Byla A8.-5285-908/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje V. M., asmens kodas: ( - ), gyv. ( - ), surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4V. M., būdamas UAB “ ( - )” (kodas ( - )) direktoriumi, per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau - Nuostatai) 120, 123 ir 127 p., juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento ari būti pateikti Juridinių asmenų registrui, jei įstatymai nenumato kito termino. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB “ ( - )” 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABI 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės.

5Teismo posėdyje V. M. su pažeidimu sutiko, nurodė, kad 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas vėliau, nei privalėjo būti pateiktas (iki 2019 m. birželio 1 d.), nes įmonė siekė pateikti „Registrų centrui“ tikslią ir audituotą informaciją, todėl ją pateikė po audito išvados gavimo. V. M. taip pat nurodė, kad už panašaus pobūdžio nusižengimus nėra baustas, augina du mažamečius vaikus su savo partnere, kuri yra motinystės atostogose. Jo gaunamos mėnesio pajamos – 3400 Eur.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. spalio 15 d. išplėstinio išrašo matyti, kad V. M. nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. paskirtas (išrinktas) UAB “ ( - )” direktoriumi. Įmonės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga - gruodžio 31 d. (b. l. 28-32).

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8V. M. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties parodymų, patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš V. M. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. V. M. rašte dėl ataskaitų pateikimo vėlavimo nurodyta, kad įmonė UAB „( - )“ laiku nepateikė finansinių ataskaitų rinkinių už 2018 m., dėl užsitęsusio ir laiku nepabaigto audito, atliekamo UAB „( - )“. Finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas tuoj pat po audito išvadų gavimo 2019 m. rugpjūčio 27 d. Rašte V. M. prašė atsižvelgti į tai, kad UAB „( - )“ siekia pateikti tik tikslią ir audituotą informaciją, todėl nepateikinėjo neaudituotų ataskaitų, nors galėjo tą padaryti, kad ir vasario mėnesį (b. l. 5). Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad V. M. nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. yra paskirtas UAB “ ( - )” direktoriumi, kaip bendrovės vadovas yra vienasmeniškai juridinio asmens vardu veikiantis asmuo (b. l. 28-32). Pažymėtina, kad Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais).

9ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 37 straipsnio 12 dalies 10 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10Taigi UAB “ ( - )” 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2018 m., finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys Registrų centrui pateiktas tik 2019 m. rugpjūčio 27 d. (b. l. 30). Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad V. M. būdamas UAB “ ( - )” direktoriumi, yra atsakingas už juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikimą laiku, todėl pagrįstai traukiamas atsakomybėn už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

12ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė administracinė nuobauda – bauda nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

13V. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

14Skirdamas administracinę nuobaudą bei vertindamas ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo galimybę, teismas atsižvelgia į padarytų administracinių nusižengimų pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su finansų sistema ir statistika (XV skyrius) bei nusižengimo padarymo aplinkybes (asmuo, būdamas UAB “ ( - )” vadovas, tinkamai nekontroliavo kad įmonė, tvarkanti apskaitą, laiku pateiktų 2018 m. ataskaitų rinkinį, tačiau šį rinkinį pateikė po to, kai gavo audito išvadą) V. M. asmenybę (dirbantis, auginantis mažamečius vaikus, gaunamos mėnesio pajamos – 3400 Eur), atsakomybę lengvinančią aplinkybę (pripažino administracinio nusižengimo padarymą ir gailisi dėl jo), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Įvertinęs išdėstytų administracinės nuobaudos skyrimui reikšmingų aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti V. M. paskyrus minimalią ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą baudą.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

16V. M. už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, skirti 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą.

17Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 644-647 straipsnyje nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas“, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas“, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

19Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19106882590.

20Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimas bus perduotas antstoliui dėl priverstinio baudos išieškojimo (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1 dalis).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą,... 3. Teismas... 4. V. M., būdamas UAB “ ( - )” (kodas ( - )) direktoriumi, per nustatytą... 5. Teismo posėdyje V. M. su pažeidimu sutiko, nurodė, kad 2018 m. finansinių... 6. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. spalio 15 d.... 7. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 8. V. M. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties parodymų,... 9. ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad bendrovės finansinių... 10. Taigi UAB “ ( - )” 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti... 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina... 12. ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė administracinė... 13. V. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs... 14. Skirdamas administracinę nuobaudą bei vertindamas ANK 34 straipsnio 5 dalies... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 16. V. M. už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 17. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar... 18. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 19. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 20. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Vilniaus miesto...