Byla Iv-2746-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su UAB „Termotransportas“ skundu,

Nustatė

2teisme 2010-06-22 gautas UAB „Termotransportas“ skundas, kuriame pareiškėja prašo panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos 2010-05-10 raštą Nr. (37) SD-9094, LR valstybinės darbo inspekcijos 2010-04-01 raštą Nr. SD-6517 ir Nelaimingo atsitikimo darbe 2010-03-15 aktą Nr. 01, įpareigoti LR valstybinę darbo inspekciją atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą iš naujo, įvertinant visas nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir nustatant visas nelaimingo atsitikimo priežastis.

3Skundą atsisakytina priimti.

4LR Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr.1118 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų (Žin., 2004, Nr.136-4945; 2009-10-14, Nr. 1314, 2009-10-22, Nr. 126-5429) 47 punktas nustato, kad baigus sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius surašo N-1 arba N-2 formos aktą.

5Iš skundo ir prie jo pridėtų dokumentų turinio matyti, kad dėl sunkaus nelaimingo atsitikimo darbe, kurio metu nukentėjo UAB „Termotransportas“ darbuotojas R. K., LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriuje 2010-03-15 buvo surašytas Nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr.01. UAB „Termotransportas“ nesutikdama su nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadomis bei LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010-04-01 rašte Nr. SD-6517 nurodytu nelaimingo atsitikimo vertinimu, kreipėsi į LR vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių dėl Nelaimingo atsitikimo darbe akto, surašyto 2010-03-15, panaikinimo. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotoja išankstine neteismine tvarka, kurią nustato Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 71 punkta, išnagrinėjo skundą ir 2010-05-10 sprendime Nr. (37)SD-9094 nurodė, kad R. K. įvykęs nelaimingas atsitikimas ištirtas laikantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimų, naujų papildomų reikšmingų faktų ar aplinkybių dėl tyrimo dalyko UAB „Termotransportas“ skunde nenurodė, todėl nėra pagrindo skirti papildomo tyrimo. Taigi, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojos 2010-05-10 sprendimu Nr. (37)SD-9094 buvo paliktas galioti LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus inspektoriaus 2010-03-15 surašytas Nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr.01 ir pastarasis sukelia UAB „Termotransportas“ teisines pasekmes, todėl laikytinas ginčo objektu, o ginčo teismingumo klausimas spręstinas, atsižvelgiant į šį aktą surašiusio administravimo subjekto buveinę (Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str.). LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus buveinė yra Kauno apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme. Be to, Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 3 dalis nustato, kad apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia, todėl UAB „Termotransportas“, paduodama skundą ir jame reikšdama reikalavimus dėl LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojos 2010-05-10 sprendimo Nr. (37)SD-9094, LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010-04-01 rašto Nr. SD-6517 bei 2010-03-15 Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 01 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, skunde atsakovu turėjo nurodyti LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrių ir skundą paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui.

6UAB „Termotransportas“ grąžintinas skundas su priedais ir sumokėtas žyminis mokestis.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 42 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

8atsisakyti priimti UAB „Termotransportas“ skundą.

9Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-06-18 sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti UAB „Termotransportas“.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai