Byla A-525-779-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

2dalyvaujant pareiškėjui E. P.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. P. pareiškimą trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl termino atnaujinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas E. P. pareiškimu (b.l. 2 – 8) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas atnaujinti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytą terminą pateikti įgaliotoms institucijoms prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus.

7Nurodė, jog jo seneliai M. ir M. M. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 10,7 ha žemės sklypą ( - ). 1991 metais pareiškėjo teta M. K. kreipėsi į Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio žemėtvarkos instituciją su prašymu atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, priklausiusį jos motinai M. M. 2003 m. kovo 6 d. jai adresuotame laiške prašyta pateikti papildomus dokumentus, tačiau tuo metu M. K. jau buvo mirusi. Jos turtą paveldėjo jos sesers sūnus (pareiškėjo brolis) A. P., kuris nepasinaudojo teise atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, o testamentu savo turtą ir teises paliko pareiškėjui. Pažymėjo, kad iki brolio A. P. mirties pareiškėjas manė, jog susigrąžinti žemę turi teisę tik teta M. K., nes tik ji viena kreipėsi su prašymu. Nurodė, jog tik po brolio A. P. mirties (( - )) jis pamatė dokumentus, kuriuose nurodytos tetos M. K. pradėtos procedūros, siekiant susigrąžinti žemę. Atsižvelgdamas į Atkūrimo įstatymo 10 straipsnį, pabrėžė, jog nei vienas senelės M. M. palikuonis ar paveldėtojas nerealizavo savo teisės atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, todėl vienintelė kliūtis su tokiu prašymu kreiptis į žemėtvarkos skyrių yra praleistas terminas. Nurodė, kad jis yra senyvo amžiaus pensininkas, iki šios dienos sunkiai serga, dėl ko sunkiai vaikšto. Pareiškėjo žmona taip pat yra senyvo amžiaus, kartu su pareiškėju ir jo žmona gyvena sunkiai sergantys žmonos tėvai. Sunkiai serga ir atskirai gyvenantis pareiškėjo brolis. Pažymėjo, kad garbingas amžius ir įvairios ligos neleido teisingai suprasti teisinių niuansų, susijusių su nuosavybės atkūrimu. Pabrėžė, jog visą laiką manė, kad teisė atkurti nuosavybės teises į žemę priklausė jo tetai M. K., o vėliau – broliui A. P. Padarė išvadą, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Nurodė, jog praleistų terminų atnaujinimas padėtų pagerinti pareiškėjo ir jo šeimos materialinę padėtį, be to, būtų teisinga padėti už Lietuvos nepriklausomybę kovojusiems ir nuo okupantų nukentėjusiems asmenims. Pabrėžė, jog toks ginčas teismingas administraciniams teismams.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija (toliau – ir Administracija) atsiliepimu į pareiškimą (b.l. 55 – 58) nurodė, jog pareiškėjas privalo įrodyti svarbių priežasčių egzistavimą, o jei teismas pripažins, kad priežastys, dėl kurių pareiškėjas praleido terminus, yra svarbios, terminas gali būti atnaujintas.

9Atsižvelgė į Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (civilinė byla Nr. 3K-3-405/2005), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A17-46/2007; A146-754/2008) ir nurodė, jog, prasidėjus nuosavybės teisių atkūrimo procesui, pareiškėjui buvo 64 metai, t.y. toks amžius, kad asmuo, elgdamasis apdairiai ir rūpestingai, galėjo pasirinkti tokį elgesio modelį, kuris užtikrintų įstatymo suteiktos teisės įgyvendinimą. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A248-529/2007; A415-129/2007), nurodė, jog menkas išsilavinimas negali būti vertinamas kaip svarbi priežastis termino atnaujinimo prasme. Vadovaudamasis administracinių teismų praktika (byla Nr. A146-754/2008), pabrėžė, jog pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad jis per visą laikotarpį nuolat arba su pertraukomis ilgą laiką buvo gydomas gydymo įstaigų stacionaruose, ar sirgo tokia liga, kuri objektyviai dešimčiai metų būtų apribojusi jo galimybę pačiam ar per įgaliotą atstovą pateikti prašymą ir dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

10II.

11Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu (b.l. 68 – 69) pareiškimo netenkino ir termino neatnaujino.

