Byla AS-143-814-14
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m.

2gegužės 30 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos skundą atsakovui dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėjas) 2014 m. gegužės 22 d. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. T1-79 „Dėl ES ir BF lėšų dalies, išmokėtos vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino I paketo I etapo projektas“, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas). Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti ginčijamo akto galiojimą iki bus priimtas ir įsigalios teismo sprendimas pirmosios instancijos byloje.

6Pareiškėjas nurodė, kad 364 337 Lt, kuriuos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti, yra didelė piniginių lėšų suma, kurios šią dieną neturi. Dėl to, siekdamas įvykdyti Įsakymą, turėtų panaudoti lėšas, kurios yra skirtos gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui. Vadinasi, turėtų atidėti dalies suplanuotų projektų įgyvendinimą (pvz.: darželio, mokyklos ar gatvės remontą ir pan.) ar skirti jiems mažesnį finansavimą nei buvo suplanuota, o tai reiškia, kad galbūt neteisėtą Įsakymą turėtų įvykdyti visuomenės interesų sąskaita. Taip pat nurodė, kad skundo patenkinimo atveju, būnant įvykdytam Įsakymui, turėtų būti atkurta iki jo įvykdymo buvusi padėtis – grąžinti sumokėti pinigai. Jis turėtų atkurti Elektrėnų gyventojų praradimus, kuriuos šie patyrė dėl to, kad reikėjo grąžinti lėšas Agentūrai. Pareiškėjo teigimu, pradinės padėties atkūrimas būtų gerokai apsunkintas, o kai kuriais aspektais ir neįmanomas, pvz., Elektrėnų gyventojai jau būtų patyrę neigiamų pasekmių – jie būtų nepatenkinę savo poreikių tam tikru objektu, t. y. suremontuota mokykla, darželiu, gatve ar pan., o tokių praradimų kompensavimo mechanizmo nėra. Pažymėjo, jog šios aplinkybės sudaro faktinį pagrindą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Įsakymo galiojimą iki bus priimtas ir įsigalios teismo sprendimas pirmosios instancijos byloje.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutarties dalimi atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

9Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad esminis kriterijus, sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą, yra teismo sprendimo įvykdymo galimybės. Pažymėjo, kad sąlyga reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti yra ne tik teismo sprendimo įvykdymo negalimumas, bet ir ženklus įvykdymo apsunkinimas (tai gali būti susiję su sudėtingais technologiniais procesais, dideliais materialiniais, finansiniais ištekliais ar pan.). Todėl būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

10Teismas, vertindamas pareiškėjo prašymo argumentus, pažymėjo, kad jis šiuo atveju tik nurodė galimas reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo pasekmes, kurios vertintinos daugiau kaip prielaidos ir negali būti prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pagrindu. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai, susiję su aptartais galimais ir negrįžtamais finansiniais praradimais, yra susiję ne su būsimo teismo sprendimo tinkamu įvykdymu, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, o su pareiškėjui galbūt kilsiančiomis neigiamomis finansinėmis pasekmėmis ateityje. Be to, išdėsčius sunkią finansinę padėtį iliustruojančius veiksnius (lėšų neturėjimas šią dieną ir kt.), jokių tai pagrindžiančių įrodymų nebuvo pateikta. Todėl šios aplinkybės nelaikytinos tomis, dėl kurių būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamo Įsakymo priėmimo. Pareiškėjo argumentai, susiję su galbūt ateityje galinčiu būti pažeistu viešuoju interesu (atidėtas darželio, mokyklos ar gatvės remontas; pareiškėjas turėtų atkurti Elektrėnų gyventojų praradimus), taip pat nelaikytini pagrįstais. Todėl, įvertinęs prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę argumentų visumą, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, kad, panaikinus Įsakymą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Išdėstytais pagrindais teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Be to, pažymėjo, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje (ABTĮ 71 str. 1 d.).

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti Įsakymo galiojimą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindą – sprendimo įvykdymo pasunkėjimas ar pasidarymas negalimu – aiškina siaurinamai, tai prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimas ar negalimumas siejamas ne tik su paties teismo sprendimo įvykdymo apsunkintomis galimybėmis, bet ir visų pasekmių, kurias sukeltų bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, pašalinimu. Nurodė tiek aplinkybes, kurios tiesiogiai yra susijusios su teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimu ar negalimumu, tiek ir aplinkybes, kurios pagrindžia bylos nagrinėjimo metu galiojančio Įsakymo sukeltų neigiamų pasekmių viešajam interesui pašalinimo negalimumą. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra galbūt neturės lėšų įvykdyti jam gali būti palankų teismo sprendimą ir grąžinti lėšų, nes jas jau bus panaudojusi projektų finansavimui, į tai, kad bylos nagrinėjimo metu Įsakymo galiojimas sukels neigiamas pasekmes viešajam interesui, ir į tai, jog šių pasekmių jam palankaus teismo sprendimo atveju pašalinti nebus įmanoma, tai pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką laikoma realaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu, pagrįstai darytina išvada, kad yra pagrindas taikyti nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

142. Nei ABTĮ, nei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nėra nustatyta prievolės reikalavimo užtikrinimo priemones prašančiam taikyti subjektui įrodyti, kad neigiamos reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo pasekmės neišvengiamai kils. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui užtenka tik tokios galimybės buvimo. Kadangi jis neigiamų pasekmių kilimo galimybę įrodė, laikytina, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Natūralu, jog atsižvelgiant į tai, koks viešasis poreikis bus nepatenkintas ar patenkintas mažesne apimtimi, gali kilti skirtingos nepašalinamos neigiamos pasekmės, t. y. tokia galimybė egzistuoja, o egzistuojant nepašalinamų pasekmių kilimo tikimybei kartu yra ir pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones sustabdant ginčijamo Įsakymo galiojimą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija inicijavo ginčą dėl atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. T1-79 „Dėl ES ir BF lėšų dalies, išmokėtos vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino I paketo I etapo projektas“, grąžinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo (Elektrėnų savivaldybės administracijai nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos grąžinti 364 337 Lt išmokėtų lėšų). Pareikštam reikalavimui užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto galiojimo laikiną sustabdymą (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.).

19ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali

20būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

22Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

23Taigi, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, šiuo konkrečiu atveju yra ypač svarbus viešasis interesas. Elektrėnų savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kuri turi tenkinti visos savivaldybės gyventojų poreikius, skirti šių poreikių tenkinimui lėšų nuolat finansuodama ir įgyvendindama įvairius projektus. Biudžetas yra iš anksto paskirstytas įvairioms veiklos sritims, todėl, norint grąžinti reikalaujamas lėšas, neišvengiamai reikėtų sumažinti tam tikros srities finansavimą. Tai gali turėti įtakos tenkinant visuomenės poreikius. Galima konstatuoti, kad nesustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimo šis administracinis aktas realiai gali sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, gali būti neįmanomas arba itin sudėtingas. Nėra priežasčių manyti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą.

24Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. laikinai nesustabdė ginčijamo įsakymo galiojimo (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.). Todėl skundžiama teismo nutarties dalis naikintina ir prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo išspręstinas iš esmės (ABTĮ 151 str. 3 p.).

25Be to, pareiškėjas, pateikdamas atskirąjį skundą, 2014 m. birželio 6 d. sumokėjo 75 Lt žyminį mokestį. ABTĮ 40 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad proceso šalių atskirieji skundai žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Todėl sumokėtas žyminis mokestis turi būti grąžinamas (ABTĮ 42 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, 71 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą patenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties dalį panaikinti.

29Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo patenkinti: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. T1-79 „Dėl ES ir BF lėšų dalies, išmokėtos vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino I paketo I etapo projektas“, grąžinimo“ galiojimą.

30Grąžinti pareiškėjui Elektrėnų savivaldybės administracijai 2014 m. birželio 6 d. sumokėtą 75 Lt (septyniasdešimt penkių litų) žyminį mokestį.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. gegužės 30 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija (toliau – ir... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 364 337 Lt, kuriuos į Agentūros sąskaitą privalo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutarties... 9. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 10. Teismas, vertindamas pareiškėjo prašymo argumentus, pažymėjo, kad jis... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Teismas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindą – sprendimo... 14. 2. Nei ABTĮ, nei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nėra... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija inicijavo ginčą dėl... 19. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 20. būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus... 21. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo... 22. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 23. Taigi, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, šiuo... 24. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Be to, pareiškėjas, pateikdamas atskirąjį skundą, 2014 m. birželio 6 d.... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 27. Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties... 29. Pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos prašymą dėl... 30. Grąžinti pareiškėjui Elektrėnų savivaldybės administracijai 2014 m.... 31. Nutartis neskundžiama....