Byla A-261-778-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens individualios įmonės „Meteorit turas“ atstovui advokatui Nikolaj Semionov, atsakovo atstovei Gitanai Rumčikienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiųjų suinteresuotų asmenų individualios įmonės „Meteorit turas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Transteleservis“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Utenos apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja), trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“, dėl įsakymo dalies panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „Monrema“ kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ dalį, kuria žemės sklype Nr. 0005/52-2 nustatyti servitutai S1 ir S2.

8Pareiškėjas skunde (b.l. 2-5) nurodė, kad atsakovo nustatyti kelio servitutai negali būti laikomi tinkamais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatų prasme, nes negali būti užtikrintas viešpataujančio daikto naudojimas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.128 straipsnio nuostatos. Kelio servitutas nustatytas žemei, kuri yra po UAB „Monrema“ priklausančiais statiniais, statiniams (aikštelėms ir vartams) servitutas nėra nustatytas, todėl tokiu kelio servitutu neįmanoma naudotis. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims ne kartą buvo siūloma klausimą dėl teisės naudotis vartais ir aikštele spręsti taikiai, numatant už tai kompensacinį mechanizmą, tačiau IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ su jokiais pasiūlymais nesutikdavo, norėdamos naudotis įvažiavimu nemokamai. UAB ,,Transteleservis“ pastatas pagal registro duomenis yra administracinės funkcinės paskirties, todėl nėra pagrindo spręsti privažiavimo klausimo, užtikrinant tokią veiklą, kuri šiame pastate vykdoma be teisėto pagrindo.

9Nurodė, kad skundžiamais įsakymais buvo pažeisti pagrindiniai viešojo administravimo principai.

10Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą (b.l. 52-54) paaiškino, kad ginčijamu įsakymu nustatyti servitutai visiškai atitinka trečiųjų asmenų poreikius ir proporcingai neapsunkina pareiškėjo turto disponavimo, kitų jo interesų. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims nėra jokių galimybių įrengti kitus kelius, siekiant patekti prie jiems priklausančių statinių, nes tam trukdo statiniai, juosiantys sklypą arba esantys sklype, t. y. tvora, šiluminė veikianti trasa, pastatai. Atsakovas neprieštarautų, jei pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys rastų kompromisą. Žemės reformą vykdanti Utenos apskrities viršininko administracija, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų statiniai stovi ant valstybinės žemės, privalėjo atitinkamai disponuoti valstybine žeme ir priimti administracinius sprendimus.

12Atsakovas pripažino, kad ginčijamu įsakymu galimai buvo pažeisti teisės aktai ir UAB „Monrema“ interesai, nustatant servitutą per statinį (betono aikštelę), tačiau mano, kad betono juosta (aikštelės dalis), stovinti ant valstybinės žemės, gali būti traktuojama kaip kelio danga, nes šios aikštelės dalies paskirtis ir yra atlikti kelio funkciją. Sprendžiant privažiavimo prie trečiųjų suinteresuotų asmenų statinių problemą ir formuojant minėtoje teritorijoje atskirus sklypus, šie klausimai nebuvo derinti su žemės naudotojais, t. y. su pareiškėju ir trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, nes tai yra valstybinės žemės sklypas, todėl valstybės prerogatyva yra nuspręsti, kokiomis sąlygomis ji žada savo nuosavybę nuomoti ir kokiems asmenims.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ „Meteorit turas“ su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime į skundą (b.l. 55-56) nurodė, kad 2005 m., kai įmonė įsigijo mechanines dirbtuves, aikštelių, tvoros bei vartų savininkų nebuvo, todėl įsigydami šias patalpas negalvojo, kad gali kilti kliūčių patekti prie statinių. Ten, kur ginčijamu įsakymu nustatytas servitutas, nuo seno buvo visą laiką naudojamas pravažiavimas, kitos galimybės patekti prie įmonei priklausančių statinių nėra. Nors statinius šioje aptvertoje teritorijoje visos trys įmonės įsigijo vienu metu, tačiau pareiškėjas 2006 metais neaiškiomis aplinkybėmis sugebėjo vartus į teritoriją, tvorą, betonuotą aikštelę įsiregistruoti savo vardu, po ko iškart pradėjo blokuoti įvažiavimą žinodama, kad kito būdo patekti į teritoriją nei jų įmonė, nei UAB „Transteleservis“ neturi. Pripažino, kad šių statinių įsigijimo sandoriai nėra nuginčyti, tačiau nesutinka su UAB „Monrema“ pasiūlymu mokėti už įvažiavimą, nes susidariusioje situacijoje nėra aišku, ar sudarius sutartį bus leista naudotis privažiavimu prie jiems priklausančių statinių, nes pareiškėja iš esmės prieštarauja servituto nustatymui.

