės bendrosios kompetencijos teismui iškeltą bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui.

7Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepime į atskirąjį skundą (II tomas, b.l.22) nurodo, kad atskirąjį skundą palieka spręsti teismo nuožiūra.

8Kauno apygardos teismo 2008-09-09 nutartimi (II tomas, b.l.12-14) byla buvo perduota specialiai teisėjų kolegijai teismingumo klausimui išspręsti.

9Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008-09-19 nutartimi (II tomas, b.l.16-18) buvo nutarta, kad ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

12Bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo ginčus dėl teismingumo rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija, į kurią įeina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą teisėją. Bendrosios kompetencijos teismai motyvuotus prašymus ar nutartis spręsti teismingumo klausimus paduoda per Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, informuodami apie tai dalyvaujančius byloje asmenis. Prašymą ar nutartį speciali teisėjų kolegija išnagrinėja per 10 dienų nuo prašymo ar nutarties gavimo, nekviesdama į posėdį byloje dalyvaujančių asmenų. Kolegijos posėdžiams pirmininkauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Sprendimas priimamas bendru sutarimu arba kolegijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama. Byla per tris dienas nuo specialios teisėjų kolegijos nutarties priėmimo išsiunčiama į atitinkamą pirmosios instancijos teismą, kuriam ji teisminga, arba į apeliacinės instancijos teismą, kuriam nutartis dėl teismingumo yra privaloma (CPK 36 str. 2 d. ir 3 d.).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Specialios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartimi, kuri apeliacinės instancijos teismui yra privaloma, naikina Šakių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartį, kuria byla buvo perduota Kauno apygardos administraciniam teismui, ir bylą perduoda nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, t.y. į pirmosios instancijos teismą.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

15Atskirąjį skundą patenkinti.

16Panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - bylą perduoti nagrinėti Šakių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai