Byla eI-16-442/2017
Dėl Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos ataskaitos, paaiškėjo, kad 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto“ sudaryto Kontrolės komiteto sušauktų posėdžių metu, nuo jo sudarymo momento iki 2017 m. vasario 28 d., buvo neįmanoma priimti jokių sprendimų

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ramūno Gadliausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,

3dalyvaujant Druskininkų savivaldybės tarybos atstovams Gražutei Kuneikienei, Linui Urmanavičiui, Renaldui Viščiniui, advokatui Pranui Makauskui,

4atsakovui Karoliui Kakliui, jo atstovui advokatui Arnui Uleckui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

6Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

81. Pareiškėjas Druskininkų savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

92. Prašyme pateikti išvadą pareiškėjas nurodė ir teismo posėdyje atstovai paaiškino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys neatvyko į Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (toliau – ir Kontrolės komitetas) posėdžius, taip sutrikdydamas Kontrolės komiteto darbą, kadangi į posėdį nesusirinkus narių daugumai, jis negalėjo vykdyti pavestų funkcijų. Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2017 m. vasario 28 d. posėdžio metu, svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos ataskaitos, paaiškėjo, kad 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-148 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto“ sudaryto Kontrolės komiteto sušauktų posėdžių metu, nuo jo sudarymo momento iki 2017 m. vasario 28 d., buvo neįmanoma priimti jokių sprendimų.

103. Tarybos narys Karolis Kaklys prisiekdamas patvirtino, kad jis, kaip Tarybos narys, prisiekia gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) komitetams yra suteikti įgaliojimai rengti klausimus savivaldybės tarybos posėdžiams taip pat sprendimų projektus per kuriuos komitetai įgyvendina sprendimų priėmimo iniciatyvos teisę, savivaldybės tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos nariams bendraujant su rinkėjais. Šios nuostatos patvirtina komitetų svarbą savivaldybės tarybos veikloje, kuri realizuojama ir per komitetams suteiktus įgaliojimus. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, Kontrolės komitetai yra privalomi sudaryti visose savivaldybėse, per nustatytą laiką jų nesudarius, pagal Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punktą savivaldybės teritorijoje gali būti laikinai įvedamas tiesioginis valdymas. Kontrolės komiteto svarba vietos savivaldos veikloje komiteto narius įpareigoja vykdyti įgaliojimus šioje srityje ypač atsakingai, todėl ir tarybos nario atsisakymas dalyvauti komitetų posėdžiuose vertinamas kaip ne bet koks įgaliojimų (pareigų) nevykdymas, o kaip šiurkštus įstatyme numatytų įgaliojimų nevykdymas.

114. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punkte yra įtvirtinta savivaldybės tarybos nario pareiga dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose. Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio nedalyvavimas nei viename Kontrolės komiteto posėdyje vertintinas kaip neveikimas, t. y. atsisakymas vykdyti Vietos savivaldos įstatyme nustatytas tarybos nario pareigas. Šis neveikimas buvo atliktas tyčia, kadangi Tarybos narys suvokė savo veiksmų pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti įstatymuose numatyti padariniai, ir jų norėjo. Tai plačiąja prasme vertintina kaip atsisakymas dalyvauti ne tik Kontrolės komiteto veikloje, bet ir savivaldybės tarybos veikloje. Dėl to Kontrolės komitetas neįgyvendino jam Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi pavestų funkcijų.

125. Prašyme taip pat pažymėta, kad įgaliojimų netekimo procedūros metu Taryboje svarstant teikimo pradėti procedūrą klausimą bei komisijai svarstant išvadą Karolis Kaklys buvo visiškai pasyvus, neginčijo prieš jį pradėtos įgaliojimų netekimo procedūros, todėl yra pagrindo manyti, kad jog Karolis Kaklys savivaldybės tarybos nario mandato netekimu nėra suinteresuotas.

136. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punktas reikalauja iš tarybos nario vykdyti jam įstatymu suteiktus įgaliojimus, kuriuos tarybos narys įgyvendina per įstatyme nurodytas pareigas; priesaikoje įtvirtintas sąžine paremtas pažadas vykdyti įstatymus. Viena iš priesaikos dalių reikalauja iš tarybos nario sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir visos įstatyme nustatytos pareigos vienodai svarbios tarybos nario veikloje, todėl bet kokios pareigos nevykdymas suponuoja priesaikos sulaužymą. Tyčia tarybos nario neveikime yra nesuderinama su tarybos nario priesaikoje nurodytu sąžiningu veikimu, o įstatymo šiurkštus pažeidimas negali būti vertinamas kaip savarankiškas pažeidimas, kuris nesusijęs su priesaikos tekstu.

147. Tarybos narys Karolis Kaklys, nedalyvaudamas Kontrolės komiteto posėdžiuose, tyčia nevykdė jam suteiktų Kontrolės komiteto nario įgaliojimų, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad tarybos narys sulaužė priesaiką ir nevykdė Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punkte jam nustatytų įgaliojimų.

15II.

168. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio atsiliepimas, kuriame prašoma bylą nutraukti, o teismui nusprendus bylą nagrinėti iš esmės – pateikti išvadą, jog Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys nesulaužė priesaikos ir vykdė jam įstatymuose numatytus įgaliojimus.

179. Atsiliepime atsakovas nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-148 Kontrolės komitetas buvo sudarytas neteisėtai, inter alia pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog Kontrolės komiteto pirmininku skiriamas tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytas kandidatas. Dėl to nusprendė nedalyvauti Kontrolės komiteto 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d. posėdžiuose, tokiu būdu pasinaudodamas teise reikšti politinį protestą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos daugumos ir jos mero veiksmų. Toks politinis protestas yra pateisinamas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, kurioje pripažįstama, kad parlamentinės opozicijos pažiūromis ir politiniais tikslais grindžiamas demonstratyvus Seimo narių nedalyvavimas Seimo, Seimo komitetų, kitų struktūrinių padalinių, kurių nariais jie paskirti Seimo statuto nustatyta tvarka, posėdžiuose, t. y. obstrukcija kaip politinio protesto rūšis ir parlamentinės veiklos metodas, siekiant sutrukdyti priimti mažumai nepageidaujamą nutarimą, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją tam tikrose situacijose gali būti vertinama kaip gana svarbi priežastis nedalyvauti juose, jei toks nedalyvavimas nėra nuolatinis (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. spalio 5 d. nutarimas). Atsiliepime Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys pažymėjo, kad kitų komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose aktyviai dalyvauja, vykdo savo pareigas ir nedalyvavimas savivaldybės veikloje nėra sisteminis.

1810. Taip pat atsiliepime pažymima, kad prašymas pateikti išvadą buvo pateiktas teismui nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, todėl byla nutrauktina vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) 120 straipsnio 2 dalies 3 punktu. Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą buvo pateiktas praleidus Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą ir prašymą teismui Druskininkų savivaldybės taryba pateikė praleidusi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 6 mėnesių terminą. Taip pat, pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalį prieš teikiant prašymą teismui turėjo būti sudaryta komisija teikime pateiktiems faktams ištirti, kuri sudaroma iš visų frakcijų atstovų, laikantis proporcingumo principo. Šiuo atveju Druskininkų savivaldybės taryba sudarė tokią komisiją 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-74, tačiau į jos sudėtį nebuvo įtraukti Druskininkų savivaldybės tarybos mažumoje (opozicijoje) esančių Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir mišrios frakcijos deleguoti atstovai. Šios aplinkybės patvirtina, kad Druskininkų savivaldybės taryba į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi nesilaikydama Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos.

19Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

2111. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo pateiktas prašymas pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

2212. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį, savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra pradedama ne mažesnės kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupės teikimu. Gavusi tokį teikimą, savivaldybės taryba priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Pagal šio straipsnio 7 ir 8 dalis, savivaldybės taryba gali priimti sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados pateikimo apsvarsčiusi minėtą specialiai sudarytos komisijos išvadą. Šios Vietos savivaldos įstatymo nuostatos suponuoja tai, kad spręsdamas dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnyje nurodytos išvados teikimo, teismas tyrimo ribas nustato atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje nurodytą komisijos išvadą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 17 d. išvada administracinėje byloje Nr. I-17-438/2016). Taigi šiuose savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros metu priimtuose aktuose (komisijos išvadoje ir savivaldybės tarybos sprendime kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą) nenurodytų savivaldybės tarybos nario veiksmų (neveikimo) suderinamumas su jo pareigomis negali būti tiriamas teisme nagrinėjant administracinę bylą. Taip pat pažymėtina, kad savivaldybės tarybos sprendime kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą turi būti nurodyti faktiniai ir teisiniai pagrindai, kuriais grindžiamas prašymas pateikti išvadą dėl to, ar savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

2313. Druskininkų savivaldybės tarybos teismui pateiktame prašyme nurodyta, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys galbūt sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, neatvykdamas į Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžius. Druskininkų savivaldybės tarybos komisijos teikime pateiktiems faktams ištirti pateikta 2017 m. balandžio 20 d. išvada grindžiama tuo, kad savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys nedalyvavo Kontrolės komiteto posėdžiuose, kurie turėjo vykti 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d. Taigi, nagrinėjamoje byloje gali būti tiriamas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio neatvykimo į Kontrolės komiteto posėdžius, kurie turėjo vykti 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d., suderinamumas su savivaldybės tarybos nario priesaika bei įstatymuose nustatytais įgaliojimais ir byloje nevertinamas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio neatvykimas į kitus Kontrolės komiteto posėdžius, kurį teismo posėdžio metu nurodė Druskininkų savivaldybės tarybos atstovai.

24IV.

2514. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo pateikti išvadą, jeigu prašymas paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos. Nustačius šią aplinkybę, išvada dėl savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – mero priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo nėra teikiama, todėl nagrinėjamoje byloje pirmiausiai turi būti įvertinama, ar prašymas teismui buvo pateiktas laikantis Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, be kita ko, nepraleidus Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje nustatytų terminų.

2615. Druskininkų savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-148 sudarė Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą, vienu iš keturių jo nariu paskirdama tarybos narį Karolį Kaklį (I t., b. l. 28).

2716. Kontrolės komiteto pirmininkė, 2016 m. sausio 19 d. suderinusi su Druskininkų savivaldybės meru, patvirtino Kontrolės komiteto 2016 m. sausio 22 d. posėdžio darbotvarkę; 2016 m. sausio 22 d. suderinus su Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoju, patvirtino Kontrolės komiteto 2016 m. sausio 28 d. posėdžio darbotvarkę; 2016 m. balandžio 18 d. suderinus su Druskininkų savivaldybės meru, patvirtino Kontrolės komiteto 2016 m. balandžio 22 d. posėdžio darbotvarkę (I t., b. l. 63-65). Byloje nėra ginčo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys į šiuos Kontrolės komiteto posėdžius neatvyko ir šie posėdžiai neįvyko.

2817. Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupė 2017 m. kovo 24 d. teikimu savivaldybės tarybai inicijavo savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio įgaliojimų netekimo procedūrą (I t., b. l. 12-13).

2918. Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-74 sudarė komisiją teikime pateiktiems faktams ištirti ir pateikti išvadą dėl tarybos nario Karolio Kaklio veiksmų (I t., b. l. 17). Sudarytoji komisija 2017 m. balandžio 20 d. pateikė Druskininkų savivaldybės tarybai išvadą (I t., b. l. 21-27), kurioje nurodė, kad savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys šiurkščiai pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punktą, taip sulaužydamas priesaiką ir pažeisdamas Vietos savivaldos įstatymą. Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-88 pritarė kreipimuisi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados pateikimo (I t., b. l. 1-8) ir 2017 m. gegužės 3 d. tarybos atstovas elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės tarybos prašymą pateikė teismui.

3019. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės taryba, nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos.

3120. Sprendžiant klausimą, ar savivaldybės taryba, pateikdama prašymą teismui, nepraleido Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nustatyto termino yra svarbu nustatyti šio termino eigos pradžią.

3221. Kaip jau buvo minėta, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupė. Šio straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: jis sulaužė priesaiką; jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

3322. Teisėjų kolegijos nuomone, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nurodytas šio straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų paaiškėjimo momentas neturėtų būti nustatinėjamas remiantis vien tik formaliais kriterijais, t. y. minėtų pagrindų paaiškėjimas neturėtų būti siejamas vien tik su informacijos, sudarančios pagrindą teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą, oficialaus pateikimo savivaldybės tarybos nariams momentu.

3423. Savivaldybės taryba yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – savivaldybės tarybos narių (Vietos savivaldos įstatymo 11 str. 1 ir 2 d.).

3524. Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Savivaldybės tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos nariams bendraujant su rinkėjais (Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 1 ir 3 d.).

3625. Savivaldybės tarybos narys privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose; dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose (Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 ir 3 punktai). Savivaldybės tarybos nario priesaika įpareigoja savivaldybės tarybos narį vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 2 d.).

3726. Nurodytas teisinis reguliavimas suponuoja ne tik savivaldybės tarybos nario pareigą dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, bet įpareigoja savivaldybės tarybos narį, vykdant savo pareigas, veikti sąžiningai, rūpestingai ir apdairiai, domėtis tiek savivaldybės tarybos, tiek visų savivaldybės tarybos komitetų bei komisijų veikla bei sužinojus apie faktus, kurie būtų pagrindas pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą, be nepagrįsto atidėliojimo imtis veiksmų, jog būtų išspręstas tokių asmenų atsakomybės klausimas. Taigi tuomet, kai informacija apie faktus, kuriais savivaldybės taryba grindžia savo prašymą teismui dėl išvados teikimo, tampa vieša ir prieinama savivaldybės tarybos nariams, laikoma, kad nuo šio momento paaiškėjo Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatyti pagrindai.

3827. Druskininkų savivaldybės taryba nagrinėjamoje byloje paaiškėjimo momentą sieja su formaliu pranešimu savivaldybės tarybos posėdyje. Prašyme nurodoma, kad apie Karolio Kaklio neveikimą savivaldybės tarybai paaiškėjo tik 2017 m. vasario 28 d., savivaldybės tarybos posėdžio metu svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos ataskaitos.

3928. Nagrinėjamu atveju Druskininkų savivaldybės taryba prašymą grindžia tuo, kad Karolis Kaklys neatvyko į Kontrolės komiteto posėdžius, kurie turėjo vykti 2016 m. sausio 22 d., 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. balandžio 22 d. Nustatant šių aplinkybių paaiškėjimo momentą atsižvelgtina į tai, kad savivaldybės tarybos komitetų veikla yra neatsiejama nuo pačios savivaldybės tarybos veiklos. Darbas komitetuose yra viena iš savivaldybės tarybos narių veiklos formų, garantuojančių darnų atstovaujamosios institucijos funkcijų įgyvendinimą. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 36 punkte. Kontrolės komitetas sudaromas iš savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių deleguotų atstovų (Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 2 d.) ir jam priskirta vykdyti su savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ir savivaldybės tarybos veiklos priežiūra susijusias funkcijas (Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo pateikto Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-148 (I t., b. l. 28) matyti, kad į Kontrolės komitetą įeina Druskininkų savivaldybės tarybos narys ir mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, kuris ne tik privalo vykdyti jam priskirtus savivaldybės tarybos nario įgaliojimus, bet ir yra atsakingas pagal savivaldybės mero pavaduotojo kompetenciją už tinkamą savivaldybės tarybos veiklos organizavimą.

4029. Šiame kontekste yra nepagrįsta Druskininkų savivaldybės tarybos pozicija, kad apie Karolio Kaklio neveikimą paaiškėjo tik 2017 m. vasario 28 d. savivaldybės tarybos posėdžio metu svarstant klausimą dėl Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos ataskaitos. Kaip buvo minėta, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-88 Druskininkų savivaldybės taryba pritarė kreipimuisi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados pateikimo (I t., b. l. 1-8) ir prašymas teismui elektroninių ryšių priemonėmis buvo pateiktas 2017 m. gegužės 3 d. Iki nagrinėjamo prašymo teismui pateikimo nuo pirmojo posėdžio, kurio praleidimu grindžiamas prašymas (2016 m. sausio 22 d.), praėjo 15 mėnesių, nuo paskutiniojo (2016 m. balandžio 22 d.) – 12 mėnesių. Nustatytų faktinių aplinkybių visuma patvirtina, kad Druskininkų savivaldybės tarybos nariams iki 2017 m. vasario 28 d. posėdžio buvo prieinama informacija apie prašyme nurodomą savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio neveikimą (Kontrolės komiteto posėdžių nelankymą), kurią, veikdami pagal rūpestingo ir apdairaus elgesio standartus, Druskininkų savivaldybės tarybos nariai turėjo galimybę sužinoti. Taigi pagrindai, kuriais grindžiamas prašymas, jog Karolis Kaklys nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų, paaiškėjo anksčiau negu 6 mėnesiai iki prašymo teismui pateikimo, todėl Druskininkų savivaldybės taryba praleido Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą pateikti prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, taip pažeisdama Vietos savivaldos įstatyme nustatytą tokių prašymų padavimo tvarką.

4130. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad analogiškos teisės aiškinimo taisyklės taikytinos skaičiuojant ir terminą, įtvirtintą Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje, kurioje numatyta, kad teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos. Savivaldybės tarybos narių grupei praleidus teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą, savivaldybės taryba negali pradėti savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros, t. y. atlikti veiksmų, numatytų Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje (priimti sprendimo sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustatyti terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą).

