Naudojimosi www.eteismai.lt tinklapiu taisyklės.

Jei nesutinkate su bet viena iš žemiau išdėstytų sąlygų ar reikalavimų, maloniai prašome nesinaudoti www.eteismai.lt įrankiais, neskaityti, netalpinti bei nenaudoti kitos tinklapyje skelbiamos informacijos.

 1. Bendrosios nuostatos.
  1. Užsiregistruodamas ir naudodamas www.eteismai.lt tinklapį (toliau - tinklapis) naudotojas patvirtina, kad perskaitė ir sutinka su tinklapio sąlygomis ir taisyklėmis;
  2. Naudotojas sutinka, kad suteikia mums teisę tvarkyti savo asmeninius duomenis ta apimtimi, tais būdais ir tais tikslais, kurie numatyti šioje Politikoje ir Naudojimosi tinklapiu taisyklėse (toliau – taisyklės). Jeigu naudotojas nesutinka su taisyklėmis, politika ar atskiromis jos nuostatomis, administratorius negalės suteikti jam galimybės naudotis visomis ar atskiromis Sistemos paslaugomis (toliau – paslaugos);
  3. Tinklapio administratorius imasi visų priemonių, kad naudotojų asmeniniai duomenys būtų saugūs, o jų tvarkymo veiksmai atitiktų asmens duomenų apsaugos įstatymų ir mūsų vidaus politikos nuostatas.
  4. Tinklapyje skelbiami automatiniu būdu iš Nacionalinės teismų administracijos administruojamos viešos teismų sprendimų paieškos bei viešos posėdžių tvarkaraščių paieškos (toliau – viešos paieškos) gauti:
   • įsiteisėję teismų dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nutarimai ir nutartys);
   • įkai kurie Lietuvos Respublikos teisės aktai;
   • kita vieša informacija.
  5. Kaip nurodyta viešoje paieškoje, teismo dokumentas internete paskelbiamas tik po to, kai atsakingi teismo darbuotojai iš teismo sprendimo pašalina viešai neskelbtinus duomenis (valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės, banko, įvaikinimo ar kitas teisės aktais saugomas paslaptis, fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamųjų vietų adresus, gimimo datas ir vietas, valstybinius automobilių numerius, banko sąskaitų numerius ir pan.) ir parengia viešai skelbtiną teismo sprendimo versiją.
  6. Atkreipiame dėmesį, kad pirmos ir apeliacinės instancijos bylų procesiniai sprendimai gali būti peržiūrėti ir pakeisti aukštesnės pakopos teismo, todėl byloje jie gali būti negalutiniai. Teisinę galią turi tik įsiteisėję teismo sprendimai.
 2. Sąvokos, naudojamos www.eteismai.lt taisyklėse.
  1. Naudotojas - fizinis asmuo, registruotas “eTeismai” tinklapyje.
  2. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.
  3. Informacija, pagal kurią galimą atpažinti asmens tapatybę - vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius. Vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai (sąrašas nebaigtinis).
  4. Paskyra – sistemoje saugomi duomenys apie naudotoją, reikalingi jo atpažinimui (autentifikavimui) ir prieigos prie sistemos suteikimui (Naudotojo vardas, slaptažodis ir kt.).
 3. Registracija.
  1. Registracijos metu naudotojas sutinka su šiomis taisyklėmis ir taip patvirtina, kad susipažino su jų sąlygomis ir sutinka su visomis šių taisyklių nuostatomis.
  2. Naudotojas turi teisę naudotis tik viena aktyvia paskyra.
  3. Registracijos metu naudotojas privalo naudoti tik savo asmeninius duomenis. Draudžiama registracijai naudoti trečiųjų asmenų vardus, pavardes, mob. telefonus bei pareigas.
  4. Registruotam naudotojui draudžiama bet kokias būdais perduoti savo paskyrą tretiesiems asmenims nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su užsiregistravusiu naudotoju. Naudotojas atsako už visus veiksmus, kurie bus atliekami naudojant jam suteiktą vartotojo vardą bei slaptažodį.
  5. Kiekvieno naudotojo sesija svetainėje galioja 30 parų arba kol naudotojas neišjungia naršyklės.
  6. Naudotojas gali prisijungti prie www.eteismai.lt sistemos vienu metu tik iš vieno įrenginio, kitu atveju, - naudotojas automatiškai bus atjungiamas prieš tai prisijungusiame įrenginyje.
 4. Duomenų bazės apsauga.
  1. Draudžiama sąmoningai trikdyti sistemos ir/ar jos serverių infrastruktūros darbą.
  2. Naudotojams draudžiama skelbti/talpinti į sistemą neteisėtą informaciją ar informaciją, kuri sutrikdytų sistemos darbą.
  3. Sistemos duomenis draudžiama platinti, atskleisti tretiesiems asmenims, naudoti kitų duomenų bazių kūrimui ar kitiems tikslams.
 5. Administratoriaus teisės.
  1. Visais Jums iškylančiais klausimais galite susisiekti su administratoriumi el. paštu [email protected] (toliau - el.paštas).
  2. Skundus ir pretenzijas prašome pateikti tik el. paštu. Kitu atveju administratorius negali užtikrinti jų išnagrinėjimo bei atsakymo Jums pateikimo.
  3. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėsaugos institucijų reikalavimams, administratorius perduoda visą turimą informaciją apie naudotoją ir jo veiksmus, atliktus sistemoje, jei tokia informacija būtų išsaugota, atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
  4. Įmonė neatsako už turtinę ar neturtinę žalą, įskaitant netiesioginius nuostolius, kuriuos tinklapio naudotojai ar tretieji asmenys gali patirti dėl tinklapyje skelbiamos informacijos bei paieškos sistemos naudojimo, įskaitant naudojimo sutrikimus.
  5. Pastebėję naudojimo sutrikimus, nedelsiant praneškite apie juos el. paštu.
  6. Administratorius turi teisę, gavęs skundus ar pretenzijas ar pats pastebėjęs neteisėtus veiksmus, panaikinti prieigą prie tinklapyje bet kurio asmens paskelbtų duomenų, kai yra pažeidžiamos šios taisyklės ar LR teisės aktai. Tačiau administratorius neįsipareigoja tikrinti ir sekti skelbimų turinio – juos tikrina tik gavęs skundą.
  7. Administratorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti www.eteismai.lt patalpintus komentarus ar blokuoti naudotojo prieigą prie sistemos nepriklausomai nuo šalinimo ar blokavimo priežasties.
  8. Tinklapis neprisiima atsakomybės, jei į viešą paiešką patektų netinkamai nuasmeninti teismų dokumentai. Pastebėjus, kad paieškoje viešai prieinamas nenuasmenintas ar kitaip netinkamai skelbiamas dokumentas, prašome nedelsiant pasinaudoti atitinkamu įrankiu bei pranešti apie tokį sprendimą sistemos administratoriui. Gavęs skundą, sistemos administratorius įsipareigoja kuo greičiau pašalinti netinkamą dokumentą.
 6. Naudotojų teisės ir pareigos.
  1. Talpindamas informaciją, naudotojas patvirtina, jog informacijos turinys atitinka tikrovę ir esant būtinybei asmuo galės pagrįsti savo teiginius ir įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, apribojimų ir draudimų.
  2. Naudotojas turi užtikrinti, kad nepažeidžiamos autorinės, prekių ženklų, patentų ir kitos teisės, bei prisiimti atsakomybę už talpinamos informacijos tikslumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams.
  3. Naudotojas privalo gerbti kitus puslapio naudotojus bei trečiuosius asmenis, nevartoti necenzūrinės kalbos, draudžiama įvairiais būdais perpildyti informacijos kanalus (dubliuoti komentarus, skaidyti juos frazėmis į atskirus komentarus, be saiko vartoti šauktukus ar šypsenėles), draudžiama rašyti vien tik didžiosiomis raidėmis ir kitaip išskirti talpinamą informaciją.
  4. Naudodami svetainėje pateiktą informaciją, patys naudotojai prisiima visą su tuo susijusią riziką, kadangi tinklapis neprisiima jokios atsakomybės dėl Jūsų verslo, asmeninių, teisinių ir kitokių sprendimų, priimtų naudojantis tinklapyje skelbiama informacija bei informacijos paieška. Prašome konsultuotis su specialistais ir naudoti originalius informacijos šaltinius, priimant sprendimus Jūsų verslo, asmeniniais bei kitais klausimais.
  5. Naudotojams draudžiama:
   • registruotis keliais vardais, registruojantis ir naudojantis tinklapiu, teikti netikslią informaciją apie save, bet kokiais būdais trikdyti interneto svetainės ar serverio darbą.
   • skelbti šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą informaciją, taip pat informaciją, kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė, seksualinė bei lyčių neapykanta, platinama ar propaguojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, atskleidžiamos komercinės paslaptys, konfidenciali informacija ir pan.;
   • talpinti kenkėjiškas programas, pažeidžiančias www.eteismai.lt ar kitų svetainių saugumą;
   • talpinti reklamą ne tam skirtose vietose, taip pat nelegalios veiklos pasiūlymus ir skatinimą, privačią informacija apie bet kurį asmenį (telefonų numerius, adresus arba bet kurią kitą privačią informaciją), nebent to nori informacijos savininkas ir yra gautas jo sutikimas;
   • skelbti informaciją, pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
   • naudoti www.eteismai.lt tarnybinės stoties resursus kitų tarnybinių stočių ar svetainių naudai.
  6. Naudotojai privalo griežtai laikytis Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. reikalavimų, t.y. neskelbti informacijos, kurioje:
   • raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
   • skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
   • kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;
   • platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
   • propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos;
   • platinama dezinformacija ir informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą;
   • pažeidžiama nekaltumo prezumpcija ir kliudoma teisminės valdžios nešališkumui.
  7. Visą atsakomybę už tinklapyje paskelbtą informaciją bei komentarus prisiima ją paskelbę asmenys (tinklapio naudotojai bei tretieji asmenys) ir įsipareigoja atlyginti bet kokius administratoriaus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) bei atlyginti neturtinę žalą, jei skelbiant informaciją bus pažeistos šios taisyklės ar galiojantys įstatymai.
  8. Naudotojas privalo pilnai ir nedelsiant atlyginti visas administratoriaus išlaidas, tiesioginius bei netiesioginius nuostolius ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl jo veiksmų, pažeidžiančių šias taisykles, kitus administratoriaus reikalavimus ar bet kuriuos galiojančius teisės aktus.
  9. Tinklapyje be administratoriaus raštiško sutikimo draudžiama skelbti bet kokią reklaminę medžiagą.
 7. Baigiamosios nuostatos.
  1. Administratorius turi teisę keisti ir papildyti šias taisykles be atskiro įspėjimo.
  2. Papildytos ar pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
  3. Jeigu šios taisyklės pasikeistų, mes apie tai pranešime naudotojams papildomai, patalpindami pranešimą tinklapyje.
  4. Taisyklių tekste visada bus nurodyta data, kada jos buvo atnaujintos paskutinį kartą.

Paskutinį kartą atnaujinta
2023 m. rugsėjo 21 d.

Rekvizitai

[email protected]