Byla Iv-493-473/2011
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams Rasai Virvilienei ir Arvydui Ivaškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo S. T. skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, dėl įsakymų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM arba atsakovė) 2010-03-30 įsakymą Nr. P-156, kuriuo buvo įsteigtos dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigybės ir 2010-03-30 įsakymą Nr. P-158, kuriuo trys VMI prie FM darbuotojai laikinai perkelti į VMI prie FM viršininkų pavaduotojų pareigas.

3Pareiškėjas skunde (b. l. 1-2) nurodė, kad iki 2009-07-20 ėjo VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigas. VMI viršininko 2009-03-16 įsakymu Nr. P-156 buvo panaikinta VMI prie FM viršininko pavaduotojo A lygio 18 kategorijos pareigybė. 2009-07-21 vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p., 41 str. 2 d., 5 d., Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 str. 5 d. ir 175 str. nuostatomis 2009-03-17 įsakymu Nr. P-158, 2009-03-18 įsakymu Nr. P-160 jis buvo atleistas iš pareigų. VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-156 buvo įvestos VMI prie FM viršininko pavaduotojo A lygio 18 kategorijos 2 pareigybės. Mano, kad toks sprendimas parodo, kad jo atleidimas 2009-07-21 iš VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų buvo įvykdytas piktnaudžiaujant valdžia, nepagrįstas ir siekiant kitų, negu įstatymų nustatytų tikslų.

4Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 32-33 teismo posėdyje ) ir jos atstovai paaiškino, kad VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-156 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigybių sąrašo pakeitimo“ buvo įsteigtos dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigybės, nes numatoma VMI prie FM darbo organizavimo ir funkcijų vykdymo pertvarka (tam tikrų funkcijų centralizavimas, jas perimant iš apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų, kompetencijos centrų steigimas ir pan.), dėl kurios padidėja krūvis VMI prie FM vadovybei. Toks sprendimas priimtas įgyvendinant VMI prie FM vykdomus veiklos vystymo projektus ir atsižvelgiant į Tarptautinio valiutos fondo Techninės pagalbos mokesčių administravimo srityje misijos, įvykusios 2009-08-26 – 2009-09-08, pateiktas rekomendacijas. Be to, 2010-03-26 iš pareigų atsistatydino buvęs VMI prie FM viršininko pavaduotojas. Todėl VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-158 „Dėl darbuotojų laikino perkėlimo į kitas pareigas“ VMI prie FM Teisės departamento direktorė (VMI prie FM dirba nuo 1995 m.), Kontrolės departamento direktorius (VMI prie FM dirba nuo 1997 m.) ir Kovos su korupcija skyriaus vedėjas (VMI prie FM dirba nuo 1996 m.), jiems sutinkant, laikinai iki 2010-12-31 perkelti į VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigas, siekiant sustiprinti VMI prie FM valdymą.

5Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalį, bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

6Faktinės bylos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.

7Byloje nustatyta, kad pareiškėjas dirbo VMI prie FM viršininko pavaduotoju. VMI viršininko 2009-03-16 įsakymu Nr. P-156 buvo pakeistas VMI prie FM pareigybių sąrašas ir panaikinta VMI prie FM viršininko pavaduotojo A lygio 18 kategorijos pareigybė (b. l. 58).

8VMI viršininko 2009-03-17 įsakymu Nr. P-158, vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p., 41 str. 2 d., 5 d., atsižvelgiant į pareiškėjo nesutikimą užimti siūlomas Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas, jis nuo 2009-03-18 atleistas iš užimamu pareigų, perkeliant atleidimo datą į 2009-07-17, vadovaujantis LR darbo kodekso 130 str. 8 d. nuostatomis (b. l. 57).

9VMI viršininko 2009-03-18 įsakymu Nr. P-160 2009-03-17 įsakymas Nr. P-158 pripažintas netekusiu galios. Vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p., 41 str. 2 d., 5 d., atsižvelgiant į pareiškėjo nesutikimą užimti siūlomas Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigas ir 2009-03-18 prašymą suteikti kasmetines atostogas, pareiškėjui nuo 2009-07-18 iki 2009-07-20 suteiktos 3 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, nuo 2009-03-18 jis atleistas iš užimamu pareigų, perkeliant atleidimo datą į 2009-07-21, vadovaujantis LR darbo kodekso 130 str. 5 d. ir 175 str. nuostatomis (b. l. 6).

10Pareiškėjas 2009-11-03 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pripažinti jo 2009-07-21 atleidimą iš VMI prie FM pavaduotojo pareigų neteisėtu, grąžinti jį į eitas pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Kartu su skundu pareiškėjas padavė prašymą dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-11-05 nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą. Nesutikdamas su tokiu sprendimu pareiškėjas padavė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2009-12-18 nutartimi adm. byloje AS556-752/2009 pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-11-05 nutartį paliko nepakeistą (adm. byla Nr. I-2989-208/2009).

11VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-156 buvo pakeistas VMI prie FM pareigybių sąrašas ir įvestos VMI prie FM viršininko pavaduotojo A lygio 18 kategorijos 2 pareigybės (b. l. 7).

12VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-158, vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo 18 str. 5 d., į šias pareigybes laikinai, nuo 2010-03-30 iki 2010-12-31, jiems sutikus, perkelti VMI prie FM Teisės departamento direktorė V. V., Kontrolės departamento direktorius A. K. ir Kovos su korupcija skyriaus vedėjas V. V. (b. l. 8).

13Pareiškėjas 2010-06-28 skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti VMI prie FM 2010-03-30 įsakymą Nr. P-158; 2) panaikinti VMI prie FM 2010-03-30 įsakymą Nr. P-156; 3) panaikinti VMI prie FM viršininko 2009-03- 18 įsakymą Nr. P-160; 4) 2009-07-21 atleidimą iš VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų pripažinti neteisėtu, grąžinti į pirmesnes pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Kartu pateikė prašymą dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo (b. l. 1-2).

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-06-29 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti VMI prie FM viršininko 2009-03- 18 įsakymą Nr. P-160 ir pripažinti neteisėtu pareiškėjo 2009-07-21 atleidimą iš VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų, grąžinti į pirmesnes pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Teismas konstatavo, kad įsiteisėjusiomis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-08-28 ir 2009-11-05 nutartimis nustatyta, kad dėl tokių skundo reikalavimų pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą, o įsiteisėjusia 2009-11-05 nutartimi konstatuota, jog apie VMI prie FM viršininko 2009-03-18 įsakymą Nr. P-160 jam tapo žinoma 2009-03-18. Todėl terminas dėl nurodytų pareiškėjo skundo reikalavimų yra praleistas, o ta aplinkybė, kad 2010-05-24 paaiškėjo naujas skundžiamo įsakymo bei pareiškėjo atleidimo iš pareigų neteisėtumo pagrindas, nelaikytina svarbia priežastimi terminui atnaujinti (b. l. 14-15). Šią teismo nutartį pareiškėjas apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2010-10-08 nutartimi adm. byloje AS525-520/2010 pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-06-29 nutartį paliko nepakeistą (b. l. 28-30).

15Taigi šioje byloje nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl VMI prie FM 2010-03-30 įsakymo Nr. P-156, kuriuo buvo įsteigtos dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigybės ir 2010-03-30 įsakymo Nr. P-158, kuriuo trys VMI prie FM darbuotojai laikinai perkelti į VMI prie FM viršininkų pavaduotojų pareigas.

16Kaip nustatyta, sprendimas įsteigti dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigybes priimtas įgyvendinant VMI prie FM vykdomus veiklos vystymo projektus ir atsižvelgiant į Tarptautinio valiutos fondo Techninės pagalbos mokesčių administravimo srityje misijos, įvykusios 2009-08-26 – 2009-09-08, pateiktas rekomendacijas. Iš pateiktos medžiagos (b. l. 42-43) matyti, kad TVF ekspertai pateikė rekomendacijas dėl mokesčių administracijos veiklos stiprinimo ekonominio sunkmečio laikotarpiu, išdėstė pasiūlymus ir dėl VMI prie FM struktūros pertvarkymo ir 4 veiklos sferų-blokų nustatymo (veiklos reguliavimas, programų kūrimas, techniniai ir teisės klausimai, parama). Siekiant padidinti VMI prie FM veiklos efektyvumą, 2010-03-31 įsakymu Nr. V-109 paskirstytos VMI prie FM viršininko kontroliuojamos ir keturių viršininko pavaduotojų koordinuojamos veiklos sritys (b. l. 44-46).

17LR ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

18Iš ankščiau išdėstytų byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad pareiškėjo argumentai, jog skundžiamais įsakymais 2010-03-30 įsteigiant dvi naujas VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigybes, atsižvelgiant į numatomą VMI prie FM darbo organizavimo ir funkcijų vykdymo pertvarką, bei į šias pareigas laikinai perkeliant VMI prie FM darbuotojus, buvo pažeistos jo teisės, nepagrįsti. Pareiškėjas iš VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų atleistas 2009-03-18 įsakymu Nr. P-160 nuo 2009-07-21, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 punktu (dėl pareigybės panaikinimo).

19Manydamas, kad iš valstybės tarnybos, VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų, jis atleistas neteisėtai, pareiškėjas, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 7 d. ir LR ABTĮ 33 str. 1 d., turėjo galimybę per 1 mėn. kreiptis į teismą dėl šios sprendimo nuginčijimo. Šią teisę pareiškėjas realizavo, 2009-11-03 kreipęsis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl jo 2009-07-21 atleidimo iš VMI prie FM pavaduotojo pareigų pripažinimo neteisėtu ir grąžinimo į eitas pareigas, tačiau realizavo ją netinkamai, praleidęs įstatymo nustatytus terminus kreiptis į teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-11-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-2989-208/2009 ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl pirmos instancijos teismo nutarties, 2009-12-18 nutartimi administracinėje byloje Nr. AS556-752/2009 konstatavo, kad pareiškėjas apskundimo terminą praleido be svarbių priežasčių ir šio termino neatnaujino. Taigi atsakovo sprendimas dėl pareiškėjo atleidimo iš VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų įsiteisėjęs ir realizuotas.

20Finansų ministerija, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, turi teisę priimti sprendimus dėl įstaigų prie ministerijos restruktūrizavimo, reorganizavimo, funkcijų perskirstymo. Kaip nustatyta iš byloje esančių įrodymų ir atsakovo atstovų paaiškinimų, įgyvendinant VMI prie FM vykdomus veiklos vystymo projektus ir atsižvelgiant į Tarptautinio valiutos fondo Techninės pagalbos mokesčių administravimo srityje misijos, įvykusios 2009-08-26 – 2009-09-08, pateiktas rekomendacijas, dėl VMI struktūros ir funkcijų pertvarkymo, siekiant centralizuoti VMI funkcijas, VMI prie FM papildomai įsteigtos dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigybės.

21Kaip minėta, LR ABTĮ 5 straipsnio, reglamentuojančio teisę kreiptis gynybos į teismą, 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, tačiau pagal šią nuostatą kreiptis į teismą gali ne bet kas, o tik pats suinteresuotas asmuo, kurio teisės ar teisėti interesai yra pažeisti.

22Skundžiami 2010-03-30 įsakymai dėl VMI prie FM pareigybių sąrašo pakeitimo (papildomų 2 VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigybių įvedimo) ir darbuotojų laikino perkėlimo į šias pareigas, neįtakojo pareiškėjo teisių ir nesukelia jam teisinių pasekmių. Jie priimti praėjus daugiau kaip vieneriems metams po jo atleidimo iš pareigų, toms pareigybėms priskirtos kitos (perskirstytos) funkcijos, kuravimo sritys. Pareiškėjo reikalavimai dėl šių įsakymų panaikinimo yra išvestiniai iš kitų jo reikalavimų, pareikštų paduodant teismui šį skundą – panaikinti VMI prie FM viršininko 2009-03- 18 įsakymą Nr. P-160 ir pareiškėjo 2009-07-21 atleidimą iš VMI prie FM viršininko pavaduotojo pareigų pripažinti neteisėtu, grąžinti jį į pirmesnes pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-06-29 nutartimi atsisakė priimti šiuos reikalavimus, konstatuodamas, kad skundo padavimo terminas dėl šių reikalavimų yra praleistas ir nenustatęs svarbių priežasčių šį terminą atnaujinti, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-10-08 nutartimi administracinėje byloje Nr. AS525-520/2010 šią pirmos instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

23Panaikinus pareiškėjo šioje administracinėje byloje skundžiamus VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymą Nr. P-156, kuriuo buvo pakeistas VMI prie FM pareigybių sąrašas ir įsteigtos dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojų pareigybės ir 2010-03-30 įsakymą Nr. P-158 dėl darbuotojų laikino perkėlimo į VMI prie FM viršininkų pavaduotojų pareigas, negalėtų būti apginta pareiškėjo nurodoma tariamai pažeista (dėl atleidimo iš tarnybos) jo teisė, nes, kaip minėta, šis klausimas jau teismo išspręstas 2009-11-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-2989-208/2009 atsisakius priimti pareiškėjo skundą dėl jo atleidimo, praleidus terminą skundui paduoti ir nenustačius svarbių priežasčių šiam terminui atnaujinti.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas neturi teisės ginčyti skundžiamų atsakovės sprendimų, nes jie neįtakoja pareiškėjo teisių ir interesų, nesukelia jam teisinių pasekmių, kas reiškia, jog jis neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ir reikalavimo teisės, kreipiantis į teismą dėl šių atsakovės priimtų sprendimų užginčijimo. Atsižvelgiant į šias nustatytas aplinkybes pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

25Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais,

Nutarė

26pareiškėjo S. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės... 3. Pareiškėjas skunde (b. l. 1-2) nurodė, kad iki 2009-07-20 ėjo VMI prie FM... 4. Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 6. Faktinės bylos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.... 7. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas dirbo VMI prie FM viršininko pavaduotoju.... 8. VMI viršininko 2009-03-17 įsakymu Nr. P-158, vadovaujantis LR valstybės... 9. VMI viršininko 2009-03-18 įsakymu Nr. P-160 2009-03-17 įsakymas Nr. P-158... 10. Pareiškėjas 2009-11-03 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 11. VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-156 buvo pakeistas VMI prie... 12. VMI prie FM viršininko 2010-03-30 įsakymu Nr. P-158, vadovaujantis LR... 13. Pareiškėjas 2010-06-28 skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-06-29 nutartimi atsisakė... 15. Taigi šioje byloje nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl VMI prie FM... 16. Kaip nustatyta, sprendimas įsteigti dvi VMI prie FM viršininko pavaduotojų... 17. LR ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 18. Iš ankščiau išdėstytų byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad... 19. Manydamas, kad iš valstybės tarnybos, VMI prie FM viršininko pavaduotojo... 20. Finansų ministerija, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, turi teisę... 21. Kaip minėta, LR ABTĮ 5 straipsnio, reglamentuojančio teisę kreiptis gynybos... 22. Skundžiami 2010-03-30 įsakymai dėl VMI prie FM pareigybių sąrašo... 23. Panaikinus pareiškėjo šioje administracinėje byloje skundžiamus VMI prie... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas... 25. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR administracinių bylų... 26. pareiškėjo S. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...