12Teismas nustatė, kad prašymą atkurti nuosavybės teises į savo motinos M. M. nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, esantį ( - ), 1991 m. rugsėjo 25 d. padavė pareiškėjo teta M. K. (buvusi M.), kiti pretendentai į šią žemę pateiktame prašyme nėra įrašyti. Su prašymu nebuvo pateikti nuosavybės teisę įrodantys ir giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinantys dokumentai. M. K. ( - ) mirė. Jos teisių perėmėjas pagal testamentą buvo A. P., tačiau jis jokių papildomų dokumentų agrarinei tarnybai nepateikė. Jam ( - ) mirus, teisių perėmėjas pagal 1998 m. lapkričio 24 d. testamentą yra pareiškėjas. Iš Ignalinos rajono, ( - ) M. K. nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 17-219 matyti, kad pareiškėjas jokio prašymo atkurti nuosavybės teises į jo močiutės valdytą žemės sklypą, esantį ( - ), nėra pateikęs. Atsižvelgdamas į Atkūrimo įstatymo 10 straipsnį, pažymėjo, jog iki minėtame įstatyme numatytos datos nei M. K., nei A. P., nei pareiškėjas nurodytų dokumentų nepateikė. Nurodė, jog teismo posėdžio metu pareiškėjas pripažino, kad, žinodamas, jog gali pretenduoti atkurti nuosavybės teises į močiutės valdytą žemę, to nepadarė, nes tarp giminų buvo susitarimas, kad žemę turėtų atgauti teta M. K. Be to, jis sąžiningai tikėjosi, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimu rūpinosi jo teta ir brolis, jis pats jokių aktyvių veiksmų neatliko ir per įstatymo numatytą laikotarpį savo valios atgauti iki nacionalizacijos močiutės valdytą nuosavybę, neišreiškė, nuosavybės atkūrimo klausimais nesidomėjo. Pažymėjo, kad nežinojimas, neveikimas gali būti pripažinti svarbiomis priežastimis, tačiau tik tada, kai tam turėjo įtakos ne paties asmens veika (neveikimas), o kitos objektyvios priežastys (kliūtys), realiai sutrukdžiusios pareiškėjui žinoti apie nekilnojamąjį turtą ar galimybę kreiptis dėl teisių į šį turtą atkūrimo ir veikti. Teismui pateikti duomenys apie pareiškėjo lankymąsi gydymo įstaigose nepatvirtina, kad pareiškėjas iki 2001 m. gruodžio 31 d. būtų gydęsis stacionariai ar kad dėl turimų sveikatos problemų jam būtų buvę suvaržytos ar apsunkintos judėjimo galimybės. Padarė išvadą, kad pareiškėjas turėjo pakankamai informacijos, įgalinančios imtis atitinkamų veiksmų (pats detaliau pasidomėti, pasinaudoti atstovavimo institutu ar kreiptis į asmenis, galinčius suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą ir pan.) dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau jis tai padaryti delsė. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju termino praleidimas yra sietinas ne su aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios, o su paties pareiškėjo apsisprendimu įstatymo nustatytu laikotarpiu nepretenduoti atkurti nuosavybės teises į močiutės M. M. valdytą žemę, tetos M. K. naudai bei nerūpestingumu ir aplaidumu.

13III.

14Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b.l. 71 – 72), kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą ir patenkinti jo pareiškimą. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškimas pirmosios instancijos teismui, taip pat pateikiami tokie argumentai:

151. Teismas neįvertino tos aplinkybės, jog teta M. K. prašymą dėl nuosavybės teisių į močiutei priklausiusį sklypą atkūrimo pateikė laiku (1991-09-25). Pažymi, jog jo prašymas dėl termino prašymui paduoti atnaujinimo yra perteklinis dėl to, kad visi teisėti pretendentai buvo iš anksto susitarę su M. K., jog žemės nuosavybės teisė į sklypą bus atkurta jos vardu.

162. Teismas neįvertino to, kad žemė yra laisva, neužimta, o Administracija iš esmės neprieštarauja, kad terminas būtų atnaujintas.

173. Nurodo, jog po brolio A. P. mirties (( - ) m.) jis ėmėsi aktyvių veiksmų palikimo priėmimui ir sužinojo, kad Ignalinos žemėtvarkos tarnybai nėra pateikti nuosavybės teisę į žemę bei giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinantys dokumentai.

18Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 78 – 81) nurodo, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, teismas tinkamai vertino įrodymus bei teikė materialines ir procesines teisės normas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į pareiškimą pirmosios instancijos teisme.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Ginčo santykius reguliuoja Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Atkūrimo tvarka) 11 punktas.

23Vadovaujantis šiomis teisės normomis, piliečiai, praleidę nustatytuosius prašymų padavimo terminus, netenka teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pagal Atkūrimo įstatymą, išskyrus atvejus, kai praleistas terminas atnaujinamas teismo nutartimi. Remiantis Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir Atkūrimo tvarkos 11 punkto 1 dalimi, terminas nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti baigėsi 2003 m. gruodžio 31 d.

24Įstatyme bei Atkūrimo tvarkoje nėra nurodytos priežastys, kurioms esant turėtų būti atnaujinamas terminas prašymui ir dokumentams pateikti. Teismų praktikoje svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikomos tik išskirtinės, objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios pareiškėjui laiku realizuoti tam tikras teises. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą įstatymo numatytą terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik įstatymo nustatyto termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą įgyvendinti savo teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios.

25Pareiškėjas prašymą atnaujinti praleistus Atkūrimo įstatyme nustatytus terminu grindė tuo, kad po brolio mirties jis ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas, jog jam būtų atkurtos nuosavybės teisės, be to, jo sunki sveikatos būklė, sunkios gyvenimo sąlygos.

26Byloje nustatyta, kad pareiškėjo teta M. K. 1991 m. rugsėjo 25 d. Atkūrimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 10,7 ha žemės sklypą ( - ) (b.l. 25; byla Nr. 17-219). M. K. mirė ( - ) (b.l. 12). Kaip nurodė pareiškėjas, tetos turtą paveldėjo pareiškėjo brolis A. P., kuris mirė ( - ) (b.l. 19), ir testamentu visą savo turtą paliko pareiškėjui (b.l. 48).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pateiktą pareiškimą pirmosios instancijos teismui, pirmosios instancijos teismo posėdžio metu bei apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į bylos esmę, todėl padarė nepagrįstas išvadas. Kaip jau konstatuota, M. K. Atkūrimo įstatyme nustatytu laiku pateikė nustatytos formos prašymą. Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad mirus piliečiams, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, siekė, jog būtų atkurtos nuosavybės teisės į ginčo sklypą jo tetos M. K. vardu. Pabrėžtina, jog, nepaisant to, kad pareiškime pirmosios instancijos teismui, pareiškėjas suformulavo netikslų reikalavimą, tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog išvada, kad jis siekė, jog į ginčo žemės sklypą būtų atkurtos nuosavybės teisės būtent M. K. vardu, yra teisinga ir pagrįsta, atitinkanti teisingumo ir protingumo principą.

28Byloje nustatyta, kad prašymą pateikusi M. K. mirė ( - ), t.y. iki Atkūrimo įstatymo numatytų terminų, per kuriuos buvo galima pateikti giminystės ryšį ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, pabaigos. Ignalinos rajono žemėtvarkos skyriaus pranešimas dėl dokumentų trūkumo mirusiosios vardu buvo atsiųstas tik 2003 m. kovo 6 d., t.y. jau po pretendentės mirties. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas iki savo brolio A. P. mirties (( - )) ir jo palikimo priėmimo nebuvo įgijęs teisės į žemę, į kurios nuosavybės teisių atkūrimą pateikė prašymą M. K., darytina išvada, kad jis objektyviai negalėjo pateikti M. K. giminystės ryšį su buvusiu savininku bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus.

29Atsižvelgiant į padarytą išvadą bei įvertinus pareiškėjo sveikatos būklę, jo garbų amžių bei gyvenimo sąlygas, į tai, kad, broliui mirus, jis ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas Atkūrimo įstatyme nustatyta tvarka kreiptis dėl minėtame įstatyme numatytų terminų atnaujinimo, yra pagrindas daryti išvadą, jog pareiškėjas buvo pakankamai aktyvus ir rūpestingas, siekdamas tinkamai įgyvendinti savo teises.

30Įvertinus išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgiant į tai, jog termino atnaujinimas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo individualių bylos aplinkybių, remiantis tuo, jog pareiškėjas siekė nuosavybės teisių atkūrimo jo tetos vardu, konstatuotina, jog pareiškėjas Atkūrimo įstatyme nustatytus dokumentų pateikimo terminus praleido dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, todėl yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams M. K. vardu į ginčo sklypą pateikti.

31Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas.

32Teismo kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33pareiškėjo E. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

34Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti E. P. prašymą atnaujinti terminą nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti panaikinti ir šioje dalyje E. P. prašymą tenkinti – atnaujinti terminą nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams M. K. vardu pateikti.

35Likusioje dalyje Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjui E. P.,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas E. P. pareiškimu (b.l. 2 – 8) kreipėsi į Panevėžio... 7. Nurodė, jog jo seneliai M. ir M. M. iki 1940 metų nacionalizacijos... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija... 9. Atsižvelgė į Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalis, Lietuvos... 10. II.... 11. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d.... 12. Teismas nustatė, kad prašymą atkurti nuosavybės teises į savo motinos M.... 13. III.... 14. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b.l. 71 – 72), kuriuo prašo... 15. 1. Teismas neįvertino tos aplinkybės, jog teta M. K. prašymą dėl... 16. 2. Teismas neįvertino to, kad žemė yra laisva, neužimta, o Administracija... 17. 3. Nurodo, jog po brolio A. P. mirties (( - ) m.) jis ėmėsi aktyvių veiksmų... 18. Atsakovas Administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 78 – 81)... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Ginčo santykius reguliuoja Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalis bei... 23. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, piliečiai, praleidę nustatytuosius... 24. Įstatyme bei Atkūrimo tvarkoje nėra nurodytos priežastys, kurioms esant... 25. Pareiškėjas prašymą atnaujinti praleistus Atkūrimo įstatyme nustatytus... 26. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo teta M. K. 1991 m. rugsėjo 25 d. Atkūrimo... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pateiktą pareiškimą pirmosios... 28. Byloje nustatyta, kad prašymą pateikusi M. K. mirė ( - ), t.y. iki Atkūrimo... 29. Atsižvelgiant į padarytą išvadą bei įvertinus pareiškėjo sveikatos... 30. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo... 31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmosios instancijos teismo sprendimas... 32. Teismo kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 33. pareiškėjo E. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 34. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d.... 35. Likusioje dalyje Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m.... 36. Nutartis neskundžiama....