Byla 2A-906-798/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas), kolegijos teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovo J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Lesto“ ieškinį atsakovui J. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lesto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui J. M., prašydamas priteisti iš atsakovo 11 741,47 Lt žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą, 210 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-07-01 patikrinus atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), elektros energijos skaitiklį Nr. ( - ) buvo nustatyta, kad ant įvadinio apskaitos skydo nėra tiekėjo plombų, nėra gnybtų dangtelio ant elektros energijos skaitiklio, o plombos ant elektros energijos skaitiklio gaubto skiriasi nuo originalių – įtariama, kad yra falsifikuotos, todėl atsakovui buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. Minėtą aktą apsvarsčiusi Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. ( - ) svarstymo komisija nenustatė Akto surašymo neteisėtumo ir vartotojo kaltę preziumavo bei nusprendė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už trejus kalendorinius metus pagal Akto surašymo metu rastų elektros energijos ėmėjų galias, tai yra nuo 2005-07-01 iki 2008-07-01. Atsakovui apskundus Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. ( - ) svarstymo komisijos protokolą, Nr. ( - ), 2008-08-01 Vilniaus regiono neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. ( - ) svarstymo komisija savo posėdžio protokolu Nr. 243 nusprendė atlikti Atsakovo sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą per 1 metų laikotarpį pagal akto surašymo metu rastų elektros energijos prietaisų galias. Ieškovas nurodė, kad pagal 2001-05-18 šalių sudarytą elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį atsakovas įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą, nekeisti elektros energijos apskaitos pajungimo schemos, nedelsiant pranešti tiekėjui apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus. Remiantis 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktu, jei sutartyje nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ir nuomininkai. Teigė, kad atsakovas netinkamai vykdė Taisyklėse bei elektros energijos tiekimo – vartojimo sutarties su buitiniu vartotoju nustatytą pareigą, apie pastebėtus pažeidimus ieškovui nepranešė, todėl privalo atlyginti minėtais veiksmai padarytą žalą. Nurodė, kad pagal elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, energijos vartotojo kaltė yra preziumuojama, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad bute ( - ), gyveno virš 30 metų, ir visą minėtą laikotarpį tinkamai vykdė pareigą apmokėti už sunaudotą elektros energiją. 2001 metais atsakovo bute buvo atliktas remontas ir, atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, elektros skaitiklis buvo iškeltas iš atsakovo buto į namo laiptinę, tai yra bendro naudojimo patalpas, kurių valdymą, priežiūrą bei kitokį tvarkymą organizuoja daugiabučių namų bendrija. Teigė, kad elektros energijos tiekimo sutartyje vartotojui numatytas įsipareigojimas užtikrinti elektros energijos įrengimų atvado, apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą negali būti aiškinama plačiąja prasme nustatant atsakovui pareigą rūpintis elektros apskaitos prietaisais, kurie nėra jo valdymo objekte, tai yra jo bute, o yra bendrose patalpose, kurių jis visiškai nekontroliuoja. Nurodė, kad iškėlus elektros skaitiklį į bendrą namo laiptinę, duomenis elektros sunaudojimui ir atitinkamai apmokėjimui atsakovas fiksuodavo pro langelius, kuriuose atsispindėdavo skaitiklio parodymai, kadangi elektros skaitiklis nebuvo sugadintas, jo stiklas nebuvo įskilęs ar įtrūkęs, skaitiklio plomba buvo vietoje, nebuvo aplaužyta, apgadinta, atsakovas neturėjo pagrindo įtarti, jog skaitiklis yra pažeistas. Neturėdamas specialių žinių atsakovas negalėjo įvertinti elektros įrenginių būklės, be to, ieškovas nebuvo informavęs atsakovo apie pakeistų elektros prietaisų pakabintų plombų pavyzdžius, įspaudus, apkabinimo vietas bei plombų kiekius tuo nevykdymas sutarties 4.2 punkte numatytos pareigos konsultuoti atsakovą elektros įrenginių eksploatavimo, saugos, elektros energijos tiekimo, vartojimo klausimais. Nurodė, kad dar 2003 metais kreipėsi į ieškovą dėl nuolaidos elektros energijos apmokėjimo suteikimui, tad ieškovas privalėjo atsiųsti darbuotojus, kurie, keičiant mokėjimo tarifą apžiūrėtų elektros energijos skaitiklio būklę, tačiau ta padaryta nebuvo. Teigė, kad jo elektros energijos suvartojimas buvo 10 kartų didesnis nei vidutinio vartotojo, vėliau jis sumažėjo, nes atsakovas išsikraustė iš buto ( - ), minėtu butu nuo 2007 m. lapkričio mėnesio niekas nesinaudojo. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiu, neva jis sugadino elektros skaitiklį, keitė jo parodymus, buvo sunaikinęs plombą (b.l.46-52).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 17 d. sprendimu ieškovo AB „Lesto“ ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo J. M. 7000 Lt žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą, 210 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1115,40 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas konstatavo, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse pareiga užtikrinti elektros apskaitos prietaisų tvarkingumą nustatyta vartotojui (atsakovui). Kadangi atsakovo skaitiklis buvo rastas su pažeistomis plombomis ir atsakovas neįvykdė teisės akte įtvirtintos vartotojo prievolės nedelsiant informuoti operatorių apie elektros apskaitos prietaisų ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimu, jo kaltė yra preziumuojama. Nurodė, kad nustačius Taisyklių 97.4 p. pažeidimą, t.y. radus atsakovui (vartotojui) priklausančiam butui tiekiamai energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso gedimas matomas, ieškovas (operatorius) turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Konstatavo, kad pagal CK 6.251 str. 2 d., teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Teismas, atsižvelgdamas į tai, bei į išdėstytus motyvus, vadovaudamasis CK 1.5 str., 6.245 str. 2 d., 6.251 str. 2 d., 6.256 str. 2 d. nuostatomis ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo 7000 Lt žalos atlyginimo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas J. M. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas išvadas padarė remdamasis išvestiniais įrodymais ir ignoruodamas pradinius įrodymus. Nėra jokių duomenų apie ginčo skaitiklio ir apskaitos skydo plombas, jų skaičių. Teismas motyvuojamojoje dalyje nurodo 2008-07-01 neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. ( - ) ir vėliau tuo pagrindu konstatuoja, kad plombos buvo pažeistos, tačiau visiškai neaptaria kitų įrodymų, kurie pagrindžia aplinkybę, kad net ieškovas tiksliai nežino kokios ir kiek buvo plombų, kur tos plombos buvo ir ar iš viso buvo uždėtos. Teismas taip pat neaptarė 2008-09-11 metrologijos inspekcijos rašto, kuriame konstatuota, kad dokumentuose įrašytos patikros atlikimo datos nesutampa, plombų skaičius nenurodytas, plombų numeriai nenurodyti, nesutampa skaitiklio plombų žymų aprašai, nurodytas skirtingas plombų skaičius, išvadų apie faktinę skaitiklio patikros datą bei nuimant skaitiklį buvusios jo plombos padaryti negalima. Byloje yra įrodyta, kad ieškovas nuolat nepažymi visų plombų, kurios yra ant skaitiklio ir kitų plombavimo vietų ir kai keičia plombas, atsakovo apie tai neinformuoja. Nurodė, kad teismas į bylos nagrinėjimą neįtraukė visų atsakovų. Apskaitos prietaisas ir plombos buvo įrengtos laiptinėje. Laiptinė yra visų joje esančių butų savininkų bendra dalinė nuosavybė. Tačiau teismas nesiūlė ieškovui įtraukti ir kitų atsakovų, o priteisdamas žalą nenustatė kokia žalos dalis tenka atsakovui, kaip laiptinės bendraturčiui.

10Ieškovas AB „Lesto“ pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismas, spręsdamas ginčą, tinkamai įvertino šalių tarpusavio santykius, aiškino atsakomybę dėl padarytos žalos, nenukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Nesutinka su apelianto argumentu, kad neįrodžius kokios, kur, kiek plombų uždėta, visi kiti ieškovo teiginiai ir įrodymai apie plombų trūkumą ir nebuvimą turėtų būti atmesti. LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 60 punkte nurodyta, kad „atsižvelgiant į elektros apskaitos schemą, gali būti plombuojamos ir kitos elektros apskaitos prietaisų įrenginių dalys. Operatorius turi teisę nustatyti konkrečias plombuojamas vietas, su kuriomis turi būti supažindintas vartotojas ar jo atstovas“. Šiuo atveju kalbama ne apie standartinius elektros skaitiklių plombavimo atvejus, numatytus Taisyklių 58 p., 59 d. Atsižvelgiant į Taisyklių 58 p., elektros apskaitos prietaiso gaubtas yra plombuojamas gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plombomis, o gnybtų trinkelės dangtelis – operatoriaus plombomis. Atliekant standartinį elektros skaitiklio gnybtų trinkelės dangtelio perplombavimą Taisyklės nenustato imperatyvaus reikalavimo su tuo supažindinti vartotoją. Tačiau šiuo atveju ant elektros skaitiklio įrengimo užduoties (2001-05-29 užduotis be numerio) yra vartotojo parašas. Todėl laikytinas nepagrįstu apelianto teiginys, kad teismas nevertino kitų susijusių įrodymų, t.y. atsakovo paaiškinimų, kad jam 2001 m. montuojant skaitiklį nebuvo parodytos plombos. Iš byloje esančių užduočių matyti, kad nuo elektros skaitiklio įrengimo (2001-05-29 užduotis be numerio) iki neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo (2008-07-01) elektros skaitiklis nebuvo tikrinamas, o buvo atliekami tik skaitiklio rodmenų nurašymai. Nurodė, kad 2001-05-18 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 5.5 p. atsakovas įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos bei įsipareigojo nedelsdamas pranešti ieškovui apie pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų bei kitų įrenginių pažeidimus. Minėtų įsipareigojimų apeliantas nevykdė, ką patvirtina byloje esantys įrodymai: aktas, ekspertizės aktas, užduotys. Nurodė, kad tokioje situacijoje svarbu nustatyti ne tai, kad pats vartotojas pažeidė elektros apskaitos prietaisą ar sugadino elektros apskaitos schemos elementą, o aplinkybę, kad elgesys neatitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai tvarkingai funkcionuotų, standarto.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas netenkinamas.

14Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais, todėl jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinio skundo argumentai atmestini.

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl padarytos žalos, atsiradusios dėl skaitiklio, priklausančio atsakovo butui, plombų pažeidimo. Apeliantas J. M. skundu nesutinka, kad yra atsakingas už skaitiklio plombų pažeidimą.

17Byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad tarp ieškovo AB „Lesto“ ir atsakovo J. M. 2001 m. gegužės 18 d. buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją (b.l. 10). Sutarties 5.5 p. atsakovas įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą, nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos bei nedelsdamas pranešti tiekėjui apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombos pažeidimus. Patikrinus atsakovo J. M. butui, adresu ( - ) priklausantį elektros skaitiklį ( - ) Nr. ( - ), 2008 m. liepos 1 d. buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog patikrinimo keitimo metu pastebėta, kad nėra plombų ant įvadinio apskaitos skydo, nėra gnybtų dangtelio, o plombų ES00E/II šriftas skiriasi, palyginus su turimomis originaliomis plombomis, įtariama, kad jos falsifikuotos (b.l. 5-6). Tai, kad atsakovo butui priklausantis elektros skaitiklis pažeistas nustatyta ir Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011 m. vasario 19 d. ekspertizės akte Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog tirti pateikto elektros skaitiklio ( - ) Nr. ( - ) gaubto plombos ir palyginamosios plombos užspaustos ne tuo pačiu plombavimo replių puansonu, užraktas po uždėjimo buvo pažeistas. Esant tokiems plombų pažeidimams sudaroma galimybė atsukti varžtus, nuimti elektros skaitiklio gaubtą ir patekti į skaitiklio vidų. Taip pat ekspertizės akte nurodyta, kad tirti pateikto elektros skaitiklio ( - ) Nr. ( - ) skaičiavimo mechanizmas pažeistas, t. y. jis buvo mechaniškai veikiamas pašaliniu įrankiu, ką rodo ant būgnų paviršių užsifiksavę įbrėžimai, įspaudimai, nugremžimai. Tokio pobūdžio elektros skaičiavimo mechanizmo pažeidimai susidaro ir būgnus priverstinai persukant (b.l. 182-189).

