Byla e2-1400-538/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis rašytinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ ieškinį atsakovui M. T. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 118 779,22 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Esant LR CPK nustatytiems pagrindams, neprieštarauja dėl sprendimo už akių atsakovo atžvilgiu priėmimo.
 2. Nurodė, kad 2017-03-20 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Renginių centras“ (toliau - ieškovas, bendrovė) buvo iškelta bankroto byla. 2017-09-26 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi už teismo įpareigojimų nevykdymą - bendrovės dokumentų, įmonės turto neperdavimą bankroto administratoriui, buvusiam UAB „Renginių centras“ vadovui M. T. paskirta 300 EUR bauda. Laikotarpiu nuo 2017-03-20, t. y. nuo bankroto bylos ieškovei iškėlimo, iki 2017-08-03 atsakovas perdavė bankroto administratoriui bendrovės antspaudą, registracijos pažymėjimą, įstatus, dalį dokumentų už laikotarpį iki 2013 m. bei 4 transporto priemones, kurių bendra vidutinė rinkos vertė sudaro 15 570 Eur. Remiantis ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentais, pateiktais VĮ Registrų centrui už 2013 metų ataskaitinį laikotarpį, ieškovė turėjo turto iš viso už 134 349,22 Eur, atsakovas bankroto administratoriui perdavė 4 transporto priemones, kurių vertė 15 570 Eur, todėl likęs bendrovei priklausęs turtas, kurio vertė - 118 779,22 Eur (134 349,22 Eur - 15 570 Eur), perduotas nebuvo, todėl lieka neaišku, kur minėtas turtas yra ir ar buvo kažkaip realizuotas. Atsakovas pažeidė savo kaip vadovo pareigas, nesiėmė priemonių bendrovės turtui išsaugoti ir teisingai jo apskaitai užtikrinti, veikė priešingai ieškovės interesams, neperduodamas dalies turto bankroto administratoriui padarė žalos ne tik bendrovei, bet ir jos kreditoriams. Tokie atsakovo veiksmai (neveikimas) laikytini neteisėtais, todėl atsakovui kyla pareiga atlyginti žalą ieškovei. Ieškovės patirtą žalą sudaro paskutiniame balanse, oficialiai pateiktame VĮ Registrų centrui, apskaityto dalies turto praradimas. Daro išvadą, kad atsakovas neperduoto turto verte, t. y. 118 779,22 Eur, sumažino bendrovės turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus (jų dalį), dydį, tuo padarydamas žalą ieškovei ir grubiai pažeisdamas kreditorių teises bei teisėtus interesus, jų galimybes gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą, todėl nurodyta žala priteistina iš atsakovo. Taip pat prašo priteisti ieškovei iš atsakovo 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 3. Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl esant ieškovės sutikimui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

4Teismas k o n s t a tu o j a:

5Ieškinys tenkintinas.

 1. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
 2. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi iškėlė UAB „Renginių centras“ bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Vadybos apskaita“, teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartyje nustatė, kad UAB „Renginių centras“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Buvęs bendrovės vadovas atsakovas M. T. perdavė administratorei dalį bendrovės dokumentų ir 4 transporto priemones, kurių bendra vertė 15 570 Eur, ir daugiau jokio turto neperdavė. Tačiau iš bendrovės balanso už 2013 m. laikotarpį matyti, kad įmonė turėjo turto už 134 349,22 Eur, kurį sudarė 18 818,64 Eur materialusis turtas, 741,72 Eur atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 15 286,43 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai (iš viso – 34 846,79 Eur) bei 99 502,43 Eur per vienerius metus gautinos sumos. Už vėlesnius laikotarpius atsakovas neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui, taip pat nepateikė administratorei dokumentų, patvirtinančių, kad 19 276,79 Eur (34 846,79 Eur – 15 570 Eur) vertės bendrovės turtas buvo panaudotas bendrovės veiklai ir jos interesais, taip pat neperdavė dokumentų, patvirtinančių ieškovės teisę gauti 99 502,43 Eur iš kitų asmenų ar patvirtinančių, kad šią sumą ar jos dalį bendrovė gavo ir gautos lėšos buvo panaudotos bendrovės interesais.
 3. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principai: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Civilinei atsakomybei atsirasti būtinas tam tikrų sąlygų visetas, t. y. neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir jos padarinių (žalos). Šiuo atveju skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 4 punktas).
 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, tačiau atsakovas perdavė ne visus įmonės dokumentus, perdavė tik dalį įmonės turto ir neperdavė dokumentų, kad 2013 m. įmonės turtas buvo panaudotas įmonės interesais, t. y. neišsaugojo šio turto. Taigi atsakovas neįvykdė jam, kaip UAB „Renginių centras“ vadovui, įstatyme įtvirtintų pareigų, tokie jo veiksmai vertintini kaip neteisėti (CK 6.246 straipsnis). Jei atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo kaip vadovo pareigas užtikrinti bendrovės turto bei dokumentų išsaugojimą, ieškovės nurodoma 118 779,22 Eur žala nebūtų atsiradusi, todėl darytina išvada, kad minėta žala ieškovei, kreditoriams yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusi su neteisėtais atsakovo veiksmais (CK 6.247 straipsnis). Nustačius atsakovo, kaip įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė šiuo atveju preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).
 5. Iš bylos duomenų matyti, kad 2013 m. turto bendrovėje apskaityta už 134 349,22 Eur (18 818,64 Eur materialusis turtas, 741,72 Eur atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 15 286,43 Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai (iš viso – 34 846,79 Eur), atsakovas perdavė įmonės bankroto administratorei 15 570 Eur vertės turto ir neperdavė turto už 19 276,79 Eur. Taip pat neperdavė įmonės bankroto administratorei dokumentų, patvirtinančių ieškovės teisę gauti 99 502,43 Eur sumą iš kitų asmenų, todėl įmonės bankroto administratorė neturi galimybės ir pagrindo reikšti ieškovės interesais atitinkamus reikalavimus kitiems asmenims dėl skolų išieškojimo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovo veiksmais (neveikimu) ieškovei padaryta 118 779,22 Eur žala, kuri priteistina iš atsakovo (CK 6.245-CK 6.248 straipsniai).
 6. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo 118 779,22 Eur dydžio sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo, t. y. nuo 2018-07-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 7. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis), todėl tenkinus ieškovės ieškinį, 1 866 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, priteistinas iš atsakovo valstybės naudai.
 8. Laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

7ieškinį tenkinti.

8Priteisti iš atsakovo M. T. ieškovei BUAB „Renginių centras“ 118 779,22 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 118 779,22 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo, t. y. nuo 2018-07-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Priteisti iš atsakovo M. T. 1 866 Eur žyminį mokestį į valstybės pajamas.

10Laikinąsias apsaugos priemonės, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2018-07-27 nutartimi atsakovui M. T., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priklausančiam turtui, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

11Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai