Byla e2-421-755/2015
Dėl paramos lėšų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (kodas 288739270, Blindžių g. 17, Vilnius) ieškinį atsakovei UAB „Alsi“ ( į. k. 302492699, ( - )) dėl paramos lėšų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė, vadovaudamasi CK 6.59 str., prašo priteisti iš atsakovės 80009,27 Eur skolą už neteisėtai gautas išmokas, 5 % metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1. punktais nuo 2015-02-28 nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

3Nurodo, kad 2011 m. gegužės 27 d. ieškovė ir atsakovė sudarė paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2-003766-PR001 (toliau – Paramos sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „Aukštos kokybės paslaugų centro steigimas“ (toliau – Projektas), nepažeisdama Paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų. 2013 m. rugpjūčio 1 d. pagal pateiktus mokėjimo prašymus atsakovei 2013 m. rugsėjo 26 d. buvo išmokėta 41 156,16 Eur (142 104,00 Lt), o 2013 m. gruodžio 19 d. - 38 853,10 Eur (134 152,00 Lt) paramos sumos. Ieškovė, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą nustatė šiuos atsakovės UAB „Alsi“ įgyvendinamo projekto pažeidimus: mokėjimo prašymuose, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė neteisingą informaciją apie Projektą; atsakovė neužtikrino teisėto naudojimosi žeme, kurioje planavo atlikti investicijas; neįgyvendino Projekto taip, kaip numatyta Paramos sutartyje; neužtikrino tinkamo Projekto finansavimo šaltinio; laiku neteikė prašomos informacijos. Ieškovė, atsižvelgdama į nurodytus pažeidimus, 2015-01-14 priėmė sprendimą, kuriam pritarė Žemės ūkio ministerija, nutraukti Paramos sutartį su atsakove UAB „Alsi“ ir susigrąžinti atsakovei išmokėtas 80 009,27 Eur paramos lėšas, kurios buvo išmokėtos 2013 m. rugsėjo 26 d. (142 104,00 Lt (41 127,20 Eur)) ir 2013 m. gruodžio 19 d. (134 152,00 Lt (38 853,10 Eur)).

4Ieškovė nurodė, kad apie priimtą sprendimą atsakovė informuota raštu, nurodant ir tai, kad negrąžinus skolos per 30 kalendorinių dienų nuo rašto išsiuntimo datos, atsakovei bus pradėtos skaičiuoti 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos lėšų dalies už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Ieškovė, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13–14.1. punktais, nurodo, kad 5 proc. palūkanas pradėtinos skaičiuoti nuo 2015 m. vasario 28 d. nuo atsakovės negrąžintos 80 009,27 Eur sumos.

5Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys tenkintinas visiškai.

6Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Be to, sprendimas už akių gali būti priimtas dėl vieno ar kelių ieškovų ar atsakovų, kai šie, esant šioje dalyje nurodytoms sąlygoms, neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį arba per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ar paruošiamojo dokumento byloje, kurioje yra keli ieškovai ar atsakovai (CPK 285 str. 1 d.). Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Būtina įvertinti, ar egzistuoja prielaidos tam, kad sprendimas už akių būtų priimtas, t. y. būtina įsitikinti, ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir jo nepateikimo pasekmes.

8Teismas, įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą, kad atsakovė UAB „Alsi“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė be svarbių priežasčių.

9Atsakovei UAB „Alsi“ ieškinys ir 2015-02-10 pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos neįteiktas – iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė procesinių dokumentų pašte neatsiėmė (b. l. 16). 2015-02-23 teismo pranešimas atsakovės UAB „Alsi“ vadovui I. Č. neįteiktas. Iš bylos duomenų matyti, kad jis procesinių dokumentų pašte neatsiėmė. 2015-02-23 atsakovei UAB „Alsi“ buvo išsiųsta teismo pranešimo kopija be įteikimo pranešimo ( b. l. 22). CPK 123 str. 4 d. numato, kad kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, laikytina, kad procesiniai dokumentai UAB „Alsi“ yra įteikti 2015-03-06. Pranešimuose nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Atsiliepimas į ieškinį pranešime nurodytu terminu per 20 d. nuo jo įteikimo dienos (iki 2015-03-27) nepateiktas, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta.

10Ieškovė ieškinyje nurodė, kad neprieštarauja, jog CPK nustatytais atvejais būtų priimtas sprendimą už akių (b. l. 4-10). Sprendimas už akių dėl atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos jis buvo informuotas CPK nustatyta tvarka (CPK 285 str. 2 d.). Laikytina, jog atsakovė buvo informuota apie ieškovės reikalavimą iš jos priteisti 80009,27 Lt skolą, 5 % metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1. punktais (b. l. 4-10, 13, 22).

11Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

12Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 str. 2 d.).

13Byloje esančių įrodymų visuma patvirtintų, kad UAB „Alsi“ įsipareigojo įgyvendinti Projektą „Aukštos kokybės paslaugų centro steigimas“ pagal ieškovės ir atsakovės UAB „Alsi“ 2011-05-27 sudarytą Paramos sutartį. Ieškovė pagal pateiktus atsakovės UAB „Alsi“ mokėjimo prašymus 2013-09-26 ir 2013-12-19 išmokėjo atsakovei 276256 Lt paramą. Ieškovė nurodė, kad atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą, nustatyta, jog atsakovė UAB „Alsi“ mokėjimo prašymuose, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė neteisingą informaciją apie Projektą; atsakovė, neužtikrino teisėto naudojimosi žeme, kurioje planavo atlikti investicijas; neįgyvendino Projekto taip, kaip numatyta Paramos sutartyje; neužtikrino tinkamo Projekto finansavimo šaltinio; laiku neteikė prašomos informacijos. Taip pat ieškovė nustatė, kad atsakovė teikė jai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo dalį nepatirtų ir dalį neapmokėtų išlaidų, taip pat nustatė, kad keturios įmonės stato tą patį sandėliavimo pastatą ir planuoja vykdyti tą pačią (prekių sandėliavimo) veiklą tame pačiame sklype Vilniaus rajone.

14Ieškovė 2015-01-14 priėmė sprendimą dėl UB „Alsi“ paramos sutarties nutraukimo ir susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, taip pat apie tai informavo UAB „Alsi“.

15CK 6.200 str. numato, jog šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Paramos sutartimi atsakovė įsipareigojo bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje, susipažinti su dokumentais bei paramos gavėjo veikla, susijusia su projekto ir Paramos sutarties vykdymu; ieškovės nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją (Paramos sutarties 17.19. p., 17.21. p.). Paramos sutartimi atsakovė įsipareigojo užtikrinti teisėtą naudojimąsi žeme, kurioje planuojamos investicijos - „naujai statomi, rekonstruojami pastatai, statiniai, patalpos priklauso Paramos gavėjui nuosavybės teise. Naujai statomi, rekonstruojami pastatai, statiniai, patalpos negali priklausyti Paramos gavėjui su kitais asmenimis. Žemė po naujai statomais ir (arba) rekonstruojamais pastatais, statiniais ir (arba) patalpomis priklauso Paramos gavėjui nuosavybės teise arba yra Paramos gavėjo nuomojama arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpiau kaip 7 (septynerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos. Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamo turto registre. <...>“ (Paramos sutarties 17.24.2). Taip pat įsipareigojo vykdyti projektą taip, kaip numatyta Paramos sutartyje – Projektą įvykdyti iki 2014-07-31 (Paramos sutarties 5.1. p.), galutinį mokėjimo prašymą pateikti iki 2014-07-31 (Paramos sutarties 6 p.). Užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį (Paramos sutarties 17.3 p.), tačiau ieškovės pateiktais duomenimis atsakovė šių pareigų nevykdė. Minėta, kad ieškovė nustatė, jog UAB „Alsi“ mokėjimo prašymuose, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė neteisingą informaciją apie Projektą; atsakovė, neužtikrino teisėto naudojimosi žeme, kurioje planavo atlikti investicijas; neįgyvendino Projekto taip, kaip numatyta Paramos sutartyje; neužtikrino tinkamo Projekto finansavimo šaltinio; laiku neteikė prašomos informacijos. Paramos sutarties 19.1 papunktyje nurodyta, kad „paaiškėjus aplinkybėms, išvardytoms Paramos sutarties 18.2–18.4 bei 25 punktuose, Agentūra turi teisę Paramos gavėjui sumažinti paramą, neskirti paramos, susigrąžinti paramą ar jos dalį ir (arba) nutraukti sutartį. Administravimo taisyklių 253 punkte bei Paramos sutarties 18.2–18.4 ir 25 punkte – nustatyti atvejai, kada Agentūra gali nustatyti pažeidimus“.

16Kadangi atsakovė UAB „Alsi“ nėra grąžinusi ieškovei jai išmokėtos paramos sumos, todėl ši suma bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2015-02-28 iki sprendimo visiško įvykdymo priteistinos iš UAB „Alsi“ (CK 6.210 str. 2 d., CK 6.37 str., LR Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 patvirtintų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 10 p., 13-14 p.).

17Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės UAB „Alsi“ valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo, vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 10 p., ieškovė yra atleista. Teismui pateiktais duomenimis ieškovė sumokėjo 43,44 Eur žyminį mokestį už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą byloje. Kadangi nagrinėjamu atveju civilinio proceso įstatymas nenumato žyminio mokesčio prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl ieškovės 2015-01-20 be teisinio pagrindo sumokėta 43,44 Eur suma yra grąžintina.

18Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 142 str. 4 d., 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

19ieškovės Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį tenkinti visiškai .

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Alsi“ (į. k. 302492699) 80 009,27 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devynis eurus ir 27 centus) skolą už suteiktas paramos lėšas ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos , skaičiuojant nuo 2015 m. vasario 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (j. a. k. 288739270) naudai, pervedant jas į ieškovės banko AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT 207300010084024685, banko kodas 73000, nurodant mokėjimo paskirtį „3VK-KU-10-2-003766-PR001.

21Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Alsi“ (į. k. 302492699) 1416,70 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiolika eurų 70 centų) žyminio mokesčio bei 3,73 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai, šias sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, įmokų kodas 5660.

22Grąžinti Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (j. a. k. 288739270) 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 centų) žyminį mokestį, sumokėtą 2015-01-20. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos sugrąžinti šią sumą.

23Laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas teismo 2015-02-10 nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo už akių įvykdymo.

24Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Alsi“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

25Kiti byloje dalyvaujantys asmenys teismo sprendimą už akių gali skųsti per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka teismo posėdyje... 2. ieškovė, vadovaudamasi CK 6.59 str., prašo priteisti iš atsakovės 80009,27... 3. Nurodo, kad 2011 m. gegužės 27 d. ieškovė ir atsakovė sudarė paramos... 4. Ieškovė nurodė, kad apie priimtą sprendimą atsakovė informuota raštu,... 5. Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis... 7. Būtina įvertinti, ar egzistuoja prielaidos tam, kad sprendimas už akių... 8. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą, kad atsakovė UAB... 9. Atsakovei UAB „Alsi“ ieškinys ir 2015-02-10 pranešimas dėl atsiliepimo... 10. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad neprieštarauja, jog CPK nustatytais atvejais... 11. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 12. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 13. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtintų, kad UAB „Alsi“... 14. Ieškovė 2015-01-14 priėmė sprendimą dėl UB „Alsi“ paramos sutarties... 15. CK 6.200 str. numato, jog šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir... 16. Kadangi atsakovė UAB „Alsi“ nėra grąžinusi ieškovei jai išmokėtos... 17. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės UAB „Alsi“ valstybės naudai... 18. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 142 str. 4 d., 259 str., 262 str. 2 d., 285... 19. ieškovės Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 20. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Alsi“ (į. k.... 21. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Alsi“ (į. k. 302492699)... 22. Grąžinti Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos... 23. Laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas teismo 2015-02-10 nutartimi,... 24. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Alsi“ negali šio sprendimo skųsti... 25. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys teismo sprendimą už akių gali skųsti per...