4231. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriima nagrinėti prašymo pateikti išvadą, jeigu prašymas paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos. Tai, kad Druskininkų savivaldybės taryba pateikė prašymą teismui praleidusi Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą, reiškia, kad prašymas teismui buvo paduotas nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, todėl jis yra nenagrinėtinas teisme. Pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas terminas yra naikinamasis, todėl jis negali būti atnaujintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka. Kadangi nesilaikant Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos pateiktas prašymas yra nenagrinėtinas teisme, tokį prašymą atsisakytina priimti vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalies 3 punktu, o, jeigu prašymas buvo priimtas, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktą byla nutraukiama kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

4332. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija, prieina išvadą, kad Druskininkų savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą nesilaikydama Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos, todėl byla pagal Druskininkų savivaldybės prašymą pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p.).

4433. Byloje taip pat gautas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio prašymas priteisti iš Druskininkų savivaldybės tarybos patirtas atstovavimo išlaidas. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 7 dalimi, nagrinėjant bylas dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų, proceso šalių turėtos išlaidos neatlyginamos, todėl prašymas priteisti iš Druskininkų savivaldybės tarybos patirtas teismo išlaidas netenkinamas.

45Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, 120 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 121 straipsnio 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija:

Nutarė

46Nutraukti administracinę bylą pagal Druskininkų savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,... 3. dalyvaujant Druskininkų savivaldybės tarybos atstovams Gražutei Kuneikienei,... 4. atsakovui Karoliui Kakliui, jo atstovui advokatui Arnui Uleckui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Išplėstinė teisėjų kolegija... 7. I.... 8. 1. Pareiškėjas Druskininkų savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos... 9. 2. Prašyme pateikti išvadą pareiškėjas nurodė ir teismo posėdyje... 10. 3. Tarybos narys Karolis Kaklys prisiekdamas patvirtino, kad jis, kaip Tarybos... 11. 4. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punkte yra įtvirtinta... 12. 5. Prašyme taip pat pažymėta, kad įgaliojimų netekimo procedūros metu... 13. 6. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 punktas reikalauja iš tarybos... 14. 7. Tarybos narys Karolis Kaklys, nedalyvaudamas Kontrolės komiteto... 15. II.... 16. 8. Rengiant nagrinėti administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo... 17. 9. Atsiliepime atsakovas nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad... 18. 10. Taip pat atsiliepime pažymima, kad prašymas pateikti išvadą buvo... 19. Išplėstinė teisėjų kolegija... 20. III.... 21. 11. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo... 22. 12. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį, savivaldybės tarybos... 23. 13. Druskininkų savivaldybės tarybos teismui pateiktame prašyme nurodyta,... 24. IV.... 25. 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalyje numatyta,... 26. 15. Druskininkų savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.... 27. 16. Kontrolės komiteto pirmininkė, 2016 m. sausio 19 d. suderinusi su... 28. 17. Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupė 2017 m. kovo 24 d. teikimu... 29. 18. Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-74... 30. 19. Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad... 31. 20. Sprendžiant klausimą, ar savivaldybės taryba, pateikdama prašymą... 32. 21. Kaip jau buvo minėta, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 2 dalyje... 33. 22. Teisėjų kolegijos nuomone, Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio 8... 34. 23. Savivaldybės taryba yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri... 35. 24. Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai... 36. 25. Savivaldybės tarybos narys privalo dalyvauti savivaldybės tarybos... 37. 26. Nurodytas teisinis reguliavimas suponuoja ne tik savivaldybės tarybos... 38. 27. Druskininkų savivaldybės taryba nagrinėjamoje byloje paaiškėjimo... 39. 28. Nagrinėjamu atveju Druskininkų savivaldybės taryba prašymą grindžia... 40. 29. Šiame kontekste yra nepagrįsta Druskininkų savivaldybės tarybos... 41. 30. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad analogiškos teisės... 42. 31. Administracinių bylų teisenos įstatymo 120 straipsnio 2 dalies 3 punkte... 43. 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija,... 44. 33. Byloje taip pat gautas Druskininkų savivaldybės tarybos nario Karolio... 45. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1... 46. Nutraukti administracinę bylą pagal Druskininkų savivaldybės tarybos... 47. Nutartis neskundžiama....