15II.

16Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Monrema“ skundą patenkino – panaikino Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ dalį, kuria žemės sklype Nr. 0005/52-2 nustatyti servitutai S1 ir S2.

17Teismas nustatė, kad Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 16-350 buvo patvirtintas Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame suformuotas vienas 3,6855 ha žemės sklypas IĮ „Meteorit turas“, UAB“Monrema“ ir UAB „Transteleservis“ esančių pastatų ir statinių eksploatacijai. Ginčijamu Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714 buvo pakeistas 2007 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 16-350, vietoje vieno žemės sklypo suformuojant tris atskirus žemės sklypus (sklypas Nr. 52-1 IĮ „Meteorit turas“, sklypas Nr.52-2 UAB „Monrema“, sklypas Nr. 53-3 UAB „Transteleservis“), skirtus išsinuomoti iš valstybės, žemės sklype Nr. 52-1 nustatant kelio servitutą S, žemės sklype Nr. 52-2 nustatant kelio servitutus S1 ir S2.

18Suformuotuose žemės sklypuose yra pareiškėjui ir tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims priklausantys statiniai: sklype Nr. 52-1 IĮ „Meteorit turas“ nuosavybės teise priklausantys gamybinis pastatas bei mechaninės remonto dirbtuvės, sklype Nr. 52-2 UAB ,,Monrema“ priklausantys du sandėliai, gamybinis pastatas, kiemo statiniai (aikštelė b3, aikštelė b4, tvora t3, vartai t4,t5, kiemo aikštelė b(b1, b2), tvora t(t1,t2), sklype Nr.52-3 UAB ,,Transteleservis“ priklausantis administracinis pastatas. Šalys patvirtino, kad visus tris žemės sklypus juosia tvora ir šiluminė trasa, einanti virš žemės paviršiaus.

19Ginčijamu įsakymu nustatyti kelio servitutai S1 ir S2 tai žemės daliai, kuri yra užstatyta UAB ,,Monrema“ nuosavybės teise priklausančiais statiniais - aikštelėmis b2 ir b3.

20Teismas analizavo CK 4.111, 4.124 straipsnių, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintomis Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatas. Remdamasis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 ir 3 dalimis pažymėjo, kad nei IĮ „Meteorit turas“, nei UAB ,,Monrema“ ar UAB ,,Transteleservis“ kaip viešpataujančiais tampančių daiktų (pastatų) savininkai prašymo atsakovui nustatyti servitutą nebuvo pareiškę.

21Teismas nurodė, kad ginčijamu įsakymu yra pakeistas Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, t. y. teritorijų planavimo dokumentas (specialusis planas), kuris yra pagrindas atsakovui priimti sprendimą dėl servitutų nustatymo šiuo žemėtvarkos projektu suprojektuotiems žemės sklypams. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 9 punktas nustato, kad specialiųjų planų keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir specialusis planas. Kadangi ginčijamu įsakymu buvo pakeistas žemės reformos žemėtvarkos projektas (teritorijų planavimo dokumentas), šis įsakymas turėjo būti priimtas, laikantis žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimui ir tvirtinimui nustatytų taisyklių.

22Teismas, remdamasis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (toliau – ir Metodika) 1 punkto, Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 5 dalies, Žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašu bei Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 8 punkto nuostatomis, pažymėjo, kad pagal Metodikos 55 punktą pretendentai gauti žemės supažindinami su projektuojamais servitutais, kurie bus nustatomi apskrities viršininko sprendimu, patvirtinus žemėtvarkos projektą. Metodikos 37 punktas nustato, kad kiekvieno žemės sklypo išdėstymas ir ribos aptariamos su pretendentu į žemę. Ginčo atveju UAB „Monrema“, UAB „Transteleservis“ bei IĮ „Meteorit turas“ projektuojamų žemės sklypų ribos ir išdėstymas su šiomis įmonėmis nebuvo aptartas, su projektuojamais servitutais iki žemėtvarkos projekto (jo pakeitimo) patvirtinimo jos nebuvo supažindintos. Teismas nurodė, kad Metodikos 56 punktas nustato, kokie servitutai laikomi reikalingais, išvardindamas 3 kelio servitutų rūšis. Tačiau ginčijamu įsakymu nėra konkretizuota, kokios rūšies kelio servitutai yra nustatomi. Žemės reformos įstatymo 20 straipsnis nustato, kad žemės reformos žemėtvarkos projektai svarstomi ir derinami pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Metodikos nustatyta tvarka. Tiek Teritorijų planavimo įstatymas, tiek Metodika (86-88 p.) numato viešą žemėtvarkos projekto svarstymą, galimybę pretendentams pareikšti pastabas, taip pat nustato procedūras, kaip viešo svarstymo metu pareikštos pastabos turėtų būti svarstomos. Pagal Metodikos 91 punktą viešai apsvarstytas žemėtvarkos projektas turi būti derinamas su Aprašo 16 punkte nustatytomis institucijomis. Šios procedūros yra privalomos, tačiau rengiant ginčijamą įsakymą, nei žemėtvarkos projekto viešo svarstymo, nei derinimo procedūros nebuvo atliekamos.

23Teismas konstatavo, kad priimant ginčijamą įsakymą, buvo pažeistos pagrindinės procedūros, taisyklės, nustatytos žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimui. Ginčijamas įsakymas naikintinas, nes jis neteisėtas dėl to, kad jį priimant, buvo pažeistos pagrindinės procedūros, o ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (LR ABTĮ 89 str.).

24Teismas nurodė, kad ginčijamu įsakymu nustatant servitutus, nebuvo atsižvelgta į tai, kad kelio servitutai S1 ir S2 buvo nustatyti žemės sklypo daliai, užstatytai statiniais - kiemo aikštelėmis, kurios pagal registro duomenis, nuosavybės teise priklauso UAB ,,Monrema“. Toks servitutų nustatymas prieštarauja CK 4.111 straipsnyje įtvirtintai servituto sampratai, nes žeme po esančiais statiniais (šiuo atveju - kiemo aikštelėmis) kaip keliu ar taku realiai naudotis galimybės nėra. Žemė po statiniu negali būti laikytina keliu (taku), ji šiuo atveju neatlieka kelio (tako) funkcijos, nes per tokią žemę, nesinaudojant ant jos paviršiaus esančiu statiniu, nei eiti, nei važiuoti neįmanoma. Todėl vien tik servitutų S1 ir S2 nustatymu atsakovas neįvykdė Metodikoje jam nustatytos pareigos išspręsti privažiavimo prie projektuojamame sklype esančių pastatų klausimo. Kolegijos nuomone, klausimas dėl patekimo prie UAB ,,Transteleservis“ bei IĮ „Meteorit turas“ priklausančių pastatų tokiu būdu, kaip nustatyta ginčijamu įsakymu, gali būti sprendžiamas, tik išsprendus servituto nustatymo statiniams (aikštelėms) klausimą. Taisyklių 3.7 punktas bei Metodikos 56.5 punktas numato galimybę administraciniu aktu nustatyti statinio servitutą, suteikiantį teisę statyti ar montuoti statinių dalis, pakibusias virš tarnaujančio žemės sklypo ir (ar) draudžiantis tarnaujančiojo žemės sklypo savininkui statyti statinius, kurie užstotų šviesą ar esamą vietovaizdį. Kitokių statinio servitutų, nustatytinų administraciniu aktu, galiojantys teisės aktai nenumato. Teismas padarė išvadą, kad klausimas dėl servitutų statiniams (šiuo atveju – UAB „Monrema“ priklausančioms aikštelėms) turėtų būti sprendžiamas sandoriu tarp bylos šalių, o joms nesusitarus - bendrosios kompetencijos teisme CK nustatyta tvarka. Kelio servituto nustatymu žemės sklypo daliai, esančiai po statiniais, preziumuojama viešpataujančiu tampančio daikto savininko teisė naudotis ir pačiu statiniu. Teismas nurodė, kad servituto nustatymas yra įstatymo pagrindu atliekamas civilinės nuosavybės teisės ribojimas. Todėl darytina išvada, kad kelio servitutų nustatymas ginčijamu įsakymu, nenustačius servituto pačiam statiniui, pažeidžia ir konstitucinį nuosavybės neliečiamumo principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje.