18LR Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 45.2 punkte nustatyta, kad kiekvienas vartotojas privalo užtikrinti tinkamą jam priklausančių ir (ar) eksploatuojamų elektros įrenginių ir prietaisų būklę ir užtikrinti saugų įrenginių eksploatavimą pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Taisyklių 62 punktas nustato, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Kaip minėta, šią pareigą, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties 5.5 punktu, prisiėmė atsakovas. Pagal Taisyklių 45.11.1 punktą, kiekvienas vartotojas privalo nedelsiant informuoti operatorių apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo mažėjimą arba padidėjimą. Atsakovo pareiga nedelsiant pranešti tiekėjui (ieškovui) apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus buvo nustatyta ir Sutarties 5.5 punkte. Taigi, tiek Taisyklėse, tiek ir šalių pasirašytoje Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartyje atsakovui J. M. buvo nustatyta pareiga užtikrinti elektros apskaitos prietaisų tvarkingumą. Kitaip tariant, atsakovo (vartotojo) kaltė, remiantis Taisyklių nuostatomis, yra preziumuojama, jeigu nustatoma, kad yra sugadinti elektros apskaitos prietaisai, pažeistos ar nutrauktos plombos ar nustatyti kiti pažeidimai, kurie laikomi neteisėtu elektros energijos naudojimu. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui, ką ne kartą yra nurodęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009 ir kt.).

19Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo skaitiklis buvo rastas su pažeistomis plombomis ir atsakovas nevykdė tiek Taisyklėse, tiek Sutartyje įtvirtintos pareigos nedelsiant informuoti operatorių (ieškovą) apie minėtus pažeidimus, taip pat nustačius elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo pažeidimus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad J. M. kaltė dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo fakto yra įrodyta. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų jo kaltę.

20Apelianto teigimu, teismas nevertino kitų byloje esančių įrodymų, t. y. 2001-05-29 užduoties be numerio, 2002-08-19 užduoties Nr. ( - )1, 2005-09-19 užduoties Nr. ( - ), 2006-04-05 užduoties Nr. ( - ), 2008-07-01 užduoties Nr. ( - ) (b.l. 65, 93, 96, 99, 102), kuriose nėra duomenų apie skaitiklio plombas. Tačiau šie atsakovo nurodyti dokumentai nepaneigia J. M. atsakomybės už jo butui priklausančio elektros skaitiklio plombų pažeidimus. Užduotys Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) patvirtina, jog buvo atliekami tik skaitiklio rodmenų nurašymai, t. y. nurašomi skaitiklio rodmenys ir patikrinamas mokėjimų už elektros energiją teisingumas, tačiau iš byloje esančių užduočių matyti, kad nuo elektros skaitiklio įrengimo (2001-05-29 užduotis be numerio) iki 2008-07-01 akto surašymo pats elektros skaitiklis nebuvo tikrinamas.

21Atsakovo teigimu, teismas į bylos nagrinėjimą neįtraukė visų atsakovų, kadangi apskaitos prietaisas ir plombos buvo įrengtos laiptinėje, kuri yra visų joje esančių būtų savininkų bendra dalinė nuosavybė, o priteisdamas žalą nenustatė kokia žalos dalis tenka atsakovui, kaip laiptinės bendraturčiui. Toks apelianto skundo argumentas nepagrįstas. Pažymėtina, kad plombų pažeidimai buvo nustatyti ant elektros skaitiklio ( - ) Nr. ( - ), kuris priklauso būtent J. M. butui, esančiam ( - ), todėl kiti laiptinėje esančių butų savininkai nėra ir negali būti atsakingi už atsakovo butui priklausančio skaitiklio plombų pažeidimus. Taigi jie ir negalėjo būti traukiami bendraatsakovais.

22Išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, o teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo tinkamam materialinių ir procesinių teisės normų taikymui bei aiškinimui. Apelianto J. M. apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti arba keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Atsakovo J. M. apeliacinį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovo J. M. apeliacinį... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Lesto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui J. M.,... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškinį kaip... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 17 d. sprendimu ieškovo AB... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas J. M. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 10. Ieškovas AB „Lesto“ pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus m. 1... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, iš esmės sutinka su... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl padarytos žalos,... 17. Byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad tarp ieškovo AB „Lesto“... 18. LR Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros... 19. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo... 20. Apelianto teigimu, teismas nevertino kitų byloje esančių įrodymų, t. y.... 21. Atsakovo teigimu, teismas į bylos nagrinėjimą neįtraukė visų atsakovų,... 22. Išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio... 24. Atsakovo J. M. apeliacinį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimą palikti...