Byla A-143-2556-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. Š. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. Š. skundą atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas J. Š. (toliau – pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 4 – 5) kreipėsi

5į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir atsakovas) 15 784,94 Lt neišmokėtą darbo užmokesčio dalį. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą (b. l. 6 – 7).

6Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. kovo mėnesio, vadovaujantis Konstitucijai prieštaraujančiais teisės aktais, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 686 patvirtintomis Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisyklėmis (toliau – 2002 m. taisyklės) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje buvo taikomas darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas, todėl jam neišmokėtas visas priklausantis darbo užmokestis. Pareiškėjas pažymėjo, jog į teismą kreipėsi praleidęs Darbo kodekso (toliau – DK) 27 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, nes iki 2005 m. liepos 1 d., kada jis turėjo pateikti skundą, analogiškose bylose teismai atmesdavo pareiškėjų prašymus. Tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2005 m. gruodžio

721 d. priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A1-638/2005 situacija pasikeitė.

8Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 20 – 21, 29 – 30) prašė skundą patenkinti iš dalies.

9Atsakovas nurodė, kad apskaičiuodamas valstybės tarnautojams darbo užmokestį vadovavosi tuo metu galiojusiais teisės aktais ir išmokėjo tuo metu priklausantį darbo užmokestį. Teigė, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Įstatymas)

105 straipsniu, DK 27 straipsnio 2 dalimi, 298 straipsniu pareiškėjui nesumokėtas darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2003 m. balandžio 27 d. neturėtų būti priteisiamas. Pažymėjo, jog su direktoriaus įsakymais dėl indeksavimo koeficiento taikymo darbo užmokesčiui pareiškėjas kiekvieną kartą buvo supažindintas pasirašytinai, todėl jau 2002 m. liepos mėnesį atsirado pagrindas ginti savo teises teisme.

11II.

12Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 12 d. sprendimu

13(b. l. 39 – 42) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies. Teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo 10 117,85 Lt neišmokėto darbo užmokesčio dalį.

14Teismas nurodė, kad pareiškėjas kelia reikalavimą dėl 2002 – 2004 m. jam nesumokėtos darbo užmokesčio dalies, susidariusios Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje pritaikius darbo užmokesčio indeksavimo koeficientą, priteisimo. Teismas vadovavosi Įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija, įsigaliojusi 2002 m. liepos 1 d.) 16 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymas Nr. IX-856) (toliau – Įgyvendinimo įstatymas) 1 straipsnio 3 dalimi (2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1243 redakcija), Taisyklėmis. Teismas pažymėjo, jog šių Taisyklių pagrindu buvo priimti atsakovo įsakymai, kuriuose numatyti konkretūs darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai. Teismas nurodė, kad Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu paminėti teisės aktai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai. Teismas pabrėžė, kad teisės aktai, Konstitucinio Teismo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negali būti taikomi santykiams, atsirandantiems po Konstitucinio Teismo sprendimo dėl šių aktų prieštaravimo Konstitucijai oficialaus paskelbimo, tačiau iki šio momento taikant teisės aktus priimtiems sprendimams šių aktų pripažinimas prieštaraujančiais Konstitucijai reikšmingas tiek, kiek šie sprendimai nėra įvykdyti (Konstitucijos 107 str. 1 d., Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 1, 4 d.). Ginčuose dėl darbo užmokesčio sprendimas yra neįvykdytas, kol valstybės tarnautojas turi teisę į savo pažeistų teisių gynimą teisme ar kitose institucijose. Iki tol negali būti laikoma, jog valstybės tarnautojo darbo užmokesčio nepriemoka yra įvykdytas sprendimas pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasmę. Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nereglamentuojamas terminas, per kurį turi būti pareiškiamas valstybės tarnautojo reikalavimas dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo, todėl Įstatymo 5 straipsnio pagrindu DK 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų senaties terminas taikytinas ir pareikštiems valstybės tarnautojų reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo. DK 298 straipsnis nustato naikinamąjį trejų metų terminą, kurį viršijantis valstybės tarnautojui nesumokėtas darbo užmokestis negali būti priteisiamas. Teismas nurodė, kad atsakovo atsisakymas mokėti pareiškėjui nustatyto dydžio darbo užmokestį pripažįstamas neteisėtu. Sprendimas dėl skundo turi būti priimamas vadovaujantis sprendimo priėmimo dieną galiojančiomis teisės normomis, todėl yra išnykęs teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas grindė nustatyto darbo užmokesčio nemokėjimą pareiškėjui, nes Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros. Teismas nustatė, kad pareiškėjui 2002 – 2004 m. neišmokėta 15 784,94 Lt darbo užmokesčio. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2006 m. balandžio 28 d. Atsižvelgęs į aukščiau išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimas tenkintinas iš dalies, priteisiant jam neišmokėtą darbo užmokesčio dalį nuo 2003 m. balandžio mėnesio už trejus metus – 10 117,85 Lt.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 44 – 45) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas neatsižvelgė, kad terminas praleistas ne dėl jo nerūpestingumo ar neatsakingumo, o dėl tuo metu galiojusių teisės aktų, kuriuos Konstituciniam Teismui pripažinus neteisėtais atsirado reikalavimo teisė.