25Teismas konstatavo, kad Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714 žemės sklype Nr.0005/52-2 servitutai S1 ir S2 nustatyti neteisėtai ir nepagrįstai, todėl ši įsakymo dalis naikintina.

26III.

27Tretieji suinteresuoti asmenys IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Apeliacinis skundas (b. l. 106-107) grindžiamas šiais argumentais:

291. IĮ „Meteorit turas“ Karlų kaime valstybinėje žemėje nuosavybės teise valdo gamybinį pastatą ir mechanines remonto dirbtuves. UAB „Transteleservis“ nuosavybės teise valdo administracinį pastatą. Norint naudotis šiais pastatais pagal paskirtį reikia turėti privažiavimą prie jų. Visa teritorija aplink šiuos pastatus apsupta 401 metro ilgio gelžbetonine tvora t3, unikalus Nr.4599-500-4158, kuri priklauso UAB „Monrema“. Įvažiavimas į teritoriją iš kelio Visaginas-Dūkštas galimas tik per vartus t4 arba t5, ir per aikšteles, kitokiu būdu privažiuoti yra neįmanoma. Todėl ginčijamu įsakymu patvirtintame projekte buvo numatyti servitutai, pažymėti indeksu SI, S2 ir S.

302. Servitutai, pažymėti indeksu S1 ir S, yra nustatyti ne vien tikslu privažiuoti prie IĮ „Meteorit turas“ pastatų. Servitutai, pažymėti indeksu SI ir S reikalingi ir dėl būtinumo pravažiuoti prie elektros transformatorinės, kuri yra prie IĮ „Meteorit turas“ mechaninių remonto dirbtuvių.

313. UAB „Monrema“ nepareiškė, kad nesinaudos servitutu, pažymėtu indeksu S, privažiuodama prie savo pastato ir kiemo aikštelėje b1 esančio krano.

324. Privažiavimus prie kiekvieno projektuojamo žemės sklypo yra privaloma numatyti žemėtvarkos projekte.

335. UAB „Monrema“ turėtų įrodyti, kad yra galima ir tikslinga nustatyti kitokį pravažiavimą.

34Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra.

35Pareiškėjas UAB „Monrema“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

36Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 113-117) nurodė, kad:

371. Tik įvykdžius servituto nustatymo sąlygas, numatytas Žemės įstatymo 23 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintose Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėse, atsakovas įgyja pareigą priimti sprendimą dėl servitutų nustatymo. Nagrinėjamu atveju atsakovas netinkamai atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

382. Apeliacinis skundas nepagrįstas jokiais teisiniais argumentais, nėra aišku, kurias teisės normas teismas klaidingai aiškino, su kokiais teismo motyvais apeliantai nesutinka, nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes.

393. Ginčijamu Įsakymu nustatyti kelio servitutai, kurių realus įgyvendinimas galimas tik eksploatuojant UAB „Monrema“ priklausančius statinius, t. y. kiemo vartus ir betonines aikšteles, todėl servitutų nustatymas pažeidžia UAB „Monrema“ teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje.

404. Servituto į žemės sklypo dalį nustatymas, neatsižvelgiant į esamus statinius, neatitinka kelio servituto sampratos, kadangi nustačius servitutą į statiniais užstatytą žemę, nėra galimybės žemės naudoti kelio tikslu. Statiniams (aikštelėms ir vartams) servitutas nėra nustatytas, todėl tokiu kelio servitutu neįmanoma naudotis.

41Kadangi servitutas negali užtikrinti viešpataujančio daikto naudojimo, jis neatitinka CK 4.128 straipsnio nuostatų.

425. Žemė po statiniu negali būti laikoma keliu (taku), kadangi ji neatlieka kelio (tako) funkcijos. Todėl servitutų SI ir S2 nustatymu atsakovas neįvykdė Metodikoje jam nustatytos pareigos išspręsti privažiavimo prie projektuojamame sklype esančių pastatų klausimo.

436. Atsakovas administraciniu akta neturi teisės nustatyti servituto į privačios nuosavybės teise priklausančius objektus, kadangi šį veiksmą kompetentingas atlikti yra teismas.

447. Apeliantai neįrodė, kad servituto nustatymas yra vienintelė galimybė, siekiant tinkamai naudotis viešpataujančiu daiktu.

458. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje (cv. Byla Nr. 3K-3-246/2005) yra nurodęs, kad nagrinėdamas tokias bylas, teismas turi siekti protingos abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita, visiškai neatsižvelgiant į poreikio servitutui nustatyti pobūdį, kitokių sprendinių galimybę ir pan.

46Ginčijamu Įsakymu suformuotų žemės sklypų daliai servitutai nustatyti neatsižvelgiant į tai, kad atitinkama žemės sklypo dalis yra užstatyta UAB „Monrema“ priklausančiais statiniais. Tai iš esmės reiškia savininkų interesų pusiausvyros disbalansą ir nepagrįstą nuosavybės teisių varžymą.

47Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens IĮ „Meteorit turas“ atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

48Atsakovo atstovė paaiškino, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir prašė jo netenkinti.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinis skundas atmestinas.

52Bylos ginčas yra dėl žemės sklypo servitutų nustatymo administraciniu aktu.

53Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamu įsakymu yra pakeistas Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, t. y. teritorijų planavimo dokumentas, kuris yra pagrindas atsakovui priimti sprendimą dėl servitutų nustatymo šiuo žemėtvarkos projektu suprojektuotiems žemės sklypams. Teismas nurodė, kad pakeitimas atliktas pažeidžiant pagrindines procedūros taisykles, nustatytas žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimui, todėl yra neteisėtas ir naikintinas.

54Tretieji suinteresuoti asmenys IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Transteleservis“, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas,, priimdamas sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus, taikytinus ginčo santykiams.

55Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

56Pareiškėjas ginčijo Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 16-350 „Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ dalį, kuria žemės sklype Nr. 0005/52-2 nustatyti servitutai S1 ir S2.

57Servitutas yra daiktinė teisė, kuri suvaržo kito asmens nuosavybės teises (CK 4.111 str.). Servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas (CK 4.124 str. 1 d.).

58Remiantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentų sprendinius gali būti nustatomi servitutai žemės sklypams (įstatymo redakcija galiojusi ginčijamo įsakymo priėmimo metu). Šio įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi nustatyta, kad žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

59Šiuo teisiniu reguliavimu nustatyta, kad administraciniu aktu gali būti nustatomi servitutai tik žemės sklypui, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 3.7 punktą, kuriuo nustatyta, kad administraciniu aktu gali būti nustatytas statinio servitutas, tai yra servitutas, suteikiantis teisę statyti ar montuoti statinių dalis, pakibusias virš tarnaujančiojo žemės sklypo ir (arba) draudžiantį tarnaujančiojo žemės sklypo savininkui statyti statinius, kurie užstotų šviesą ar esamą vietovaizdį. Tačiau šios bylos ginčui Taisyklių 3.7 punktas nėra aktualus, nes sprendžiamas ginčas dėl servituto nustatymo žemės sklypui pagrįstumo.

60Atsakovo įsakymu žemės sklype Nr. 0005/52-2 servitutai S1 ir S2. buvo nustatyti žemės sklypo daliai, užstatytai statiniais – kiemo aikštelėmis pažymėtoms indeksais b2 ir b3, kurios pagal registro duomenis, yra pareiškėjo UAB ,,Monrema“ nuosavybė (b. l. 30-33).

61Tokiu būdu atsakovo įsakymas yra neteisėtas, nes realiai servitutai buvo nustatyti statiniams, bet ne žemės sklypui, tai yra suteikta teisė tretiesiems suinteresuotiems asmenims naudotis pareiškėjui priklausančią nuosavybę, kiemo aikštelėmis. Atsakovas administraciniu aktu negalėjo nustatyti servitutų statiniams ir toks įsakymas prieštarauja Žemės įstatymo 23 straipsnio nuostatoms. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino atsakovo įsakymą kaip neteisėtą.

62Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus.

63Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

64Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

65individualios įmonės „Meteorit turas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Transteleservis“ apeliacinį skundą atmesti.

66Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

67Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens individualios įmonės „Meteorit... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „Monrema“ kreipėsi į Panevėžio apygardos... 8. Pareiškėjas skunde (b.l. 2-5) nurodė, kad atsakovo nustatyti kelio... 9. Nurodė, kad skundžiamais įsakymais buvo pažeisti pagrindiniai viešojo... 10. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija su skundu nesutiko ir... 11. Atsiliepime į skundą (b.l. 52-54) paaiškino, kad ginčijamu įsakymu... 12. Atsakovas pripažino, kad ginčijamu įsakymu galimai buvo pažeisti teisės... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo IĮ „Meteorit turas“ su skundu nesutiko ir... 14. Atsiliepime į skundą (b.l. 55-56) nurodė, kad 2005 m., kai įmonė įsigijo... 15. II.... 16. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, kad Utenos apskrities viršininko 2007 m. gegužės 2 d.... 18. Suformuotuose žemės sklypuose yra pareiškėjui ir tretiesiems... 19. Ginčijamu įsakymu nustatyti kelio servitutai S1 ir S2 tai žemės daliai,... 20. Teismas analizavo CK 4.111, 4.124 straipsnių, Lietuvos Respublikos žemės... 21. Teismas nurodė, kad ginčijamu įsakymu yra pakeistas Karlų kadastro... 22. Teismas, remdamasis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir... 23. Teismas konstatavo, kad priimant ginčijamą įsakymą, buvo pažeistos... 24. Teismas nurodė, kad ginčijamu įsakymu nustatant servitutus, nebuvo... 25. Teismas konstatavo, kad Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d.... 26. III.... 27. Tretieji suinteresuoti asmenys IĮ „Meteorit turas“ ir UAB... 28. Apeliacinis skundas (b. l. 106-107) grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1. IĮ „Meteorit turas“ Karlų kaime valstybinėje žemėje nuosavybės... 30. 2. Servitutai, pažymėti indeksu S1 ir S, yra nustatyti ne vien tikslu... 31. 3. UAB „Monrema“ nepareiškė, kad nesinaudos servitutu, pažymėtu indeksu... 32. 4. Privažiavimus prie kiekvieno projektuojamo žemės sklypo yra privaloma... 33. 5. UAB „Monrema“ turėtų įrodyti, kad yra galima ir tikslinga nustatyti... 34. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį... 35. Pareiškėjas UAB „Monrema“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo... 36. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 113-117) nurodė, kad:... 37. 1. Tik įvykdžius servituto nustatymo sąlygas, numatytas Žemės įstatymo 23... 38. 2. Apeliacinis skundas nepagrįstas jokiais teisiniais argumentais, nėra... 39. 3. Ginčijamu Įsakymu nustatyti kelio servitutai, kurių realus įgyvendinimas... 40. 4. Servituto į žemės sklypo dalį nustatymas, neatsižvelgiant į esamus... 41. Kadangi servitutas negali užtikrinti viešpataujančio daikto naudojimo, jis... 42. 5. Žemė po statiniu negali būti laikoma keliu (taku), kadangi ji neatlieka... 43. 6. Atsakovas administraciniu akta neturi teisės nustatyti servituto į... 44. 7. Apeliantai neįrodė, kad servituto nustatymas yra vienintelė galimybė,... 45. 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje (cv.... 46. Ginčijamu Įsakymu suformuotų žemės sklypų daliai servitutai nustatyti... 47. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens... 48. Atsakovo atstovė paaiškino, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir prašė... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV.... 51. Apeliacinis skundas atmestinas.... 52. Bylos ginčas yra dėl žemės sklypo servitutų nustatymo administraciniu... 53. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamu įsakymu yra pakeistas... 54. Tretieji suinteresuoti asmenys IĮ „Meteorit turas“ ir UAB... 55. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 56. Pareiškėjas ginčijo Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d.... 57. Servitutas yra daiktinė teisė, kuri suvaržo kito asmens nuosavybės teises... 58. Remiantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi... 59. Šiuo teisiniu reguliavimu nustatyta, kad administraciniu aktu gali būti... 60. Atsakovo įsakymu žemės sklype Nr. 0005/52-2 servitutai S1 ir S2. buvo... 61. Tokiu būdu atsakovo įsakymas yra neteisėtas, nes realiai servitutai buvo... 62. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 63. Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios... 64. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 65. individualios įmonės „Meteorit turas“ ir uždarosios akcinės bendrovės... 66. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą... 67. Nutartis neskundžiama....