Byla T-16/2016
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių šalinimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, akcinė bendrovė LESTO, uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Utenos rajono apylinkės teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovams Utenos rajono savivaldybės administracijai, Utenos rajono savivaldybės tarybai, R. K. ir A. K. dėl administracinių aktų panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių šalinimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, akcinė bendrovė LESTO, uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“,

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje prašo panaikinti 2011 m. gegužės 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-189, 2011 m. liepos 1 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos leidimą Nr. LSN-95-110701-00084 ir 2014 m. lapkričio 26 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. UDT-90-141126-00121; įpareigoti R. K. ir A. K. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo teisės aktų nustatyta tvarka įrengti priešgaisrines užtvaras, esančias (duomenys neskelbtini); įpareigoti R. K.ir A. K. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo teisės aktų nustatyta tvarka iškelti elektros kabelį, einantį nuo elektros įvado, bei elektros apskaitos įrenginį ir vandentiekio tinklą iš 0,0928 ha žemės sklypo, (duomenys neskelbtini).

4Ieškinyje nurodoma, jog ieškovas 2008 m. birželio 28 d. iš atsakovų įsigijo gyvenamąjį namą ir kiemo statinius, esančius (duomenys neskelbtini). Atsakovai tame pačiame žemės sklype esantį ūkinį pastatą rekonstravo į gyvenamąjį namą. Rekonstrukcija buvo atliekama remiantis 2011 m. gegužės 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-189, kuriuo patvirtintas detalusis planas, ir 2011 m. liepos 1 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotu statybos leidimu Nr. LNS-95-110701-00084. Ieškovo teigimu, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-189, kuriuo patvirtintas detalusis planas, yra neteisėtas. 2010 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 3-1013 Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba išdavė sąlygas detaliajam planui rengti, kuriose numatyta, jog detaliojo plano pakeitimas, kurio tikslas žemės sklypo (kadastrinis numeris 8240/0003:427) statinių statybos zonos ribų pakeitimas, numatant zonos išplėtimą, turi būti rengiamas pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Tinkamam šių reikalavimų laikymuisi atsakovas Utenos rajono savivaldybės taryba turėjo teisingai nustatyti abiejų pastatų atsparumo ugniai laipsnį, tačiau joks atsakovo darbuotojas nebuvo atvykęs, neapžiūrėjo ieškovo namo. Ieškinyje taip pat nurodoma, jog ir Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotas statybos leidimas Nr. LNS-95-110701-00084 yra neteisėtas, nes jame konstatuota, kad atsakovams priklausantis gyvenamasis namas yra II statinio atsparumo ugniai laipsnio, duomenų apie ieškovui priklausantį gyvenamąjį namą šiame dokumente nėra. Skundžiamu detaliuoju planu buvo nustatytas neteisingas atstumas tarp gyvenamųjų namų, o Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-189 buvo vienas iš dokumentų, kuriais buvo vadovautasi rengiant projektą, taip pat nebuvo laikytasi privalomųjų statybos dokumentų reikalavimų (Statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“). Kadangi ūkio pastato rekonstrukcija į gyvenamąjį namą užbaigta, deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-90-141126-00121 dėl aukščiau įvardintų argumentų taip pat yra neteisėta.

5Atsakovai R. K. ir A. K. atsiliepime ir jų atstovas advokato padėjėjas A. Misevičius parengiamojo posėdžio metu prašė perduoti pagal teismingumo taisykles ieškovo reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo. Prašymas grindžiamas tuo, kad vienas iš ieškinyje suformuluotų reikalavimų yra dėl administracinių aktų panaikinimo ir tik panaikinus administracinius aktus, galės būti konstatuotas statybos (ar atskirų jos dalių) neteisėtumas. Atsakovų vertinimu, tiek Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas, tiek leidimas ir deklaracija yra administraciniai teisės aktai, kurių teisėtumo klausimas pagal susiklosčiusią praktiką yra sprendžiamas administraciniame, o ne bendrosios kompetencijos teisme.

6Utenos rajono apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. Teismas nutartyje nurodė, kad pagal ieškinio dalyką ieškovas iš esmės ginčija administracinius aktus ir viešojo administravimo subjektų veiksmus (neveikimą), įtraukdamas atsakovu ir savivaldybės instituciją, o ieškovo reikalavimai dėl įpareigojimų atsakovams yra išvestiniai. Teismo vertinimu, ieškovas inicijuoja ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 18 straipsnio 1 dalis). Tad teismui kilo pagrįsta abejonė, ar šios bylos nagrinėjimas teismingas bendrosios kompetencijos teismui. konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Šioje byloje prašoma panaikinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintas detalusis planas. Sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo yra viešojo administravimo subjekto administracinis aktas, priimtas teritorijų planavimo srityje, kuri priskirtina viešajam administravimui (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Tad reikalavimas panaikinti šį sprendimą yra administracinio pobūdžio ir nagrinėtinas administraciniame teisme.

9Reikalavimas dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo yra taip pat administracinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas administraciniame teisme.

10Kitais reikalavimais prašoma panaikinti Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą bei įpareigoti atsakovus įrengti priešgaisrines užtvaras ir iškelti elektros kabelį, einantį nuo elektros įvado, bei elektros apskaitos įrenginį ir vandentiekio tinklą iš žemės sklypo. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas aiškus reglamentavimas, kad nustačius, jog statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas. Aptariamu atveju ginčijamo statybos leidimo pagrindu statyba jau baigta, todėl minėti reikalavimai teismingi bendrosios kompetencijos teismui (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 8 d. nutartis Nr. T-57/2015, priimta byloje D. D.-U. ir kt. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 2013 m. liepos 10 d. nutartis T-88-2013, priimta byloje „Inovatyvūs aplinkosaugos sprendimai“ v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras; 2012 m. lapkričio 13 d. nutartis Nr. T-244-2012, priimta byloje Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir kt.; 2012 m. balandžio 17 d. nutartis Nr. T-77-2012, priimta byloje Kauno apygardos prokuratūros prokuroras v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt.).

11Nors byloje reiškiami ir administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai, jie negali pakeisti viso ginčo teismingumo, kai kitiems ieškiniu reiškiamiems reikalavimams įstatymams nustato aiškias teismingumo taisykles. Be to, visi byloje pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, taigi juos išskirti į atskiras bylas netikslinga, todėl visų pareikštų reikalavimų pagrįstumas turi būti sprendžiamas ginčą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme.

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui

14Bylą pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovams Utenos rajono savivaldybės administracijai, Utenos rajono savivaldybės tarybai, R. K. ir A. K. dėl administracinių aktų panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių šalinimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, akcinė bendrovė LESTO, uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“, grąžinti Utenos rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų tvarka.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai