Byla I-1402-171/2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ryčio Krasausko ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. skundą atsakovėms Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas V. Š. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–3), prašydamas panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba) 2013-09-04 sprendimą Nr. (6.5)I-5859 ir išnagrinėti ginčą iš esmės: panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) 2013-07-29 sprendimą Nr. (10.1)RI-16677 ir įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių išmokėti jam neteisėtai 2010-01-01–2011-01-31 laikotarpiu neišmokėtos senatvės pensijos dalį – 8 545,08 Lt.

3Pareiškėjas taip pat prašo nustačius, kad praleistas terminas skundui dėl neišmokėtos pensijos dalies priteisimo paduoti, šį terminą atnaujinti.

4Skunde paaiškina, kad laikotarpiu nuo 2010-01-01–2010-12-15 buvo dirbantis senatvės pensininkas. Nuo 2010-01-01 įsigaliojus Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui (toliau – Laikinasis įstatymas), vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsnio 1 d. ir 8 str. 1 d., nuo 2010-01-01 iki 2011-01-31 jam skirta senatvės pensija buvo sumažinta du kartus.

5Vadovaujasi Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu ir pažymi, kad Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. pripažinta neprieštaraujančia Konstitucijai, tačiau 8 str. 1 d. ir 2 d. tiek, kiek jose nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 d. Taigi ir jo pensija galėjo būti perskaičiuota tik pagal Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d., o mažinimas pagal 8 str. 1 d. yra neteisėtas.

6Teigia, kad pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 44 str. 1 d. pensijos suma, laiku negauta dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, išmokama už praėjusį laiką neapribojant kokiu nors terminu. Kadangi net ir po Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimo paskelbimo „Valstybės žiniose“ (2012-09-21) priklausanti 2010–2011 metų senatvės pensijos dalis nebuvo išmokėta ir nepriimti jokie teisės aktai dėl pensijų grąžinimo, 2013-07-23 kreipėsi į VSDFV Alytaus skyrių su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti neišmokėtą pensijos dalį. VSDFV Alytaus skyrius 2013-07-29 sprendimu prašymo netenkino, todėl jį apskundė VSDF valdybai, kuri 2013-09-04 sprendimu Nr. (6.5)I-5859 atsisakė nagrinėti skundą, nes praleistas terminas kreiptis dėl pensijos išmokėjimo.

7Pareiškėjas remiasi Pensijų įstatymo 45 str. 1 d. ir teigia, kad jokio sprendimo dėl jam skirtos senatvės pensijos perskaičiavimo nėra gavęs, apie tokį sprendimą niekas jo neinformavo, taigi mano, kad negalima teigti, jog žinojo apie sprendimą, jo datą, numerį ir koks jo turinys. Mano, kad netesinga skaičiuoti trejų metų terminą nuo mėnesio, kurį pirmą kartą išmokėta sumažinta senatvės pensija, kadangi gavęs sumažintą pensiją 2010 m. sausio mėnesį nesuprato ir nesuvokė, kad yra pažeistos jo teisės. Žinojo, kad Seimas priėmė įstatymą, kuriuo, esant sunkiai valstybės finansinei padėčiai, sumažino senatvės pensijas, tačiau, neturėdamas juridinio išsilavinimo ir nežinodamas Konstitucinio Teismo praktikos, nesuvokė, kad jo teisės pažeistos. Apie pažeistas teises sužinojo tik 2012-02-06 Konstituciniam Teismui priėmus nutarimą.

8Pažymi, kad sumažinta senatvės pensija buvo mokama nuo 2010-01-01 iki 2011-01-31, t. y. kiekvieną mėnesį, todėl mano, kad senaties terminas kiekvieną mėnesį pradedamas skaičiuoti iš naujo. Taigi galėtų būti laikoma, kad termino dėl pensijos nepriemokos, susidariusios nuo

92010-07-23 iki 2011-01-31, nepraleido. Manant, kad terminas praleistas, prašo jį atnaujinti dėl to, kad, būdamas sąžiningas, nežinojo apie pažeistas teises.

10Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 51), gautas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b. l. 49).

11Atsakovė VSDF valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad su juo nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 35–40).

12Vadovaujasi Pensijų ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymais ir teigia, kad iki 2013-01-01 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad VSDF valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Fondo valdybai. Pirmoji sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas senatvės pensija pareiškėjui buvo išmokėta 2010 metų sausio mėnesį, taigi jis apie tai, kad mokama ne viso dydžio paskirta senatvės pensija, sužinojo 2010 metų sausio mėnesį. Įvertinusi tai, kad VSDFV Alytaus skyrius pirmąją sumažintą pagal Laikinojo įstatymo nuostatas senatvės pensiją pareiškėjui išmokėjo 2010 metų sausio mėnesį ir apie tai, kad jam mokama ne visa paskirta senatvės pensija, pareiškėjas sužinojo 2010 metų sausio mėnesį, nustatė, kad, kreipdamasis į VSDF valdybą su 2013-08-26 prašymu įpareigoti skyrių išmokėti jam nuo 2010-01-01 negautą senatvės pensijos dalį, pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2012-12-31) nustatytą Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų apskundimo Fondo valdybai 3 metų terminą, todėl nurodė, kad jei iki 2013-09-15 bus pateikti įrodymai, sudarantys pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo nagrinėjimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Tačiau pareiškėjas Fondo valdybai jokių įrodymų nepateikė, o kreipėsi į teismą.

13Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013-02-19 nutartimi

14Nr. A602-167/2013, 2013-03-12 nutartimi adm. byloje Nr. A552-432/2013), Civilinio kodekso nuostatomis ir teigia, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2012-02-06 Konstituciniam Teismui priėmus nutarimą. Pareiškėjas su skundu įpareigoti skyrių išmokėti jam 2010-2011 metais negautą senatvės pensijos dalį į VSDF valdybą kreipėsi

152013-08-26, o į teismą 2013-09-23, taigi praleido iki 2012-12-31 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 2 dalyje nustatytą 3 metų terminą, todėl prašo bylą nutraukti.

16Atsakovas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime (b. l. 19–25) nurodo, kad su skundu nesutinka. Remiasi iš esmės analogiškais argumentais kaip ir VSDF valdyba. Akcentuoja, kad pareiškėjas dėl nepriemokos priteisimo kreipėsi praleidęs nustatytą 3 metų terminą. Atkreipia dėmesį, kad Laikinajame įstatyme buvo nustatytas jau paskirtų pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas, todėl teritoriniai skyriai jokių rašytinių sprendimų nepriiminėjo, o tik mokėjo programiniu būdu pagal Laikinąjį įstatymą perskaičiuotas pensijas. Sprendimu šiuo atveju laikytinas Prienų skyriaus priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 m. sausio mėnesį.

17Taip pat teigia, kad ginčo laikotarpiu pagrįstai taikė Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d., nes Konstitucinio Teismo sprendimų galia nukreipta į ateitį, todėl minėtos įstatymo nuostatos jas taikant galiojo.

18Atsakovų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 47, 48). Gautas atsakovo VSDFV Alytaus skyriaus prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant (b. l. 52).

19Skundo dalis atmestina. Likusi skundo dalis paliktina nenagrinėta.

20Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėjas 2006-09-15 pateikė VSDFV Prienų skyriui prašymą skirti jam senatvės pensiją (b. l. 27–29). 2006-09-25 VSDFV Prienų skyriaus sprendimu Nr. 1980 V. Š. paskirta 800,81 Lt valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija (b. l. 26), o 2010-03-22 sprendimu Nr. 28A-1947 pensija pareiškėjui perskaičiuota ir nuspręsta skirti 1 325,12 Lt pensiją (b. l. 30).

21V. Š. 2013-07-23 VSDFV Alytaus skyriaus Prienų skyriui pateikė prašymą apskaičiuoti ir išmokėti 2010-01-01–2011-12-31 laikotarpiu neteisėtai neišmokėtos senatvės pensijos sumą (b. l. 32).

