Byla Ik-1599-422/2013
Dėl kurios buvo priimtas 2012 m. lapkričio 20 d. savavališkos statybos aktas

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Rimanto Giedraičio ir Dainos Kukalienės, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „( - ) “ atstovei advokato padėjėjai Aldonai Lekšaitei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui, suinteresuotam asmeniui B. C., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „( - ) “ prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, suinteresuoti asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, B. C., ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „( - ) “ prašo pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nustatyto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios buvo priimtas 2012 m. lapkričio 20 d. savavališkos statybos aktas

3Nr. SSA-20-121120-00094, padarinius įvykdymo terminą iki 2014 m. kovo 30 d. ( b. l. 5-7).

4Pareiškėjas skunde nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012 m. gruodžio 4 d. Reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121204-00090 įpareigojo pareiškėją ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 4 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2012 m. lapkričio 20 d. buvo priimtas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-121120-00094, padarinius: nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. RE-178-(15.29) pratęsė pareiškėjui nustatytą terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2013 m. rugsėjo 4 d. Pareiškėjas siekia įteisinti savavališką statybą, prieš tai pakeičiant žemės sklypo paskirtį. Tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „( - ) “ buvo sudaryta Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, šiuo metu vyksta žemės sklypo, esančio ( - ) . (kad. Nr. ( - ) ), detaliojo plano tvirtinimo procedūra, detalus planas perduotas tikrinti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Jonavos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus detalųjį planą, numatoma parengti techninį darbo projektą ir, atlikus būtinas projekto derinimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau iki 2013 m. rugsėjo 4 d. nėra galimybių gauti statybą leidžiančio dokumento dėl procedūrinių kliūčių, kurioms pareiškėjas negali daryti įtakos, todėl prašo teismo tokias aplinkybes pripažinti svarbiomis priežastimis ir šį terminą pratęsti.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime (b. l. 27-30) nurodė, jog UAB „( - ) “ savo noru kreipėsi į Jonavos rajono savivaldybės administraciją dėl mobilaus ryšio bazinės stoties (Nr. BTS 910), kurią sudaro stiebas ir konteineris ryšio aparatūrai, įteisinimo. Vadovaujantis Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ nuostatomis pareiškėjui buvo surašytas savavališkos statybos aktas, nes statinys – bazinė stotis ir konteineris ryšio aparatūrai, pastatyti savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyrius 2012 m. gruodžio 4 d. surašė Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nustatė terminą iki 2013 m. birželio 4 d. savo lėšomis nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę. Gavus pareiškėjo prašymą, šis terminas 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. RE-178-(15.29) buvo pratęstas iki 2013 m. rugsėjo 4 d. Atkreipė dėmesį, kad pagal Statybos įstatymą dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikui asmuo gali kreiptis į teismą, o termino pratęsimo svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. nustato, kad statytojo teisė gali būti įgyvendinama tuomet, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Žemės sklypas, kuriame pareiškėjas rengiasi įteisinti savavališką statybą, nuosavybės teise priklauso B. C., su kuria UAB „( - ) “ sudaryta žemės nuomos sutartis yra besibaigianti. Taip pat nėra duomenų, kad detaliojo plano sprendiniai suderinti su Civilinės aviacijos administracija ir Lietuvos kariuomenės vadu, kaip numato Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262, 30 punkto nuostatos. Nurodė, jog prašymo pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra.

6Suinteresuotas asmuo B. C. atsiliepime į prašymą (b. l. 47) nurodė, kad 2013 m. spalio 14 d. žemės sklypo nuomos sutartimi jai nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, kuriame yra pareiškėjui UAB „( - ) “ priklausantys statiniai, išnuomotas pareiškėjui iki 2023 m. lapkričio 18 d. Nurodė, kad pareiškėjo prašymas yra pagrįstas, prašė jį tenkinti.

7Suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir B. C. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (b. l. 48; 49), suinteresuoti asmenys prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b. l. 45; 47). Byla nagrinėtina suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (ABTĮ 78 str.).

8Pareiškėjo prašymas tenkinamas.

9Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas UAB „( - ) “ yra mobilaus ryšio bazinės stoties, esančios B. C. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (( - ) .), statytojas (b. l. 36; 37; 60-61). Pareiškėjas su žemės sklypo savininke buvo sudaręs 2010 m. sausio 11 d. žemės nuomos sutartį Nr. IL-5608-1847 (b. l. 33-35; 40-41), kurios galiojimo terminas numatytas iki 2013-11-18. Nepasibaigus šiam terminui, 2013 m. spalio 14 d. buvo sudaryta nauja žemės nuomos sutartis (BS-910), pagal kurią žemės sklypas pareiškėjui išnuomojamas iki 2023 m. lapkričio 18 d. (b. l. 56-59; 60-61), taigi žemės sklypas statytojo yra naudojamas teisėtu pagrindu.

10Pareiškėjas pateikė Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl savavališkos statybos, t. y. mobilaus ryšio bazinės stoties ir konteinerio ryšio aparatūrai, pastatyto ( - ) . įteisinimo ir statinio statybą leidžiančio dokumento išdavimo (b. l. 10). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inspekcija) vyriausiasis specialistas 2012 m. lapkričio 20 d. surašė savavališkos statybos aktą

11Nr. SSA-20-121120-00094 (b. l. 11), kuriuo konstatavo, jog statinys - mobilaus ryšio bazinė stotis -pastatytas savavališkai. 2012 m. gruodžio 4 d. Reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-121204-00090 (toliau – ir Reikalavimas) Inspekcija pareikalavo, kad pareiškėjas ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 4 d. savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos padarinius. Pagal pareiškėjo prašymą 2013 m. gegužės 16 d. Inspekcijos sprendimu

12Nr. RE-178-(15.29) (toliau – Sprendimas), Reikalavimo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. rugsėjo 4 d. (b. l. 16). Minėtame Sprendime nurodyta, jog statytojas nespėja pabaigti sklypo detaliojo plano ruošimo/derinimo procedūrų.

13Pareiškėjo prašymas dėl Sprendime nustatyto termino pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo teisme gautas 2013 m. rugpjūčio 20 d. (b. l. 5-7), Reikalavimo įvykdymo terminas Inspekcijos sprendimu buvo pratęstas iki 2013 m. rugsėjo 4 d., todėl konstatuotina, kad prašymas teismui pateiktas nepasibaigus Sprendime nustatytam terminui.

14Ginčo teisinius santykius, susijusius su reikalavimo vykdymo termino pratęsimu, reglamentuoja Statybos įstatymo (toliau - ir Įstatymas) 28 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį Nr. A556-1146/2013) yra konstatavęs, jog svarbios priežastys siejamos su procedūromis, skirtomis įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį. Tai reiškia, kad, jei asmuo, kuriam surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, imasi veiksmų numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje, t. y. siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui nei apibrėžta Statybos įstatyme, jei pakankamai akivaizdu, kad vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos. Kita procedūra, kuri taip pat sąlygotų reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimą sietina ne su projektinės dokumentacijos pakeitimu, bet ir su kitų reikalingų dokumentų gavimu ar pertvarkymu. Reiškia, būtų galima išskirti bent dvi procedūras, kurias pradėjus teismui atsiranda pagrindas tęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą: pirmoji procedūra, kada yra keičiama projektinė dokumentacija siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą; antroji procedūra, kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau taip pat nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti.

16Šioje administracinėje byloje susiklosčiusius santykius galima priskirti antrajai procedūrai. Kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų, pareiškėjas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui yra pateikęs prašymą dėl savavališkos statybos įteisinimo (b. l. 32). Po savavališkos statybos akto surašymo UAB „( - ) “ kreipėsi į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų jam perdavimo žemės sklypo (kad. Nr. ( - ) ) ( - ) , detaliajam planui rengti. Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę inžinerinės infrastruktūros teritorijas (UAB „( - ) “ bazinės stoties statybai). Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 13B-0027 tokį pareiškėjo prašymą tenkino (b. l. 17) ir 2013 m. vasario 20 d. su pareiškėju sudarė Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį (b. l. 18-19). Kadangi žemės sklypas (kad. Nr. ( - ) ) patenka į VĮ Kauno aerouosto apsaugos zonos su lokatorių apsaugos zonomis ribas, todėl Inspekcijos nurodymu Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius papildomai kreipėsi į Lietuvos kariuomenę, Civilinės aviacijos administraciją dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimo. Minėtos institucijos planavimo sąlygas išdavė (b. l. 65-66; 70-71) bei detaliajam planui pritarė (b. l. 72; 73), todėl minėti bylos dokumentai paneigia suinteresuoto asmens Inspekcijos argumentus, jog nėra duomenų, kad detaliojo plano sprendiniai nederinti su Civilinės aviacijos administracija ir Lietuvos kariuomenės vadu. 2013 m. spalio 23 d. prašymu pareiškėjas UAB „( - ) “ pakartotinai kreipėsi į Inspekciją dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo (b. l. 74-75). Teismui pateikti dokumentai įrodo, kad pareiškėjas siekia įteisinti savavališkos statybos padarinius.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nuostatos įtvirtina statytojo teisę įteisinti savavališką statybą, todėl pareiškėjo prašymo nagrinėjimas teisme yra jam įstatymo suteikta garantija. Visuma byloje surinktų įrodymų patvirtina, jog pareiškėjas, siekdamas savavališkos statybos įteisinimo, ėmėsi aktyvių bei teisėtų veiksmų, susijusių su teisės aktų reglamentuojamomis procedūromis, kurių trukmės iš esmės jis pats negalėjo ir negali įtakoti. Teismo vertinimu, pareiškėjas deda pastangas, kad būtų įvykdytos teisės aktų reglamentuojamos procedūros, susijusios su savavališkos statybos įteisinimu ir tai sudaro pagrindą pareiškėjo nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis ir pratęsti jam terminą įvykdyti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius jos prašomam terminui, t.y. iki 2014 m. kovo 30 d.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo prašymą patenkinti.

20Pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nustatyto reikalavimo Nr. REI-20-121204-00090 pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios buvo priimtas 2012 m. lapkričio 20 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-121120-00094, padarinius įvykdymo terminą iki 2014 m. kovo 30 d.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas UAB „( - ) “ prašo pratęsti Valstybinės teritorijų... 3. Nr. SSA-20-121120-00094, padarinius įvykdymo terminą iki 2014 m. kovo 30 d. (... 4. Pareiškėjas skunde nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 6. Suinteresuotas asmuo B. C. atsiliepime į prašymą (b. l.... 7. Suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos... 8. Pareiškėjo prašymas tenkinamas.... 9. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas UAB „( - ) “... 10. Pareiškėjas pateikė Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui... 11. Nr. SSA-20-121120-00094 (b. l. 11), kuriuo konstatavo, jog statinys - mobilaus... 12. Nr. RE-178-(15.29) (toliau – Sprendimas), Reikalavimo įvykdymo terminas buvo... 13. Pareiškėjo prašymas dėl Sprendime nustatyto termino pašalinti... 14. Ginčo teisinius santykius, susijusius su reikalavimo vykdymo termino... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr. Lietuvos... 16. Šioje administracinėje byloje susiklosčiusius santykius galima priskirti... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis numato, jog kiekvienas... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 4... 19. Pareiškėjo prašymą patenkinti.... 20. Pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...