182. Tuo metu teismai atmesdavo pareiškėjų prašymus dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo. Tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2005 m. gruodžio 21 d. priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A1-638/2005 praktika pasikeitė.

193. Lietuvos Respublikos Seimui 2006 m. gegužės 11 d. priėmus įstatymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio valstybės tarnautojams išmokėjimo gali susiklostyti paradoksali situacija, kai asmenys, kurie nesikreipė į teismą, gaus visą neišmokėtą darbo užmokestį, o tie kurie kreipėsi – tik dalį.

20Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2006 m. lapkričio 27 d. gautas atsakovo pranešimas, kad 2006 m. rugsėjo 8 d. sumokėjo pareiškėjui nesumokėtą darbo užmokesčio dalį.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. pareiškimu (teisme gautu 2006-11-24) pranešė, kad 2006 m. rugsėjo 8 d. išmokėjo pareiškėjui jo prašomą priteisti darbo užmokestį (15 784,94 Lt). Kartu su šiuo pranešimu atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui atitinkamus įrodymus, patvirtinančius šiame pranešime nurodytą faktą. Taigi konstatuotina, kad išnyko pagrindas nagrinėti iš esmės pareiškėjo apeliacinį skundą, nes buvo pašalinti pareiškėjų nurodyti teisių pažeidimai ir nebėra pagrindo teismui apginti šias teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio numatytų būdu.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas J. Š. (toliau – pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 4 –... 5. į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš... 6. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. kovo mėnesio,... 7. 21 d. priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A1-638/2005 situacija... 8. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 20 – 21, 29 – 30) prašė skundą... 9. Atsakovas nurodė, kad apskaičiuodamas valstybės tarnautojams darbo... 10. 5 straipsniu, DK 27 straipsnio 2 dalimi, 298 straipsniu pareiškėjui... 11. II.... 12. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 12 d. sprendimu... 13. (b. l. 39 – 42) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies. Teismas priteisė... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėjas kelia reikalavimą dėl 2002 – 2004 m. jam... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 44 – 45) prašo panaikinti Klaipėdos... 17. 1. Teismas neatsižvelgė, kad terminas praleistas ne dėl jo nerūpestingumo... 18. 2. Tuo metu teismai atmesdavo pareiškėjų prašymus dėl darbo užmokesčio... 19. 3. Lietuvos Respublikos Seimui 2006 m. gegužės 11 d. priėmus įstatymą dėl... 20. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2006 m. lapkričio 27 d. gautas... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. pareiškimu (teisme gautu 2006-11-24)... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1... 26. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 12 d. sprendimą... 27. Nutartis neskundžiama....