22VSDFV Alytaus skyrius 2013-07-26 pateikė pareiškėjui pažymą Nr. (10.1)R1-16618 apie jo pensijos dydį 2010-01-01–2011-12-31 (b. l. 33), o 2013-07-29 sprendime Nr. (10.1)R1-16677 paaiškino valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skaičiavimo tvarką ir nurodė, kad neturi teisinio pagrindo apskaičiuoti ir išmokėti 2010–2011 m. negautos pensijos dalies (b. l. 34).

23Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas VSDF valdybai 2013-08-26 pateikė prašymą (gautas 2013-08-29) panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-26 sprendimą

24Nr. (10.1)R1-16677 ir įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių išmokėti neteisėtai neišmokėtą pensijos dalį – 8 545,08 Lt (b. l. 41–42).

25VSDFV 2013-09-04 sprendimu Nr. (6.5)I-5859 pareiškėjo prašymą nagrinėti atsisakė, motyvuodama, kad jis praleido iki 2012-12-31 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą. Pareiškėjui paaiškinta, kad jeigu jis iki 2013-09-15 pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, jo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo (b. l. 4–5).

26Iš pareiškėjo skundo turinio nustatyta, kad ginčas byloje kilo dėl jam 2010-01-01– 2011-01-31 neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, susidariusios dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio sumažinimo asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, neišmokėjimo pagrįstumo.

27Ginčo dalykas – VSDF valdybos 2013-09-04 sprendimo Nr. (6.5)I-5859 ir VSDFV Alytaus skyriaus 2013-07-29 sprendimo Nr. (10.1)RI-16677 teisėtumas ir pagrįstumas.

28Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pensijų įstatymas, Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai bei Laikinasis įstatymas, kurio 1 str. 2 d. 5 p. nustatyta, kad šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

29Pensijų įstatymo 45 str. (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) buvo nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui.

30Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

31Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija 2013-03-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-432/2013 konstatavo, kad kompetentingų įstaigų, mokančių valstybinio socialinio draudimo pensijas, sprendimų apskundimo tvarką nustato Pensijų įstatymo 45 straipsnis. Pagal ginčo laikotarpiu galiojusį teisinį reguliavimą, tokių įstaigų sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, galėjo būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai galėjo būti apskundžiami teismui. Taigi pareiškėja dėl pažeistų teisių visų pirma privalėjo kreiptis į kompetentingą subjektą, kuriam pavesta išmokėti valstybinę socialinio draudimo pensiją, o šiam subjektui reikalavimo nepatenkinus, galėjo skųsti nepalankų sprendimą teismui. Iš esmės pagal ginčo metu galiojusį teisinį reguliavimą savo pažeistas teises dėl tokios pensijos nepriemokos suinteresuoti asmenys galėjo apginti per trejų metų terminą. Nurodytoje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, spręsdama, ar pareiškėja nepraleido nustatyto 3 metų termino, vertino, kada buvo išmokėta pirmoji pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta pensija ir kada ji padavė skundą VSDF valdybai.

32Nagrinėjamu atveju pirma pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta senatvės pensija pareiškėjui išmokėta 2010 m. sausio mėnesį (b. l. 4–5) ir šios aplinkybės pareiškėjas neginčija (b. l. 3). Į VSDF valdybą dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies išmokėjimo

33V. Š. kreipėsi su 2013-08-26 prašymu, kurį VSDFV gavo 2013-08-29 (b. l. 41–42), t. y., pagal pateiktą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-432/2013 išaiškinimą, pasibaigus įstatymo nustatytam terminui ginti savo teises.

34Dėl nurodytų priežasčių atsakovė VSDF valdyba 2013-09-04 sprendimu Nr. (6.5)I-5859 pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo. Nors pareiškėjas VSDF valdybos taip pat prašė panaikinti ir 2013-07-29 VSDFV Alytaus skyriaus sprendimą Nr. (10.1)RI-16677, tačiau šis prašymas iš esmės laikytinas išvestiniu, kadangi nagrinėjamu atveju ginčas kyla būtent dėl 2010-01-01–2011-01-31 laikotarpiu susidariusios pensijos nepriemokos neišmokėjimo. Taigi teismas daro išvadą, kad atsakovė VSDF valdyba pagrįstai abu skundo reikalavimus atsisakė nagrinėti nustačiusi, kad terminas praleistas, taigi pareiškėjo reikalavimas panaikinti VSDF valdybos 2013-09-04 sprendimą Nr. (6.5)I-5859 atmestinas kaip nepagrįstas.

35Kaip matyti iš anksčiau cituotų Pensijų įstatymo 45 str. ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 straipsnio nuostatų, valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimams pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Būtent taip minėtos įstatymų nuostatos yra aiškinamos naujausioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., 2013 m. spalio

369 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-716/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje AS438-818/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-849/2013, 2013 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-813/2013 ir kt.).

37Skundų nagrinėjimo tvarką VSDF valdyboje nustato VSDF valdybos direktorius. VSDF valdybos direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131 patvirtintų Išankstinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių (toliau – ir Taisyklės) (redakcija, galiojanti nuo 2013-01-23) 20 punkte įtvirtinta, kad jeigu skundo nagrinėjimo metu paaiškėja, jog yra praleistas Taisyklių 6 punkte nurodytas terminas skundui pateikti, apie tai informuojamas pareiškėjas ir kartu prašoma iki nustatyto termino pateikti paaiškinimus ir įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti. Jeigu pareiškėjas iki nustatyto termino pateikia prašomus įrodymus ir paaiškinimus, skundą nagrinėjantis valstybės tarnautojas informuoja apie tai VSDF valdybos direktorių ar jo pavaduotoją, kuris sprendžia termino atnaujinimo klausimą.

38Pagal Taisyklių 31 punktą, jeigu skundas pateiktas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir pareiškėjas per VSDF valdybos nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą terminui atnaujinti, arba VSDF valdybos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas nusprendžia, kad nėra pagrindo terminui atnaujinti, skundas yra nenagrinėjamas. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pareiškėjui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo neatnaujinti termino priėmimo dienos.

39Įvertinus Taisyklių nuostatas, darytina išvada, kad teismas negali atnaujinti termino paduoti VSDF valdybai skundą, kol su tokiu prašymu nebuvo kreiptasi į VSDF valdybą ir šios institucijos direktorius ar jo pavaduotojas neatsisakė termino atnaujinti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjui buvo išaiškinta teisė pateikti VSDF valdybai prašymą atnaujinti terminą ir jį pagrindžiančius įrodymus (b. l. 4–5), tačiau pareiškėjas ja nepasinaudojo ir iš karto kreipėsi į teismą.

40Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo reikalavimai panaikinti VSDFV Alytaus skyrius 2013-07-29 sprendimą Nr. (10.1)RI-16677 ir įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių išmokėti jam 2010-01-01–2011-01-31 laikotarpiu neišmokėtos senatvės pensijos dalį

41(8 545,08 Lt) nebuvo išnagrinėti privaloma išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka, kuria dar galima ir būtina pasinaudoti pateikus VSDF valdybai prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Dėl nurodytos priežasties teismas pareiškėjo reikalavimą išnagrinėti ginčą iš esmės: panaikinti VSDFV Alytaus skyrius 2013-07-29 sprendimą Nr. (10.1)RI-16677 ir įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių išmokėti jam 2010-01-01–2011-01-31 laikotarpiu neišmokėtos senatvės pensijos dalį – 8 545,08 Lt, palieka nenagrinėtą vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 d. 1 p.

42Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 103 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

43Atmesti pareiškėjo V. Š. skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-09-04 sprendimą Nr. (6.5)I-5859.

44Palikti nenagrinėtą pareiškėjo V. Š. skundo dalį dėl reikalavimo išnagrinėti ginčą iš esmės, t. y. panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2013-07-29 sprendimą Nr. (10.1)RI-16677 ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių išmokėti 2010-01-01–2011-01-31 laikotarpiu neišmokėtos senatvės pensijos dalį – 8 545,08 Lt.

45Išaiškinti pareiškėjui V. Š., kad jis turi teisę kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2013-07-29 sprendimo Nr. (10.1)RI-16677 panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti 2010-01-01–2011-01-31 laikotarpiu neišmokėtos senatvės pensijos dalį – 8 545,08 Lt.

46Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas V. Š. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 3. Pareiškėjas taip pat prašo nustačius, kad praleistas terminas skundui dėl... 4. Skunde paaiškina, kad laikotarpiu nuo 2010-01-01–2010-12-15 buvo dirbantis... 5. Vadovaujasi Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu ir pažymi, kad Laikinojo... 6. Teigia, kad pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau... 7. Pareiškėjas remiasi Pensijų įstatymo 45 str. 1 d. ir teigia, kad jokio... 8. Pažymi, kad sumažinta senatvės pensija buvo mokama nuo 2010-01-01 iki... 9. 2010-07-23 iki 2011-01-31, nepraleido. Manant, kad terminas praleistas, prašo... 10. Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir... 11. Atsakovė VSDF valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad su... 12. Vadovaujasi Pensijų ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymais ir teigia,... 13. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013-02-19... 14. Nr. A602-167/2013, 2013-03-12 nutartimi adm. byloje Nr. A552-432/2013),... 15. 2013-08-26, o į teismą 2013-09-23, taigi praleido iki 2012-12-31 galiojusios... 16. Atsakovas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime (b. l. 19–25) nurodo, kad su... 17. Taip pat teigia, kad ginčo laikotarpiu pagrįstai taikė Laikinojo įstatymo 8... 18. Atsakovų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą... 19. Skundo dalis atmestina. Likusi skundo dalis paliktina nenagrinėta.... 20. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėjas 2006-09-15... 21. V. Š. 2013-07-23 VSDFV Alytaus skyriaus Prienų skyriui... 22. VSDFV Alytaus skyrius 2013-07-26 pateikė pareiškėjui pažymą Nr.... 23. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas VSDF valdybai 2013-08-26... 24. Nr. (10.1)R1-16677 ir įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių išmokėti neteisėtai... 25. VSDFV 2013-09-04 sprendimu Nr. (6.5)I-5859 pareiškėjo prašymą nagrinėti... 26. Iš pareiškėjo skundo turinio nustatyta, kad ginčas byloje kilo dė 27. Ginčo dalykas – VSDF valdybos 2013-09-04 sprendimo Nr. (6.5)I-5859 ir VSDFV... 28. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pensijų įstatymas, Valstybinio... 29. Pensijų įstatymo 45 str. (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) buvo... 30. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad... 31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija 2013-03-12 nutartyje... 32. Nagrinėjamu atveju pirma pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta... 33. V. Š. kreipėsi su 2013-08-26 prašymu, kurį VSDFV gavo... 34. Dėl nurodytų priežasčių atsakovė VSDF valdyba 2013-09-04 sprendimu Nr.... 35. Kaip matyti iš anksčiau cituotų Pensijų įstatymo 45 str. ir Valstybinio... 36. 9 d. nutartį administracinėje byloje... 37. Skundų nagrinėjimo tvarką VSDF valdyboje nustato VSDF valdybos direktorius.... 38. Pagal Taisyklių 31 punktą, jeigu skundas pateiktas praleidus nustatytą... 39. Įvertinus Taisyklių nuostatas, darytina išvada, kad teismas negali... 40. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo... 41. (8 545,08 Lt) nebuvo išnagrinėti privaloma išankstinio bylos nagrinėjimo ne... 42. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų... 43. Atmesti pareiškėjo V. Š. skundo dalį dėl reikalavimo... 44. Palikti nenagrinėtą pareiškėjo V. Š. skundo dalį dėl... 45. Išaiškinti pareiškėjui V. Š., kad jis turi teisę... 46. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...