Byla N-502-127-10
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutarties A. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutarties A. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus Kalvarijos agentūros pareigūnas 2008 m. spalio 16 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą A. B. dėl to, kad jis tos pačios dienos 12 val. 50 min. viešajai įstaigai Prienų miškų urėdija priklausančiu automobiliu MAN vežė juodalksnio rąstus (16 vnt.), neturėdamas įsigijimo ir gabenimo dokumentų. Padaryta veika protokole kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažiedimų kodekso (toliau – ir ATPK) 61 straipsnio 4 dalį.

6Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. AM 014391 A. B. paskirta administracinė nuobauda – 350 litų bauda, už ATPK 61 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo padarymą. Nutarime nurodyta, kad A. B. pateikė medienos važtaraštį Nr. 0014697, išrašytą viešosios įstaigos Prienų miškų urėdija 2008 m. spalio 16 d., kuriame nurodoma, kad vežami pjautiniai drebulės rąstai, 5 m ilgio, 93 vnt., 32,25 ktm. Nustatyta, kad tarp gabenamų 32,25 ktm. buvo 16 vnt. (5,162 ktm.) juodalksnio rąstų. Nurodyta, kad buvo pažeisti Krovinių vidaus vežimo kelių transporto taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300, 19.1 punkto reikalavimai.

7II.

8

9A. B. su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. AM 014391 bei administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodė, kad iš Prienų miškų urėdijos Balbieriškio girininkijos urėdijos krovinine automašina su priekaba vežė medienos rąstus į Kalvarijos savivaldybės Akmenynų kaime esančią medienos perdirbimo įmonę. Teigė, kad privalėjo turėti krovinio dokumentą, tačiau neprivalo tikrinti, ar dokumentas užpildytas teisingai. Tvirtino, kad nėra pažeidimo subjektas, nes dirba Prienų miškų urėdijoje vairuotoju, todėl yra ne vežėjas, o vežėjo vairuotojas.

10III.

11

12Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 11 d. nutartimi A. B. skundo netenkino ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. AM 014391 paliko nepakeistą.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. B. kaltę įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolas bei medienos važtaraštis Nr. 0014697. Teismas nurodė, kad ATPK 61 straipsnio 4 dalies teisės norma yra blanketinė. Pažymėjo, kad Institucijos nutarime nurodyta, jog buvo pažeistas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300 patvirtintų Krovinių vidaus vežimo kelių transporto taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 19.1 punktas, kuris numato, kad vežėjas privalo turėti važtaraštį ar kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Teismas nustatė, kad ATPK nepateikia „vežėjo“ sąvokos apibrėžimo, tačiau kadangi A. B. inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo veikla susijusi su krovinių – medienos vežimu kelių transportu, šio žodžio reikšmė aiškintina remiantis tokią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje vežėjas apibūdinamas kaip fizinis arba juridinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla (keleivių, bagažo ir (arba) krivinių vežimu) ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas sąlygas bei reikalavimus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-313 patvirtinto aprašo Dėl apvalios medienos, pagamintos privačiuose miškuose gabenimo tvarkos 2.1 punkte nurodoma, kad šis aprašas netaikomas įmonėms, įregistruotoms įstatymų nustatyta tvarka ir turinčioms teisę vežti krovinius, tačiau tame pačiame punkte nurodoma, kad šios įmonės, veždamos krovinius, pildo važtaraščius, o 3 punkte nurodoma, kad medienos vežėjas yra fizinis asmuo. Atsižvelgęs į šias teisės normas, teismas konstatavo, kad vežėju gali būti tiek juridinis asmuo, tiek fizinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla. Teismas pabrėžė, kad ATPK nėra įtvirtintas juridinio asmens administracinės atsakomybės institutas. Nustatė, kad A. B., pagal darbo sutartį dirbantis Prienų miškų urėdijoje medienvežio automobilio vairuotoju, 2008 m. spalio 16 d. medienos važtaraštyje Nr. 0014697 pasirašė, kad medieną pervežti priėmė. Teismas pažymėjo, kad važtaraštį pasirašęs asmuo atsako už įrašytų duomenų teisingumą. Sistemiškai aiškindamas Kelių eismo taisyklių 16 punktą ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnio 1 dalį, teismas konstatavo, kad transporto priemonės vairuotojas privalėjo su savimi turėti ir tikrinančiam pareigūnui pateikti krovinio važtaraštį, tačiau 5.162 ktm. vežamiems juodalksnių rąstams asmuo važtaraščio neturėjo, taip padarydamas ATPK 61 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą.

14IV.

15

16Apeliaciniu skundu A. B. prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutartį ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. AM 014391 bei administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Be argumentų, nurodytų skunde pirmosios instancijos teismui, papildomai pažymi, kad teismas, išanalizavęs teisės normas, pagrįstai konstatavo, jog vežėjas yra juridinis ar fizinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla. Pabrėžia, kad transporto veikla nesiverčia. Teigia, kad teismas nepagrįstai jį laikė urėdijos atstovu kelyje. Tvirtina, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo ir atsakomybėn turi būti traukiamas dokumentą pildęs urėdijos pareigūnas. Nurodo, kad Taisyklių 19.1 punkto nepažeidė, nes nėra vežėjas ir tai buvo ne jam priklausantis krovinys.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad vežėju laikytina įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius – viešoji įstaiga Prienų miškų urėdija. Mano, kad atsakomybėn trauktinas juridinio asmens pareigūnas, kadangi ATPK neįtvirtina juridinio asmens atsakomybės. Pabrėžia, kad pagal ATPK 14 straipsnio 2 dalį, pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga. Atkreipia dėmesį į tai, kad A. B. valstybinėje įstaigoje eina tarnybą, susijusią su ūkinių pareigų vykdymu, t. y. medienos išvežimo padalinyje dirba vairuotoju, o medienvežio pareiga yra gabenant medieną laikytis medienos gabenimo taisyklių ir turėti krovinį lydinčius dokumentus.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19V.

20Apeliacinis skundas tenkinamas.

21ATPK 61 straipsnio 4 dalis numato atsakomybę už biržių atrėžimą ir medžių atrinkimą bei ženklinimą kirtimui pažeidžiant biržių atrėžimo, pagrindinių, ugdymo ir sanitarinių kirtimų, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nustatytą tvarką, taip pat už medienos ruošos, gabenimo, miško išteklių naudojimo tvarkos pažeidimą.

22Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 21 d. nutarime Nr. AM 014391 nurodyta, kad A. B. viešajai įstaigai Prienų miškų urėdija priklausančiu automobiliu MAN vežant juodalksnio rąstus (16 vnt.) ir neturint vežtų juodalksnių įsigijimo ir gabenimo dokumentų, buvo pažeisti Krovinių vidaus vežimo kelių transporto taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300, 19.1 punkto reikalavimai (b. l. 13).

23Visų pirma pažymėtina, kad pagal Taisyklių 1.2 punktą, Taisyklės yra privalomos krovinių siuntėjams, vežėjams ir gavėjams, vykdant krovinių vidaus vežimus. Pagal Taisyklių 2.2 punktą, vežėjas – tai įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius. Byloje esančiame važtaraštyje Nr. 0014697 nurodyta, kad A. B. vairuotame automobilyje vežtos medienos vežėjas yra Prienų miškų urėdija (b. l. 5). Taisyklių 19.1 punktas nustato, kad būtent vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Taigi, Taisyklių 19.1 punkte įtvirtinto reikalavimo turėjo laikytis vežėjas – Prienų miškų urėdija. Tuo tarpu kaip matyti iš byloje esančios darbo sutarties, A. B. Prienų miškų urėdijoje dirbo medienvežio automobilio vairuotoju (b. l. 8). Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad Prienų miškų urėdijoje vairuotoju dirbęs A. B. būtų buvęs įgaliotas atstovauti urėdiją ir tuo pačiu atsakingas už Taisyklių 19.1 punkto reikalavimų laikymąsi.

24Kaip minėta, ATPK 61 straipsnio 4 dalis nustato atsakomybę už medienos ruošos, gabenimo, miško išteklių naudojimo tvarkos pažeidimą. Nenustačius, kad A. B. būtų pažeidęs Krovinių vidaus vežimo kelių transporto taisyklių reikalavimus, jis negali būti traukiamas atsakomybėn pagal ATPK 61 straipsnio 4 dalį.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir konstatavus, kad asmens veikoje nėra ATPK 61 straipsnio 4 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, byla nutrauktina pagal ATPK 250 straipsnio 1 punktą.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27A. B. apeliacinį skundą tenkinti.

28Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. AM 014391 A. B. administracinio teisės pažeidimo byloje ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti.

29Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną A. B. atžvilgiu nutraukti.

30Nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai