Byla I-449-519/2011

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo teisėjo Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Marytės Švažienės ir Virginijaus Stankevičiaus, sekretoriaujant Lauritai Pocienei, nedalyvaujant pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovei, nedalyvaujant atsakovei L. K., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei L. K. dėl 732,48 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – ir pareiškėja, VšĮ ŠRATC) su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš atsakovės L. K. 732,48 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat pareiškėja 2011-04-28 iki teismo posėdžio pradžios pateikė teismui prašymą nutraukti bylą dalyje dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes šio reikalavimo atsisako.

5Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l.2-4) nurodė, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių įsteigta įstaiga, kuri yra viešojo administravimo subjektas, kuriam yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

6Akmenės rajone iki 2007-12-31 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą buvo mokamas kaip sutartinė prievolė už paslaugą ir buvo mokamas po paslaugos suteikimo, o jo dydis priklausė nuo suteiktos paslaugos apimties. Nemaža dalis šių atliekų turėtojų, piktnaudžiaudami šia sistema, nesudarė sutarties dėl komunalinių atliekų išvežimo, nemokėjo už jų tvarkymą, o šias atliekas dėjo į kolektyvinio naudojimo konteinerius arba išmesdavo jas draudžiamose vietose. Nuo 2008-01-01 Akmenės rajone pradėjo veikti iš esmės kita komunalinių atliekų sistema, kurioje minėtas mokestis nebepriklauso nuo teršėjo perduotų atliekų kiekio, tokiu būdu atliekų turėtojui nebenaudinga slėpti savo atliekų, t.y. teršti aplinką, kuri priklauso visiems. Mokestis buvo pakeistas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau vadinamos „rinkliava"), kuri yra įskaitoma į Savivaldybės biudžetą ir yra privaloma įmoka. Įvedant rinkliavą, preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinat juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis Savivaldybės nustatytu rinkliavos dydžiu vienam gyventojui, dauginamu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventojų skaičiaus.

7LR Rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr.52-1484) 2 str. 3 d. nustato, kad - vietinė rinkliava, tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. ld. 8 p. - kad savivaldybes taryba turi teisę savivaldybes teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 3 str. - kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, o rinkliavos mokėjimo visuotinumo principo reikalavimas jiems nustatytas Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr.61-1726) 32 str. 1 d. „teršėjas moka" ir LR vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, 40-1499) patvirtinto plano 79 p.. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį, savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, o įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog tai, kaip vykdomi savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybių institucijos. „pagal Rinkliavų Įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybes teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis" (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009-11-30 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. 1-78-355/2010, išnagrinėtoje Šiaulių apygardos administraciniam teisme 2010-03-20).

8Remdamasi tuo, Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-197, nuo 2008 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-87 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (nauja redakcija patvirtinta 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-260, kuri toliau vadinama „Nuostatais"). Šie sprendimai yra viešai paskelbti www.akmene.lt. ir, kaip nustatyta Specialiosios teisėjų kolegijos 2010-04-14 nutartimi, esančia administracinėje byloje Nr.I-322-621/2010, išnagrinėtoje 2010-06-17 Šiaulių apygardos administraciniam teisme, rinkliava „vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma Įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybes komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, taigi vietinė rinkliava ir jos dydis nesiejama su konkrečios paslaugos suteikimu; rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas".

9Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 22 punktą rinkliavos lėšos iš pareiškėjos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą Nuostatų 10 p. nustato, kad pareiškėja viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui ir kontroliuoja jos mokėjimą. Pagal Nuostatų 11 p.; Atliekų tvarkymo įstatymo 31 str. 1 d.; Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr.60-1945) 2 str. 1 d., 4 d., 18 d., 19 d., 20 d.; 4 str. 6 d.; 5 str. 1 p., 4 p., pareiškėjos veiksmai, vykdant šias funkcijas, yra „laikytini viešojo administravimo įgalinimus turinčio subjekto veiksmais viešojo administravimo srityje" (minėta Specialiosios teisėjų kolegijos 2010-04-14 nutartis).

10Rinkliava atsakovui (-ei) skaičiuojama 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 ir Nuostatų 4.1.1 p. ; 5.1.2 p. ir 9.1 p. nustatyta tvarka pagal atsakovo (-ės) turimo būsto gyventojų skaičių. Nuostatų 27 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėja) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu ir pagal LR CK 6.1 str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovo (-ės) prievolė, kurią LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti.

11Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pateiktą prašymą nepateikė, jai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai – teismo šaukimu (b.l.21).

12Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkintinas.

13Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

14Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-197, nuo 2008 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-87 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (nauja redakcija patvirtinta 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-260. Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 22 punktą rinkliavos lėšos iš pareiškėjos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą Nuostatų 10 p. nustato, kad pareiškėja viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui ir kontroliuoja jos mokėjimą. Rinkliava atsakovui (-ei) skaičiuojama 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 ir Nuostatų 4.1.1 p. ; 5.1.2 p. ir 9.1 p. nustatyta tvarka pagal atsakovo (-ės) turimo būsto gyventojų skaičių. Nuostatų 27 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėja) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jo priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjai (LR CK 6.38 str.).

15Pareiškėja atsisako prašymo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl šioje dalyje byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 1 d. 3 p.)

16Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 101 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

18Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės L. K. viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 732,48 Lt (septynis šimtus trisdešimt du litus 48 centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., o bylą dalyje dėl prašymo priteisti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nutraukti pareiškėjai atsisakius šio reikalavimo.

19Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai