Byla I-7564-189/2007
Dėl įpareigojimo parengti ir išduoti projektavimo sąlygas (tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybė)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (pranešėjas), Henriko Sadausko ir Donato Vansevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjui A. G., pareiškėjo atstovei advokatei Vaidotei Radvilavičienei, Labanoro regioninio parko direkcijos atstovui Vaidotui Laurinavičiui, Švenčionių rajono savivaldybės atstovei Eglei Bainauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. G. skundą Labanoro regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo parengti ir išduoti projektavimo sąlygas (tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybė).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti Labanoro regioninio parko direkciją parengti ir išduoti projektavimo sąlygas buvusio ūkinio pastato atstatymui jam nuosavybės teise priklausančiame sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame Vilkasalės kaime, Labanoro seniūnijoje, Švenčionių rajone. Paaiškino, kad Vilniaus apskrities viršininko sprendimu jam buvo atkurta nuosavybė, grąžinant žemę, nuosavybės teise priklausiusią K. L., natūra. Labanoro regioninio parko direkcija 2007-04-05 raštu Nr. V1(8.2)-162 atsisakė parengti ir išduoti projektavimo sąlygas, nurodydama, kad žemės sklypas, kuriame nėra buvę gyvenamojo namo nėra laikomas sodyba, nes šis sklypas neatitinka Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 apibrėžtos sodybos sąvokos, todėl sodybos vieno iš statinių atstatymas šiame sklype pažeistų LR Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas. Toks sprendimas nepagrįstas, nes Švenčionių rajono apylinkės teismo 2004-06-18 nutartimi nustatyta, kad pakanka duomenų apie K. L. priklausiusią sodybą, kurios dalis, t.y. ūkinis pastatas, buvo ir jam šiuo metu priklausančiame žemės sklype, ir dėl to juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra nereikalingas. Šio sprendimo Labanoro regioninio parko direkcija neskundė, sprendimas įsigaliojo, todėl direkcijos sprendimas, kad jo sklype nebuvo sodybos – nepagrįstas. Pastatas buvo vienas iš statinių buvusios sodybos, kuri šiuo metu pagal žemėtvarkos projektus yra atsidūrusi keliuose gretimuose sklypuose. Buvusios sodybos teritorija negali būti sutapatinama su naujai suformuotomis teritorijomis. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 nereglamentuoja situacijų, kai prašoma leisti atstatyti buvusius regioninio parko teritorijoje pastatus.

4Labanoro regioninio parko direkcija, atsiliepimu (b.l. 19) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.A4 -1086-2006 konstatavo, kad jurinis faktas gali būti nustatomas tik buvusios sodybos, o ne atskiro statinio. Švenčionių rajono apylinkės teismas byloje Nr. 2-122-02-2004 sprendimu nutraukė bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, motyvuodamas tuo, kad nebus sukurtos teisinės pasekmės, t.y., kad pareiškėjas negalės atstatyti pastato. Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento (Žin., 2002, Nr.86-3717) 7 p. nustato, kad buvusi sodyba, tai sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais archyviniais dokumentais ar teismo sprendimu. Švenčionių rajono apylinkės teismas nagrinėjo klausimą dėl vieno statinio (ne sodybos) buvimo pareiškėjo sklype. Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 29.1 p. nustatyta, kad viename žemės sklype galima formuoti tik vieną sodybą su vienu gyvenamuoju namu ir priklausiniais. <...>priklausiniai negali būti statomi toliau kaip 100 m. atstumu nuo gyvenamojo namo (gyvenamuoju namu užstatomas plotas iki 120 m2.), todėl Labanoro regioninio parko direkcija negali išduoti projektavimo sąlygų.

5Tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybė, atsiliepimu (b.l. 14-15) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir architektūros skyrius išduoda projektavimo sąlygų sąvadą tik tuomet, kai yra gautos projektavimo sąlygos iš visų suinteresuotų institucijų. Švenčionių rajono savivaldybės administracija negalėjo išduoti pareiškėjui projektavimo sąlygų sąvado kluono atstatymui, nes nebuvo išduotos projektavimo sąlygos Labanoro regioninio parko direkcijos.

6Skundas atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė paraišką Švenčionių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir architektūros skyriui parengti projektavimo sąlygas kluono atstatymo jam priklausančiame žemės sklype, esančiame Vilkasalės k., Labanoro sen., Švenčionių rajono sen., Švenčionių raj., projektavimui. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius 2007-04-18 raštu Nr. S-307 informavo pareiškėją, kad negali išduoti projektavimo sąlygų kluono atstatymo projektavimui, nes Labanoro regioninio parko direkcija 2007-04-05 raštu Nr. V1(8.2)-162 informavo, kad negali išduoti projektavimo sąlygų kluono atstatymo projektavimui pareiškėjui priklausančiame sklype (b.l. 4, 21).

8Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. nustatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 419 patvirtinto Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 7 p., buvusi sodyba – sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais archyviniais dokumentais ar teismo sprendimu. Kaip patvirtina byloje esantys dokumentai, Švenčionių rajono apylinkės teismas nagrinėjo pareiškėjo pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėjui priklausančiame 1,74 ha žemės sklype, esančiame Vilkasalės k. Labanoro sen. Švenčionių raj. prie Rašios ežero buvo kluonas priklausęs K. L., nustatymo (b.l. 6). Švenčionių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.2-122-02-2004 pagal pareiškėjo A. G. prašymą bylą 2004-06-18 nutartimi nutraukė, nes duomenys apie sodybą, kuriai priklausė pastatas, išlikę ir pareiškėjas juos gali gauti kita tvarka (b.l. 6). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 5.38 p., sodyba – juridiškai įformintas žemės sklypas su jame pastatytu gyvenamuoju pastatu (namu) ir jo priklausiniais (ūkiniais, buitiniais, verslo pastatais ir įrenginiais). Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 29.1 p. nustatyta, kad Labanoro regioniniame parke viename žemės sklype galima formuoti tik vieną sodybą su vienu gyvenamuoju namu ir priklausiniais, <...>, priklausiniai negali būti statomi toliau kaip 100 m. atstumu nuo gyvenamojo namo (gyvenamuoju namu užstatomas plotas iki 120 m2.). Kaip patvirtina byloje esantys dokumentai (b.l. 6, 7), pareiškėjui priklausančiame žemės sklype nėra buvę gyvenamojo namo, o tik K. L. priklausiusios sodybos dalis, t.y. ūkinis pastatas. Atsižvelgiant į tai, kad sodyba siejama su gyvenamuoju pastatu, o ne atskirais sodybos priklausiniais ir vieno iš priklausinių statinių atstatymas pareiškėjui priklausančiame sklype, pažeistų LR Saugomų teritorijų 9 str. 2 d. 8 p. nuostatas, darytina išvada, kad Labanoro regioninio parko direkcija pagrįstai atsisakė išduoti projektavimo sąlygas kluono atstatymo projektavimui pareiškėjui priklausančiame sklype, todėl tenkinti skundą pagrindo nėra.

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

10atmesti skundą kaip nepagrįstą.

11Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai