Byla 2S-681-280/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės,

2kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovams Valstybės įmonės „Registrų centras“ Utenos filialui ir A. G., tretiesiems asmenims P. G. ir antstoliui Leonui Jankauskui dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo ir nekilnojamojo daikto teisinės registracijos panaikinimo, ir

Nustatė

4ieškovas prašė panaikinti 2011-04-08 atsakovės A. G. pateiktą deklaraciją apie statybos užbaigimą bei panaikinti šios deklaracijos pagrindu atliktą pastato-pirties teisinę registraciją. Nurodė, kad atsakovės atlikta pastato-pirties statyba buvo neteisėta, Inspekcija nėra patvirtinusi deklaracijos apie statybos užbaigimą ir ši deklaracija negalėjo būti įregistruota nekilnojamojo turto registre.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį. Įvertinęs ieškinio pagrindą ir dalyką darė išvadą, kad nuosavybės teisiniai santykiai šiuo atveju turi būti analizuojami ir vertinami ne civiliniu teisiniu požiūriu, o Statybos įstatymo, Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir su jais susijusių kitų specialių norminių teisės aktų požiūriu. Ginčas nagrinėjamu atveju viešojo administravimo srities ribų neperžengia, todėl turi būti sprendžiamas administraciniame teisme.

6Atskiruoju skundu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-08-11 nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas įregistruoti statinį nekilnojamojo turto registre. Inspekcija, atlikdama statybos valstybinę priežiūrą, gavo informaciją apie neteisėtą atsakovės A. G. 2011-04-08 deklaraciją apie statybos užbaigimą. Įgyvendindama Statybos įstatyme numatytas funkcijas, su ieškiniu kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą dėl šios deklaracijos panaikinimo. Inspekcija kreipėsi į bendrosios kompetencijos, o ne į administracinį teismą, kadangi ieškinyje keliami reikalavimai yra civilinio teisinio, o ne administracinio pobūdžio. Teigia, jog deklaracijos apie nesudėtingų statinių (šiuo atveju I grupės nesudėtingo statinio) statybos užbaigimą pateikimas Inspekcijai ir tvirtinimas nėra privalomi, išskyrus atvejus, kai statytojas to pageidauja. Taigi jokie viešojo administravimo veiksmai, susiję su deklaracija apie statybos užbaigimą neprivalomi, kadangi šiuo atveju pagrindu įregistruoti nekilnojamąjį daiktą (I grupės nesudėtingą statinį) nekilnojamojo turto registre pakanka paties statytojo dokumento - deklaracijos apie statybos užbaigimą. Inspekcija nei patvirtino, nei registravo deklaracijos apie statybos užbaigimą dėl savavališkai pastatytos pirties, Taurapilio k., Tauragnų sen., Utenos r., dėl kurios dar 2004 m. įsigaliojo teismo sprendimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Statytojas nėra kreipęsis į Inspekciją dėl šių veiksmų atlikimo. Taigi tarp statytojo ir viešojo administravimo subjekto (Inspekcijos) nėra susiklosčiusių teisinių santykių, susijusių su statybos užbaigimu, Inspekcija dėl to nėra priėmusi sprendimų ar atlikusi kitų viešojo administravimo veiksmų. Šioje byloje vertinamas tik statytojo pateiktos 2011-04-08 deklaracijos apie statybos užbaigimą teisėtumas. Teigia, kad statytojo deklaracija apie statybos užbaigimą nelaikytina viešojo administravimo veiksmu. Deklaracija apie statybos užbaigimą pripažintina vienašaliu statytojo sandoriu, o ginčai dėl jos panaikinimo - civilinio teisinio pobūdžio ginčais. Iškilus ginčui dėl statinio (pirties) deklaracijos apie statybos užbaigimą teisėtumo ir pagrįstumo, manytina, jog turi būti išsiaiškintos visos statytojo teisės įgyvendinimo aplinkybės. Tai reiškia, kad turi būti išsiaiškinta, ar statytojo teisė buvo įgyvendinta teisės aktų nustatyta tvarka, ar statytojas sukūręs statybos būdu nekilnojamąjį daiktą o tai yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų (pagal CK 4.47 str. 4 p.), turėjo teisę jį tokį sukurti ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Šiuo atveju savavališkai pastatytos pirties (unikalus Nr. 4400-1174-2668), kaip faktinio nekilnojamojo daikto sukūrimas, negali būti laikomas teisėtu pagrindu nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą atsirasti ir ją įregistruoti, kadangi iš neteisėto negali atsirasti teisėta. Už deklaracijos teisėtumą atsako statytojas, teisme ginčijant Inspekcijos nepatvirtintą ir neregistruotą deklaraciją apie statybos užbaigimą atsakovu turėtų būti traukiamas statytojas (šiuo atveju fizinis asmuo). Pabrėžtina, kad nagrinėjant bylą administraciniame teisme, atsakovu galėtų būti tik viešojo administravimo subjektas, o ne fizinis asmuo. Deklaracijos registravimas nekilnojamojo turto registre yra tik formalumas, t. y. įstatymų nustatyta procedūra, kurios tikslas įtraukti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos į viešą registrą. Kaip jau minėta, būtent pati statytojo deklaracija apie statybos užbaigimą yra statinio įregistravimo pagrindas. Inspekcijos ieškiniu siekiama nustatyti statytojo surašytos 2011-04-08 deklaracijos apie statybos užbaigimą neteisėtumą ir ją panaikinti, o reikalavimas dėl ginčo pastato išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro yra tik pirmojo reikalavimo patenkinimo pasekmė, kadangi teisinės registracijos pagrindo panaikinimas yra pagrindas naikinti ir pačią registraciją. Inspekcija ieškiniu neginčija tam tikrų ginčo pastato registravimo nekilnojamojo turto registre pažeidimų ar pan., kas galėtų suponuoti teisminio ginčo administracinį pobūdį, todėl ginčas, remiantis tuo, kas išdėstyta, išlieka civiliniu teisiniu ginču.

7Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Jeigu civilinė byla tam tikram teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas) arba nutartimi perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu iškėlus bylą teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą svarbu įvertinti kilusio teisinio ginčo prigimtį ir pobūdį. Administracinių teismų kompetencijai įstatymu yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo ir vidaus administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.), bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (CPK 1 str., 22 str.1 d.).

10Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl rūšinio teismingumo ir teigia, jog ieškinys turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad ieškovas kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą dėl 2011-04-08 deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo bei 2011-04-08 atliktos pastato – pirties teisinės registracijos panaikinimo.

11CPK 36 straipsnio 2 dalis numato, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis.

12Ieškovas nagrinėjamu atveju siekia nuginčyti nekilnojamojo turto registre atliktą pirties teisinę registraciją. Taigi ginčas kyla dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo administracinio pobūdžio akto (veiksmo). Ginče keliami klausimai iš esmės yra susiję su nekilnojamojo turto registro tvarkytojo administracinio pobūdžio registravimo procedūrų vykdymu (pateikiamų duomenų apie nekilnojamąjį turtą vertinimu ir pagrindų atlikti atitinkamus registravimo veiksmus nustatymu registravimo procedūrų metu). Konkrečių civilinių teisinių klausimų (reikalavimų), kurie tiesiogiai būtų siejami su asmenų civilinėmis teisėmis ar pareigomis, ieškovas nekelia ir jo skundas iš esmės yra nukreiptas į nekilnojamojo turto registro tvarkytojo viešojo administravimo veiklą. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo veikla, atliekant registravimo veiksmus nekilnojamojo turto kadastre ir registre, pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Taip konstatuota ne vienoje specialiosios teisėjų kolegijos nutartyje ( 2011-08-01, 2011-07-20,2011-09-30).

13Specialioji teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 28 d. nutartyje yra konstatavusi, kad reikalavimai dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktų panaikinimo yra susiję su statybos teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja atitinkamos viešosios teisės normos, ir yra administracinio pobūdžio. Tokio akto teisinę reikšmę turi ir A. G. pateikta deklaracija. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad abu ieškovo reikalavimai yra teismingi administraciniam teismui.

14Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teismingumo institutą reglamentuojančias procesinės teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, kad byla teisminga administraciniam teismui. Todėl apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai naikinti.

15Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai