Byla A-502-620-14
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. T1-60 (toliau – ir Įsakymas).

5Skunde (I t., b. l. 1-2) pareiškėjas paaiškino, kad Įsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimų bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Įsakyme nenurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nulėmę tokio sprendimo priėmimą. Agentūra atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, nurodydama tik tai, kad Įsakymas grindžiamas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Sanglaudos fondo projekto Nr.2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 2009 m. gruodžio 17 d. valstybinio audito ataskaita Nr. FA-P-70-9-82. Atsakovas nenagrinėjo pareiškėjo 2013 m. kovo 20 d. raštu Nr. S-742 pateiktų atsikirtimų. Pareiškėjo manymu, negalima visas išlaidas, numatytas garantiniam aptarnavimui, laikyti netinkamomis išlaidomis. Techninio aptarnavimo ir priežiūros išlaidos, įskaičiuojant susidėvėjusias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, išlaidos PVM sąskaitose faktūrose yra išskirtos tik pagal sutartis Nr. 2006/11/A/PT/LT ir Nr. 2006/13/A/PT/LT (27 500 Lt sumai), o pagal kitas sutartis šios sumos nėra išskirtos. Vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 (toliau – ir Standartas), nuostatomis bei šio standarto metodinėmis rekomendacijomis į ilgalaikio turto savikainą įtraukiamos visos su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos iki jo įvedimo į eksploataciją pradžios, taip pat ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime (I t., b. l. 24-29) paaiškino, kad pareiškėjas apie atliekamus tyrimus buvo informuotas 2013 m. kovo 18 d. raštu Nr. APVA-861 ir 2013 m. balandžio 9 d. raštu Nr. APVA-1168. Visos faktinės aplinkybės, motyvai, argumentai ir teisės aktų nuostatos, kuriomis grindžiami sprendimai, buvo aiškiai išdėstyti prie pastarojo rašto pridėtose pažeidimų tyrimų išvadose. Taip pat esminė informacija apie pažeidimus nurodyta prie rašto Nr. APVA-1168 pridėtuose pranešimuose apie pažeidimus, susijusius su Sanglaudos fondo lėšų naudojimu. Dėl įrangos garantinio aptarnavimo, įskaitant susidėvinčias dalis, priskyrimo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms Agentūra paaiškino, kad tik garantiniai įsipareigojimai, susiję su defektų šalinimu, yra tinkamos finansuoti išlaidos, nes remiantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 23 straipsniu pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis. Tuo tarpu garantiniai įsipareigojimai, susiję su įrenginio eksploatacijos metu per nustatytą tarnavimo laiką natūraliai susidėvinčiomis dalimis ir medžiagomis, remontu nėra tinkamos finansuoti išlaidos, nes eksploatuojant įrenginį, tai yra susidėvėjusių įrenginio dalių pakeitimo (veiklos) sąnaudos, kurios pagal tipines apskaitos nuostatas nėra kapitalizuojamos, o įtraukiamos į atsargas arba veiklos sąnaudas ir nelaikomos įrangos bandymų išlaidomis. Nagrinėjamu atveju aptarnavimo garantinio laikotarpio metu paslaugos apėmė techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, kurios teikiamos jau po įrangos naudojimo pradžios, todėl pagrįstai nuspręsta, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos laikytinos veiklos sąnaudomis. Tokią išvadą padarė ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (toliau – ir Valstybės kontrolė) 2009 m. gruodžio 17 d. baigiamojoje valstybinio audito ataskaitoje „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LTV 16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. FA-P-70-9-82. Pareiškėjas 2013 m. kovo 20 d. raštu Nr. S-742 pateikė papildomus argumentus, tačiau nepateikė jokių juos pagrindžiančių dokumentų. Garantinio aptarnavimo išlaidos įtrauktinos į ilgalaikio materialaus turto savikainą, nepateikė nei jos ilgalaikio naudojimo įrangos aprašo, nei dokumentų, įrodančių, kad minėtos išlaidos buvo patirtos įsigyjant / sukuriant turtą, įskaitant turto įvedimą į eksploataciją, nei kitų dokumentų, įrodančių minėtą teiginį. Atsakovas pažymėjo, kad visų sutarčių (Nr. 2006/10/A/PT/LT, Nr. 2006/11/A/PT/LT, Nr. 2006/12/A/PT/LT, Nr. 2006/13/A/PT/LT, Nr. 2006/14/A/PT/LT, Nr. 2006/15/A/PT/LT) neatsiejama dalis yra tiekėjo pasiūlymas. Visuose tiekėjų pasiūlymuose išlaidos techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis, yra išskirtos atskira eilute, kurioje nurodyta, kokia konkrečiai išlaidų dalis bus tam skirta. Būtent remiantis tiekėjų pasiūlymuose nurodyta informacija buvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma tiek Valstybės kontrolės baigiamojoje valstybinio audito ataskaitoje, tiek Agentūrai atliekant pažeidimų tyrimus.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atmetė kaip nepagrįstą (III t., b. l. 6-12).

10Teismas nustatė, kad Įsakymas buvo priimtas remiantis Agentūros 2013 m. balandžio 3 d. išvadomis. Minėtose išvadose nurodytos faktinės aplinkybės, motyvai dėl išlaidų netinkamumo finansuoti, aiškiai įvardytos grąžintinų lėšų sumos, teisės aktų nuostatos, kuriomis remiantis atsakovas padarė šias išvadas. Taigi Agentūros 2013 m. balandžio 3 d. išvados yra sudėtinė ginčijamo akto dalis, Įsakymas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Įvertinęs pirkimų sutartis, teismas pripažino, jog pareiškėjo išlaidos, susijusios su garantinės įrangos priežiūra, aptarnavimu negali būti pagrįstos, nes garantine įranga privalėjo rūpintis įrangos tiekėjai. Tiekėjo UAB „Oksata“ 2006 m. balandžio 20 d. finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/10/A/PT/LT) nustatyta, kad atliekų tankintuvo kaina 789 407,65 Lt, apmokymai, instrukcijos – 5 205 Lt, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 72 925,52 Lt, o bendra kaina – 867 538,17 Lt. Techninių aptarnavimų, priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio (3 000 darbo valandų) metu aptarnavimo metu keičiamų detalių ir tepalų kaina be PVM – 25 956,78 Lt, aptarnavimų darbų vertė (12 aptarnavimų) – 14 037,40 Lt, instrumentų kaina – 1 301 Lt, detalių kaina – 31 630,34 Lt, iš viso – 72 925,52 Lt. UAB „Baltijos statybinės mašinos“ 2006 m. balandžio 19 d. finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/11/A/PT/LT) detalizuota, kad buldozerio kaina – 497 900 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 1 500 Lt be PVM, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 15 500 Lt, iš viso – 514 900 Lt. UAB „Kelių mašinos“ 2006 m. balandžio 20 d. finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/12/A/PT/LT) nurodyta, kad kaušo-komposto smulkintuvo-sijotuvo kaina – 104 948,48 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 1 500 Lt be PVM, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 2 340,52 Lt, iš viso – 3 840,52 Lt. UAB „Baltijos statybinės mašinos“ 2006 m. balandžio 19 d. finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/13/A/PT/LT) nurodyta, kad ratinio frontalinio krautuvo kaina – 363 000 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 363 000 Lt, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 12 000 Lt, iš viso – 376 500 Lt. UAB „Balžuva“, detalizuodama 2006 m. spalio 13 d. pasiūlymą (sutartis Nr. 2006/14/A/PT/LT) paaiškino, kad kompostuojamų atliekų smulkintuvo Jenz AZ 460, įskaitant techninį aptarnavimą ir priežiūrą įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 486 400 Lt, iš kurių 31 000 Lt yra kaina už techninį aptarnavimą ir priežiūrą įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu. UAB „Oksata“ 2006 m. spalio 12 d. pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/15/A/PT/LT) detalizuota, kad sijotuvo – būgninio rėties kaina – 254 250 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 4 650 Lt, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 5 300 Lt, iš viso – 264 200 Lt. Vadinasi, iš nurodytų sutarčių duomenų aiškiai matyti, kad tiekėjai įsipareigojo šalinti ne tik dėl tiekėjų kaltės atsiradusius defektinius gedimus, bet ir atlikti įrangos techninį aptarnavimą jos eksploatavimo metu, keisti susidėvėjusias detales. Techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, paslaugų įkainiai buvo atskirai išskirti finansiniuose pasiūlymuose, kurie remiantis sutarčių 2 punktu yra neatsiejama sutarčių dalis. Ginčo dėl to, kad tiekėjams buvo apmokėtos šios sumos, byloje nėra. Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio nuostatos (realios išlaidos) aiškiai nustato išlaidas, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, ir patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. „Lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentas“ – tai bet koks už įgyvendinimą atsakingos įstaigos pateiktas dokumentas, skirtas įrodyti, kad buhalterinis įrašas yra padarytas teisingai ir sąžiningai bei pateikia informaciją apie realius sandorius vadovaujantis standartine apskaitos praktika. Pagal Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnio 1 dalį, išlaidos, skirtos pirkti ar statyti įrenginius ir įrangą, kurie turi būti įrengti ir sumontuoti projekte nuolatiniam naudojimui, yra tinkamos, jeigu jos įtrauktos į už įgyvendinimą atsakingos įstaigos ilgalaikio naudojimo įrangos aprašą ir pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis. Pagal 35 straipsnio 1 dalį, projekto arba projektų grupės veiklos sąnaudos nėra tinkamos. Standarto 12.1–12.13 punktuose nustatyta, kad ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą sudaro: įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė); atvežimo išlaidos; muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai; projektavimo darbų išlaidos; sumontavimo išlaidos; instaliacijos išlaidos; paruošimo naudoti išlaidos; remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos; išbandymo išlaidos; infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos; žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos; numatomos išmontavimo, išvežimo, gamybos vietos sutvarkymo išlaidos, jei jos atitinka įsipareigojimų arba atidėjinių apibrėžimą; kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Remiantis 15 punktu veiklos sąnaudos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįtraukiamos, o 29 punkte nustatyta, jog ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, jei pagal įmonės apskaitos politiką jos nepriskiriamos gaminamos produkcijos savikainai. Pagal Audito ir apskaitos tarnybos parengtas 12-ojo Apskaitos standarto metodinių rekomendacijų 7, 8 ir 11 psl. (http://www.aat.lt/index.php?id=175) ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro jo kaina, negrąžinami importo ir kiti pirkimo mokesčiai ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu veikti ir naudoti, padarytos iki turto naudojimo pradžios. Išlaidos, kurios pagal savo pobūdį turėtų būti priskiriamos administracinėms ir kitoms bendrosioms sąnaudoms, neįskaičiuojamos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu veikti ir naudoti: laikymo vietos paruošimo naudoti (projektavimo, statybos aikštelės, sklypo paruošimo ir pan.); atvežimo (krovimo, vežimo, aptarnavimo, draudimo pervežimo metu, iškrovimo ir pan.); instaliavimo, montavimo, derinimo, bandymo, paleidimo ir pan., jei jos būtinos ruošiant turto objektą naudoti; turto registravimo; numatomos būsimos turto išmontavimo, išvežimo, aplinkos sutvarkymo ir kitos panašios išlaidos, jei jos pripažįstamos atidėjiniais. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaičiuojamos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį priskirtinos veiklos sąnaudoms (pardavimo, bendrosios ir administracinės). Tokių išlaidų priskyrimas ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms grindžiamas nuostata, kad šių išlaidų neįmanoma objektyviai susieti su šio ar ateinančių laikotarpių pajamomis, todėl jos nekapitalizuojamos. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidų paskirtis – tikėtinos būsimosios ekonominės naudos naudojant turtą gavimas, todėl jos priskiriamos to laikotarpio, per kurį patiriamos, veiklos sąnaudoms. Minėtų teisės normų analizė leidžia teigti, kad ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro išlaidos, patiriamos įsigyjant turtą, įskaitant išlaidas, būtinas ir patiriamas ruošiant turto objektą naudoti iki turto naudojimo pradžios. Techninio aptarnavimo ir priežiūros, keičiant susidėvinčias atsargines dalis paslaugos, tiesiogiai susijusios su vėlesniu įrangos naudojimu (po įsigijimo), todėl laikytinos veiklos sąnaudomis ir nekapitalizuojamos. Vadinasi, minėtos veiklos sąnaudos negali būti įtrauktos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Taigi Agentūros direktorius pagrįstai ginčo išlaidas remdamasis Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnio 1 dalimi ir 35 straipsnio 1 dalimi pripažino kaip netinkamas finansuoti bei vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Taisyklės), 5.2.2 punktu, suteikiančiu teisę priimti sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo, jeigu projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma, nurodė pareiškėjui grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų sumą.

11III.

12Pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Apeliacinis skundas (III t., b. l. 15-18) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Vilniaus apygardos administracinis teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) normas, reglamentuojančias teismo šaukimų ir pranešimų įteikimą proceso dalyviams bei sąlygas teismo posėdžiui pradėti, išnagrinėjo bylą nepranešęs pareiškėjui apie teismo posėdžio laiką.
  2. Teismas, nepranešęs teismo šaukimu apie teismo posėdžio laiką, pažeidė pareiškėjo teisę dalyvauti bylos nagrinėjime ir tinkamai ginti savo teises bei teisėtus interesus – pareiškėjui buvo atimta galimybė pateikti teismui posėdžio metu patikslintą skundą ir / arba žodinio bylos nagrinėjimo metu pateikti savo argumentus bei paaiškinimus ir įrodymus, prieštarauti atsakovo argumentams ir samprotavimams.
  3. Pagal ABTĮ 75 straipsnio 7 dalį, teismas šaukimus ir pranešimus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, be kita ko, viešojo administravimo subjektams, valstybės ir savivaldybių įmonėms. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ nėra nei viešojo administravimo subjektas, nei valstybės ar savivaldybės įmonė, todėl pranešimas negalėjo jam būti įteiktas elektroninių ryšių priemonėmis.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepaisė aplinkybės, kad pati Agentūra vykdė užsakovo funkcijas, jos priimti sprendimai buvo privalomi pareiškėjui. Teismas šių aplinkybių netyrė, reikiamų teisės aktų netaikė, nesiaiškino ir nevertino atsakovo atliekamos ex ante kontrolės apimties ir jos reikšmės atsakomybės už netinkamai išmokėtą paramos sumą paskirstymui, kaip tai nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-800/2013.

14Atsakovas Agentūra prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

15Atsiliepime (III t., b. l. 30-34) pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai informavo pareiškėją apie teismo posėdį. Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307, aiškiai įvardyta, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija. Tačiau nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais atvejais turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (nagrinėjamu atveju – iš pareiškėjo).

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą jam nedalyvaujant teismo posėdyje, kai nebuvo pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, netinkamai taikė proceso teisės normas ir dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog tinkamo proceso principas įpareigoja teismą priimti sprendimą išklausius abi ginčo puses (audiatur et altera pars). Teisės būti išklausytam, žodinio proceso, tinkamo pranešimo ir kiti proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka dalyvauti teismo posėdyje tiriant įrodymus, teikti paaiškinimus ir naudotis kitomis teisėmis (pvz.: 2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-193/2008, 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-139/2012).

21ABTĮ 73 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad proceso dalyviams ir atstovams teismo šaukimais ir pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Pagal bendrą taisyklę šaukimai pristatomi paštu ar per kurjerius. Įteikimo adresatui laikas pažymimas įteikiamame šaukime ir grąžintinoje teismui šaukimo atplėšiamojoje dalyje, kurioje adresatas pasirašo, kad šaukimą gavo (ABTĮ 75 str. 1 d.). ABTĮ 75 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, Seimo kontrolieriams, viešojo administravimo subjektams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms teismas šaukimus ir pranešimus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis teismo šaukimai ir pranešimai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga priimti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas šaukimus ir pranešimus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie pageidauja procesinius dokumentus gauti tokiu būdu ir yra nurodę gavėjo elektroninio pašto adresą arba kitą elektroninių ryšių priemonių adresą.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 16 punktu, jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – ir LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų (toliau – ir VEP) posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu jo LITEKO VEP posistemio paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

23Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 6P-95-(1.1) (toliau – ir Taisyklės), 7 punktas nustato, kad juridinį asmenį paslaugų gavėju LITEKO VEP posistemyje registruoja šio juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, nurodytas Juridinių asmenų registre, turintis aktyvią paskyrą savo, kaip fizinio asmens vardu arba teismas šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka. Paslaugų gavėjas, juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, nurodyti Juridinių asmenų registre (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie LITEKO VEP posistemio ir autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiuos veiksmus: 1) įveda privalomus pateikti registracijos duomenis arba patvirtina LITEKO VEP posistemyje nurodytų duomenų tinkamumą; 2) patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų (šis sutikimas kartu laikomas paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje) <...> (Taisyklių 8 p.).

24LITEKO duomenys ir rašytinė bylos medžiaga rodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžių sekretorė, nustačiusi, jog UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ yra Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų gavėjas, teismo šaukimą į posėdį, numatytą 2013 m. rugpjūčio 27 d. 14.50 val., 2013 m. rugpjūčio 12 d. išsiuntė jam į LITEKO VEP posistemio paskyrą (III t., b. l. 1). Kadangi aktyvuodamas paskyrą pareiškėjo teisėtas atstovas privaloma tvarka išreiškė sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, teisėjų kolegija neturi priežasčių pripažinti, jog apie minėtą posėdį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ buvo informuota netinkamu būdu. Vadovaujantis ABTĮ 75 straipsnio 8 dalies nuostatomis teismo šaukimo įteikimo bendrovei data laikytina 2013 m. rugpjūčio 13 d., taigi ABTĮ 73 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas šiuo atveju nebuvo pažeistas.

25Pažymėtina, jog pagal Taisyklių 33 punktą, jei adresatas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje, jis privalo naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti viso bylų, kuriose jie dalyvauja, nagrinėjimo teismuose proceso metu. Remdamasi ABTĮ 78 straipsnio 3 dalimi, reglamentuojančia, kad bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti, bei atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas neprašė teismą atidėti administracinės bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas turėjo teisę 2013 m. rugpjūčio 27 d. nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškėjo atstovui nedalyvaujant.

26Iš tikrinamo teismo sprendimo turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas nuodugniai ištyrė ir visapusiškai įvertino bylos medžiagą, motyvuotai atsakė į pagrindinius UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundo argumentus, todėl naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą ir bylą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo, nėra ABTĮ 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų pagrindų.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Alytaus... 5. Skunde (I t., b. l. 1-2) pareiškėjas paaiškino, kad Įsakymas neatitinka... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 7. Atsiliepime (I t., b. l. 24-29) paaiškino, kad pareiškėjas apie atliekamus... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad Įsakymas buvo priimtas remiantis Agentūros 2013 m.... 11. III.... 12. Pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ padavė... 13. Apeliacinis skundas (III t., b. l. 15-18) grindžiamas šiais pagrindiniais... 14. Atsakovas Agentūra prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip... 15. Atsiliepime (III t., b. l. 30-34) pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog... 21. ABTĮ 73 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad proceso dalyviams ir atstovams... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d.... 23. Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo... 24. LITEKO duomenys ir rašytinė bylos medžiaga rodo, kad Vilniaus apygardos... 25. Pažymėtina, jog pagal Taisyklių 33 punktą, jei adresatas neprivalo... 26. Iš tikrinamo teismo sprendimo turinio matyti, kad pirmosios instancijos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....