Byla ATP-88-581/2015
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria A. Š. skundas atmestas ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas paliktas nepakeistas

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Jolanta Raščiuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi A. Š. atstovo advokato A. K. apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria A. Š. skundas atmestas ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas paliktas nepakeistas,

Nustatė

2A. Š. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-08-05 nutarimu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 512 str. 2 d. paskirta 4500 Lt bauda už tai, kad 2014-05-02 atlikus UAB ( - ) pavojingų ir nepavojingų atliekų patikrinimą (patikrinimo aktas ( - ) nustatyta, jog įmonė vykdo ūkinę veiklą ( - ) r. sav., neturėdama laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos ir tuo nesilaiko Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymo Nr. ( - ) „Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos“ (toliau – Tvarka) 5 p. reikalavimų.

3Šis nutarimas A. Š. buvo apskųstas apylinkės teismui, kuris skundžiama 2014-12-18 nutartimi A. Š. skundo netenkino ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-08-05 priimtą nutarimą paliko galioti nepakeistą.

4A. Š. atstovas skundžia Utenos rajono apylinkės teismo 2014-12-18 nutartį ir prašo nutartį panaikinti ir administracinio teisės pažeidimą bylą nutraukti. Apeliaciniu skundu teigiama, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, neteisėta, todėl yra naikintina.

5Tvirtinama, kad UAB ( - ), vykdo Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. nuostatas, turi ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui (Utenos RAAD) pateikė įgytą bendrosios civilinės atsakomybės draudimą ( - ), kurio draudimo sąlygų 1 ir 3 punktuose yra numatyta atsakomybė ir pagal Tvarkos 5 p. nuostatas, ir kuris yra lygiavertis Įstatymo 11 str. 3 d. nurodytai laidavimo draudimo sutarčiai ir banko garantui. Tačiau Utenos RAAD nepagrįstai šio draudimo dokumento nepripažino kaip atitinkančio Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. nurodytus dokumentus.

6Apeliaciniu skundu pažymima, kad teisės aktai tiksliai neapibrėžia konkrečios dokumentų rūšies, jų formos ar konkretaus dokumento pavadinimo, o tik įtvirtina pareigą įmonei pareigą sudaryti laidavimo draudimo sutartį. Utenos RAAD, nepripažindamas ir atmesdamas UAB ( - ) ir Ko teikiamus išplėstinius bendrosios civilinės atsakomybės dokumentus, argumentavo tuo, kad įmonė, atsižvelgiant į Įstatymo 4 str. 11 d. ir 11 str. 3 d. nuostatas, turi turėti tiek bendrosios civilinės atsakomybės draudimą, tiek ir banko garantiją ar draudimo liudijimą (polisą). Tačiau bendrosios civilinės atsakomybės sutarties, sudarytos su draudiku ( - ), privalomųjų sąlygų 1 p. nustato, kad draudimo objektu yra ne tik draudėjo civilinė atsakomybė dėl žalos padarytos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ir gyvybei dėl draudėjo vykdomos veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, vežimo, saugojimo, eksporto, šalinimo ir naudojimo, bet ir įmonės veikla ir neveikimas, kai įmonė neįgyvendino ar netinkamai įgyvendino Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones pagal Tvarką. Apeliaciniu skundu nurodoma, kad aplinkos apsaugos agentūra 2011-08-02 rašte Nr. ( - ) taip pat nurodė, kad RAAD gali priimti ir derinti tokį draudimo liudijimą, banko garantiją ar kitą dokumentą, kuris garantuoja, kad susidarius aplinkybėms, numatytoms Tvarkos 3, 17, 22, 24, 25 p., bus užtikrintas Tvarkos 26, 27 p. vykdymas ir bus skirta pakankamai lėšų atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano priemonių įgyvendinimui. Tvirtinama, kad nurodytus reikalavimus atitinka bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis. Apeliaciniu skundu teigiama, jog apylinkės teismas, neatsižvelgęs į nurodytus argumentus, nepagrįstai nusprendė, kad UAB ( - ) turima bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis ( - ) neprilyginama Įstatymo 11 str. 3 d. numatytai laidavimo draudimo sutarčiai ar banko garantui. Be to, nurodoma, kad nurodytą draudimo sutartį su bendrove sudarė ir pasirašė R. M., tačiau teismas į teismo posėdį paaiškinti sutarties esmės kvietė šališką draudimo kompanijos atstovą E. Š., kuris sudarant sutartį pats nedalyvavo, dėl sutarties sąlygų nesitarė, todėl neteisingai interpretavo jos esmę bei sąlygas. Kadangi UAB ( - ) turi draudimo dokumentą, prilygstantį Įstatymo 11 str. 3 d. numatytai garantijai, A. Š. administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 512 str. 2 d., nepadarė. Todėl Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2014-08-05 nutarimas, kuriuo jis patrauktas administracinėn atsakomybėn ir skundžiama Utenos rajono apylinkės teismo 2014-12-18 nutartis yra naikintini, o administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina ATPK 250 str. 1 p. numatytu pagrindu - nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

7Be to, apeliaciniu skundu tvirtinama, kad administracinio teisės pažeidimo byla negalėjo būti pradėta ir turi būti nutraukta vadovaujantis ATPK 250 str. 8 p., nes dėl to paties fakto buvo nutraukta kita administracinio teisės pažeidimo byla, o sprendimas nutraukti bylą nepanaikintas. Teigiama, kad teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai, abstrakčiai ir neargumentuotai nurodė apie bylų procesų netapatumą. Pažymi, kad ATPK 250 str. 8 p. draudžia pradėti administracinės teisenos procesą ir skirti nuobaudą už tą patį faktą, kai jau paskirta nuobauda arba nutraukta byla arba dėl to paties pažeidimo iškelta baudžiamoji byla.

8Nurodoma, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-03-26 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal ATPK 5114 str. 1 ir 2 d. dėl to, kad A. Š. neįvykdė 2013-05-31 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) iki 2013-07-01, veiklai Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje ( - ) rajone, įsigyti garantiją - laidavimo draudimo sutartį ar banko garantą, kaip to reikalauja Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. Administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ( - ) Utenos rajono apylinkės teismas 2014-06-20 nusprendė grąžinti Utenos RAAD Utenos rajono agentūrai administracinio teisės pažeidimo protokolo patikslinimui, tačiau šį nutarimą Panevėžio apygardos teismas 2015-08-01 nutarimu nutraukė pasibaigus ATPK 35 str. 3 d. numatytam administracinės nuobaudos skyrimo terminui. Apeliaciniu skundu pažymima, kad dar vykstant aukščiau nurodytam administracinės teisenos procesui, dar nesurašius 2014-03-26 administracinio teisės pažeidimo protokolo pagal ATPK 5114 str. 1 ir 2 d., Utenos RAAD direktorius P. K. priėmė 2014-03-14 įsakymą Nr. ( - ), kuriame nurodė, kad vengiama atvykti į departamentą administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui, pasibaigė nustatytas terminas 2013-05-31 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) įgyti garantiją įvykdymui ir nurodė atlikti patikrinimą ( - ) pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje ( - ). Teigiama, jog 2014-05-02 atlikus patikrinimą, buvo konstatuotas tas pats pažeidimas, jog įmonė veiklą vykdo neturėdama laidavimo draudimo sutarties ar banko garanto. Tvirtinama, kad buvo delsiama surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir laukiama kaip bus išspręsta byla, pradėta dėl to paties 2013-05-31 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) įgyti garantiją neįvykdymo, tačiau kai 2014-07-01 suėjo senaties terminas paskirti nuobaudą minėtoje byloje, jam 2014-07-22 buvo surašytas kitas administracinio teisės pažeidimo protokolas, nurodant kitą ATPK normą - 51 str. 2 d., ją pagrindžiant ta pačia faktine aplinkybe, jog ūkinė veikla vykdoma neįgijus laidavimo draudimo ar banko garanto, kaip to reikalauja Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. Apeliaciniu skundu tvirtinama, kad A. Š. 2014-08-05 nutarimu buvo nubaustas nurodžius tą patį faktą, t. y., kad ( - ) ūkinei veiklai Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje ( - ) rajone neįgijo garantijos - laidavimo draudimo sutarties ar banko garanto, todėl A. Š. yra nubaustas neteisėtai, dėl to paties fakto, dėl kurio Panevėžio apygardos teismas 2014-08-01 nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė. Abu procesai vyko tuo pačiu metu - 2014 m. kovo - 2014 m. rugpjūčio mėn., o antrasis procesas buvo inicijuotas 2014-03-14 dėl to, kad Utenos RAAD manė, jog A. Š., vengė atvykti į pirmosios administracinės bylos tyrimą.

9Apeliaciniu skundu taip pat nurodoma, kad A. Š. paskirtos baudos dydis prieštarauja teisingumo, proporcingumo ir protingumo principams. Paskirta 4500 Lt dydžio bauda neatsižvelgiant į tai, kad A. Š. administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ir baudos paskyrimo metu jau nėjo ( - ) direktoriaus pareigų, be to, jis gauna minimalų mėnesinį atlyginimą. Paskirta griežta nuobauda neatitinka visų ATPK 20 str. numatytų nuobaudos tikslų, administracinė nuobauda neturi prevencinio poveikio, kadangi jis bendrovėje nebegali priimti jokių sprendimų šalinant aplinkybes, dėl kurių jis buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą Utenos RAAD direktorius prašo palikti apylinkės teismo nutartį nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti. Atsiliepimu nurodoma, kad pirmos instancijos teismas bylą išnagrinėjo objektyviai ir išsamiai, teismo sprendimas motyvuotas, priimtas vadovaujantis įstatymu, nepažeidžiant nei procesinės, nei materialinės teisės normų.

11Atsiliepimu nurodoma, kad A. Š. 2014-08-05 nutarimu patrauktas administracinėn atsakomybėn už ( - ) įstatymų pažeidimus, kuriuos 2014-05-02 Visagino savivaldybės ir Anykščių rajono aplinkos apsaugos agentūrų vedėjai užfiksavo tikrindami bendrovės veiklą. 2014-03-20 pranešimu apie numatomą patikrinimą A. Š. buvo pranešta prieš mėnesį ir nurodytas sąrašas dokumentų, kuriuos patikrinimą atliksiantiems pareigūnams reikės pateikti - galiojančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją ir galiojantį civilinės atsakomybės draudimą. Todėl, A. Š., žinodamas apie numatomą patikrinimą, turėjo visas galimybes pasirūpinti reikiamu garantu. Tačiau buvo pateikta tik bendrosios civilinės atsakomybės sutartis. Už ( - ) 2014-05-02 patikrinimo metu nustatytus įstatymų pažeidimus atsakomybėn patrauktas A. Š., nes jis veiklos patikrinimo metu buvo įmonės vadovas, atsakingas už veiklos organizavimo užtikrinimą ir vadovavimą bendrovei, kad būtų laikomasi įstatymų. Tai, kad A. Š. nebėra UAB ( - ) vadovas, nereiškia, kad jis turėtų išvengti atsakomybės už įstatymų pažeidimus. UAB ( - ) galiojančio įsipareigojančio turinio dokumento garantijos gavėjui – RAAD, 2014-05-02 patikrinimo dienai neturėjo, kas reiškia, kad UAB ( - ), kuriai patikrinimo metu vadovavo A. Š., veiklą vykdė padidinta rizika ir pažeisdama teisės aktų reikalavimus, už kuriuos A. Š. patrauktas atsakomybėn pagal ATPK 512 str. 2 d. Atsiliepimu pažymima, kad byloje pateiktas draudimo polisas siejamas su žalos atlyginimu, jau su kilusia žala dėl atliekų tvarkymo veiklos numatytų priemonių netinkamo įgyvendinimo, tuo tarpu garantijos esmė priešinga - ne jau kilusios žalos aplinkai ar žmonių sveikatai atlyginimas, bet sukauptų atliekų ir atliekų tvarkymo įrenginių tinkamo sutvarkymo užtikrinimas, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano tinkamo įgyvendinimo užtikrinimas - kad žala neatsirastų, be to, Garanto atveju - naudos gavėjas gali būti tik RAAD, o poliso papildomų sąlygų ir informacijos 2 p. pabrėžiama, jog 1 p. įtvirtintos nuostatos, negali būti suprantamos kaip laidavimo draudimas. Atsiliepime taip pat teigiama, kad Aplinkos ministerija 2011-02-17 raštu Nr. ( - ) pažymėjo, kad laidavimo draudimo sutartis ar banko garantas sukauptų atliekų ir atliekų tvarkymo įrenginių sutvarkymo užtikrinimui negali būti pakeisti civilinės atsakomybės draudimu dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimo. Tai, kad A. Š. suvokė tikrąją laidavimo draudimo esmę patvirtina ir tai, kad kitiems RAAD, jis teikė tinkamo turinio garantijas.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje keliamas įrodymų vertinimo klausimas. Apeliaciniu skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad UAB ( - ) vykdė ūkinę veiklą ( - ), neturėdama laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos ir tuo pažeidė Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. reikalavimus.

14Apeliaciniu skundu tvirtinama, kad UAB ( - ) buvo sudariusi bendrosios civilinės atsakomybės sutartį Nr. ( - ), kurios privalomųjų sąlygų 1 ir 3 p. yra numatyta atsakomybė ir pagal Tvarkos 5 p. nuostatas, ir kuri yra lygiavertė Įstatymo 11 str. 3 d. nurodytai laidavimo draudimo sutarčiai ar banko garantui.

15Atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, apygardos teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Be to, apygardos teismas pažymi, kad iš esmės dėl visų apeliaciniame skunde keliamų klausimų motyvuotai pasisakė apylinkės teismas skundžiamojoje nutartyje, įvertindamas A. Š. ir jo atstovo paaiškinimus byloje bei A. Š. skundo argumentus dėl skundžiamo 2014-08-05 nutarimo.

16Įvertinęs administracinio teisės pažeidimo bylą ir apelianto skundą, teismas daro išvadą, kad naujų bylai reikšmingų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos apylinkės teismui, apeliaciniame skunde nenurodoma.

17Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas A. Š. skundą, laikėsi ATPK 301 str. įtvirtintų nuostatų patikrinti organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Teismas, vadovaudamasis ATPK 284 str. nuostatomis, ištyrė ir įvertino visas administracinei atsakomybei reikšmingas aplinkybes, A. Š. pateiktus dokumentus, nepažeisdamas ATPK 257 str. įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių, priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą A. Š. skundą atmesti, o Utenos RAAD pareigūno 2014-08-05 priimtą nutarimą, kuriuo A. Š. nubaustas pagal ATPK 512 str. 2 d., palikti nepakeistą. Su šia apylinkės teismo išvada apygardos teismas sutinka.

18Apygardos teismas, patikrinęs bylos įrodymus, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (serija ( - ) Nr. ( - )) sąlygas (t.1, b.l. 11-13), bendrosios civilinės atsakomybės taisyklių Nr. ( - ) nuostatas (t.1, b.l. 188-200), liudytojo E. Š. parodymus pirmosios instancijos teisme, 2014-05-02 patikrinimo akte nurodytus duomenis, kitą bylos medžiagą, taip pat Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. reikalavimus, konstatuoja, kad UAB ( - ) ūkinę veiklą vykdė nesilaikydama Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p. reikalavimų, nes neturėjo laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos.

19Įstatymo 11 str. 3 d. numato, kad pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė bei įmonė, naudojanti ar šalinanti nepavojingas atliekas, kurių sąrašą nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų. Analogiškai nustatyta ir Tvarkos 5 p., numatančiame, kad įmonė turi turėti banko garantiją ar draudimo liudijimą (polisą), patvirtinantį galiojančią plane numatytų priemonių įgyvendinimo laidavimo draudimo sutartį.

20Byloje pagrįstai konstatuota, kad UAB ( - ) ūkinę veiklą vykdė nesilaikydama paminėtų teisės aktų reikalavimų, nes neturėjo laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos. Iš 2014-05-02 patikrinimo akto Nr. ( - ) matyti, kad Utenos RAAD atliekant planinį UAB ( - ) patikrinimą, siekiant nustatyti, ar bendrovė vykdydama veiklą eksploatuojamojoje pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje, esančioje ( - ), laikosi teisės aktų reikalavimų, nustatyta, jog bendrovė ūkinę veiklą vykdo neturėdama laidavimo draudimo sutarties ar banko garanto ir šių dokumentų nepateikė, o pateikė tik civilinės atsakomybės draudimo liudijimą (polisą). A. Š. ir jo atstovo argumentai byloje, jog pateikta civilinės atsakomybės draudimo sutartis atitinka laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją, byloje pilnai paneigti surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

21Iš bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) papildomų sąlygų 2 p. matyti, kad draudėjas ir draudikas pabrėžtinai susitarė, jog papildomų sąlygų 1 p. įtvirtinta nuostata – įmonės veikla arba neveikimas, kai įmonė neįgyvendino ar netinkamai įgyvendino atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakyme Nr. ( - ) nustatytą tvarką, negali būti traktuojama kaip laidavimo draudimas ( t.1, b.l. 11-13). Liudytojas E. Š. teismo posėdžio metu patvirtino, kad pagal civilinės atsakomybės draudimo taisykles jo atstovaujama draudimo bendrovė draudžia tik deliktinę civilinę atsakomybę žalos atveju tretiesiems asmenims ir nedraudžia jokių sutartinių įsipareigojimų, laidavimo. Liudytojas nurodė, kad jo atstovaujama draudimo bendrovė net neteikia laidavimo draudimo paslaugų (t.2, b.l. 5-12). Atsižvelgiant į pastarąją liudytojo nurodytą aplinkybę, taip pat į tai, kad liudytojo paaiškinimai sutampa su bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijime (polise) Nr. ( - ) išdėstytomis sąlygomis, aplinkybė, jog byloje nebuvo apklausta R. M., kuri pasirašė paminėtą draudimo liudijimą, abejonių dėl A. Š. kaltės įrodytumo nekelia. Todėl teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, jog bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (serija ( - )) nėra laidavimo draudimo sutartis, pritaria padarytai išvadai, kad UAB ( - ) vykdė ūkinę veiklą nesudariusi laidavimo draudimo sutarties ir neturėdama banko garantijos.

22Nepagrįstai apeliaciniu skundu tvirtinama, jog administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina ATPK 250 str. 8 p. numatytu pagrindu.

23ATPK 250 str. 8 p. numato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atžvilgiu yra priimtas kompetentingo organo (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą, taip pat jeigu dėl to pažeidimo iškelta baudžiamoji byla.

24Apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad A. Š. 2014-03-26 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl ATPK 5114 str. 1 ir 2 d. numatytų teisės pažeidimų padarymo (administracinė byla Nr. ( - )) ir Utenos rajono apylinkės teismo 2014-06-20 priimtas nutarimas Panevėžio apygardos teismo 2014-08-01 nutarimu panaikintas, pasibaigus ATPK 35 str. 3 d. numatytam terminui, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ši administracinio teisės pažeidimo teisena, t. y. dėl ATPK 512 str. 2 d. numatyto teisės pažeidimo padarymo, yra negalima ir byla nutrauktina. A. Š. 2014-03-26 administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas dėl ATPK 5114 str. 1 d. ir 2 d. numatytų teisės pažeidimų padarymo, kurie pasireiškė Utenos RAAD pareigūnų privalomų nurodymų, tame tarpe ir pateikti laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją, nevykdymu. Nagrinėjamojoje byloje A. Š. kaltinamas ir nubaustas už tai, kad UAB ( - ), kurios vadovu jis buvo, vykdė ūkinę veiklą neturėdama laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos ir tuo pažeidė teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Aplinkybė, jog A. Š. vadovaujama bendrovė vykdė ūkinę veiklą neturėdama laidavimo draudimo sutarties ar banko garanto, buvo nustatyta 2014-05-02 atliktus patikrinimą (patikrinimo aktas Nr.( - ). Todėl teismas neturi pagrindo laikyti, kad A. Š. šioje administracinio teisės pažeidimo byloje baudžiamas antrą kartą už tuos pačius veiksmus. Apeliaciniame skunde dėstomi argumentai šios išvados nepaneigia.

25Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad skiriant A. Š. administracinę nuobaudą, jos skyrimo taisyklės nebuvo pažeistos. Atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį ir pavojingumą, apygardos teismas sprendžia, kad apeliaciniame skunde dėstomi argumentai pažeidėjui paskirtą administracinę nuobaudą vertinti kaip per griežtą ir neteisingą, pagrindo nesudaro.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27palikti Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį nepakeistą ir A. Š. atstovo advokato A. K. apeliacinio skundo netenkinti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Jolanta Raščiuvienė, teismo posėdyje... 2. A. Š. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-08-05 nutarimu pagal... 3. Šis nutarimas A. Š. buvo apskųstas apylinkės teismui, kuris skundžiama... 4. A. Š. atstovas skundžia Utenos rajono apylinkės teismo 2014-12-18 nutartį... 5. Tvirtinama, kad UAB ( - ), vykdo Įstatymo 11 str. 3 d. ir Tvarkos 5 p.... 6. Apeliaciniu skundu pažymima, kad teisės aktai tiksliai neapibrėžia... 7. Be to, apeliaciniu skundu tvirtinama, kad administracinio teisės pažeidimo... 8. Nurodoma, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-03-26 surašė... 9. Apeliaciniu skundu taip pat nurodoma, kad A. Š. paskirtos baudos dydis... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Utenos RAAD direktorius prašo palikti... 11. Atsiliepimu nurodoma, kad A. Š. 2014-08-05 nutarimu patrauktas... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje keliamas įrodymų... 14. Apeliaciniu skundu tvirtinama, kad UAB ( - ) buvo sudariusi bendrosios... 15. Atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, apygardos teismas pažymi, kad... 16. Įvertinęs administracinio teisės pažeidimo bylą ir apelianto skundą,... 17. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas A. Š. skundą, laikėsi ATPK 301... 18. Apygardos teismas, patikrinęs bylos įrodymus, bendrosios civilinės... 19. Įstatymo 11 str. 3 d. numato, kad pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti... 20. Byloje pagrįstai konstatuota, kad UAB ( - ) ūkinę veiklą vykdė... 21. Iš bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) papildomų... 22. Nepagrįstai apeliaciniu skundu tvirtinama, jog administracinio teisės... 23. ATPK 250 str. 8 p. numato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena... 24. Apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad A. Š. 2014-03-26 buvo... 25. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad skiriant A. Š.... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 27. palikti Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....