Byla AS-556-759-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos K. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Auto ABC“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja K. S. (toliau – ir pareiškėja) 2009 m. spalio 14 d. skundu, kurį patikslino, kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą N (10.4)-2D-2155 ir įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją surašyti uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių, kurie yra išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro 2009 m. vasario 18 d. (buvęs unikalus Nr. ( - )).

5Pareiškėja nurodė, kad žemės užėmimas neteisėtais statiniais ir jų naudojimas yra jos teisėtų interesų natūra atkurti nuosavybes į žemę, esančią ( - ), pažeidimas. Pažymėjo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimas jai tiesioginių pasekmių nesukelia.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.). Teismas nutarė grąžinti pareiškėjai 100 Lt žyminį mokestį 2009 m. spalio 19 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo sąskaita ( - )), AB Swedbank.

8Teismas konstatavo, kad apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms ABTĮ 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) - subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.). Kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti - kitų apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme (ABTĮ 17 str. 3 d.). Pareiškėja kreipėsi į teismą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos akto panaikinimo ir įpareigojimo Kauno apskrities viršininko administracijai atlikti veiksmus. Iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų spręstina, kad pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos laiko išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, skundų nagrinėjimo tvarka gali būti pripažinta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (šiuo atveju neturi reikšmės tai, ar atitinkama išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka būtų privaloma ar neprivaloma) tik tais atvejais, kai įstatymai šią tvarką apibrėžia būtent kaip išankstinę ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką, o atitinkamą instituciją laiko tam tikros ginčų kategorijos išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija (ABTĮ 25, 26, 32 str.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

92009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-442-609/2009). Ginčas byloje kyla dėl galimai savavališkai pastatytų kiemo statinių. Ginčo santykius reglamentuojantis Statybos įstatymas ir kiti teisės aktai nenumato išankstinės šio pobūdžio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl ginčijamo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimo panaikinimo laikytinas savarankišku reikalavimu, nagrinėtinu Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Nors pareiškėja patikslinusi skundą atsakovu nurodo tik Kauno apskrities viršininko administraciją, tačiau ginčija ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (centrinio administravimo subjekto) aktą bei nurodo, jog šis aktas sukelia jai teisines pasekmes, todėl akivaizdu, kad institucija, kurios aktas skundžiamas, laikytina atsakovu šioje byloje. Kadangi vienas iš pareiškėjos reikalavimų keliamas centriniam administravimo subjektui, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 17 str. 3 d.; 37 str. 2 d. 2 p.). Pareiškėja dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

10III.

11Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatus Inspekcija nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus dėl apskrities viršininko administracijos sprendimo statybos klausimais. Taigi ji atlieka Kauno apskrities viršininko administracijos veikų patikrinimą ir teisinį įvertinimą, jos sprendimai yra privalomi Kauno apskrities viršininko administracijai, nors tiesioginių pasekmių nei pareiškėjai, nei kitiems asmenims jie nesukelia (pasekmes sukels tik šių sprendimų ar įpareigojimų vykdymas), todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pripažintina išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija.

132. Teismas neteisingai suprato pareiškėjos paaiškinimą bei nepagrįstai motyvuoja, kad pareiškėja yra nurodžiusi, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos aktas sukelia jai teisines pasekmes. Priešingai, paaiškinime nurodė, kad tiesioginių pasekmių skundžiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimas pareiškėjai nesukelia.

143. Teismas niekaip neišsprendė likusių skundo reikalavimų priėmimo nagrinėti teisme. Pareiškėja pareiškė du savarankiškus reikalavimus, dėl vieno iš jų (atsakovo neveikimo) prašė, esant atitinkamoms aplinkybėms, kad teismas atnaujintų galimai praleistą skundo padavimo terminą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje niekaip nepasisakė dėl šio antrojo reikalavimo ir būtinybės spręsti termino atnaujinimo klausimą, nesprendė, ar šis terminas praleistas ar ne, tiesiog laikė šį antrąjį reikalavimą išvestiniu iš pirmojo reikalavimo, kurio nagrinėti nepagrįstai nepriėmė. Nuspręsdamas, kad byla nepriskirtina Kauno apygardos administraciniam teismui, teismas laikė, jog vienas iš reikalavimų keliamas centrinio administravimo subjektui (ABTĮ 17 str. 2 d.), tačiau iki tol neatliko nei ABTĮ 54 straipsnyje numatytų atsakovo pakeitimo tinkamu veiksmų, nei sulaukė jos patikslinto skundo, kuriame Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos nurodytų atsakovu.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Kaip matyti iš pareiškėjos Kauno apygardos administraciniam teismui pateikto skundo, ji prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą N (10.4)-2D-2155 ir įpareigoti atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją surašyti uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ savavališkos statybos aktą dėl savavališkai pastatytų kiemo statinių, kurie yra išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro 2009 m. vasario 18 d. (buvęs unikalus Nr. ( - )).

19Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ginčo santykius reglamentuojantis įstatymas ir kiti teisės aktai nenumato išankstinės šio pobūdžio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

20Pareiškėjos atskirajame skunde nurodomų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370, 24.11. punkto nuostata, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus dėl apskrities viršininko administracijos sprendimo statybos klausimais, apibrėžia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kompetenciją, bet ne išankstinę ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarką.

21Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju netaikomos skundo (prašymo) padavimo administraciniam teismui išnagrinėjus ginčą išankstine ne teismo tvarka taisyklės.

22Pagal ABTĮ 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

23Pareiškėja pareiškė kelis reikalavimus skirtingiems subjektams, t. y. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Kauno apskrities viršininko administracijai. Šiuo atveju reikalavimai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o Kauno apskrities viršininko administracijai – Kauno apygardos administraciniam teismui (ABTĮ

2435 str.). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas.

25Vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 3 dalimi, kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

26Kadangi pareiškėja pareiškė kelis susijusius reikalavimus skirtingiems subjektams, iš kurių vienas keliamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, kuri yra centrinis administravimo subjektas, teismas pagrįstai konstatavo, kad byla nenagrinėtina Kauno apygardos administraciniame teisme, o priskirtina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Taigi teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos K. S. atskirąjį skundą atmesti.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja K. S. (toliau – ir pareiškėja) 2009 m.... 5. Pareiškėja nurodė, kad žemės užėmimas neteisėtais statiniais ir jų... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, kad apygardų administraciniai teismai yra pirmoji... 9. 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-442-609/2009).... 10. III.... 11. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. 1. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei... 13. 2. Teismas neteisingai suprato pareiškėjos paaiškinimą bei nepagrįstai... 14. 3. Teismas niekaip neišsprendė likusių skundo reikalavimų priėmimo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Kaip matyti iš pareiškėjos Kauno apygardos administraciniam teismui pateikto... 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ginčo santykius... 20. Pareiškėjos atskirajame skunde nurodomų Teritorijų planavimo ir statybos... 21. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju netaikomos skundo (prašymo)... 22. Pagal ABTĮ 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam... 23. Pareiškėja pareiškė kelis reikalavimus skirtingiems subjektams, t. y.... 24. 35 str.). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ABTĮ 19... 25. Vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 3 dalimi, kai byloje yra keli tarpusavyje... 26. Kadangi pareiškėja pareiškė kelis susijusius reikalavimus skirtingiems... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 28. Pareiškėjos K. S. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti... 30. Nutartis neskundžiama....