Registracija

Paspaudę "Registruotis", Jūs sutinkate su naudojimosi sąlygomis kurios pateiktos greta.

Taisyklės

Jei nesutinkate su bet viena iš žemiau išdėstytų sąlygų ar reikalavimų, maloniai prašome nesinaudoti www.eteismai.lt įrankiais, neskaityti, netalpinti bei nenaudoti kitos tinklapyje skelbiamos informacijos.

 1. www.eteismai.lt turinys
  1. Interneto svetainėje www.eteismai.lt skelbiami automatiniu būdu iš Nacionalinės teismų administracijos administruojamos viešos teismų sprendimų paieškos http://liteko.teismai.lt/ viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2 bei viešos posėdžių tvarkaraščių paieškos (toliau – viešos paieškos) gauti:
   • įsiteisėję teismų dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nutarimai ir nutartys);
   • kai kurie Lietuvos Respublikos teisės aktai.
   • kita vieša informacija.
  2. Kaip nurodyta Viešoje paieškoje, teismo dokumentas internete paskelbiamas tik po to, kai atsakingi teismo darbuotojai iš teismo sprendimo pašalina viešai neskelbtinus duomenis (valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės, banko, įvaikinimo ar kitas teisės aktais saugomas paslaptis, fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamųjų vietų adresus, gimimo datas ir vietas, valstybinius automobilių numerius, banko sąskaitų numerius ir pan.) ir parengia viešai skelbtiną teismo sprendimo versiją. Teismo sprendimai internete neskelbiami, jei, iš jų pašalinus viešai neskelbtinus duomenis, viešas sprendimo versijos paskelbimas nebeatliktų teismo sprendimų skelbimo tikslo – informuoti visuomenę apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos teismuose.
  3. www.eteismai.lt neprisiima atsakomybės, jei į viešą paiešką patektų teismų dokumentai, iš kurių nebūtų pašalinti aukščiau nurodyti duomenys. Pastebėjus, kad paieškoje viešai prieinamas nenuasmenintas ar kitaip netinkamai skelbiamas dokumentas, prašome nedelsiant pasinaudoti atitinkamu įrankiu bei pranešti apie tokį sprendimą sistemos administratoriui.
  4. Visuomet stengiamės pateikti aktualią ir tikslią informaciją, tačiau neprisiimame atsakomybės, jei viešoje paieškoje būtų skelbiami nepilni, netikslūs ar klaidingi duomenys, bei neprisiimame atsakomybės už tokių duomenų skelbimo pasekmes, kadangi duomenys automatiniu būdu gaunami iš šaltinių, kuriuos valdo tretieji asmenys, o www.eteismai.lt duomenų neredaguoja ir netikrina.
  5. Naudodami svetainėje pateiktą informaciją, patys naudotojai prisiima visą su tuo susijusią riziką, kadangi www.eteismai.lt neprisiima jokios atsakomybės dėl Jūsų verslo, asmeninių, teisinių ir kitokių sprendimų, priimtų naudojantis tinklapyje skelbiama informacija bei informacijos paieška. Prašome konsultuotis su specialistais ir naudoti originalius informacijos šaltinius, priimant sprendimus Jūsų verslo, asmeniniais bei kitais klausimais.
  6. Atkreipiame dėmesį, kad pirmos ir apeliacinės instancijos bylų procesiniai sprendimai gali būti peržiūrėti ir pakeisti aukštesnės pakopos teismo, todėl byloje jie gali būti negalutiniai. Teisinę galią turi tik įsiteisėję teismo sprendimai.
 2. www.eteismai.lt administratorius
  1. Visais Jums iškylančiais klausimais galite susisiekti su administratoriumi el. paštu info@eteismai.lt
  2. Skundus ir pretenzijas prašome teikti tik el. Paštu info@eteismai.lt. Kitu atveju negalėsime užtikrinti jų išnagrinėjimo bei atsakymo Jums pateikimo. Į anoniminius laiškus neatsakome. Prieš teikiant pretenzijas ar skundus, siūlome pasidomėti teisiniu Jums rūpimo klausimo reglamentavimu, išsiaiškinti savo teises ir pareigas.
  3. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėsaugos institucijų reikalavimams, administratorius perduoda visą turimą informaciją apie naudotoją ir jo veiksmus, atliktus sistemoje, jei tokia informacija būtų išsaugota, atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP adresu. Administratorius turi teisę fiksuoti naudotojų IP adresus.
  4. Įmonė neatsako už turtinę ar neturtinę žalą, įskaitant netiesioginius nuostolius, kuriuos tinklapio naudotojai ar tretieji asmenys gali patirti dėl tinklapyje skelbiamos informacijos bei paieškos sistemos naudojimo, įskaitant naudojimo sutrikimus.
  5. Pastebėję naudojimo sutrikimus, nedelsiant praneškite apie juos el. paštu info@eteismai.lt.
  6. Administratorius turi teisę, gavęs skundus ar pretenzijas ar pats pastebėjęs neteisėtus veiksmus, panaikinti prieigą prie tiklalapyje bet kurio asmens paskelbtų duomenų, kai yra pažeidžiamos šios taisyklės ar LR teisės aktai. Tačiau administratorius neįsipareigoja tikrinti ir sekti skelbimų turinio, juos tikrina tik gavęs skundą.
  7. Administratorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti www.eteismai.lt patalpintus komentarus ar blokuoti naudotojo prieigą prie sistemos nepriklausomai nuo šalinimo ar blokavimo priežasties.
 3. Naudotojų teisės ir pareigos
  1. Talpindamas informaciją, naudotojas patvirtina, jog informacijos turinys atitinka tikrovę ir esant būtinybei asmuo galės pagrįsti savo teiginius ir įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, apribojimų ir draudimų.
  2. Naudotojas taip pat turi užtikrinti, kad nepažeidžiamos autorinės, prekių ženklų, patentų ir kitos teisės, bei prisiimti atsakomybę už talpinamos informacijos tikslumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams.
  3. Privaloma gerbti kitus puslapio naudotojus bei trečiuosius asmenis, nevartoti necenzūrinės kalbos, draudžiama įvairiais būdais perpildyti informacijos kanalus (dubliuoti komentarus, skaidyti juos frazėmis į atskirus komentarus, be saiko vartoti šauktukus ar šypsenėles), draudžiama rašyti vien tik didžiosiomis raidėmis ir kitaip išskirti talpinamą informaciją.
  4. Naudotojams draudžiama registruotis keliais vardais, registruojantis ir naudojantis tinklapiu, teikti netikslią informaciją apie save, bet kokiais būdais trikdyti interneto svetainės ar serverio darbą.
  5. Draudžiama:
   • skelbti šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą informaciją, taip pat informaciją, kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė, seksualinė bei lyčių neapykanta, platinama ar propaguojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, atskleidžiamos komercinės paslaptys, konfidenciali informacija ir pan.;
   • talpinti kenkėjiškas programas, pažeidžiančias www.eteismai.lt ar kitų svetainių saugumą;
   • talpinti reklamą ne tam skirtose vietose, taip pat nelegalios veiklos pasiūlymus ir skatinimą, privačią informacija apie bet kurį asmenį (telefonų numerius, adresus arba bet kurią kitą privačią informaciją), nebent to nori informacijos savininkas ir yra gautas jo sutikimas;
   • skelbti informaciją, pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
   • naudoti www.eteismai.lt tarnybinės stoties resursus kitų tarnybinių stočių ar svetainių naudai.
  6. Naudotojai privalo griežtai laikytis Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. reikalavimų, t.y. neskelbti informacijos, kurioje:
   • raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
   • skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
   • kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;
   • platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
   • propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
   • platinama dezinformacija ir informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą.
   • pažeidžiama nekaltumo prezumpcija ir kliudoma teisminės valdžios nešališkumui.
  7. Pranešdamas apie neteisėtą informaciją, naudotojas turi laikytis "Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo" reikalavimų.
  8. Visą atsakomybę už tinklapyje paskelbtą informaciją bei komentarus prisiima ją paskelbę asmenys (tinklapio naudotojai bei tretieji asmenys) ir įsipareigoja atlyginti bet kokius administratoriaus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) bei atlyginti neturtinę žalą, jei skelbiant informaciją bus pažeistos šios taisyklės ar galiojantys įstatymai.
  9. Kiekvieno naudotojo sesija svetainėje galioja 30 parų arba kol naudotojas neišjungia naršyklės.
  10. Vartotojas gali prisijungti prie www.eteismai.lt sistemos vienu metu tik iš vieno įrenginio, kitu atveju, - vartotojas automatiškai bus atjungiamas prieš tai prisijungusiame įrenginyje.
  11. Užsiregistravusiems naudotojams suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis. Draudžiama perdavinėti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tretiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su užsiregistravusiu naudotoju. Naudotojas atsako už visus veiksmus, kurie bus atliekami panaudojant jam suteiktą vartotojo vardą bei slaptažodį.
  12. Naudotojas privalo pilnai ir nedelsiant atlyginti visas administratoriaus išlaidas, tiesioginius bei netiesioginius nuostolius ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl jo veiksmų, pažeidžiančių šias taisykles, kitus administratoriaus reikalavimus ar bet kuriuos galiojančius teisės aktus.
  13. Tinklapyje be administratoriaus raštiško sutikimo draudžiama skelbti bet kokią reklaminę medžiagą.
 4. Privatumo nuostatos.
  1. Administratorius saugo www.eteismai.lt registruotų vartotojų prisijungimo duomenis.
  2. www.eteismai.lt slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą, taip pat atliekant statistinius tyrimus ir kitais teisėtais tikslais.
  3. Naudotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.
  4. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines.
  5. Administratorius nėra atsakingas už naudotojų paskelbtos informacijos turinį, nes ją įveda ir valdo kiekvienas naudotojas atskirai.
  6. www.eteismai.lt naudotojai, pastebėję draudžiamus komentarus ar informaciją, gali pranešti apie tai el. paštu info@eteismai.lt.
 5. Taisyklių pakeitimai
  1. Administratorius turi teisę keisti ir papildyti šias taisykles be atskiro įspėjimo. Papildytos ar pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
  2. Jeigu šios Taisyklės pasikeistų, mes apie tai pranešime naudotojams papildomai, patalpindami pranešimą tinklapyje.
  3. Taisyklių tekste visada bus nurodyta data, kada jos buvo atnaujintos paskutinį kartą.

Paskutinį kartą atnaujinta
2018 m. gegužės 11 d.