Byla AS-556-639-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,EVA GRUPĖ“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,EVA GRUPĖ“ skundą atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

72010 m. rugsėjo 1 d. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir pareiškėjas, UAB „EVA GRUPĖ“) pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo dalį Nr. 14-14-14918 dėl

88 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo; 2) panaikinti 2010 m. kovo 4 d. 8 619,45 Lt delspinigių sumos nuskaitymą ne ginčo tvarka ir įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti likusią 7007,95 Lt delspinigių sumą pareiškėjui; 3) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. atsakymą

9Nr. (17.2)-46-12939; 4) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. atsakymą Nr. (24.6-31-5)-R-5198; 5) iš esmės išnagrinėti skundą ir atleisti pareiškėją nuo likusių 7007,95 Lt delspinigių sumos arba įpareigoti tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

10Kartu su skundu pateiktas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo dalies Nr. 14-14-14918 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. atsakymo Nr. (17.2)-46-12939 panaikinimo. Paaiškino, kad Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. 14-14-14918 skundė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Atsikirtimų nagrinėjimo skyriui. Vėliau minėtą sprendimą ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. atsakymą Nr. (17.2)-46-12939 skundė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuri pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą ir pasiūlė kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalies bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. (17.2)-46-12939 panaikinimo nepatenkino. Teismas atsisakė priimti UAB „EVA GRUPĖ“ patikslintą skundą dalyje, kurioje prašoma: 1) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalį dėl 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo; 2) panaikinti 2010 m. kovo 4 d. 8 619,45 Lt delspinigių sumos nuskaitymą ne ginčo tvarka ir įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti likusią 7 007,95 Lt delspinigių sumą pareiškėjui; 3) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

132010 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. (17.2)-46-12939; 4) iš esmės išnagrinėti skundą ir atleisti pareiškėją nuo likusių 7 007,95 Lt delspinigių sumos arba įpareigoti tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Teismas priėmė UAB „EVA GRUPĖ“ patikslintą skundą dalyje, kurioje prašoma panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą

14Nr. (24.6-31-5)-R-5198 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d.

158 p., 37 str. 1, 4 d.).

16Teismas konstatavo, jog, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalimi, skundai dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) sprendimų, nenurodytų šio įstatymo 145 straipsnyje, jų nepriėmimo, taip pat skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Teismas nustatė, kad skundžiamą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. 14-14-14918 pareiškėjas gavo 2010 m. kovo 8 d. Skundą dėl šio sprendimo dalies panaikinimo pareiškėjas teismui pateikė 2010 m. rugpjūčio 23 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą apskundimo terminą. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų matyti, kad Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendime Nr. 14-14-14918 išaiškinta jo apskundimo tvarka, tačiau pareiškėjas, ja nesivadovaudamas,

172010 m. kovo 15 d. minėtą sprendimą apskundė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Atsikirtimų nagrinėjimo skyriui. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010 m. balandžio 13 d. raštu Nr. (17.2)-46-12939 išaiškino, kad priimti sprendimą dėl atleidimo nuo delspinigių nėra pagrindo bei atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad skundai dėl mokesčių administratoriaus sprendimų, nenurodytų Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnyje, jų nepriėmimo, kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Prašomą panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. (17.2)-46-12939 pareiškėjas gavo 2010 m. balandžio 16 d., taigi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio skundo padavimo terminas taip pat praleistas. Tai, kad pareiškėjas ne tiesiogiai kreipėsi į teismą, o į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, laikytina jo pasirinktu elgesio variantu ir negali būti pripažįstama objektyvia aplinkybe, dėl kurios nustatytu laiku UAB „EVA GRUPĖ“ negalėjo kreiptis į teismą. Tai rodo, kad pareiškėjas, turėdamas kvalifikuotų darbuotojų, buvo nepakankamai rūpestingas įgyvendindamas savo teisę į gynybą. Kitų objektyvių priežasčių, pateisinančių termino skundui paduoti praleidimą, pareiškėjas nenurodė. Todėl tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nėra įstatyminio pagrindo (ABTĮ 34 str.). Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas pareiškėjo skundą dalyje dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

182010 m. kovo 3 d. sprendimo dalies Nr. 14-14-14918 dėl 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. (17.2)-46-12939 panaikinimo atsisakė priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir teismui atsisakius šį terminą atnaujinti. Teismas nurodė, kad pareiškėjo antrasis ir penktasis patikslinto skundo reikalavimai yra išvestiniai iš pirmojo, todėl, atsisakius priimti skundą dalyje dėl pirmojo reikalavimo, nenagrinėtini ir minėti antrasis bei penktasis patikslinto skundo reikalavimai. Teismas pažymėjo, kad patikslintas skundas dalyje dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

192010 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. (24.6-31-5)-R-5198 panaikinimo iš esmės atitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

20III.

21Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį dalyje, kur atmestas pareiškėjo prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalies panaikinimo ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. (17.2)-46-12939 panaikinimo; panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį dalyje, kur atsisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą dalyje, kurioje prašoma panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalį dėl

228 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo, ir panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. (17.2)-46-12939; išspręsti klausimą iš esmės ir atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalies, kuria nuspręsta išieškoti iš UAB „EVA GRUPĖ“ 8 619,45 Lt delspinigių, ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. (17.2)-46-12939 panaikinimo paduoti, priimti patikslintą skundą dalyje, kurioje prašoma panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalį dėl

238 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo, ir panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. (17.2)-46-12939. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241. Skundo pateikimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Nuo pat skundžiamo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 gavimo dienos apeliantas aktyviai gynė savo pažeistas teises ir teisėtus interesus - norėdamas taikiai išspręsti ginčą su mokesčių administratoriumi, 2010 m. kovo 15 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu atleisti nuo apskaičiuotų delspinigių ir grąžinti išieškotus į biudžetą delspinigius, paaiškinant, jog mokestinė nepriemoka atsirado ne dėl apelianto kaltės (pasikeitė PVM įstatymo nuostatų dėl PVM atskaitos aiškinimas); 2010 m. balandžio 13 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai atsisakius grąžinti išieškotus delspinigius, pareiškėjas su prašymu grąžinti delspinigius

252010 m. balandžio 29 d. kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR finansų ministerijos bei 2010 m. birželio 10 d. kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie LR Vyriausybės. Tiek VMI, tiek Mokestinių ginčų komisija atsisakė nagrinėti apelianto skundus.

262. Pareiškėjo manymu, siekis išspręsti ginčą su mokesčių administratoriumi ne teismo tvarka, taikiai ir operatyviai turi būti laikomas svarbia priežastimi atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Tokios pačios nuomonės buvo ir teismas, 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje padaręs išvadą, kad apeliantas aktyviai siekė apginti savo pažeistas teises bei pripažino, jog terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

273. Skundas dėl 2010 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (24.6-31-5)-R-5198 yra tampriai susijęs su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 14-14-14918 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. (17.2)-46-12939 ir būtų neprotinga bei neteisinga neišnagrinėti klausimų dėl šių VMI sprendimų teisėtumo kartu.

284. Pažymėtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. (24.6-31-5)-R-5198 buvo atsisakyta nagrinėti apelianto skundą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. (17.2)-46-12939, t. y. atsisakyta spręsti klausimą dėl išieškotų delspinigių grąžinimo. Tokiu atveju, teisme išnagrinėjus tik vieną 2010 m. gegužės 24 d. sprendime Nr. (24.6-31-5)-R-5198 keliamą Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencijos nagrinėti apelianto skundą klausimą, bet iš esmės neišnagrinėjus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. (17.2)-46-12939 teisėtumo, būtų pažeistas ABTĮ nustatytas teisės kreiptis gynybos į teismą principas, kadangi proceso tikslas būtų ne teisingumo vykdymas, o sprendimas klausimo, kurio išnagrinėjimas (nesvarbu koks būtų teismo sprendimas) neturėtų įtakos pažeistoms apelianto teisėms.

295. Skundžiama teismo nutartis neatitinka 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje nustatytai teisės aiškinimo taisyklei. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartyje klausimas dėl praleisto termino atnaujinimo analogiškoje situacijoje išspręstas priešingai, nei jis buvo sprendžiamas 2010 m. rugpjūčio 25 d. teismo nutartimi.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

33Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundai dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) sprendimų, nenurodytų šio Įstatymo 145 straipsnyje, jų nepriėmimo, taip pat skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

34Pirmosios instancijos teismas padarė faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas skundą teismui dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

352010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalies, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. rašto Nr. (17.2)-46-12939 panaikinimo ir panaikinimo 2010 m. kovo 4 d. 8 619,45 Lt delspinigių sumos nuskaitymo ne ginčo tvarka ir įpareigojimo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekciją grąžinti likusią 7 007,95 Lt delspinigių sumą pareiškėjui teismui padavė praleidęs įstatymo nustatytą apskundimo terminą (ABTĮ

3633 str. 1 d.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad nagrinėjamu atveju praleistas skundo padavimo teismui terminas.

37ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis galima laikyti aplinkybes, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovą, ginti savo pažeistas teises, ir kurios nepriklausė nuo asmens valios.

38Pareiškėjo manymu, siekis išspręsti ginčą su mokesčių administratoriumi ne teismo tvarka, taikiai ir operatyviai turi būti laikomas svarbia priežastimi atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Pareiškėjo teigimu, skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (24.6-31-5)-R-5198 yra tampriai susijęs su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 14-14-14918 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

392010 m. balandžio 13 d. atsakymu Nr. (17.2)-46-12939 ir būtų neprotinga bei neteisinga neišnagrinėti klausimų dėl šių sprendimų teisėtumo kartu.

40Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo argumentus, byloje pateiktus įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo nurodomos aplinkybės objektyviai netrukdė jam laiku kreiptis į teismą.

41Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamam ginčui nėra taikoma Mokesčių administravimo įstatyme numatyta privaloma ikiteisminė mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka, nėra pagrindo teigti, jog skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (24.6-31-5)-R-5198 yra tampriai susijęs su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 14-14-14918 bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

422010 m. balandžio 13 d. atsakymu Nr. (17.2)-46-12939 ir būtų neteisinga neišnagrinėti klausimų dėl šių sprendimų teisėtumo kartu.

43Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog aplinkybė, kad pareiškėjas siekė ginčą išspręsti taikiai, neteisminiu būdu, tik parodo jo pasirinktą savo teisių gynimo būdą ir šis pasirinkimas visiškai priklausė nuo jo valios. Ši aplinkybė pagrįstai pirmosios instancijos teismo nelaikyta svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Pareiškėjas, veikdamas savo nuožiūra, nusprendė savo teises ginti kitais, ABTĮ nenumatytais, būdais. Dėl šios priežasties nėra jokio pagrindo teigti, kad tinkamai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą pareiškėjui sutrukdė objektyvios ir nuo jo valios nepriklausančios aplinkybės.

44Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 5 straipsnyje aptarta teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Proceso dalyviai privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.). Pareiškėjas neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų greičiausią ginčo išsprendimą, uždelsė paduoti skundą teismui ir tokiais veiksmais pats sau sukūrė neigiamas pasekmes.

45Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepatenkino pareiškėjo prašymo dėl termino atnaujinimo, nes terminas praleistas be svarbių priežasčių ir skundą dalyje, kurioje prašoma panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalį dėl 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo, 2010 m. kovo 4 d. 8 619,45 Lt delspinigių sumos nuskaitymą ne ginčo tvarka ir įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti likusią

467 007,95 Lt delspinigių sumą pareiškėjui, panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. balandžio 13 d. atsakymą Nr. (17.2)-46-12939, pagrįstai atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

47Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą dalyje, kurioje prašoma iš esmės išnagrinėti skundą ir atleisti pareiškėją nuo likusių 7 007,95 Lt delspinigių sumos arba įpareigoti tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, motyvuodamas tuo, kad šis skundo reikalavimas yra išvestinis iš pirmojo pareiškėjo reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalį dėl 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo.

48Kaip matyti iš skundžiamo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (24.6-31-5)-R-5198, šiuo raštu buvo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą dėl išieškotų delspinigių grąžinimo. Tad pirmosios instancijos teismui priėmus nagrinėti pareiškėjo skundą dalyje dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo

49Nr. (24.6-31-5)-R-5198 panaikinimo, turėtų būti priimtinas, kaip susijęs su ketvirtuoju pareiškėjo reikalavimu, ir pareiškėjo skundo reikalavimas iš esmės išnagrinėti skundą ir atleisti pareiškėją nuo likusių 7 007,95 Lt delspinigių sumos arba įpareigoti tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

50Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo

512010 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo iš esmės išnagrinėti skundą ir atleisti pareiškėją nuo likusių 7 007,95 Lt delspinigių sumos arba įpareigoti tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, naikintina, ir ši pareiškėjo skundo dalis grąžintina pirmosios instancijos teismui priėmimo klausimui iš naujo spręsti.

52Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,EVA GRUPĖ“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

54Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį pakeisti.

55Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo iš esmės išnagrinėti skundą ir atleisti pareiškėją nuo likusių 7 007,95 Lt delspinigių sumos arba įpareigoti tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, panaikinti ir skundo šio dalyje priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

56Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 5. I.... 7. 2010 m. rugsėjo 1 d. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau –... 8. 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo; 2) panaikinti 2010 m. kovo 4 d. 8... 9. Nr. (17.2)-46-12939; 4) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 10. Kartu su skundu pateiktas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą dėl... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi... 13. 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. (17.2)-46-12939; 4) iš esmės... 14. Nr. (24.6-31-5)-R-5198 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 15. 8 p., 37 str. 1, 4 d.).... 16. Teismas konstatavo, jog, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 146... 17. 2010 m. kovo 15 d. minėtą sprendimą apskundė Vilniaus apskrities... 18. 2010 m. kovo 3 d. sprendimo dalies Nr. 14-14-14918 dėl 8 619,45 Lt PVM... 19. 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. (24.6-31-5)-R-5198 panaikinimo iš esmės... 20. III.... 21. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 22. 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo, ir panaikinti Vilniaus apskrities... 23. 8 619,45 Lt PVM delspinigių išieškojimo, ir panaikinti Vilniaus apskrities... 24. 1. Skundo pateikimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Nuo pat... 25. 2010 m. balandžio 29 d. kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie... 26. 2. Pareiškėjo manymu, siekis išspręsti ginčą su mokesčių... 27. 3. Skundas dėl 2010 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (24.6-31-5)-R-5198 yra... 28. 4. Pažymėtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. gegužės 24... 29. 5. Skundžiama teismo nutartis neatitinka 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 34. Pirmosios instancijos teismas padarė faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą... 35. 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 14-14-14918 dalies, Vilniaus apskrities... 36. 33 str. 1 d.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad nagrinėjamu atveju praleistas... 37. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis... 38. Pareiškėjo manymu, siekis išspręsti ginčą su mokesčių administratoriumi... 39. 2010 m. balandžio 13 d. atsakymu Nr. (17.2)-46-12939 ir būtų neprotinga bei... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo argumentus, byloje pateiktus... 41. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamam ginčui... 42. 2010 m. balandžio 13 d. atsakymu Nr. (17.2)-46-12939 ir būtų neteisinga... 43. Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog... 44. Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 5 straipsnyje aptarta teisė kreiptis į... 45. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 46. 7 007,95 Lt delspinigių sumą pareiškėjui, panaikinti Vilniaus apskrities... 47. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti... 48. Kaip matyti iš skundžiamo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 49. Nr. (24.6-31-5)-R-5198 panaikinimo, turėtų būti priimtinas, kaip susijęs su... 50. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo... 51. 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo... 52. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 53. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,EVA GRUPĖ“ atskirąjį... 54. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį... 55. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties... 56. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties... 57. Nutartis neskundžiama....