Byla 1-281-298/2014
Dėl padaryto. Jis atsiprašė G. B. ir ji sakė, kad atleidžia

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mialdunienei, dalyvaujant prokurorei A. Pupeikienei, kaltinamajam A. M., nukentėjusiajai G. B., vertėjai Z. Sakalauskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2A. (A.) M. (a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), ( - ) išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ ( - ), nebaustas administracine tvarka, teistas 2008-06-27 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 129 str. 1 d. laisvės atėmimu 8 metams, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-01 paleistas lygtinai likus 2 metams 2 mėn. 5 dienoms, (2013-07-12 paleistas iš įkalinimo įstaigos), teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.,

Nustatė

4A. M. sukėlė fizinį skausmą ir nežymiai sužalojo šeimos narį, o būtent jis:

52013 m. spalio 27 d. apie 22.30 val. ( - ), namuose, artimoje aplinkoje būdamas apsvaigęs nuo alkoholio mušdamas sugyventinę G. B., t. y. vieną kartą dešinės rankos alkūne suduodamas G. B. į kairę akį, vieną kartą dešinės rankos kumščiu suduodamas G. B. į pilvą, vieną kartą dešinės rankos kumščiu suduodamas G. B. į šoną, padarė G. B. dvi nedideles žaizdas veido kairėje, akiduobės projekcijoje (antakyje ir apatiniame voke) su kraujosruva akies vokuose, kas sukėlė šeimos nariui - sugyventinei nukentėjusiajai G. B. nežymų sveikatos sutrikdymą ir fizinį skausmą,

6t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

7Kaltinamasis A. M. padaręs šį nusikaltimą prisipažino, paaiškino, kad su draugais trise išgėrė butelį degtinės. Apie 20 val. jam atvažiavus namuose buvo G. B. ir vaikai. Ji turėjo alaus ir jie kartu išgėrė. G. B. bandė kabinėtis, kad jis važinėja pas draugą ir turi kitą moterį. Jis norėjo duoti per veidą, tačiau pataikė delnu į kairę akį. Trenkė ne alkūne. Vėliau jis nuėjo pas G. B. motiną ir grįžo su ja į namus, tačiau G. B. pradėjus prie jo kibti dar sudavė į šoną. Galėjo pataikyti ir į pilvą. Labai gailisi dėl padaryto. Jis atsiprašė G. B. ir ji sakė, kad atleidžia.

8Savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu A. M. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (b. l. 73-76).

9Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius šį nusikaltimą įrodyta tokiais įrodymais:

10- nukentėjusiosios G. B. parodymais, kad A. M. grįžo namo apie 20 val. Jis buvo išgėręs ir jie dar išgėrė alaus. Ji pradėjo kibti prie jo, pasakė, kad jis turi kitą, pas draugą važinėja. A. M. liepė jai nusiraminti, tačiau ji nepaklausė. Tada jis jai sudavė iš dešinės alkūnės į kairę akį. Nuo smūgio ji nukrito į lovą. Paskui pradėjo kraujuoti. Ji norėjo eiti pas mamą, bet jis pats nuėjo. Atėjo motina ir prie jos A. M. dar sudavė jai į šoną ir į pilvą. Po to ji nuėjo pas motiną, to paties namo kitame gale. A. M. jos atsiprašė ir ji atleido. Dabar jie alkoholio nevartoja. A. M. nevartoja alkoholio, dirba.

11Ikiteisminio tyrimo metu G. B. patvirtino savo parodymus parodymų patikrinimo vietoje metu (b. 1. 33-36);

12- liudytojos N. B. parodymais, kad G. B. jos dukra, A. M. – žentas. Jie gyvena tame pačiame name, tik kitame gale. Jie sėdėjo, kalbėjo, apie 21 val. atėjo A. M. ir pasakė, kad G. B. trenkė į akį. Jai atėjus G. B. turėjo mėlynę, truputį kraujo buvo ant akies. G. B. sudavė į veidą A. M., o jis jai į dešinį šoną du kartus. Taip viskas ir pasibaigė. Ji G. B. pas save namo paėmė. Tarp jų retai būna konfliktai. Anksčiau smurto nebuvo, tai buvo pirmas kartas;

13- G. B. protokolu – pareiškimu, kad 2013-10-27 22.30 val. namuose ( - ) jos sugyventinis A. M. apsvaigęs nuo alkoholio konflikto metu panaudojo fizinį smurtą, o būtent keturis smūgius sudavė į šonus ir alkūne trenkė į kairę akį, dėl ko ji patyrė kūno sužalojimus (b. l. 1-2);

14- Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 5-to būrio vyresniojo patrulio tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame užfiksuota, kad A. M. konflikto metu trenkė sugyventinei G. B. ir taip praskėlė kairės veido pusės antakį (b. l. 11-15);

15- 2013-10-28 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta - namas, esantis ( - ) (b. l. 16-19);

16- specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad G. B. nustatytos dvi nedidelės žaizdos veido kairėje, akiduobės projekcijoje (antakyje ir apatiniame voke) su kraujosruva akies vokuose. Jos padarytos paveikus kietu buku (galimai riboto paviršiaus) ar kontakto vietoje briaunas turinčiu daiktu prieš kreipiantis medicinos pagalbos. Sužalojimas atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą. Sužalojimas galėjo būti padarytas ne mažiau kaip vienu smūgiu į kairės akies sritį. Kokiu konkrečiai daiktu sužalojimas padarytas nustatyti negalima. Tačiau jo padarymo galimybė sudavus rankos alkūne, kumščiu ar kitokiu kietu buku riboto paviršiaus daiktu neatmetama. Savęs paties sužalojimui ir akies sritimi atsimušant į atitinkamų savybių daiktą G. B. padarytas sužalojimas nebūdingas (b. 1. 28);

17- asmens blaivumo patikrinimo rezultatu, kuriame užfiksuota, kad 2013-10-28 0.31 val. A. M. buvo nustatytas 0,93 (promilės) girtumas (b.1. 60).

18Kaltinamasis prisipažino panaudojęs fizinį smurtą prieš nukentėjusiąją, sudavęs jai ir sukėlęs fizinį skausmą. Šias aplinkybes parvirtino ir pati nukentėjusioji bei liudytoja N. B.. Kaltinimą patvirtina ir tarnybiniai pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje fakto bei specialisto išvada.

19Šeimos nario sąvoka pateikta BK 248 str., kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad „artimieji giminaičiai“ yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai, o 2 šio straipsnio dalyje numatyta, kad nusikaltimą padariusio asmens „šeimos nariai“ yra kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai. Teismų praktikoje (nutartis atnaujintoje baudžiamojoje byloje Nr. 2A-6/2012) sprendžiant klausimą, ar nukentėjusysis laikytinas traukiamo baudžiamojoj atsakomybėn šeimos nariu, vadovaujamasi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimais (pvz. 2012 m. birželio 4 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punkto (2008 m. birželio 12 d. redakcija), 135 straipsnio 2 dalies 3 punkto (2008 m. birželio 12 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“). Šeimos sampratos išaiškinimą Konstitucinis Teismas pateikė 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime nurodydamas, kad konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi. Konstitucinis Teismas išskyrė tam tikrus kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar asmenų santykiai priskirtini šeimos santykiams. Sprendžiant apie šeimos santykių buvimą reikia vertinti tų santykių turinį ir atsižvelgus į teismo nurodytus kriterijus spręsti dėl šeimos santykių fakto. Svarbios tokios bylos aplinkybės, kurios liudija apie paties nuteistojo požiūrį į kartu su juo gyvenusį asmenį, tarpusavio atsakomybės supratimą ir atitinkamą pareigų prisiėmimą vienas kitam, o vien tik faktas apie asmenų bendrą gyvenimą viename būste nėra pagrindas besąlygiškai išvadai, jog šių asmenų santykiai vertintini kaip šeimos narių, pavyzdžiui, neįregistravusių santuokos (partnerystės), t. y. sugyventinių santykiai. Tokiais atvejais reikia atidžiai vertinti tų aplinkybių visumą, kurios gali atspindėti kartu gyvenančių asmenų santykių turinį, asmenų požiūrį vienas į kitą, ir tuomet spręsti, ar gyvenimo kartu aplinkybės yra pagrindas konstatuoti esant šeimos būdingų santykių turinį atitinkančius santykius. Šioje byloje nustatyta, kad A. M. gyveno kartu su nukentėjusiąja ir laikė ją savo sugyventine, jie jau 10 metų kartu, todėl laikytina, kad G. B. buvo A. M. šeimos narys.

20Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamasis sužalojo savo šeimos narį – sugyventinę G. B. ir sukėlė jai fizinį skausmą, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

21Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs pažeidimą ir dėl jo gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

22Kaltinamasis padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą. Civilinis ieškinys byloje pareikštas. Kaltinamasis prisipažino nusikaltęs, nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiosios, su ja susitaikė ir ji jam atleido. Atsižvelgus į kaltinamojo asmenybę, kuris dirba, darbe charakterizuojamas teigiamai, anksčiau teistas ir buvo paleistas lygtinai neatlikęs dalies jam paskirtos bausmės, nusikaltimą padarė lygtinio paleidimo metu, teistumas neišnykęs, nebaustas administracine tvarka, esant po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, todėl jam skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d. paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu bendrintina su 2008-06-27 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme.

23Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 37,47 Lt dydžio turtinės žalos atlyginimo, kurią ji patyrė G. B. gydymo išlaidoms (b. 1. 48-51), kuris pagrįstas įrodymais, pripažintas kaltinamojo ir todėl tenkintinas visiškai (BPK 115 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 304-305, 307-308 str.

Nutarė

25A. (A.) M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir nuteisti laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

26Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d. paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2008-06-27 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 5 (penkiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

27Vadovaujantis BPK 140 str. 9 d., 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2013-10-28 iki 2013-11-29.

28Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.

29Kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus panaikinti.

30Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš A. M. 37,47 Lt turtinei žalai atlyginti.

31Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. A. (A.) M. (a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.,... 4. A. M. sukėlė fizinį skausmą ir nežymiai sužalojo šeimos narį, o būtent... 5. 2013 m. spalio 27 d. apie 22.30 val. ( - ), namuose, artimoje aplinkoje... 6. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str.... 7. Kaltinamasis A. M. padaręs šį nusikaltimą prisipažino, paaiškino, kad su... 8. Savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu A. M. patvirtino parodymų patikrinimo... 9. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius šį nusikaltimą įrodyta... 10. - nukentėjusiosios G. B. parodymais, kad A. M. grįžo namo apie 20 val. Jis... 11. Ikiteisminio tyrimo metu G. B. patvirtino savo parodymus parodymų patikrinimo... 12. - liudytojos N. B. parodymais, kad G. B. jos dukra, A. M. – žentas. Jie... 13. - G. B. protokolu – pareiškimu, kad 2013-10-27 22.30 val. namuose ( - ) jos... 14. - Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 5-to būrio vyresniojo patrulio... 15. - 2013-10-28 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad buvo... 16. - specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad G. B. nustatytos dvi... 17. - asmens blaivumo patikrinimo rezultatu, kuriame užfiksuota, kad 2013-10-28... 18. Kaltinamasis prisipažino panaudojęs fizinį smurtą prieš nukentėjusiąją,... 19. Šeimos nario sąvoka pateikta BK 248 str., kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 20. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 21. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs pažeidimą... 22. Kaltinamasis padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą. Civilinis ieškinys... 23. Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 37,47 Lt dydžio... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d.,... 25. A. (A.) M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 26. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d. paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu... 27. Vadovaujantis BPK 140 str. 9 d., 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino... 28. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.... 29. Kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 30. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti... 31. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...