Byla AS-143-180-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. M., A. O., uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos projektas“, Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl administracinių aktų panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas, prokuroras) 2008 m. balandžio 22 d. prašymu, kurį 2008 m. rugsėjo 2 d. patikslino,

5kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 135 „Dėl teritorijos prie ( - ) statinio, ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“;

62) panaikinti atsakovo Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T1-41 „Dėl žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“; 3) panaikinti atsakovo Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. rugsėjo 26 d. projektavimo sąlygų sąvadus poilsio namų, adresu: ( - ), statybai; 4) panaikinti atsakovo Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. spalio 4 d. statybos leidimus Nr. 38 ir Nr. 39 vykdyti statybos darbus – statyti poilsio namus, adresu: ( - ); 5) panaikinti atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. spalio 16 d. patvirtintus poilsio namų ( - ) pripažinimo tinkamais naudoti aktus; 6) pripažinti negaliojančia 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su trečiuoju suinteresuotu asmeniu A. M., taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą Neringos savivaldybės tarybą grąžinti piniginį ekvivalentą – 139 009 Lt, kuriuos A. M. panaudojo, vykdydamas šią sutartį.

7Pareiškėjas nurodė, kad apie teisės pažeidimus jam tapo žinoma 2006 m. rugpjūčio

84 d., kai trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos

9inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) pateikė Klaipėdos apygardos prokuratūrai patikslintą pažymą, nurodydamas papildomus duomenis, todėl ieškinys teismui buvo pateiktas per įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą, tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. vasario 11 d. nutartimi bylos dalį dėl administracinio pobūdžio ginčo nutraukė, ją apskundus Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 4 d. nutarties kopiją jis gavo 2008 m. balandžio 11 d., o 2008 m. balandžio 22 d. pateikė prašymą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartimi bylą nutraukė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 6 p.).

12Teismas nurodė, kad sprendžiant prokurorų prašymų padavimo ir priėmimo nagrinėti administraciniuose teismuose klausimus būtina vadovautis ir ABTĮ, ir kitais teisę ginti viešąjį interesą nustatančiais įstatymais. Teismas, remdamasis susiklosčiusia teismų praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje

13Nr. A7-585/2005, 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008), pažymėjo, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendimą, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalis numato priemones, kurių prokuroras gali imtis, jei yra pagrindas manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai (prašyti iš asmenų dokumentų ir informacijos, pavesti valstybės institucijų, įstaigų vadovams ir pareigūnams atlikti patikrinimus, kviesti asmenis ir gauti jų paaiškinimus ir kt.). Prokuroras, rinkdamas atitinkamus duomenis ir aiškindamasis, ar yra pagrindas kreiptis į teismą, šį klausimą turi išspręsti per įmanomai trumpesnį laiką. Jei būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas, turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Teismas nustatė, kad jau 2006 m. liepos 18 d. Klaipėdos apygardos prokuratūra iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos gavo pakankamai duomenų apie tai, kad yra pažeistas viešasis interesas, t. y. gavo pakankamai aktualios medžiagos, patvirtinančios skundžiamus sprendimus priėmusių subjektų tapatybę, skundžiamais sprendimais nustatytas teises ir pareigas – ginčo žemės sklypui, esančiam ( - ), kuriame yra pastatai – poilsio namai, nuosavybės teise priklausantys tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. O. ir A. M., patvirtintas detalusis planas, išduoti statybos leidimai, projektavimo sąlygų sąvadai, poilsio namų pripažinimo tinkamais naudoti aktai ir kt. 2006 m. rugsėjo 4 d. pareiškėjas kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą. Taigi kreipimosi į teismą termino pradžia yra 2006 m. liepos 18 d., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. liepos 14 d. rašto Nr. 6-346 gavimo diena. Pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2006 m. rugsėjo 4 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą. Teismas pažymėjo, jog visos nurodytos aplinkybės paaiškėjo po to, kai prašymas jau buvo priimtas nagrinėti ir buvo pridėta prie bylos iš bendrosios kompetencijos teismo perduota nagrinėti civilinė byla Nr. 2-659-360/2008 (administracinės bylos Nr. I-535-609/2008). Teismas, be pagrindo priėmęs nagrinėti prokuroro prašymą, pats privalo šią klaidą ištaisyti. Tas faktas, kad prokuroras kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su reikalavimais dėl administracinių aktų panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia, nepailgina procesinio termino kreiptis su prašymu dėl administracinių teisės aktų panaikinimo iki bendrojo ieškinio senaties termino. Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nėra nustatyto termino kreiptis į teismą su prašymais (ieškiniais), procesinė teisė kreiptis į teismą turi būti realizuota per ieškinio senaties terminus. Teismas, sistemiškai aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies, Civilinio kodekso

141.124 straipsnio ir 1.125 straipsnio 1 dalies normas, padarė išvadą, kad prokuroras su prašymu dėl administracinių aktų panaikinimo į bendrosios kompetencijos teismą galėjo kreiptis per vieną mėnesį nuo informacijos apie galimus teisės pažeidimus gavimo. Teismas akcentavo, kad ne visi duomenys, kurie pagal ABTĮ 23, 24 straipsnių prasmę reikalingi kreipiantis į teismą, kartu yra būtini tam, kad būtų nustatytas viešojo intereso pažeidimas. Kiekvienu atveju nustačius, kad prokurorui pakako ar turėjo pakakti duomenų viešojo intereso pažeidimui nustatyti, prasideda termino kreiptis į teismą eiga, todėl likę duomenys pareiškimui tinkamai įforminti turi būti surenkami per jau prasidėjusį ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą. Jei šie duomenys (pvz., dėl jų didelės apimties, sunkumų juos išreikalaujant) negalėjo būti surinkti per vieno mėnesio terminą, prokurorui, kaip ir kitiems bylą inicijuojantiems subjektams, nėra užkirstas kelias kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti praleistą kreipimosi į teismą terminą (ABTĮ 34 str. 2 d.). Taigi teismas, aiškindamasis, ar nėra praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas paduoti prašymą, nustatė termino paduoti skundą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią, t. y. kad pagal surinktą medžiagą prokurorui pakako duomenų, jog yra pažeistas viešasis interesas 2006 m. liepos 18 d. gavus iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos raštą. Be to, ginčijami atsakovų sprendimai buvo priimti 2001, 2002, 2003, 2005 m., o raštas dėl viešojo intereso gynimo prokuratūroje gautas tik 2006 m. liepos 18 d. Įvertus šį laikotarpį, galima teigti, kad atitinkami viešojo administravimo subjektai nepateisinamai ilgai delsė informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus, taip pažeisdami teisinių santykių stabilumą, asmenų teisėtus lūkesčius. Teismas pažymėjo, jog nutraukus bylą dalyvaujančių byloje asmenų argumentai dėl ginčijamų administracinių aktų bei sutarties teisėtumo ir pagrįstumo bei prašymai neanalizuotini. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

15III.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Pirminė informacija apie galimus teisės pažeidimus buvo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. liepos 14 d. raštu Nr. 6-346 Klaipėdos apygardos prokuratūrai 2006 m. liepos 18 d. pateiktoje pažymoje. Susipažinus su šia informacija, vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktais, 2006 m. liepos 19 d. raštu Nr. 3-3620 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pavesta pateikti papildomus bei patikslinti jau pateiktus duomenis. 2006 m. rugpjūčio 4 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2006 m. liepos 31 d. raštu Nr. 6-1567 Klaipėdos apygardos prokuratūrai pateikė patikslintą pažymą, nurodydama papildomą informaciją bei pateikdama patikslintus duomenis. Vadovaudamasis CPK 49 straipsniu, per įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą Klaipėdos apygardos teismui 2006 m. rugsėjo 4 d. pateikė ieškinį. Dvejus metus byla nebuvo išnagrinėta dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, teismo nutarčių peržiūrėjimo apeliacine tvarka, bylos teismingumo klausimo sprendimo. Pirminėje pažymoje nebuvo jokių duomenų apie antrojo detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą, pateiktos Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos tiriamai teritorijai taikomų dokumentų kopijos, kuriose nepažymėta ginčo teritorija, t. y. skundžiamų detaliųjų planų sprendinių galiojimo ribos, o tai neleido objektyviai įsitikinti, jog ginčo teritorijoje turi būti taikomi būtent tie planavimo schemos sprendiniai, kurie nurodyti specialisto išvadoje. Tiek pirminė, tiek patikslinta specialisto išvada prokuratūrai buvo pateikta be skundžiamais administraciniais aktais patvirtintų detaliųjų planų (bylų). Todėl 2006 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. B2-3575 pavedė Neringos miesto savivaldybei pateikti detaliuosius planus bei duomenis apie jų pagrindu sudarytus sandorius (infrastruktūros sutartis ir pan.) ir jų įvykdymo aplinkybes. Be šių duomenų nebuvo įmanoma išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimo. Prašomi dokumentai ir duomenys pateikti 2006 m. rugpjūčio 16 d. Neringos savivaldybės mero 2006 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. (4.16)V15-1616. Terminas ieškiniui paduoti turėtų būti skaičiuojamas net ne nuo 2006 m. rugpjūčio 4 d., kai buvo gauta patikslinta specialisto išvada, o nuo 2006 m. rugpjūčio 16 d., kai buvo pateikti visi duomenys (detalieji planai ir su jų sprendinių realizavimu susiję kiti dokumentai), sudarantys pagrindą konstatuoti viešojo intereso pažeidimą. Nevykdo teritorijų planavimo ar statybų valstybinės priežiūros bei nedisponuoja teritorijų planavimo dokumentais. Be šių dokumentų nebūtų įmanoma parengti procesinio dokumento teismui, konstatuoti ar ne viešojo intereso pažeidimo. Teisininkui nėra keliami reikalavimai mokėti skaityti brėžinius, jų eksplikacijas bei žinoti sutartinių ženklų ar specifinių grafinių žymeklių reikšmes.

182. Analogiškose administracinėse bylose konstatuota, kad pareiškėjas nepraleido kreipimosi į teismą termino (Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-303-342/2008 ir kt., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1651/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1567/2008 ir kt.). Teismas be argumentacijos nukrypo nuo sukurtų precedentų.

193. Aiškintis, ar nėra praleistas įstatymo nustatytas terminas skundui paduoti, teismas privalo spręsdamas prokuroro prašymo dėl viešojo intereso gynimo priėmimo klausimą, ir tik bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios negalėjo būti žinomos prašymo priėmimo teisme metu, galėtų būti taikomas bylos nutraukimo institutas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008). 2008 m. balandžio 25 d. nutartimi atnaujindamas terminą ir priimdamas prašymą teismas padarė išvadą, jog terminas prašymui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl bylos nutraukimas daugiau kaip po dvejų metų bylos nagrinėjimo, kurio metu nebuvo išsiaiškintos kokios nors naujos aplinkybės, turinčios įtakos kitokiam termino skaičiavimui, teisiškai nepagrįstas.

204. Nagrinėjant bylą teisme buvo ištirti visi įrodymai, patvirtinantys grubius pažeidimus. Elgėsi sąžiningai, todėl neturėtų prarasti teisės ginčyti neteisėtus administracinius aktus ir jų sukurtas teisines pasekmes, nes taip apginant viešąjį interesą būtų užtikrinta, kad statybų veikla valstybės saugomoje teritorijoje būtų vykdoma griežtai laikantis įstatymų, išsaugotas valstybei ir visuomenei reikšmingas gamtos ir žmogaus sukurtas kraštovaizdžio kompleksas.

21Atsakovai Neringos savivaldybės taryba ir Neringos savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Atsakovai nurodo, kad pareiškėjas ginčija 2001 m. priimtus administracinius aktus,

23kurių pagrindu yra susiformavę ir egzistuoja valstybės institucijų sankcionuoti teisiniai santykiai. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo subjektų delsimas (taip pat ir institucijų tarpusavio susirašinėjimas, nepagrįstos informacijos rinkimas) informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus nulėmė tai, kad nuo ginčijamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas, todėl teismas turėtų užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir nepatenkinti prokuroro prašymo iš naujo pradėti teisminį procesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008).

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai sutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

251. Remiantis susiklosčiusia teismų praktika, jei į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Prokuratūros įstatymo

2619 straipsnio 2 dalis numato priemones, kurių prokuroras gali imtis, jei yra pagrindas manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai. Prokuroras nedelsė atlikti jo kompetencijai priskirtų veiksmų, o reikalingus duomenis rinko, jog galėtų priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą. Įstatymų leidėjas, suteikdamas prokurorui teisę inicijuoti administracines bylas, kai to reikalauja viešasis interesas, kartu suteikia jam teisę spręsti, ar yra teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kurio pobūdis turi esminės reikšmės valstybės, visuomenės teisėms ir teisėtiems interesams. Parengti procesinius dokumentus teismui neturint teritorijų planavimo dokumentų neįmanoma, suprasti šiuos dokumentus reikia specialių žinių. Prokuroras į teismą kreipėsi sulaukęs kompetentingų institucijų pažymų, išvadų.

272. Analogiškose administracinėse bylose konstatuota, kad pareiškėjas nepraleido kreipimosi į teismą termino (Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-303-342/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1651/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1567/2008 ir kt.). Teismas be argumentacijos nukrypo nuo sukurtų precedentų.

283. Nagrinėjant bylą teisme buvo ištirti visi įrodymai, patvirtinantys grubius pažeidimus. Pareiškėjas elgėsi sąžiningai, todėl neturėtų prarasti teisės ginčyti neteisėtus administracinius aktus ir jų sukurtas teisines pasekmes, nes taip apginant viešąjį interesą būtų užtikrinta, kad statybų veikla valstybės saugomoje teritorijoje būtų vykdoma griežtai laikantis įstatymų, išsaugotas valstybei ir visuomenei reikšmingas gamtos ir žmogaus sukurtas kraštovaizdžio kompleksas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

30A. M. nurodo, kad apie ginčijamus aktus pareiškėjui tapo žinoma 2006 m. liepos 18 d., gavus paminėtą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos raštą su priedais, nuo kurio gavimo jokio papildomo tyrimo neatliko, o į teismą kreipėsi tik 2006 m. rugsėjo 4 d. Teismas visapusiškai išanalizavęs visas bylos aplinkybes ir objektyviai jas įvertinęs pagrįstai nutraukė bylą.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo A. O. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

32A. O. nurodo, kad teismas visapusiškai išanalizavęs visas bylos aplinkybes ir objektyviai jas įvertinęs pagrįstai nutraukė bylą.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Atskirasis skundas tenkintinas.

36Pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu, paaiškėjus, jog pareiškėjo (prokuroro) prašymas buvo priimtas praleidus nustatytą jo padavimo terminą.

37ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

38Termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, atsižvelgiant į tai, kuris momentas atsiranda anksčiau. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidimą, ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos pradžia. Teismas, spręsdamas prokuroro prašymo dėl viešojo intereso gynimo priėmimo klausimą ir aiškindamasis, ar nėra praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas paduoti skundą, turi nustatyti termino paduoti skundą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią, t. y. kada pagal surinktą medžiagą prokurorui pakako duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 335/2008).

39Iš bylos medžiagos matyti, kad pakankami duomenys, leidžiantys pareiškėjui daryti išvadą (suvokti), jog yra pažeidžiamas viešasis interesas, buvo surinkti 2006 m. rugpjūčio

4016 d., Neringos savivaldybės mero 2006 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. (4.16)V15-1616 gavus skundžiamais sprendimais patvirtintų detaliųjų planų visas bylų kopijas (T 1, b. l. 45).

41Įvertinus visą bylos medžiagą, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas delsė atlikti veiksmus, tikrindamas 2006 m. liepos 18 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. liepos 14 d. raštu Nr. 6-346 pateiktą pirminę informaciją apie galimus teisės pažeidimus tvirtinant detaliuosius planus (T 1, b. l. 14 – 16).

42Be to, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija galimus pažeidimus nustatė vykdydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. D1-264 ,,Dėl aplinkos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (T 1, b. l. 14 – 16), todėl negalima teigti, kad viešojo administravimo subjektas nepateisinamai delsė informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus.

43Taigi būtent 2006 m. rugpjūčio 16 d. turi būti laikoma pakankamų duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad buvo pažeistas viešasis interesas, surinkimo momentu, ir nuo šios datos

44turi būti skaičiuojamas įstatymo nustatytas vieno mėnesio prašymo padavimo terminas, kurio pareiškėjas nepraleido – prašymas bendrosios kompetencijos teismui paduotas 2006 m. rugsėjo 4 d. (administracinė byla Nr. I-535-609/2008, T 1, b. l. 2 – 8).

45Atsižvelgus į nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo specifiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 4 d. ir 2008 m. liepos 31 d. nutartys (administracinė byla

46Nr. I-535-609/2008, T 3, b. l. 130 – 134; T 4, b. l. 26 – 31), pareiškėjas 2008 m. balandžio 22 d. prašymu (T 1, b. l. 5 – 10), kurį 2008 m. rugsėjo 2 d. patikslino (T 2, b. l. 1 – 7), į administracinį teismą kreipėsi laiku.

47Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylą, konstatavęs, kad praleistas kreipimosi į teismą terminas (ABTĮ

48101 str. 6 p.).

49Taigi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina, o byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

50Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą patenkinti.

52Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti

53ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau –... 5. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1)... 6. 2) panaikinti atsakovo Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad apie teisės pažeidimus jam tapo žinoma 2006 m.... 8. 4 d., kai trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir... 9. inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartimi... 12. Teismas nurodė, kad sprendžiant prokurorų prašymų padavimo ir priėmimo... 13. Nr. A7-585/2005, 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr.... 14. 1.124 straipsnio ir 1.125 straipsnio 1 dalies normas, padarė išvadą, kad... 15. III.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 17. 1. Pirminė informacija apie galimus teisės pažeidimus buvo Valstybinės... 18. 2. Analogiškose administracinėse bylose konstatuota, kad pareiškėjas... 19. 3. Aiškintis, ar nėra praleistas įstatymo nustatytas terminas skundui... 20. 4. Nagrinėjant bylą teisme buvo ištirti visi įrodymai, patvirtinantys... 21. Atsakovai Neringos savivaldybės taryba ir Neringos savivaldybės... 22. Atsakovai nurodo, kad pareiškėjas ginčija 2001 m. priimtus administracinius... 23. kurių pagrindu yra susiformavę ir egzistuoja valstybės institucijų... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 25. 1. Remiantis susiklosčiusia teismų praktika, jei į administracinį teismą... 26. 19 straipsnio 2 dalis numato priemones, kurių prokuroras gali imtis, jei yra... 27. 2. Analogiškose administracinėse bylose konstatuota, kad pareiškėjas... 28. 3. Nagrinėjant bylą teisme buvo ištirti visi įrodymai, patvirtinantys... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 30. A. M. nurodo, kad apie ginčijamus aktus pareiškėjui tapo žinoma 2006 m.... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. O. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 32. A. O. nurodo, kad teismas visapusiškai išanalizavęs visas bylos aplinkybes... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Atskirasis skundas tenkintinas.... 36. Pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto... 37. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 38. Termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad pakankami duomenys, leidžiantys pareiškėjui... 40. 16 d., Neringos savivaldybės mero 2006 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr.... 41. Įvertinus visą bylos medžiagą, nėra pagrindo konstatuoti, kad... 42. Be to, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija galimus... 43. Taigi būtent 2006 m. rugpjūčio 16 d. turi būti laikoma pakankamų duomenų,... 44. turi būti skaičiuojamas įstatymo nustatytas vieno mėnesio prašymo padavimo... 45. Atsižvelgus į nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo specifiką (Lietuvos... 46. Nr. I-535-609/2008, T 3, b. l. 130 – 134; T 4, b. l. 26 – 31),... 47. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, jog pirmosios instancijos... 48. 101 str. 6 p.).... 49. Taigi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartis... 50. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 51. Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį... 52. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartį... 53. ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.... 54. Nutartis neskundžiama....